42 - Hűség az egészségügyi reformban

(Megjegyzés: Ezt az üzenetet az 1909-es Generál Konferencia legutolsó ülésén mondta el E.G. White) {CCh 233.1}   

Utasítást kaptam, hogy üzenetet vigyek népünk minden tagjának az egészségügyi reform tárgyában, mert sokan visszaestek az egészségügyi reform alapelvei iránt tanúsított hűségükből. {CCh 233.2}   

Isten célja gyermekeivel az, hogy felnövekedjenek érett korú férfiakká és nőkké a Krisztusban. Abból a célból, hogy ezt megtegyék, helyesen kell felhasználniuk összes testi, lelki és szellemi erőiket. {CCh 233.3}   

Elsőrendű fontossággal bír számunkra, hogy hogyan őrizzük meg egészségünket. Amidőn Isten félelmében tanulmányozzuk e kérdést, akkor megtanuljuk, hogy testi és lelki egészségünk érdekében a legjobb, ha megőrizzük az étrendben való egyszerűséget. Tanulmányozzuk türelmesen e kérdést! Ismeretre és ítélőképességre van szükségünk ahhoz, hogy bölcsen járjunk el e dologban. Ne cselekedjünk a természet törvényei ellen, hanem engedelmeskedjünk nekik. {CCh 233.4}   

Azok, akik oktatást nyertek a húsételek, kávé, tea és egyéb ételkészítmények káros hatásáról, és elhatározták, hogy áldozat árán is szövetséget kötnek Istennel, többé nem fogyasztanak olyan ételeket, amelyekről tudják, hogy ártanak egészségüknek. Isten megkívánja tőlünk, hogy étvágyunkat tisztítsuk meg és tagadjuk meg magunktól azokat a dolgokat, amelyek nem egészségesek. Ezt a munkát el kell végeznünk, mielőtt megállhatunk Isten előtt, mint az ő tökéletes népe. {CCh 233.5}   

Isten maradék népe legyen megtért nép! Ezen üzenet hirdetésének a lelkek megtérését és megszentelődését kell eredményeznie. E mozgalomban éreznünk kell Isten Lelkének erejét. Ezt a csodálatos, határozott üzenetet, amely mindent jelent elfogadójának, hangos kiáltással kell hirdetnünk. Igazi, maradandó hitünk legyen abban, hogy ez az üzenet növekvő erővel fog előrehaladni az idők végéig. {CCh 233.6}   

Vannak állítólagos hívők, akik elfogadják a "Bizonyságtételek" egyes részeit, mint Isten üzenetét, ugyanakkor elvetik azokat a részeket, amelyek kárhoztatják kedvenc szenvedélyeiket. Az ilyen személyek saját jólétük ellen dolgoznak. Lényeges, hogy a világosságban járjunk, amíg velünk van a világosság. Azok, akik azt állítják, hogy hisznek az egészségügyi reformban, és gyakorlati életükben mégis annak elvei ellen cselekszenek, saját jólétük és a gyülekezet jóléte ellen dolgoznak. Ezek ártanak saját lelküknek és helytelen befolyást gyakorolnak mind a hívőkre, mind a hitetlenekre. {CCh 233.7}   

Erő engedelmesség által

Ünnepélyes felelősség nyugszik azokon, akik ismerik az igazságot, azért minden szavuk legyen összhangban hitükkel, hogy életük megnemesedjék, megszentelődjék és elkészüljenek arra a munkára, amelyet gyorsan el kell végezniük az üzenet befejező napjaiban. Nincs idejük vagy erejük arra, hogy étvágyuk kielégítésére fordíthassák. Ünnepélyes komolysággal hangzanak felénk e szavak: "Bánjátok meg azért, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljöjjenek a felüdülés idei az Úrnak színétől" (Acs 3:19). Sokan vannak közöttünk, akik gyengék a lelkiekben, akik, ha nem térnek meg, biztosan elvesznek. Vállalhatjuk-e a kockázatot? {CCh 234.1}   

Isten elvárja népétől, hogy állandóan haladjon előre. Fel kell ismernünk, hogy étvágyunk dédelgetése a legnagyobb mértékben akadályozza növekedésünket és megszentelődésünket. Az egészségügyi reform mellett tett hitvallomásunk ellenére sokan közülünk mégis helytelenül táplálkoznak. Étvágyunk kielégítése a legnagyobb oka testi és szellemi gyengeségünknek és a korai halálnak. Aki tiszta lelkületet akar, gondoljon arra, hogy Krisztusban erőt nyerhet, hogy uralja étvágyát. {CCh 234.2}   

Ha áldásunkra szolgálna a hús-ételek utáni vágyunk kielégítése, akkor nem intézném hozzátok e felhívást; de nem szolgál áldásunkra. A hús-ételek károsak testi jólétünkre, azért meg kell tanulnunk, hogy nélkülük is megéljünk. Akik olyan helyzetben vannak, hogy megszerezhetik a maguk számára a növényi ételeket, de mégis saját kívánságaiknak hódolnak, és úgy esznek, isznak, ahogy nekik tetszik, azok gondatlanokká válnak a jelenkori igazság egyéb pontjaival szemben is, amelyekkel kapcsolatban az Úr tanításokat adott. Elvesztik az igazság iránti felfogóképességüket és azt aratják majd, amit vetettek. {CCh 234.3}   

{CCh 234.4}   

Sokan úgy érzik, hogy nem élhetnek hús nélkül, azonban ha ezek az Úr oldala mellé állnának és szilárdan elhatároznák, hogy azon az úton haladnak, amelyen az Úr vezeti őket, akkor olyan erőt és bölcsességet nyernének, mint Dániel és társai. Azt tapasztalnák, hogy az Úr józan ítélőképességet ad nekik. Sokan meglepődnének, amikor meglátnák, milyen sokat megtakaríthatnának Isten ügye számára önmegtagadó életvitelük által. Azok a kis összegek, amelyeket önmegtagadás által megtakarítunk, többet tesznek Isten ügyének előre vitele érdekében, mint azok a nagyobb adományok, amelyek nem kívántak önmegtagadást. {CCh 234.5}   

Felhívás szilárd állásfoglalásra

A h. n. adventisták komoly igazságokat hirdetnek. Több, mint negyven évvel ezelőtt (1863-ban), az Úr különleges világosságot adott számunkra az egészségügyi reformra vonatkozóan; azonban járjunk-e ebben a világosságban? Mily sokan nem hajlandók Isten tanácsával összhangban élni! Mint népnek, előrehaladást kell tennünk a kapott világosság arányában. Kötelességünk, hogy megértsük és becsüljük az egészségügyi reform alapelveit. A mértékletesség dolgában minden más nép előtt kellene járnunk, mégis gyülekezetünk jól kiképzett tagjai, sőt az evangélium prédikátorai is csak kevéssé értékelik azt a világosságot, amelyet Isten adott e tárgyban. Úgy esznek és dolgoznak, ahogy nekik tetszik. {CCh 235.1}   

{CCh 235.2}   

Megmutatták nekem, hogy azok az alapelvek, amelyeket az üzenet korai napjaiban kaptunk, ugyanolyan fontosak és éppen olyan komolyan kell venni őket, mint akkor. Egyesek sohasem követték a világosságot, amelyet Isten adott e tárgyban. Most van itt az ideje, hogy kivegyük a világosságot a véka alól, hogy tiszta, fénylő sugarakkal ragyogjon. {CCh 235.3}   

Az egészséges életmód alapelvei sokat jelentenek számunkra, mint egyének és nép számára. Midőn először érkezett el hozzám az egészségügyi reform üzenete (1863), gyenge és beteges voltam, gyakori ájulási rohamokkal. Midőn könyörögtem Istenhez segítségért, megnyitotta előttem az egészségügyi reform fontos tárgyát. Kioktatott engem, hogy azoknak, akik megtartják Isten parancsolatait, szent viszonyban kell lenniük Istennel. Az evésben és ivásban való mértékletesség által testüket és értelmüket a legkedvezőbb állapotban kell megőrizniük az Úr számára. Ez a világosság nagy áldásomra szolgált. Állást foglaltam, mint egészség-reformer és tudtam, hogy az Úr megerősít. Valóban, ma jobb egészségnek örvendek, mint fiatalabb koromban. {CCh 235.4}   

Némelyek azt a hírt terjesztették, hogy nem követtem az egészségügyi reform alapelveit úgy, mint ahogyan írásaimban védelmeztem, azonban elmondhatom, hogy hűséges egészségügyi reformer voltam. Családom tagjai tudták, hogy ez igaz. {CCh 235.5}   

Cselekedjetek mindent Isten dicsősségére

Nem jelölünk ki határozott szabályt az étrendben, de azt kijelentjük, hogy azokban az országokban, ahol gyümölcsök, gabonaneműek és diófélék bőségben vannak, a hús nem megfelelő táplálék Isten népe számára. Kioktattak, hogy a hús hajlamossá tesz arra, hogy természetünk állatiassá váljék és megfosztja az embereket attól a szeretettől és rokonszenvtől, amelyet mindenki iránt érezniük kellene, úgyhogy az alacsonyrendű szenvedélyek átveszik az uralmat lényük magasabbrendű erői felett. Ha valamikor egészséges is volt a húsevés, most már nem biztonságos, mert a rákos daganatokat és a tüdők betegségeit nagyrészt a húsevés okozza. {CCh 235.6}   

A hús fogyasztását ne tegyük a közösség próbakövévé, de gondoljunk arra a befolyásra, amelyet azok az állítólagos hívők gyakorolnak másokra, akik húst fogyasztanak. Mint Isten követei, ne mondjuk-e a népnek: "akár esztek, akár isztok..., mindent az Isten dicsőségére míveljetek" (lKor 10:31)? Ne tegyünk-e határozott bizonyságot a romlott étvágy kielégítése ellen? Vajon az evangélium szolgái, akik a halandóknak adott legünnepélyesebb üzenetet hirdetik, példát adjanak Egyiptom húsos fazekaihoz való visszatérésre? Vajon azok, akiket Isten tárházának tizedéből tartanak fenn, megmérgezzék az ereikben keringő életáramot? Semmibe vegyék azt a világosságot és azokat a figyelmeztetéseket, amelyeket Isten adott nekik? A test egészségét lényegesnek kell tekintenünk a kegyelemben való növekedéshez és a kiegyensúlyozott vérmérséklet megszerzéséhez! Ha gyomrunkkal nem bánunk megfelelően, akkor gátoljuk a feddhetetlen erkölcsi jellem kifejlődését. Az agy és az idegek együttműködnek a gyomorral. Helytelen evés és ivás helytelen gondolkozásra vezet. Most mindenkit megvizsgálnak és kipróbálnak. Krisztusban megkeresztelkedtünk és ha mi is megtesszük részünket azáltal, hogy elszakadunk mindattól, ami lesüllyesztene bennünket, amivé nem kell lennünk, akkor erőt nyerünk, hogy felnövekedjünk Krisztusban, aki a mi élő Vezetőnk, Fejünk, és meglátjuk Isten üdvözítését. {CCh 236.1}   

A helytelen étrend káros következményeit csak akkor láthatjuk meg teljességében, ha világosan megértjük a helyes életmód alapelveit. Azok, akiknek hibáik felismerésekor elég erkölcsi bátorságuk van, hogy megváltoztassák szokásaikat, azt tapasztalják, hogy a reformáció véghezvitele küzdelembe kerül és kitartást követel. Azonban ha helyes ízlésük kialakult, akkor felismerik, hogy az olyan ételek fogyasztása, amelyeket azelőtt ártalmatlannak gondoltak, lassan, de biztosan megvetette az alapját az emésztési zavaroknak és egyéb betegségeknek. {CCh 236.2}   

Apák és anyák, őrködjetek imában! Szigorúan őrizkedjetek a mértéktelenség minden formájától! Tanítsátok meg gyermekeiteket az egészségügyi reform alapelveire! Tanítsátok meg őket, hogy milyen dolgoktól őrizkedjenek egészségük megóvása érdekében! Isten haragja már kezdi sújtani az engedetlenség gyermekeit. {CCh 236.3}   

Milyen gonosztettek, milyen bűnök, milyen aljas eljárások történnek mindenütt! Mint nép, nagy gondossággal óvjuk meg gyermekeinket a gonosz, romlott társaságtól. {CCh 236.4}   

Neveljétek az embereket!

Nagy erőfeszítéseket kell tennünk, hogy ráneveljük az embereket az egészségügyi reform alapelveire. Főzőiskolákat kell alapítanunk és házról házra. járva adjunk tanítást az egészséges ételek főzésének művészetéről. Öregek és fiatalok tanulják meg, hogyan főzzenek egyszerűen. Ahol az igazságot hirdetik, tanítsák meg az embereket az ételek egyszerű és étvágygerjesztő módon való elkészítésére! Mutassák meg, hogy hús nélkül is lehet tápláló ételeket készíteni! {CCh 236.5}   

Tanítsuk meg az embereket, hogy jobb, ha tudják, hogyan őrizhetik meg egészségüket, mint azt, hogy hogyan gyógyulhatnak meg a betegségükből. Orvosaink legyenek bölcs nevelők! Figyelmeztessenek mindenkit vágyaik kielégítése ellen és mutassák be, hogy testi és lelki romlásuk megakadályozásának egyedüli módja az, hogy tartózkodjanak azoktól a dolgoktól, amelyeket Isten megtiltott. {CCh 237.1}   

Sok ügyességet és körültekintést követel a tápláló ételek elkészítése, hogy pótolják azokat az ételeket, amelyek előbbi étrendjét alkották azoknak a személyeknek, akik most akarnak egészség-reformerek lenni. Hit Istenben, komoly célkitűzés és a másokon való segítőkészség szükséges. A megfelelő tápanyagokat nélkülöző étrend szégyent hoz az egészségügyi reform ügyére. Halandók vagyunk, azért gondoskodjunk a magunk számára oly ételekről, amelyek a megfelelő táplálékot nyújtják testünknek. {CCh 237.2}   

A szélsőség árt az egészségügy reformnak

Népünk között némelyek lelkiismeretesen tartózkodnak a káros szenvedélyektől, de nem veszik magukhoz a testük fenntartásához szükséges tápanyagokat. Azok, akik szélsőséges nézetet vallanak az egészségügyi reformmal kapcsolatban, abban a veszélyben forognak, hogy íztelen ételeket készítenek, amelyek nem elégítik ki fogyasztóikat. Az ételeket oly módon készítsük el, hogy étvágygerjesztők és táplálók legyenek. Ne hiányozzék belőle semmi, amire szervezetünknek szüksége van. Én használok és mindig használtam kevés sót, mivel a só, ahelyett, hogy ártana, szükséges a vér számára. A főzelékeket ízletessé kell tennünk egy kevés tejjel vagy tejföllel, vagy valami hasonlóval. {CCh 237.3}   

Figyelmeztetést kaptunk, hogy a kis gyermekek megbetegedhetnek a vaj és a tojás bőséges fogyasztásától, azonban nem tekinthetjük az alapelvek áthágásának a megfelelően gondozott és táplált baromfik tojásainak fogyasztását. A tojás gyógyító hatású anyagokat tartalmaz, amelyek bizonyos mérgeket közömbösítenek. {CCh 237.4}   

Némelyek tartózkodnak a tejtől, tojástól, vajtól, de nem látják el szervezetüket megfelelő tápanyagokkal, azért elgyengülnek és nem tudnak dolgozni, ami által az egészségügyi reformot rossz hírbe hozzák. A munkát, amit mi igyekeztünk felépíteni szilárd alapra, megzavarták idegen eszmékkel, amiket Isten nem kívánt meg és a gyülekezet erőit elgyengítették. Isten azonban közbelép, hogy megakadályozza e túlzó elgondolások következményeit. Az evangélium célja az, hogy összhangba hozza az emberiséget, hogy a szegényt és a gazdagot összehozza Jézus lábainál. {CCh 237.5}   

{CCh 237.6}   

Azok, akik sikeresen akarják hirdetni az egészségügyi reform alapelveit, fogadják el Isten Igéjét vezetőjüknek és tanácsadójuknak. Az egészségügyi reform tanítói csak akkor állnak előnyös talajon, ha ezt cselekszik. Soha se tegyünk bizonyságot az egészségügyi reform ellen azáltal, hogy nem fogyasztunk egészséges, ízletes ételeket a káros élelmiszerek helyett, amelyeknek fogyasztását elhanyagoltuk. Semmi módon se erősítsük étvágyunkat az izgatószerek iránt. Csak egyszerű, természetes, egészséges ételeket együnk és adjunk hálát mindenkor az egészségügyi reform alapelveiért! Minden dologban legyünk igazak és becsületesek, mert akkor értékes győzelmet aratunk! {CCh 238.1}   

Vegyétek tekintetbe a helyi viszonyokat

Miközben a falánkság és a mértéktelenség ellen munkálkodunk, fel kell ismernünk azokat a körülményeket, amelyek között az emberi család él. Isten gondoskodott azokról, akik a világ különböző országaiban élnek. Azok, akik Isten munkatársai akarnak lenni, fontolják meg gondosan, mielőtt eldöntik, hogy milyen ételeket egyenek, vagy ne egyenek! Nekünk a tömegekkel kell érintkezésbe lépnünk! Ha az egészségügyi reformot legszélsőségesebb alakjában tanították azoknak, akiknek körülményei nem engedik meg elfogadását, akkor több kárt tennének, mint jót. Kioktattak, hogy amikor a szegényeknek hirdetem az evangéliumot, mondjam meg nekik, hogy a legtáplálóbb ételeket egyék. Nem mondhatom nekik, hogy ne egyenek tojást, tejet, tejfölt és ne használjanak vajat ételeik készítésénél. Az evangéliumot hirdetnünk kell a szegényeknek, azonban még nem jött el az ideje, hogy legszigorúbb étrendet írjunk elő számukra. {CCh 238.2}   

Akkor Isten megáldhat

Azok a lelkészek, akik szabadon hódolnak étvágyuknak, nem ütik meg a mértéket. Isten azt akarja, hogy egészség-reformerek legyenek és a kapott világosság szerint éljenek. Szomorú vagyok, amikor látom, hogy azok, akiknek lelkesedni kellene az egészségügyi reform iránt, még nem tértek rá a helyes életmódra. Imádkozom, hogy az Úr értesse meg velük, hogy ezáltal nagy veszteséget szenvednek. Ha a dolgok úgy mennének a gyülekezeteket alkotó otthonok háztartásaiban, mint kellene, akkor kétszeres munkát végezhetnének az Úrért. {CCh 238.3}   

A hetednapi adventisták csak akkor tisztulhatnak meg és őrizhetik meg tisztaságukat, ha a Szentlélek szívükben és otthonukban lakozik. Az Úr világosságot adott nekem, hogy ha Isten mai népe, a lelki Izrael, megalázná magát Előtte s lelki templomát megtisztítaná minden szennytől, akkor meghallgatná a betegekért mondott imákat és megáldaná a betegeknek adott gyógyszereiket. Ha az emberek mindent megtennének a betegségek legyőzésére, s felhasználnák azokat az egyszerű kezelési módokat, amelyekről Isten gondoskodott, akkor megáldaná erőfeszítéseiket. {CCh 238.4}   

Ha Isten népe, nagy világossága ellenére is tovább ápolja rossz szokásait, önmagának kedveskedik és nem hajlandó megváltozni, akkor el kell szenvedniük törvényszegésük következményeit. Ha minden áron megromlott étvágyuknak hódolnak, akkor Isten nem menti meg őket csoda által étvágyuk kielégítésének következményeitől, azért "fájdalomban fognak feküdni" (Ésa 50:11). {CCh 238.5}   

Óh, mily sokan elvesztik a leggazdagabb áldásokat, amelyeket Isten készen tart számukra egészségügyi és lelki adományai által! Sokan küzdenek különleges győzelmek kivívásáért és az áldások elnyeréséért, hogy valami nagy dolgot tegyenek és ezért állandóan úgy érzik, hogy könnyek között kell küzdeniük imában. Ha ezek a személyek imádkozó lelkülettel tanulmányozzák a Szentírást, hogy megtudják Isten kinyilatkoztatott akaratát, és azután fenntartás nélkül szívből cselekszik azt, akkor nyugalmat találnak. Minden gyötrelmes küzdelmük, vívódásuk és könnyük se hozza meg számukra a kívánt áldást. Énjüket teljesen alá kell rendelniük Istennek! El kell végezniük az előttük levő munkát s el kell fogadniuk Isten bőséges kegyelmét, amit megígért mindazoknak, akik hittel kérik Tőle. {CCh 239.1}   

Jézus így szólt: "Ha valaki én utánam akar jőni, tagadja meg magát és vegye fel az ő keresztjét minden nap, és kövessen engem" (Lk 9:23). Kövessük Megváltónkat az Ő egyszerűségében, és önmegtagadásában! Emeljük fel és magasztaljuk fel Kálvária férfiát szavainkkal és szent életünkkel! Megváltónk nagyon közel jön azokhoz, akik Istennek szentelik magukat. Sohase volt nagyobb szükség arra, hogy Isten lelke munkálkodjék szívünkben, mint most. Ragadjuk meg Isten hatalmát, hogy erőt nyerjünk és odaadó, szent életet éljünk! (9T 158-156) {CCh 239.2}