× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Április 1. A legnagyobb munka

„Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek.” (Márk 16,15) {Mar 99.1}   

„»Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek« – ez Krisztus parancsa követőinek. Nem mindenkit hív el Isten prédikátornak vagy misszionáriusnak a szó szoros értelmében, de mindenki együttműködhet Vele azzal, hogy a jó hírt átadja embertársainak. Mindenkinek, nagynak vagy kicsinek, műveltnek vagy tudatlannak, idősnek vagy fiatalnak szól ez a parancs.” (Nevelés, 264. o.) {Mar 99.2}   

„Mindenki, aki ismeri a mára vonatkozó igazságot, felelős azért, hogy megismertesse másokkal is. Krisztus szolgái nagymértékben felelősek a világ jólétéért és üdvösségéért. Legyenek Isten munkatársai, hogy lelkeket nyerjenek Krisztusnak! (…) {Mar 99.3}   

A bűnös szívére Krisztus gyakorol vonzást, mégpedig a megfeszített Krisztus. A Golgota keresztjén Jézus páratlan szeretetében nyilatkozott meg a világ felé. Szeretete a sötétségből a világosságra vezeti az embereket, a törvényszegésből az engedelmességre és igazi szentségre. Amikor valaki Jézust szemléli a Golgota keresztjén, a lelkiismeret ráébreszti a bűn szörnyű voltára, úgy, mint semmi más.” (Review and Herald, 1904. március 10.; 1892. november 22.) {Mar 99.4}   

„Gyülekezetünk tagjai nem néznek a megfeszített és feltámadt Üdvözítőre, akiben az örök életre vágyakozók minden reménysége összpontosul. Pedig ez a mi üzenetünk, érvelésünk, tanításunk, figyelmeztetésünk a bűnben élők felé, bátorításunk a vergődőnek, és reménység minden hívő számára. Ha fel tudnánk ébreszteni az emberek érdeklődését, hogy Krisztusra figyeljenek, Őt szemléljék, akkor félre is állhatnánk, és csak arra kellene kérnünk őket, hogy állandóan Isten Bárányára nézzenek… Akinek szemei Jézus Krisztusra irányulnak, mindent elhagy, meghal az önzésnek. Hinni fog Isten minden szavában, amely oly dicsőségesen és csodálatosan felmagasztaltatik Krisztusban.” (HNA Biblia-kommentár VI., 1113. o.) {Mar 99.5}   

„Minden keresztény kiváltsága nemcsak várni, de siettetni Urunk Jézus Krisztus eljövetelét. Ha mindaz, aki Krisztus nevét vallja, gyümölcsöt teremne az Ő dicsőségére, gyorsan bevethetnénk az egész világot az evangélium magvával. A termés hamar beérne, és Krisztus eljönne, hogy betakarítsa az értékes gabonát.” (Bizonyságtételek VIII., 22–23. o.) {Mar 99.6}