50 - A világ összes keresztényei eggyek lesznek Krisztusban

Megjegyzés: A következő fejezetben adott tanácsok legnagyobb részét White testvérnő egy olyan gyűlésen adta, ahol a különböző államokból különböző nyelveket képviselő kiküldött munkások voltak jelen, akik közül némelyek azt hangoztatták, hogy azok a tanácsok, amelyeket Isten White testvérnő által adott, kizárólag csak arra a nemzetre érvényesek, amelyhez White testvérnő tartozott. — White Bizottság {CCh 287.1}   

Ha olyan egyszerűséggel jönnénk Krisztushoz, mint a gyermek földi szüleihez és kérnénk Tőle azokat a dolgokat, amelyeket megígért és hinnénk, hogy megkapjuk, akkor elnyernénk azokat. Ha mindnyájan úgy gyakorolnánk hitünket, amint kellene, akkor összejöveteleinken a Szentléleknek sokkal nagyobb áldását nyertük volna, mint amit elnyertünk. Örülök, hogy az összejövetelek még néhány napig tartanak. Most az a kérdés: "Eljövünk-e inni a kútforráshoz? Példát adnak-e az igazság tanítói?" Isten nagy dolgot cselekszik értünk, ha hit által szaván fogjuk Őt. Vajha láthatnánk itt most, hogy mindenki megalázza szívét Isten előtt! {CCh 287.2}   

Ezen összejövetelek kezdete óta indítva éreztem magamat, hogy sokat időzzek a hit és szeretet mellett, mivel szükségetek van erre a bizonyságtételre. Némelyek, akik különböző országokból eljöttek erre a misszióterületre, így szóltak: "Te nem érted meg a francia vagy a német népet. Őket így kell kezelni!" {CCh 287.3}   

Azonban kérdezem: "Isten nem érti meg őket? Nem Ő adja az üzenetet szolgájának népe számára?" Ő tudja, mire van szükségük, és ha az üzenetet közvetlenül Ő küldi szolgájának népe számára, akkor elvégzi azt a munkát, amiért küldte és mindnyájukat eggyé teszi Krisztusban. Habár némelyek valóban franciák, németek vagy amerikaiak, mégis ugyanolyan valóságosan hasonlók lesznek Krisztushoz. {CCh 287.4}   

A zsidó templomot a hegyekből kivágott sziklákból építették és mindegyik szikla beillett a helyére a templomban, mert mielőtt Jeruzsálembe vitték, kifaragták, lecsiszolták és megvizsgálták. Midőn a követ lehozták a hegyről, az építkezés egy fejsze vagy kalapácsütés hangja nélkül haladt előre. Ez az épület Isten lelki templomát ábrázolja, amely olyan anyagból áll, amelyet minden nemzetből, nyelvből és népből, minden társadalmi osztályból, magasból, alacsonyból, gazdagból, szegényből, tanulatlanból és tanultból gyűjtöttek össze. Ezek nem holt anyagok, amelyeket kalapáccsal és vésővel tesznek alkalmassá, hanem élő kövek, amelyeket az igazság bárdjával vágtak ki a világ kőbányájából. A nagy Építőmester most faragja és csiszolja őket, hogy alkalmassá váljanak megfelelő helyükre az Ő lelki templomában. Amikor ez a templom felépül, minden része tökéletes lesz, amelyet megcsodálnak majd az angyalok és emberek, mert Építője és Alkotója az Isten. Senki se gondolja, hogy neki nincsen szüksége egyetlen kalapácsütésre sem. {CCh 287.5}   

Egyetlen személy és nemzet se tökéletes minden szokásában és gondolkodásában. Egyiknek tanulnia kell a másiktól, ezért akarja Isten, hogy a különböző nemzetiségek összevegyüljenek és egyek legyenek gondolkodásukban és céljaikban. Ily módon szemléltethetik Krisztusban való egységüket. {CCh 288.1}   

Majdnem féltem eljönni ebbe az országba, mivel azt hallottam, hogy Európa különböző nemzetei különlegesek, amelyeket csak különleges módon levet megközelíteni. Isten azonban bölcsességet ígért azoknak, akik érzik szükségüket és imádkoznak betöltéséért. Isten oly helyzetbe hozhatja az embereket, amelyben elfogadják az igazságot. Ha az Úr birtokába veszi szívüket és úgy formálja, mint a fazekas az anyagot formálja kezeivel, akkor ezek a különbségek megszűnnek. Nézzetek Jézusra, testvéreim! Kövessétek magaviseletét és jellemét, akkor nem ütközik nehézségbe számotokra a különböző néposztályok megnyerése! {CCh 288.2}   

Nem hat mintaképet kell követnünk, sem ötöt, csak egyet: Jézus Krisztust. Ha a francia, olasz és német stb. testvérek igyekeznek hasonlók lenni Krisztushoz, akkor lábaikat az igazságnak ugyanazon alapjára helyezik, és az a lelkület fog lakozni az egyikben, mint a másikban, mert bennük van Krisztus, "a dicsőségnek ama reménysége". Testvéreim és testvérnőim, figyelmeztetlek benneteket, hogy ne építsetek válaszfalat a különböző nemzetiségek közé, ellenkezőleg, romboljátok le ott is, ahol még fennáll! Igyekezzünk mindenkit abba az összhangba hozni, amely Jézusban van és munkálkodjunk egy célért: embertársaink üdvösségéért. {CCh 288.3}   

Lelkész testvéreim, akarjátok-e megragadni Isten gazdag ígéreteit? Akarjátok-e háttérbe szorítani éneteket, hogy ne váljék láthatóvá? Éneteknek meg kell halnia, mielőtt Isten munkálkodhat általatok. Meg vagyok rémülve, amikor látom, hogy némelyiketekben mennyire megnyilatkozik az én. A Názáreti Jézus nevében mondom nektek, hogy saját akaratotoknak meg kell halnia, hogy Isten akarata legyen meg. Isten meg akar lágyítani titeket, s meg akar tisztítani minden szennytől. Nagy munkát kell végeznie értetek, mielőtt betelhettek Isten erejével. Kérlek benneteket, hogy "közeledjetek Istenhez", hogy tapasztalhassátok gazdag áldását, mielőtt ez az összejövetel befejeződik (9T 179-182). {CCh 288.4}   

Krisztus viszonya a nemzetiségekhez

Krisztus nem ismert nemzeti-, rang-, vagy valláskülönbséget. Az írástudók és farizeusok helyi és nemzeti hasznot akartak húzni a menny minden ajándékából és ki akarták zárni Isten földi családjának többi részét. Krisztus azonban eljött, hogy lerontson minden válaszfalat. Eljött, hogy megmutassa, hogy kegyelmének és szeretetének ajándéka olyan korlátlan, mint a levegő, a világosság, vagy a záporeső, mely felüdíti a földet. {CCh 288.5}   

Élete által Krisztus olyan vallást alapított, amelyben nincsen társadalmi osztályvagy valláskülönbség, amelyben a zsidók és pogányok, szabadok és szolgák valóságos testvéri közösségben kapcsolódnak össze és egyenlők Isten előtt. Tevékenységüket nem befolyásolja politikai kérdés. Jézus nem tett különbséget felebarát és idegen, barát és ellenség között. Az élet vize után szomjazó lélek indította meg szívét. {CCh 289.1}   

Egy embert se került el, mint értéktelent, hanem igyekezett meggyógyítani minden lelket. Minden társaságban olyan tanítást nyújtott, amely megfelelt az időnek és a körülményeknek. Minden hanyagság, vagy sérelem, amellyel illették egymást az emberek, Őt annak tudtára ébresztette, hogy szükségük van az Ő isteni és emberi részvétére, rokonszenvére. Igyekezett reményt kelteni a legdurvább, legnyersebb, legkevesebbet ígérő emberekben is és biztosította őket arról, hogy feddhetetlenekké és ártatlanokká válhatnak és oly jellemet fejleszthetnek, amely Isten gyermekeivé teszi őket (9T 190-191). {CCh 289.2}   

Mivel Isten gyermekei egyek Krisztusban, hogyan tekint Ő a kasztrendszerre (a társadalmi osztályok elkülönülésére), az embereknek egymástól való elkülönülésére: szín, faj, társadalmi állás, gazdagság, születés, vagy elért teljesítmények miatt? Az egység titka a hívők Krisztusban való egységében rejlik (RH, dec. 22. 1891.) {CCh 289.3}   

Az egység létrehozásának példája

Évekkel azelőtt, amikor a Jézus eljövetelében hívők csoportja még nagyon kicsi volt, a szombatünneplők összegyűltek imaórára Topshamban, Main államban, Howland Stockbridge testvér otthonának konyhájában. Egyik szombat reggel Howland testvér nem volt jelen, ami meglepett bennünket, mert mindig pontos volt. Nemsokára Isten dicsőségétől fénylő arccal jött be e szavakkal: "Testvéreim, megtaláltam! Megtaláltam azt az eljárást, amelyet ha követünk, Isten Igéje biztosít bennünket, hogy sohase essünk el! Erről akarok beszélni nektek!" {CCh 289.4}   

Ekkor elmondta, hogy egy szegény halász testvér úgy érezte, hogy nem tisztelik őt annyira, mint kellene, hogy Howland testvér és mások is nagyobbnak gondolják magukat, mint ő. Ez nem volt igaz, de ő így érezte, ezért több hétig nem jött el az istentiszteletetekre. Howland testvér elment hozzá és letérdelt előtte e szavakkal: "Testvérem, bocsáss meg nekem! Mit vétettem ellened?" A halász testvér megfogta Howland testvér karjait, hogy felemelje, de ő így szólt: "Nem! Előbb mondd meg, mi a panaszod ellenem?" A halász testvér így felelt: "Nincsen ellened semmi panaszom!" "De igen, valami panaszod van ellenem!" - felelte Howland testvér -, "mert azelőtt együtt beszélgettünk, de most egyáltalán semmit se szólsz hozzám, ezért akarom tudni, mi a panaszod?" {CCh 289.5}   

"Kelj fel Howland testvér!" - kérlelte a halász testvér. "Nem kelek fel!" -válaszolta Howland testvér. "Akkor nekem kell leszállnom hozzád!" - és a halász testvér térdre borulva megvallotta, hogy gyerekes módon viselkedett és mennyi gonosz gyanakvást ápolt szívében. "De mindezeket most teljesen félreteszem"-mondta. {CCh 289.6}   

Midőn Howland testvér elmondta a történetet, arca az Úr dicsőségétől fénylett. Abban a pillanatban, hogy befejezte beszédét, belépett a halász testvér családjával együtt és nagyon áldásos összejövetelt tartottunk. Úgy gondolom, hogy némelyeknek közülünk is követniük kellene Howland testvér példáját. Amikor testvéreink gonoszt gondolnak ellenünk és mi elmennénk hozzájuk e szavakkal: "Bocsáss meg, ha vétettem valamit ellened!" - akkor megtörnénk Sátán varázslatát és megszabadítanánk testvéreinket kísértéseiktől. Ne engedd, hogy valami elválasszon testvéreidtől! Ha tehetsz valamit a gyanakvás eltávolítására, akár áldozat árán is tedd meg! Isten azt akarja, hogy úgy szeressük egymást, mint testvérek. Azt akarja, hogy részvétteljesek és udvariasak, előzékenyek legyünk. Azt akarja, hogy neveljük rá magunkat annak elhívésére, hogy higgyük azt, hogy testvéreink szeretnek bennünket és higgyük, hogy Krisztus is szeret bennünket. A szeretet szeretetet ébreszt. {CCh 290.1}   

Szeretnénk-e találkozni a mennyben testvéreinkkel? Ha itt e földön békességben és összhangban tudunk élni velük, akkor a mennyben is. Azonban hogyan élhetnénk velük együtt a mennyben, ha itt e földön se tudunk élni velük állandó viszály és versengés nélkül?! Azoknak, akik olyan életet folytatnak, amely elválasztja őket testvéreiktől és egyenetlenkedést, viszályt idéz elő, még alapos megtérésre van szükségük. Krisztus szeretete lágyítsa meg és rendelje alá szívünket! Ápolnunk kell azt a szeretetet, amelyet Krisztus tanúsított irántunk, midőn meghalt értünk a Kálvária keresztjén. Jöjjünk mindig közelebb Megváltónkhoz! Imádkozzunk sokat és tanuljuk meg hitünk gyakorlását! Legyünk gyengédebbek, részvétteljesebbek és előzékenyebbek. Csak egyszer megyünk át e földi életen. Ne arra törekedjünk, hogy életünkkel bemutassuk Krisztus jellemét azoknak, akikkel kapcsolatba kerülünk? {CCh 290.2}   

Kemény szívünknek meg kell térnie. Jöjjünk össze tökéletes egységben és ismerjük fel, hogy a Názáreti Jézus véren megváltott tulajdonai vagyunk! Mindenkinek ezt kell mondania: "Krisztus életét adta értem! Azt akarja, hogy midőn átvonulok e világon, kinyilvánítsam azt a szeretetet, amelyet Ő nyilvánított ki, amidőn feláldozta magát érettem!" - Krisztus saját testében vitte fel bűneinket a keresztfára, hogy Isten igazságos lehessen és mégis megigazíthassa azokat, akik hisznek Őbenne. Élet, örök élet vár mindazokra, akik alárendelik magukat Krisztusnak (9T 191-193). {CCh 290.3}   

Az egységben erő rejlik

Törekedjetek komolyan az egységre! Imádkozzatok érte, dolgozzatok érte, mert lelki egészséget, fennkölt gondolatokat, nemes jellemet és mennyei légkört hoz magával. Képesít benneteket az önzés és gonosz gyanakvás legyőzésére, hogy felettébb diadalmaskodhassatok Krisztus által, aki szeretett titeket és Önmagát adta érettetek. Ily módon egységbe kerültök Krisztussal. A világegyetem előtt, a gyülekezet előtt és a világ előtt bebizonyítjátok, hogy Isten gyermekei vagytok. Példátok által Isten megdicsőül e világ előtt. {CCh 290.4}   

A világnak szüksége van rá, hogy meglássa szemei előtt annak a csodának a kibontakozását, amely összeköti Isten népének szívét a keresztényi szeretetben. Szüksége van rá, hogy meglássa Isten népét együtt a mennyei légkörben, Krisztusban. Nem akarjátok-e bebizonyítani életetekben, hogy mit tehet Isten igazsága azokért, akik szeretik és szolgálják Őt? Isten tudja, hogy mivé lehettek. Tudja, hogy mit tehet értetek az isteni kegyelem, ha isteni természet részeseivé lesztek (9T 188). {CCh 291.1}   

"Kérlek azonban titeket atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy mindnyájan egyképpen szóljatok és ne legyenek köztetek szakadások, de legyetek teljesen egyek ugyanazon értelemben és ugyanazon véleményben" (lKor 1:10). {CCh 291.2}   

Az egység erő, a széthúzás gyengeség. Ha azok, akik hisznek a jelenkori igazságban, egyesülnének, akkor nagy befolyást gyakorolnának. Sátán jól tudja ezt, ezért sohase határozta el magát jobban, mint most, hogy hatástalanná tegye Isten igazságát azáltal, hogy keserűséget, viszályt, széthúzást idéz elő az Úr népe között (5T 236). {CCh 291.3}