× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Március 14. Egészség és tiszta gondolkodás

„Szeretteim, kérlek titeket mint jövevényeket és idegeneket, tartóztassátok meg magatokat a testi kívánságoktól, amelyek a lélek ellen vitézkednek.” (1Pét 2,11) {Mar 81.1}   

„Sokan úgy tekintik ezt a Biblia-szöveget, mint a kicsapongás elleni figyelmeztetést, de tágabb értelme van. Megtiltja az étvágy és a szenvedélyek egészséget károsító kielégítését. Az eltorzult étvágy erős ellenség. A jó étvágyat nemes céllal adta nekünk Isten, és nem azért, hogy eltorzítva a halál szolgája legyen, érzéki vággyá alacsonyodjék le, amely a Lélek ellen törekszik. Péter intése a legközvetlenebb és igen erőteljes figyelmeztetés minden serkentőszer és narkotikum elvetésére. Ezek a kedvtelések az érzéki vágyak közé sorolhatók, melyek nagyon károsan hatnak az erkölcsi jellemre.” (Christian Temperance and Bible Hygiene [Keresztény mértékletesség és bibliai egészségtan], 54. o.) {Mar 81.2}   

„Ne legyen senki, aki közönyös a test egészsége iránt, miközben istenfélőnek vallja magát! Ne áltassuk magunkat azzal, hogy a mértéktelenség nem bűn, és nincs hatással a lelkiségre. Igen szoros összefüggés van a fizikai és a lelki természet között. A fizikai szokások vagy építik, vagy rombolják a jellemet. A túl sok evés az erkölcsi érzék beteges, kóros állapotát idézi elő. Ha a táplálék nem egészséges, a hatások még sokkal ártalmasabbak. Minden olyan szokás, amely nem segíti elő az emberi szervezet egészségét, lerombolja a magasabb rendű és nemesebb képességeket… {Mar 81.3}   

Az étvágy mértéktelen kielégítésére irányuló kísértés erejét csak Üdvözítőnk kifejezhetetlen szenvedésével lehet lemérni a hosszú pusztai böjt során. Tudta, hogy az eltorzult étvágy úgy eltompítja az ember lelki és szellemi érzékenységét, hogy nem képes felfogni a lelki dolgokat… Ha az étvágy hatalma olyan erős az emberiségen, hogy e hatalom megtöréséért Isten Fiának el kellett viselnie a majdnem hathetes böjtöt az ember érdekében, micsoda munka áll egy keresztény előtt! Mégis, bármekkora is a küzdelem, győzhetünk! Annak az isteni hatalomnak a segítségével, amely ellenáll a legádázabb kísértéseknek is, amiket Sátán csak kitalálhatott, mi is sikeresek lehetünk a gonosszal vívott harcban, és végül majd viselhetjük a győztes koronáját Isten országában.” (Counsels on Diet and Foods [Az étkezésre és a táplálékokra vonatkozó tanácsok], 67., 167. o.) {Mar 81.4}