26 - Az otthon lelki befolyása

Elnyerhetjük Isten üdvözítését családunkban, azonban hinnünk kell benne, élnünk kell érte és egy Istenbe vetett állandó, maradandó hittel és bizalommal kell rendelkeznünk. Isten Igéjének velünk szemben gyakorolt korlátozása javunkat szolgálja. Növeli családunknak és a körülöttünk élőknek boldogságát. Megfinomítja ízlésünket, megszenteli ítélőképességünket. Lelki békességet hoz s végül örök életet. A szolgáló angyalok otthonunkban időznek és örömmel viszik fel a mennybe lelki életünk előmenetelének a hírét, és a feljegyzést végző angyal vidáman és boldogan írja meg jelentését. {CCh 151.1}   

Krisztus lelke maradandó befolyást gyakorol otthoni életünkre. Midőn a férfiak és nők megnyitják szívüket az igazság és szeretet mennyei befolyása előtt, akkor ezek az alapelvek úgy áradnak tovább, mint a folyóvizek a pusztában, amelyek mindent felüdítenek és eleven frissességet teremtenek ott, ahol most terméketlenség és ínség uralkodik (CG 484). {CCh 151.2}   

Az otthoni vallásosságnak és gyermekeitek nevelésének elhanyagolása a legnagyobb mértékben kiváltja Isten nemtetszését. Ha valamelyik gyermeketek a folyóban a hullámokkal küzdene és az elmerülés veszélye fenyegetné, milyen izgalom uralkodna! Milyen erőfeszítéseket tennétek, milyen buzgón imádkoznátok, hogy megmentsétek életét! Azonban gyermekeitek kiestek Krisztusból és lelkük nincs megmentve! Talán még nyersek és udvariatlanok, s gyalázatot hoznak az adventista névre. Reménység és Isten nélkül élve elvesznek e világgal együtt és ti gondatlanok és közömbösek vagytok... {CCh 151.3}   

Sátán minden erejével igyekszik elvonni az embereket Istentől és célját el is éri, ha vallási életük elmerül az üzleti gondokban, amikor nem szentelnek időt a Biblia tanulmányozására, a titkos imára, s a reggeli és esti áldozat oltárán nem ég a dicséret és hálaadás áldozatának lángja. Mily kevesen ismerik fel az őscsaló gonoszságát! Mily sokan nem ismerik fel csalásait! (4T 42426) {CCh 151.4}   

Reggeli és esti Istentisztelet

Apák és anyák, minden reggel és este gyűjtsétek magatok köré gyermekeiteket és alázatos könyörgésben emeljétek fel szíveteket Isten segítségéért! Szeretteitek ki vannak téve a kísértéseknek. Minden nap bosszúságok veszik körül a fiatalok és öregek ösvényét. Azok, akik türelmes, szeretetteljes és vidám életet akarnak élni, imádkozzanak! Énünk felett csak akkor vívhatjuk ki a győzelmet, ha állandóan segítséget kérünk Istentől. {CCh 151.5}   

Ha valamikor volt idő, amikor minden háznak az imádság házának kellett lennie, akkor az most van. Hitetlenség és kételkedés uralkodik, és a gonoszság megnövekedett. A romlottság beözönlik a lélek élő folyamaiba és az Isten elleni lázadás betör az emberek életébe. Miután az emberek a bűn rabszolgaságába süllyednek, azért erkölcsi erőik Sátán önkényuralma alá kerülnek. Lelkünk a kísértés játékszerévé válik, azért ha egy hatalmas kar nem nyúlik le megmentésünkre, az emberek oda mennek, ahová az őscsaló vezeti őket. {CCh 152.1}   

Mégis e félelmetes veszedelem korszakában sok hitvalló keresztény nem tart családi istentiszteletet. Istent nem tisztelik otthonukban. Nem tanítják gyermekeiket sem, hogy szeressék és féljék Istent. Sokan annyira eltávolodtak Istentől, hogy kárhoztatva érzik magukat, amidőn közelednek Hozzá. Nem képesek bizalommal járulni a "kegyelem királyiszékéhez", hogy "tiszta kezeket emelvén föl harag és versengés nélkül" (Zsid 4:16; lTim 2:8). Nem állnak élő összeköttetésben Istennel, ezért a kegyességnek csak látszatával bírnak, annak ereje nélkül. {CCh 152.2}   

A felfogás, hogy az ima nem lényeges, Sátán legsikeresebb csalása a lelkek megrontására. Az ima: összeköt Istennel, a bölcsesség, erő, békesség és boldogság forrásával. Jézus erős kiáltásokkal és könnyhullatással imádkozott Atyjához. Pál buzdítja a hívőket, hogy "szüntelen imádkozzanak", minden imádsággal és könyörgéssel és hálaadással tárják Isten elé kívánságaikat (Fil 4:6). Jakab apostol is így szól: "Imádkozzatok egymásért, mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése" (Zsid 5:7; lThess 5:17; Jak 5:16). {CCh 152.3}   

Őszinte, komoly imájukkal a szülők alkossanak élő védősövényt gyermekeik körül! Imádkozzanak teljes hittel, hogy Isten lakozzon bennük és a szent angyalok oltalmazzák meg őket és gyermekeiket Sátán hatalmától és kegyetlenségétől! {CCh 152.4}   

A reggeli és esti istentiszteleteknek minden családban legyen meg a meghatározott ideje! Milyen helyes dolog, ha a szülők maguk köré gyűjtik gyermekeiket, mielőtt bejön a szombat szent ünnepe. hogy meg köszönjék a mennyei Atyának, hogy megőrizte őket az éjjel és hogy kérjék segítségét, vezetését, védő gondoskodását arra a napra. Milyen szép is az, amikor eljön az este és a szülők még egyszer Isten elé járulnak gyermekeikkel és megköszönik az elmúlt nap áldásait. {CCh 152.5}   

Minden reggel szenteljétek oda magatokat és gyermekeiteket Istennek arra a napra! Ne számoljatok előre a hónapokkal és a napokkal, mert ezek nem a tietek! Csak egy rövid napot kaptatok, azért úgy munkálkodjatok órái alatt Mesteretekért, mintha utolsó napotok lenne e földön! Tárjátok Isten elé minden terveteket, hogy keresztülvigyétek, vagy feladjátok, amint gondviselése mutatja! Fogadjátok el az Ő terveit a tietek helyett még akkor is, ha ez céljaitok feladását jelentené is! Így életetek mindig jobban átalakul az isteni mintára és "az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban" (Fil 4:7). {CCh 152.6}   

Az apa távollétében az anya vezesse az istentiszteletet! Válasszon ki a Szentírásból egy érdekfeszítő, könnyen érthető részt! Az istentisztelet legyen rövid! Midőn hosszú fejezetet olvasnak és hosszú imát mondanak, akkor az istentiszteletet fárasztóvá teszik, amelynek végét alig várják. Istent meggyalázzák, ha az istentiszteletet szárazzá és fárasztóvá teszik, amikor oly unalmas és érdektelen, hogy a gyermekek rettegnek tőle. {CCh 152.7}   

Apák és anyák, tegyétek az istentiszteletet rendkívül érdekessé! Nincs rá semmi ok, miért ne legyen ez az idő a napnak legkellemesebb, legörömteljesebb része!? Ha egy kicsit készültök rá, akkor érdekessé és áldásossá tehetitek. Időnként változtassatok az istentiszteleten. A gyermekek kérdéseket tehetnek fel a felolvasott szövegekkel kapcsolatban és néhány komoly, időszerű megjegyzést is tehetnek. Az ima legyen rövid és tárgyhoz illő! Az imádkozó egyszerű, komoly szavakkal dicsőítse Istent jóságáért és kérje segítségét! Amidőn a körülmények megengedik, a gyermekek is olvassanak fel a Bibliából és imádkozzanak! {CCh 153.1}   

Egyedül az örökkévalóság nyilvánítja ki majd, mily áldást hoztak az ilyen istentiszteletek (7T 42-44). {CCh 153.2}