× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Április 25. Menjetek el ti is a szőlőbe!

„Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok, és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában, és a földnek mind végső határáig.” (Csel 1,8) {Mar 123.1}   

„Az első tanítványokra bízott kötelesség teljesítésében a hívők mindenkor osztoztak. Aki elfogadta az evangéliumot, arra Isten az Ő szent igazságát bízta, amelyet el kell mondania a világnak. Isten hű gyermekei mindenkor tettre kész misszionáriusok voltak, akik feláldozták javaikat az Úr dicsőítésére, és kapott képességeiket bölcsen használták fel Isten szolgálatában. {Mar 123.2}   

A keresztények múltbéli, önzetlen munkálkodása legyen példakép és biztatás számunkra. Isten gyülekezetének tagjai legyenek szorgalmasak a jó cselekedetekben, és szabaduljanak meg minden világi hiúságtól. Járjanak Jézus lábnyomán, aki mindig és mindenütt jót cselekedett. Követői részvéttel és irgalmas szívvel szolgálják a segítségre szorulókat, és ismertessék meg a bűnösökkel az Üdvözítő nagy szeretetét. Az ilyen munka fáradságos, de gazdag jutalmat arat. Aki őszintén foglalkozik vele, tapasztalja majd, hogy lelkeket nyerhet meg az Úr számára… {Mar 123.3}   

»A Lélek és a menyasszony ezt mondják: Jöjj! És aki hallja, ezt mondja: Jöjj!« (Jel 22,17) {Mar 123.4}   

Azok közül, akik hallották az evangéliumot, százak, sőt ezrek állnak még mindig tétlenül a piacokon, holott bármely területen tevékenyen részt vehetnének a szolgálatban. Hozzájuk szól Krisztus: »Miért álltok itt egész napon át hivalkodván? Menjetek el ti is a szőlőbe!« (Mát 20,6–7) Miért nem követi több keresztény ezt a felhívást? Azzal mentegetőznek, hogy nincsenek prédikátori szolgálatra felavatva. Bárcsak meg tudnák érteni, hogy a lelkész munkáján kívül még milyen sok feladatot kell elvégezni, amelyet csak a megszentelt életű önkéntes tagok ezrei vállalhatnak és végezhetnek el. {Mar 123.5}   

Isten már régóta várja, hogy minden egyes hívő a tehetségéhez képest munkálkodjon, hogy az egész gyülekezetet a szolgálat lelkülete hassa át. Ha Isten gyülekezetének tagjai teljesítenék küldetésüket az ínséget szenvedő bel- és külföldi területeken, s így elvégeznék evangéliumi megbízatásukat, akkor csakhamar az egész világ meghallaná az intő figyelmeztetést, és az Úr Jézus mielőbb visszajöhetne a Földre hatalommal és nagy dicsőséggel. »És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és ekkor jő el a vég.« (Mát 24,14)” (Az apostolok története, 109–111. o., magyar kiadás: 75–76. o.) {Mar 123.6}