× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Május 5. Hamis elgondolások Istenről

„Mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Istent dicsőítették Őt, sem néki hálákat nem adtak; hanem okoskodásaikban hiábavalókká lettek, és balgatag szívük megsötétedett.” (Róm 1,21) {Mar 133.1}   

„Az az elmélet, hogy Isten az egész természetet átható esszencia, Sátán egyik legravaszabb csalása. Helytelenül mutatja be Istent, szégyent hoz fenségére és nagyságára. {Mar 133.2}   

Isten Igéjében nincs támpont a panteista elméletek számára. Igazságának világosságánál láthatjuk, hogy ezek csak lélekölő okoskodások. Sötétség az elemük, érzékiség a légkörük. Kielégítik az érzéki szívet, és hajlamainak szabad utat engednek. Elfogadásuk következménye: elszakadás Istentől. {Mar 133.3}   

Csak egyetlen hatalom törheti meg a gonosz erejét az emberi szívben: ez pedig Isten hatalma Jézus Krisztusban. Csak a Megfeszített vére által tisztulhatunk meg a bűntől. Egyedül az Ő kegyelme képesíthet arra, hogy elbukott természetünk hajlamainak ellenálljunk, és legyőzzük azokat. Ezt a hatalmat a spiritiszta elméletek semmissé teszik. Ha Isten csupán a természetet átható esszencia, akkor minden emberben lakozik, s ha szentségre törekszünk, akkor az embernek csupán a benne levő erőt kell továbbfejlesztenie. {Mar 133.4}   

Ezek az elméletek, ha logikusan végigkövetjük a láncolatot, elsöprik az egész keresztény rendszert. Nincs szükség az engesztelésre, mert az ember saját maga üdvözítője. Akik ilyennek fogadják el Istent, abban a nagy veszélyben forognak, hogy végül is az egész Bibliát csak koholmánynak tekintik. Bár az erényt jobbnak tarthatják, mint a gonoszságot, de mert Istent egyeduralkodói helyéről elmozdították, így emberi erőben bizakodnak – amely pedig Isten nélkül értéktelen. A magára hagyott emberi akaratnak nincs ereje arra, hogy ellenálljon a gonosznak és diadalmaskodjon felette. A lélek bástyái ledőlnek, az embernek nincs védelme a bűn ellen. Ha Isten Igéjének és Szentlelkének fékjét elvetjük, fogalmunk sincs, milyen mélyre süllyedhetünk. {Mar 133.5}   

Akik kitartanak a spiritiszta elméletek mellett, aláássák kereszténységüket, megszakítják kapcsolatukat Istennel, és elveszítik az örök életet.” (Evangelizálás, 601–602. o., magyar kiadás: 277–278. o.) {Mar 133.6}