× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Március 7. Bizonyosodjunk meg Isten jóságáról!

„Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki Őbenne bízik.” (Zsolt 34,9) {Mar 74.1}   

„Hogyan bizonyosodhatunk meg a mennyei Atya jóságáról és szeretetéről? A zsoltáríró felszólít minket, hogy ne csak halljuk, olvassuk, higgyük és tudjuk, hanem »ízleljük meg, érezzük és lássuk, milyen jóságos az Úr«. {Mar 74.2}   

A tapasztalat olyan ismeret, ami valaminek a kipróbálásából származik. Tapasztalatból nyert vallásosságra van most szükségünk: »Ízleljétek, érzékeljétek, és lássátok meg, hogy jó az Úr!« Igen sokan, akik ismerik ugyan a vallásos igazság elméletét, soha nem tapasztalták Isten kegyelmének megújító hatalmát a szívükön. Mindig vonakodnak, ha engedelmeskedniük kell a Szentlélek figyelmeztető, intő és tanító bizonyságtételeinek. Hiszik, hogy egyszer kitöltetik Isten haragja, mégsem tesznek komoly erőfeszítéseket, hogy megmeneküljenek attól. Hiszik, hogy létezik a menny, mégsem hoznak áldozatot, hogy elnyerjék… Ismerik a bűn gyógyszerét, de nem élnek vele. Tudják, mi a helyes, de nem éheznek rá. Tudásuk csak növeli kárhoztatásukat. Sohasem ízlelték, nem érezték és nem tanulták meg tapasztalatból, hogy jó az Úr. {Mar 74.3}   

Ahhoz, hogy Krisztus tanítványai lehessünk, meg kell tagadnunk magunkat és követnünk kell Őt a gyalázaton át is… Le kell metszenünk a szívünkhöz nőtt minden önző kedvtelést, ami vallásos életünk fejlődését akadályozza… Hajlandók vagyunk-e lemondani vélt bölcsességünkről, és kicsiny gyermekként fogadni a mennyek országát? Hajlandók vagyunk-e lemondani az emberek helyesléséről? Az örök élet végtelenül értékes jutalom. Készek vagyunk-e az előttünk levő cél értékével arányos igyekezetre és áldozatokra? {Mar 74.4}   

Minden barátság hatással van ránk. Azt, hogy mennyire kerülünk e befolyás alá, a meghittség mélysége, az érintkezés tartóssága, barátaink iránti szeretetünk és tiszteletünk mértéke határozza meg. Így, ha megismerjük Krisztust, és Vele barátkozunk, olyanokká válhatunk, mint Ő, az egyedül tökéletes példakép. {Mar 74.5}   

Közösség Krisztussal – kimondhatatlanul becses érték! Ez a közösség a kiváltságunk, ha keressük, s ha meghozunk érte bármilyen áldozatot.” (Bizonyságtételek V., 160–161. o.) {Mar 74.6}   

„Így mindenki tapasztalatból erősítheti meg, hogy Isten igazmondó. Tanúságot tehet arról, amit maga látott, hallott és tapasztalt Krisztus hatalmáról. Bizonyságot tehet: »Segítségre szorultam, és megtaláltam azt Jézusban. Mindenről gondoskodott, amire szükségem van. Csillapította lelkem éhségét. Számomra a Biblia Krisztus kinyilatkoztatása. Hiszek Jézusban, mert számomra Ő az üdvözítő Isten. Hiszek a Bibliában, mert megtaláltam benne Istennek lelkemhez szóló szavát.” (Bizonyságtételek VIII., 321. o.) {Mar 74.7}