× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Március 12. Az engedelmesség öröme

„Uram! Vágyódom a Te szabadításod után, és a Te törvényed nékem gyönyörűségem!” (Zsolt 119,174) {Mar 79.1}   

„Az igazi keresztény sohasem panaszkodik, hogy Krisztus igája nehéz. Krisztus szolgálatát tekinti a legvalóságosabb szabadságnak. Isten törvénye a gyönyörűsége. Ahelyett, hogy igyekezne leszállítani Isten parancsainak mércéjét, hogy azok megfeleljenek hibás jellemének, szüntelenül törekszik fölemelkedni a törvények tökéletességéhez. {Mar 79.2}   

Ilyen legyen az életünk, ha fel szeretnénk készülni arra, hogy helytálljunk Isten napján. Most kell felhagynunk bűneinkkel, míg tart a próbaidő, míg a könyörület hangja még hallható. {Mar 79.3}   

Isten bőségesen gondoskodott arról, hogy kegyelme által tökéletesek lehessünk, hogy semmiben ne találjon híjával, amíg Urunk megjelenésére várunk. Készen állsz-e? Magadra öltötted-e a menyegzői ruhát? Ez a ruha sohasem takargat csalást, tisztátalanságot, romlottságot vagy álszenteskedést. Isten látja szíved gondolatait és szándékait. Az emberek szeme elől elrejthetjük bűneinket, de semmit sem titkolhatunk Teremtőnk előtt. {Mar 79.4}   

Isten halálra adta Fiát a bűneinkért, s feltámasztotta a megigazulásunkért. Krisztus által kéréseinkkel a kegyelem trónjához járulhatunk. Általa, bár érdemtelenek vagyunk, elnyerhetünk minden lelki áldást. Vajon Őhozzá fordulunk-e, hogy életünk legyen?” (Bizonyságtételek V., 160. o.) {Mar 79.5}   

„Isten akarata szent törvényében jut kifejezésre. A törvény elvei a mennyország elvei. Az angyalok sem juthatnak el magasabb ismeretre, mint Isten akaratának ismeretére, s az Ő akaratának cselekvése a legmagasztosabb szolgálat, amelyre képességeiket felhasználhatják. {Mar 79.6}   

A mennyben a szolgálattevés nem kényszerűségből folyik. Amíg Sátán fel nem lázadt az Úr törvénye ellen, a törvény létezése csaknem ismeretlen gondolat volt az angyalok előtt. Az angyalok nem mint szolgák, hanem mint fiak végzik szolgálatukat. Tökéletes közöttük az egység, az engedelmesség nem teher számukra, Isten iránti szeretetük örömtelivé emeli szolgálatukat. Ugyanígy visszhangoznak a szavak abban, akiben Krisztus él a dicsőség reménységeként: »Hogy teljesítsem a Te akaratodat, ezt kedvelem, én Istenem, a Te törvényed keblem közepette van.« (Zsolt 40,9)” (Gondolatok a Hegyi beszédről, 102–103. o.) {Mar 79.7}