× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Április 21. Õrizzük meg az isteni világosságot!

„Kérlek azért titeket, atyámfiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket.” (Róm 12,1) {Mar 119.1}   

„Az ember nem képes átadni testét élő, szent, Isten számára elfogadható áldozatul, miközben olyan szokásoknak hódol, amelyek megfosztják a fizikai, értelmi és erkölcsi életerőtől. Az apostol így szól: »És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.« (Róm 12,2) {Mar 119.2}   

Olyan világban élünk, amely szemben áll a jellem igazságával és tisztaságával, s a kegyelemben való növekedéssel. Akármerre nézünk, szennyet, romlást, torzulást és bűnt látunk. Mennyire ellentétben áll mindez azzal a munkával, amelynek végbe kell mennie bennünk, mielőtt a halhatatlanság ajándékát elnyerjük! Isten választottainak a körülöttük hemzsegő romlottság közepette érintetlenül kell megállniuk ezekben az utolsó napokban. Testüknek meg kell szentelődnie, lelküknek meg kell tisztulnia. Ez a feladat megvalósítható, vállaljuk hát, és végezzük odaadóan és értelmes módon! Isten Lelkének tökéletes irányítására van szükség, hogy minden megnyilatkozást Ő befolyásoljon. {Mar 119.3}   

Az egészségügyi tevékenység a nagy munka egyik ága, amely majd alkalmassá tesz egy népet az Úr eljövetelére… Férfiak és nők nem szeghetik meg a természet törvényét megromlott vágyaik, testies szenvedélyeik kielégítésével anélkül, hogy Isten törvényét meg ne szegnék. Isten tehát megvilágította elõttünk az egészségügyi reform fontosságát, hogy ráébredhessünk a lényünkben kialakított törvények megsértésének bűnére… {Mar 119.4}   

Világossá tenni a természeti törvényt, késztetni az iránta való engedelmességre – ez az a munka, amely a harmadik angyal üzenetével társul… Isten azt tervezi, hogy felszínre hozza az egészségügyi kérdéseket, és sokan elhatározzák, hogy tanulmányozzák ezt a témakört. Mert nem lehet, hogy emberek becsüljék, értékeljék a szent igazságot, miközben bűnös, az egészséget és az elmét pusztító szokások hatalma alatt vannak… {Mar 119.5}   

Aki megőrzi a világosságot, melyet Isten adott az egészségügyi reformra vonatkozóan, nagy segítséget kap ahhoz, hogy az igazság által megszentelődve alkalmassá váljék a halhatatlanságra.” (Counsels on Health [Egészségügyi tanácsok], 20–22. o.) {Mar 119.6}