34 - Tanács a ruházkodásra

Kiváltságunk, hogy ruházkodásunkban és minden más dologban tiszteljük Teremtőnket, aki azt kívánja, hogy ruházkodásunk ne csak csinos, és egészséges, hanem megfelelő és illő legyen. {CCh 180.1}   

Igyekeznünk kell arra, hogy megjelenésünk a legjobb legyen. A sátortemplom szolgálatában Isten felsorolt minden részletet azoknak ruházatával kapcsolatban, akik előtte szolgáltak. Ezzel arra tanít bennünket, hogy bizonyos követelményt támaszt azoknak ruházatával kapcsolatban, akik Néki szolgálnak. Áron ruházatával kapcsolatos utasításai nagyon részletesek voltak, mert ruházata jelképes volt. Így Krisztus követőinek ruházata is jelképes. Minden dologban legyünk az Ő képviselői! Megjelenésünket minden dologban csinosság, szerénység és tisztaság jellemezze! {CCh 180.2}   

A természet dolgai (virágok, liliom) által Krisztus azt a szépséget szemlélteti, amelyet a menny értékel: a szerény kedvességet, egyszerűséget, tisztaságot és illendőséget, ami ruházatunkat kedvessé teszi Őelőtte (CG 413). {CCh 180.3}   

Vezérelvek a ruházkodásban

Valakinek a ruházata és annak elrendezése általában bemutatja az illető férfi vagy nő jellemét. Egy szerény, istenfélő nő szerényen öltözködik. A kifinomult ízlés, a művelt lélek egyszerű és hozzáillő ruházat kiválasztásában nyilatkozik meg. Aki ruházatában egyszerű és szerény, annál látható, hogy megérti, hogy az igazi nőt erkölcsi értéke jellemzi. Mily elbájoló, mily érdekes a ruházkodásban való egyszerűség, amelynek kellemes bája a mező virágaihoz hasonlítható! {CCh 180.4}   

{CCh 180.5}   

Arra kérem népünket, hogy megfontoltan és körültekintően járjanak el Isten előtt. A ruházkodásban való szokásokat addig kövessétek, míg azok alkalmazkodnak az egészség (és jó erkölcs) törvényeihez. Testvérnőink öltözködjenek egyszerűen, amint azt sokan meg is teszik! Ruháikat jó és tartós anyagból készítsék, amely megfelel e kornak, de ne a ruha kérdése foglalja le gondolataikat! Testvérnőink egyszerűen öltözködjenek! Szerény ruhákat viseljenek, szemérmességgel és józansággal. Legyetek a világ számára Isten kegyelme belső ékességének élő példái! {CCh 180.6}   

Ha a világ egy kényelmes, egészséges ruházkodási módot vezet be, amely összhangban van a Bibliával, nem változtatja meg Istenhez és a világhoz való viszonyunkat, ha elfogadjuk az ilyen ruházkodási módot. A keresztények kövessék Krisztust és ruházatukat szabják Isten Igéjéhez. Kerüljék a szélsőségeket! Kövessék alázattal az egyenes utat, tekintet nélkül arra, hogy helyeslik, vagy rosszallják-e az emberek, ragaszkodjanak a helyeshez, mert helyes! {CCh 180.7}   

{CCh 181.1}   

Ne kössétek le minden időtöket azzal, hogy ruházkodástokban igyekezzetek követni minden esztelen divatot. Öltözködjetek csinosan és illően, de ne tegyétek magatokat megjegyzés tárgyává se túlzott öltözködés, se hanyag, rendetlen öltözködés által! Úgy cselekedjetek, mint akik tudjátok, hogy a menny szemei rajtatok függenek és életetek által elnyeritek Isten tetszését, vagy kiváltjátok nemtetszését! {CCh 181.2}   

Bibliai tanítás

Krisztus észrevette az emberekben a ruházkodás szeretetét, azért óvta követőit, sőt megparancsolta nékik, hogy ne fordítsanak rá sok figyelmet. "Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, mi módon növekednek: nem munkálkodnak, és nem fonnak; De mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében nem öltözködött úgy, mint ezek közül egy" (Mt 6:28-29). A ruházkodásban való büszkélkedés és túlzás bűn, amelyre a nők különösen hajlamosak, azért e buzdítások egyenesen rájuk vonatkoznak. Mily keveset ér az arany, a gyöngy, vagy a drága ruházat Krisztus szeretetéhez és szelídségéhez képest! {CCh 181.3}   

Az angyal így szólt: "Tanítsuk Isten népét!" és a következő szövegekhez utasított: "Hasonlatosképpen az asszonyok tisztességes öltözetben, szemérmetességgel és mértékletességgel ékesítsék magokat; nem hajfonatokkal és arannyal vagy gyöngyökkel, vagy drága öltözékkel, Hanem, amint illik az istenfélelmet valló asszonyokhoz, jó cselekedetekkel" (lTim 2:9-10). "Akiknek ékessége ne legyen külső, hajuknak fonogatásából és aranynak felrakásából vagy öltözékek felvevéséből való; hanem a szívnek elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával, ami igen becses az Isten előtt. Mert így ékesítették magokat majdan ama szent asszonyok is, akik Istenben reménykedtek, engedelmeskedvén az ő férjöknek" (1Pt 3:3-5). {CCh 181.4}   

Sokan túl ósdinak tekintik ezeket a rendelkezéseket, azért nem ügyelnek rá. Azonban Krisztus, aki megértette tanítványaival, hogy a mi időnkben a ruházkodás tekintetében veszély fenyegeti majd az embereket, elküldte hozzánk figyelmeztető üzenetét. Vajon ügyelünk-e figyelmeztetésére és bölcsek leszünk-e? {CCh 181.5}   

Azok, akik igazán törekszenek követni Krisztust, lelkiismeretesen megvizsgálják, hogy milyen ruhát viseljenek. Igyekeznek megfelelni az Úr világos követelményeinek (1Pt 3:3-5) [CG 415-416]. {CCh 181.6}   

A ruházkodásban való önmegtagadás keresztényi kötelességünknek egyik részét képezi. Az egyszerű ruházkodás, az ékszertől és mindenféle ékesítéstől való tartózkodás megegyezik hitünkkel (3T 366). {CCh 181.7}   

Sokaknak tanításra van szükségük, hogyan jelenjenek meg szombaton az istentiszteleten. Ne jöjjenek Isten jelenlétébe közönséges ruhájukban, amit hétköznap viselnek! Mindenkinek legyen külön szombati ruhája, amit Isten házában visel az istentisztelet alkalmával. {CCh 181.8}   

Miközben ne alkalmazkodjunk a világi divathoz, mégse legyünk közömbösek külső megjelenésünk iránt. Legyünk csinosak és rendesek, de ne ékesítsük fel magunkat. Isten gyermekei legyenek kívül és belül is tiszták (4T 355). {CCh 182.1}   

Különösen lelkészeink feleségei ügyeljenek arra, hogy ruházkodásukban ne térjenek el a Biblia világos tanításaitól. Sokan e figyelmeztetéseket túlzottnak tekintik ahhoz, semhogy figyeljenek reájuk. Azonban Krisztus, aki ezeket a figyelmeztetéseket adta tanítványainak, ismerte a veszélyeket, amelyek a mi időnkben fenyegetik majd az embereket a ruházkodás szeretete miatt, azért küldte hozzánk figyelmeztető üzenetét. Ügyelünk-e figyelmeztetésére, s bölcsek leszünk-e? Testvérnőink követik az állandóan változó divatot, s nem nézik a vele járó költségeket. Nagy összeget költenek ruhákra, amelyeket vissza kellene adniuk Istennek, az Adományozónak (4T 630-631). {CCh 182.2}   

A ruházkodási mód befolyása

A ruházkodás szeretete veszélyezteti az erkölcsöket. A szerény és józan keresztény nőt éppen ellenkezőjévé alakítja. A feltűnő, különcködő ruházkodás felébreszti a kívánságot viselője szívében és felkelti a szemlélő alacsony szenvedélyét. Isten látja, hogy a büszkeség és a ruházkodásban való hiúság az emberek jellemének megromlására, lesüllyedésére vezet. Látja, hogy a drága ruházat elfojtja a jó cselekedetek utáni vágyat (4T 645). {CCh 182.3}   

Egyszerű, szerény, igénytelen ruházatot ajánlok ifjú testvérnőimnek. Világosságodat nem áraszthatod másokra nagyobb fénnyel más módon, mint egyszerű ruházkodásoddal és magatartásoddal. Mindenkinek megmutathatod, hogy az élet mulandó dolgait az örökkévaló dolgokhoz hasonlítod és annak megfelelően értékeled azokat (3T 376). {CCh 182.4}   

Sokan úgy öltözködnek, mint a világ, hogy befolyást gyakoroljanak a hitetlenekre, azonban ezzel nagy hibát követnek el. Ha igazi és megmentő befolyást akarnak gyakorolni, akkor éljék ki hitvallomásukat, mutassák hitüket igaz cselekedetükkel. Tegyék láthatóvá a keresztények és a világiak közötti különbséget életük által! Szavaik, cselekedeteik és ruhájuk beszéljenek Isten mellett, akkor szent befolyást árasztanak maguk körül úgy, hogy a világiak is felismerik, hogy Krisztussal jártak. Ha valaki szeretné, hogy befolyása az igazság mellett szóljon, akkor éljen hitvallomása szerint és úgy kövesse alázatos Mintaképét (4T 633634). {CCh 182.5}   

Testvérnőim, óvakodjatok a gonosznak még a látszatától is. E rohanó, romlott korszakban nem vagytok biztonságban, ha nem álltok az Úr védelme alatt. Az erény és a szerénység ritka. Felhívlak benneteket, mint Krisztus követőit, akik magasztos hitvallomást tesztek, hogy őrizzétek a szerénység becses, felbecsülhetetlen értékű drágaköveit, mert ezáltal megőrizhetitek az erényességeteket. {CCh 182.6}   

A ruházkodásban való természetes egyszerűség, ha szerény magaviselettel párosul, egy fiatal nőt a tartózkodásnak oly légkörével vesz körül, amely védőpajzsul szolgál számára ezernyi veszély ellen (CG 417). {CCh 182.7}   

Az egyszerű ruházat a legelőnyösebb megjelenést kölcsönzi az okos nőnek. {CCh 183.1}   

Úgy öltözködjetek, ahogyan keresztény nőknek kell: egyszerűséggel, természetességgel és jó cselekedetekkel ékesítve magatokat, amint illik az istenfélelmet valló asszonyokhoz (lTim 2:9-10). {CCh 183.2}   

Sokan, hogy lépést tartsanak az oktalan divattal, elvesztik ízlésüket a természetes egyszerűség iránt és így elbűvölik őket a mesterséges dolgok. Feláldozzák idejüket, pénzüket, szellemi életerejüket és egész életüket a divat követelményeinek. {CCh 183.3}   

Kedves ifjúság, ha a divat szerint öltözködtök; csipkét, aranyat és mesterséges dolgokat viseltek a feltűnés kedvéért, akkor nem ajánljátok másoknak vallásotokat, vagy az igazságot, amelyet vallotok. Azon törekvésetekben, hogy szépítgetitek külsőtöket, éleslátású emberek annak bizonyítékát látják, hogy értelmetek gyenge és szívetek büszke (CG 421). {CCh 183.4}   

Létezik egy ruha, amelynek elnyerésére minden gyermek és ifjú törekedhet az ő ártatlanságában és ez: a szentek igazságossága (Krisztus igazságának ruhája). Ha olyan kitartók és buzgók lesznek ennek megszerzésében, mint ahogyan ruháikat igyekeznek a világ divatjához szabni, akkor nemsokára felöltözködhetnek Krisztus igazságának ruhájába és nevüket nem törlik ki az élet könyvéből. Az édesanyák, ifjak és gyermekek így imádkoznak: "Tiszta szívet teremts bennem óh Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem" (Zsolt 51:12). A tiszta szív és a kedves lelkület értékesebb az aranynál a földi életben és az örökkévalóságban egyaránt. Csak a tiszta szívűek láthatják meg Istent (CG 417-418). {CCh 183.5}