× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Március 24. Védelem minden kísértés ellen

„Ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereiül a bűnnek, hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazság fegyvereiül az Istennek. Mert a bűn rajtatok nem uralkodik, mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt.” (Róm 6,13–14) {Mar 91.1}   

„Csak egy hatalom van, amely a bűn vasmarkából ki tudja szabadítani az embert. Ez a hatalom Isten hatalma Jézus Krisztusban. Csak a Megfeszített vére által lehet megtisztulni a bűntől. Egyedül az Ő kegyelme tesz képessé a bukott természet hajlamainak elutasítására és legyőzésére.” (A nagy Orvos lábnyomán, 303. o.) {Mar 91.2}   

„A megváltásunkhoz szükséges áldozat végtelen értéke azt bizonyítja, hogy a bűn iszonyatos. Szétzilálja az ember egész életét, megbénítja a lélek képességeit. A külső kísértések visszhangra találnak a szívben, és észrevétlenül a gonosz felé indulunk. Ahogyan tökéletes volt az értünk hozott áldozat, ugyanúgy a bűn szennyétől való megtisztulásunknak is tökéletesnek kell lennie. A törvény nem nézi el a gonoszság egyetlen tettét sem, nincs olyan igazságtalanság, amely el fogja kerülni a kárhoztatást. Krisztus élete tökéletesen betöltötte a törvény minden előírását: »Megtartottam az én Atyám parancsolatait.« (Ján 15,10) Krisztus élete engedelmességünk és szolgálatunk mértéke.” (Bizonyságtételek VIII., 312. o.) {Mar 91.3}   

„Sátán minket is úgy kísért, ahogyan Krisztust kísértette. Sátán az iránta való hűség ellenében felajánlotta Jézusnak a földi királyságokat. De Sátán kísértéseinek nincs hatalma azokon, akik hitük kezdőjeként és bevégzőjeként tekintenek Jézusra. Sátán nem sarkallhatja bűnre azt, aki hit által elfogadja annak erényeit, aki mindenben megkísértetett, hozzánk hasonlóan, de nem vétkezett.” (Szemelvények Ellen G. White írásaiból I., 212. o.) {Mar 91.4}   

„A bűn kiűzése a lélek műve. Igaz, nincs hatalmunk, hogy megszabadítsuk magunkat Sátán uralma alól, de ha vágyakozunk a bűntől való szabadulásra, s nagy ínségünkben felkiáltunk egy rajtunk kívül létező és felettünk álló hatalomhoz, akkor lelkünket a Szentlélek isteni ereje hatja át, s így engedelmeskedni tud akaratunk parancsának, teljesítve Isten akaratát.” (Jézus élete, 403. o.) {Mar 91.5}   

„Istennek mégis lesz jótettekre igyekvő népe, amely romlott korunk szennyáradata közepette is tántoríthatatlanul helytáll. Olyan nép lesz ez, amely annyira ragaszkodik Isten erejéhez, hogy minden kísértés ellen Ő lesz a menedéke.” (Bizonyságtételek III., 472. o.) {Mar 91.6}