× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Április 4. Ahol a bizonyságtevést kezdeni kell

„Hogy fiaink olyanok legyenek, mint a plánták, nagyokká nőve ifjú korukban; leányaink, mint a templom mintájára kifaragott oszlopok.” (Zsolt 144,12) {Mar 102.1}   

„Krisztusért végzett munkánk kezdődjön a családi körben. Nincs ennél fontosabb misszióterület.” (Bizonyságtételek VI., 429. o.) {Mar 102.2}   

„Boldogok azok a szülők, akiknek élete a mennyeinek olyan hű tükörképe, hogy Isten ígéretei és parancsai hálát és tiszteletet ébresztenek a gyermekben; azok a szülők, akiknek gyengédsége, igazságossága és türelme Isten szeretetét, igazságosságát és hosszútűrését tolmácsolja a gyermeknek; akik a szülők iránti szeretet és bizalom megtanításával mennyei Atyja iránti szeretetre, bizalomra és engedelmességre is megtanítják gyermeküket. Azok a szülők, akik ilyen ajándékot adnak a gyermeknek, minden vagyonnál értékesebb kincsben részesítik őt – olyan kincsben, amely maradandó, mint az örökkévalóság.” (Ministry of Healing, 376. o., A nagy Orvos lábnyomán, 261. o.) {Mar 102.3}   

„Isten azt akarja, hogy minden fiú és lány az Ő gyermeke legyen, hogy családjába fogadhassa őket. A fiatalok is a hívők házanépének tagjai lehetnek, és csodálatos tapasztalatokat szerezhetnek Istennel. Lehet tapintatos, gyengéd szívük, amely kész az Istentől jövő benyomások befogadására. Lehet olyan szívük, mely telve van Jézus iránti bizalommal és szeretettel, és az Üdvözítőért él. Krisztus kis misszionáriusokat nevel belőlük. Egész gondolatviláguk megváltoztatható úgy, hogy a bűn nem tűnik számukra kívánatosnak, hanem kerülik és gyűlölik.” (Counsels to Parents, Teachers and Students [Tanácsok szülőknek, tanároknak és diákoknak], 169. o.) {Mar 102.4}   

„A szülők szóval és példaadással tanítsák meg gyermekeiket, hogy fáradozzanak a meg nem tért emberekért. Neveljük őket úgy, hogy együtt érezzenek az idősekkel, a szerencsétlenekkel, és igyekezzenek enyhíteni a szegények és lesújtottak szenvedésein… Legfiatalabb éveiktől kezdve beléjük kell oltanunk az egyszerűséget, az áldozathozatalt mások javára és Krisztus ügyének építésére, hogy Isten munkatársai lehessenek. {Mar 102.5}   

Isten terve szerint a földi családok legyenek a mennyei család előképei. A keresztény családi otthon, ha Isten terve szerint alapozzuk meg és vezetjük, Isten egyik leghatékonyabb eszköze lesz a keresztény jellem kialakítására és az Úr művének építésére.” (Bizonyságtételek VI., 429–430. o.) {Mar 102.6}