× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Március 19. A fejlődés titka

„Istennél van szabadulásom és dicsőségem; az én erős kősziklám, az én menedékem Istenben van.” (Zsolt 62,8) {Mar 86.1}   

„Ha fejlődni akarunk a hívő életben, sokat kell imádkoznunk. Mennyit imádkoztunk, amikor először hirdettük az igazságot! Hányszor hangzott a könyörgés a szobákban, a kertekben! Gyakorta órákat töltöttünk imában, ketten-hárman hivatkozva az ígéretekre. Gyakran hallatszott zokogás, majd hálaadás és dicsőítő ének. Ma még közelebb van Isten napja, mint amikor hinni kezdtünk, ezért komolyabbnak, lelkesebbnek kellene lennünk, mint azokban a korai időkben. A veszélyek is fenyegetőbbek, mint akkor.” (Bizonyságtételek V., 119. o.) {Mar 86.2}   

„A magányos imádság óráiban kapott Jézus bölcsességet és erőt földi életében. A fiatalok kövessék az Ő példáját, hogy a hajnal és szürkület csendes alkalmait megtalálják, s együtt lehessenek mennyei Atyjukkal. A nap folyamán is emeljék fel szívüket Istenhez. Minden lépésüknél szükségük van az Úr segítségére: »Mivel én vagyok Urad, Istened, aki jobbkezedet fogom, és aki ezt mondom néked: Ne félj, én megsegítelek!« (Ésa 41,13) Gyermekeink megtanulhatnák már korai éveikben, hogy micsoda erőben és örömben lehet részük.” (Nevelés, 259. o.) {Mar 86.3}   

„Vágyakozz mélységes sóvárgással az élő Isten után! Krisztus élete tanúsítja, hogy mit tehet az ember, ha isteni természet részese lesz. Mindaz, amit Krisztus kapott az Atyától, a miénk is lehet. Tehát kérj, és kapsz. Jákób állhatatos hitével, Illés rendíthetetlen kitartásával igényeld mindazt, amit Isten megígért. {Mar 86.4}   

Isten csodálatos szépsége töltse be gondolatvilágodat! Rejtett láncszemek kössenek össze Jézussal! Aki szólt, hogy a sötétségből világosság ragyogjon, kész bevilágítani szívedbe »az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arcán való világoltatása végett« (2Kor 4,6). A Szentlélek rávilágít Isten dolgaira, és eleven erővel beplántálja őket az engedelmes szívbe. Krisztus elvezet a Végtelenség küszöbéig. Megláthatod a fátyolon túli dicsőséget, és megjelentheted az embereknek annak tökéletes voltát, aki örökké él, hogy esedezzék értünk.” (Krisztus példázatai, 99. o.) {Mar 86.5}