× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Április 15. Jellem, amit a világ elismer

„Legyetek feddhetetlenek és tiszták, Isten szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, akik között fényletek, mint csillagok e világon.” (Fil 2,15) {Mar 113.1}   

„Istennek az a célja, hogy népén keresztül bemutassa országának alapelveit. Szeretné elkülöníteni őket a világ szokásaitól, hogy életükben és jellemükben megnyilatkozhassanak ezek az elvek… Az Isten egyházában nyilvánvalóvá tett isteni jóság, irgalom, igazságosság és szeretet szemlélése által a világ fogalmat alkothat az Úr jelleméről. És amikor Isten törvényét így mutatjuk be a gyakorlati életben, a világ majd elismeri azok igazságát, akik mindenki másnál jobban szeretik, félik és szolgálják Istent. {Mar 113.2}   

A szombatünneplő adventisták mindenki másnál inkább legyenek jóindulatúak szívükben és beszédükben egyaránt. Isten rájuk bízta a legünnepélyesebb igazságokat, melyeket valaha halandóknak adott. A kegyelem, hatalom és hatékonyság minden ajándékát gazdagon rájuk árasztotta. Krisztus közeli visszatérését várják az ég felhőiben. Ha nem keltik azt a benyomást a világ előtt, hogy hitük uralkodó hatalom az életükben, nagyon megszégyenítik Istent. {Mar 113.3}   

Sátán kísértéseinek egyre növekvő hatalma miatt olyan időket élünk, amelyek tele vannak veszéllyel Isten gyermekei számára, és állandóan a nagy Tanítótól kell tanulnunk, hogy minden lépést biztonságosan és helyesen tehessünk meg. Isten hitvalló népének élő bizonyságtételt kell hordoznia, hogy a világ láthassa: ebben a korban, amikor a gonosz uralkodik mindenfelé, még van egy nép, amely leteszi a maga akaratát, és arra törekszik, hogy Isten akaratát cselekedje – egy nép, amelynek szívébe és életébe be van írva Isten törvénye… {Mar 113.4}   

Gondolataik legyenek tiszták, szavaik nemesek és emelkedettek. Krisztus vallása szövődjön bele mindenbe, amit tesznek és mondanak. Megszentelt, megtisztult, szent néppé legyenek, akik eljuttatják a világosságot mindenkinek, akivel csak érintkeznek. Istennek az a célja, hogy életükben az igazság bemutatásával dicséret legyenek a világban. Krisztus kegyelme elégséges ahhoz, hogy ez megvalósulhasson.” (Counsels to Parents, Teachers and Students [Tanácsok szülőknek, tanároknak és diákoknak], 321–322. o.) {Mar 113.5}