31 - Mit olvassunk?

Az igazi nevelés testi, szellemi és lelki képességeink kiképzése az élet kötelességeinek a legjobb elvégzésére. A kitartás erőit, az agy frissességét és tevékenységét csökkenti, vagy növeli az a mód, ahogyan felhasználják. Gondolkodásunkat úgy kell fegyelmeznünk, hogy minden ereje, képessége arányosan kifejlődjék. {CCh 168.1}   

Sok ifjú nagyon szereti a könyveket. Mindent el akarnak olvasni, amihez hozzájutnak. Azonban ügyeljenek rá, hogy mit olvasnak és mit hallanak. Megmutatták nekem, hogy ezek a fiatalok a legnagyobb veszélyben vannak, ha megromlanak a helytelen olvasás által. Sátán ezer módon nyugtalanítja az ifjúság gondolatait, ezért egy pillanatig se lehetnek vigyázatlanok, gondtalanok. Ügyelniük kell gondolataikra, hogy el ne bűvöljék, el ne csábítsák őket az ellenség kísértései (MYP 271). {CCh 168.2}   

A káros olvasmányok hatása

Sátán jól tudja, hogy lelkünket nagy mértékben befolyásolja az, amivel tápláljuk, azért igyekszik rábírni mind a fiatalokat, mind az időseket, hogy kitalált történeteket, meséket és egyéb hasonló irodalmat olvassanak. Az ilyen irodalom olvasói alkalmatlanokká válnak az előttük lévő kötelességek elvégzésére. Álomvilágban élnek és nem kívánják tanulmányozni a Szentírást, hogy a mennyei mannával táplálkozzanak. Értelmük, amelynek erősítésre lenne szüksége, elgyengül és elveszti erejét a nagy igazságok tanulmányozására, amelyek kapcsolatban állnak Krisztus küldetésével és munkájával. Értelmük elveszti képességét azon igazságok tanulmányozására, amelyek megerősítenék gondolkodásukat, élénkítenék képzeletüket és komoly, őszinte vágyat ébresztenének bennük, hogy győzzenek, amiképpen Krisztus is győzött. {CCh 168.3}   

Ha a kiadott könyvek nagy részét megsemmisítenénk, olyan csapást szüntethetnénk meg, amely félelmetes munkát végez az emberek szívében és lelkében. Szerelmi történetek, haszontalan, izgalmas elbeszélések és az ún. vallásos regények is, amelyekhez a szerző erkölcsi tanulságot fűz, átkot hoznak olvasóikra. Az egész könyvbe vallásos gondolatokat szőhetnek bele, azonban legtöbb esetben Sátán angyalként jelenik meg, hogy könnyebben megcsalhassa és elcsábíthassa az embereket. Senki sem áll oly szilárdan a helyes alapelvek mellett, senki sincs oly biztonságban a kísértésektől, hogy szabadon olvashassa ezeket a történeteket. {CCh 168.4}   

{CCh 168.5}   

Isten sok ifjút magasabbrendű képességekkel ajándékozott meg, de nagyon gyakran elgyengítik erejüket, megzavarják és elgyengítik gondolkodásukat, úgyhogy éveken át nem növekednek a kegyelemben, vagy hitünk alapelveinek ismeretében a rossz könyvek olvasása miatt. Azok, akik várják az Úr közeli eljövetelét és csodálatos elragadtatásukat a mennybe, midőn "ez a romlandó test romolhatatlanságot ölt magára" (lKor 15:53), álljanak magasabb színvonalon e próbaidő alatt. {CCh 169.1}   

Kedves ifjú barátaim, vizsgáljátok meg saját tapasztalataitokat az izgalmas történetek olvasásával kapcsolatban. Ilyen könyvek olvasása után ki tudjátok-e nyitni Bibliátokat, hogy olvassátok az élet Igéjét? Nem találjátok Isten könyvét unalmasnak? A szerelmes történetek varázsa lelketekben időzik, megsemmisíti elmétek egészséges működését és lehetetlenné teszi, hogy figyelmeteket a fontos, ünnepélyes igazságokra irányítsátok, amelyektől örök életetek függ. {CCh 169.2}   

Határozottan tegyetek félre minden silány olvasmányt, mert nem erősíti lelki életeteket! Oly érzelmeket ébreszt lelketekben, amelyek megrontják képzeleteteket és így kevesebbet gondoltok Jézusra s kevesebbet időztök drága tanításainál. Tartsátok távol magatok mindattól, ami helytelen irányba terelné azokat! Ne terheljétek meg elméteket silány történetekkel, amelyek nem nyújtanak erőt szellemi képességeiteknek! A gondolatok olyanok lelkünk számára, mint a táplálék testünknek (MYP 271-273). {CCh 169.3}   

Olvasmányok, amelyek megsémisítik lelkünket

A sajtótermékek áradata állandóan ömlik a nyomdákból. A fiatalok és öregek megszokják a gyors, felületes olvasást, ennek következtében elméjük elveszti erejét az összefüggő, alkotó gondolkodásra. A folyóiratok és könyvek, amelyek az egyiptomi békákhoz hasonlóan elárasztják a földet, azonban nem csak közönségesek, haszontalanok és kimerítők, hanem tisztátalanok és lealjasítók... Hatásuk nem csak az, hogy megmérgezik és megrontják az elmét, hanem tönkreteszik és megsemmisítik a lelket is (ED 189-190). {CCh 169.4}   

A gyermekek és ifjak nevelésében a tündérmesék, mondák és kitalált történetek nagy helyet foglalnak el. Az ilyen könyveket használják az iskolákban és sok otthonban. Keresztény szülők ne engedjék meg gyermekeiknek, hogy hazugságokkal telt könyvet olvassanak. Midőn a gyermekek kérdéseket tesznek fel az olvasott történetekkel kapcsolatban, amelyek annyira ellentétben állnak szüleik tanításával, akkor azt válaszolják, hogy azok a történetek nem igazak, azonban ez nem hárítja el olvasásuk káros következményeit. E könyvekben bemutatott eszmék félrevezetik a gyermekeket. Hamis életfelfogást nyújtanak. Felkeltik és táplálják a valótlan utáni vágyat. {CCh 169.5}   

{CCh 169.6}   

A gyermekek és ifjak kezébe sohase adjunk olyan könyveket, amelyek elferdítik az igazságot. Tanulmányi idejük folyamán a gyermekek ne halljanak bűn magvainak bizonyuló eszméket (CT 384-385) {CCh 169.7}   

A veszedelem másik forrása, amelytől állandóan őrizkednünk kell, a hitetlen szerzők könyveinek olvasása. Az ilyen könyveket az igazság ellensége ihleti, azért senki sem olvashatja azokat lelkének veszélyeztetése nélkül. {CCh 169.8}   

Igaz, hogy némelyek, akiket befolyásoltak, végül megtalálhatják egyensúlyukat, azonban akik könnyedén veszik a gonosz könyvek befolyását, Sátán területére lépnek, aki a legnagyobb előnyt szerzi ebből. Midőn kihívják kísértéseiket, nincs bölcsességük, hogy felismerjék, s erejük, hogy ellenálljanak azoknak. A hitetlenség és Istentelenség lebilincselő és elbűvölő erővel ragadja meg lelküket (CT 135-136). {CCh 170.1}   

Izgató történetek olvasásának veszélye

Mit olvassanak gyermekeink? Komoly kérdés ez, ami komoly választ kíván. Nagyon bánt engem, amikor a szombatünneplő családoknál olyan folyóiratokat és újságokat látok, amelyek folytatásos történeteket tartalmaznak, amelyek nem gyakorolnak jó befolyást a gyermekek és ifjak lelkére. Figyeltem azokat, akik így ápolták a kitalált történetek iránti szeretetüket. Kiváltságuk volt, hogy hallgassák az igazságot, hogy megismerjék hitük alapjait, azonban felnövekedve hiányzott belőlük az igazi kegyesség. {CCh 170.2}   

A haszontalan, izgalmas történetek olvasói alkalmatlanokká válnak az élet gyakorlati kötelességeinek teljesítésére. Egy valótlan világban élnek. Megfigyeltem azokat a gyermekeket, akiknek megengedték, hogy ilyen történeteket olvassanak. Otthonukban és otthonukon kívül egyaránt nyugtalanok, álmodozók voltak és csak a legközönségesebb tárgyról tudtak beszélgetni. Vallásos gondolat és beszélgetés teljesen idegen volt számukra. A feltűnést keltő történetek utáni vágy ápolásával szellemi ízlésüket megrontották és lelküket csak az egészségtelen táplálék elégítette ki. Nem találhatok megfelelőbb nevet azok számára, akik ilyen olvasmányokat szeretnek, mint "szellemi részegek". "A mértéktelen olvasás olyan hatást gyakorol az agyra, mint a mértéktelen evés és ivás a testre" (CT 132-135). {CCh 170.3}   

Az igazság elfogadása előtt némelyek megszokták a regények olvasását, azonban midőn beléptek a gyülekezetbe igyekeztek legyőzni e szokásukat. Ha ezeknek hasonló olvasmányokat adunk, mint amilyeneket elhagytak, akkor ugyanazt tesszük velük, mint amikor egy alkoholista elé részegítő italt teszünk. Amikor engednek az állandóan előttük levő kísértésnek, elvesztik ízlésüket, szeretetüket az építő olvasmányok iránt. A Biblia tanulmányozása már nem érdekli őket, és erkölcsi erejük gyengül. A bűn kevésbé visszataszítónak tűnik fel előttük. Növekvő hűtlenséget és ellenszenvet nyilvánítanak ki az élet gyakorlati kötelességei iránt. Midőn gondolkodásuk megromlik, készek elolvasni minden izgalmas, káros olvasmányt. Így nyitva áll az út Sátán számára, hogy teljesen hatalmába kerítse őket (7T 203). {CCh 170.4}   

A Könyvek Könyve

Vallási tapasztalatunk színvonalát elárulják azok a könyvek, amelyeket szabad időnkben olvasunk. Ha az ifjúság azt akarja, hogy egészséges gondolkodással, és helyes alapelvekkel bírjon, akkor közösségben kell élnie Istennel az Ő Igéje által. A Biblia egy legmagasabb rendű, nemesebb életre vezet bennünket, mivel Krisztus által megmutatja az üdvösség útját. A legérdekesebb, legérdekfeszítőbb és legtanulságosabb történelmet tartalmazza, amelyet valaha írtak. Mindazok, akik nem rontották meg képzeletüket a kitalált történetek olvasásával, a Bibliát ma a legérdekesebb könyvnek találják. {CCh 170.5}   

A Biblia a "Könyvek Könyve". Ha szereted Isten Igéjét és tanulmányozod, amikor csak alkalmad van rá, hogy megszerezd gazdag kincseit és minden jó cselekedetre felkészülj általa, akkor biztos lehetsz, hogy Jézus magához von téged. Azonban nem elegendő a Biblia esetenkénti olvasása: Krisztus tanításának megértése és követelményeinek teljesítése nélkül. Isten Igéjének drága kincseit csak akkor fedezhetjük fel, ha mélyre leásunk az igazság bányájában. {CCh 171.1}   

A testi, érzéki ember visszautasítja az igazságot, a megtért lélek azonban csodálatos változáson megy át általa. Az a könyv, amely azelőtt nem volt vonzó számára, mivel kinyilatkoztatta azokat az igazságokat, amelyek bizonyságot tettek a bűnös ellen, most lelkének eledele és életének öröme. Az Igazság Napja megvilágítja a Biblia szent lapjait és általuk a Szentlélek szól minden olvasójához. {CCh 171.2}   

Mindazok, akik eddig a könnyű irodalmat szerették olvasni, fordítsák figyelmüket a "biztos prófétai Ige" (2Pt 1:19) felé. Vegyétek kezetekbe Bibliátokat és tanulmányozzátok új érdeklődéssel az Ó- és Újszövetség szent feljegyzéseit! Minél gyakrabban és szorgalmasabban tanulmányozzátok a Bibliát, annál szebbnek tűnik fel előttetek és annál kevésbé szeretitek majd a könnyű olvasmányokat. Zárjátok szívetekbe ezt a gyönyörű könyvet. Barátotok és Vezetőtök lesz (MYP 273-274). {CCh 171.3}