× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Április 14. Az Üdvözítő képviselői

„Magatokat a pogányok közt jól viselvén, hogy amiben rágalmaznak titeket mint gonosztévőket, a jó cselekedetekből, ha látják azokat, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján.” (1Pét 2,12) {Mar 112.1}   

„Isten elvárja azoktól, akik Krisztus nevét viselik, hogy képviseljék, mutassák be Őt. Megszentelt, megtisztult és szent nép legyenek, világosságot árasztva mindazokra, akikkel csak érintkeznek… {Mar 112.2}   

Krisztus követői különüljenek el a világtól az elvek és az érdekek terén, de nem szabad elzárkózniuk a világ elől. Az Üdvözítő mindig az emberek között volt – nem azért, hogy bármi olyanra bátorítsa őket, ami nincs összhangban Isten akaratával, hanem hogy felemelje és nemesebbé tegye őket. »Én értük odaszentelem magamat, hogy ők is megszenteltekké legyenek az igazságban« – jelentette ki (Ján 17,19). A kereszténynek tehát az emberek között kell lakoznia, hogy az isteni szeretet mint a só őrizze meg a világot a romlástól… {Mar 112.3}   

Magasabb rendű, tisztább, nemesebb életre van igazán szükségünk. A világ figyeli, hogy milyen gyümölcsöket teremnek a hitvalló keresztények… A Biblia vallásával kapcsolatban kedvező vagy kedvezőtlen benyomások érik mindazokat, akikkel találkozunk. {Mar 112.4}   

Isten és angyalai is figyelnek. Isten arra vár, hogy népe életével bemutassa a keresztény élet előnyeit a világiassághoz képest, s a magasabb rendű, szent munkát végezzék. Isten arra vágyik, hogy meglássa követőit, amint bemutatják, hogy a befogadott igazság a mennyei Király gyermekeivé teszi őket. Azt szeretné, ha rajtuk keresztül kiáraszthatná határtalan szeretetét és irgalmát. {Mar 112.5}   

Krisztus is vágyva vágyakozik arra, hogy egyháza tükrözze jellemét. Amikor az Üdvözítő jelleme tökéletesen megnyilatkozik népe körében, Ő eljön, hogy magához fogadja őket. Minden keresztény kiváltsága nemcsak várni, hanem siettetni Urunk eljövetelét. Ha mindannyian, akik Jézus nevét valljuk, gyümölcsöznénk az Ő dicsőségére, milyen gyorsan elvethetnénk az evangélium magvát az egész világon! Az utolsó nagy aratás megtörténne, és Krisztus eljönne.” (Counsels to Parents, Teachers and Students [Tanácsok szülőknek, tanároknak és diákoknak], 322–324. o.) {Mar 112.6}