55 - Az orvosi munka

Az orvosi missziómunka az evangélium úttörő munkája, az ajtó, amelyen át az evangélium bemenetelt talál sok otthonba. Isten gyermekei legyenek igazi orvosi misszionáriusok, és tanulják meg, hogyan szolgálják mind a test, mind a lélek szükségleteit! Bibliamunkásaink nyilvánítsák ki a legtisztább önzetlenséget, midőn kimennek, hogy kezelésben részesítsék a betegeket azzal az ismerettel és tapasztalattal, amit nyertek a gyakorlati munkában. Midőn házról házra járnak, sok szívhez hozzáférnek. Sok embert megnyernek, akik máskülönben sohase hallották volna meg az evangélium üzenetét. Az egészségügyi reform elveinek szemléltetése nagyban hozzájárul az evangéliumi munkákkal szemben tanúsított előítélet eloszlatásához. A Nagy Orvos, az orvosi missziómunka megalapítója megáldja mindazokat, akik igyekeznek másokkal is közölni a jelenkori igazságot. {CCh 308.1}   

A test gyógyítása össze van kötve az evangéliumi megbízatással. Midőn Krisztus kiküldte tanítványait első misszióútjukra, megparancsolta nekik: "Elmenvén pedig prédikáljatok, mondván: Elközelített a mennyeknek országa. Betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat támasszatok, ördögöket űzzetek. Ingyen vettétek, ingyen adjátok" (Mt 10:7-8). {CCh 308.2}   

Az isteni megbízatásnak nincs szüksége reformra. Az igazság bemutatásának Krisztus által használt módszerén nem javíthatunk. Megváltónk gyakorlati oktatást adott tanítványainak és megtanította őket, hogyan munkálkodjanak oly módon, hogy boldoggá tegyék az embereket az igazságban. Részvétet tanúsított a fáradtak, megterheltek és elnyomottak iránt. Táplálta az éhezőket és meggyógyította a betegeket. Állandóan körüljárt és jót cselekedett. Jó cselekedetei, szeretetteljes szavai és kedves eljárása által tolmácsolta az evangéliumot az embereknek. {CCh 308.3}   

Krisztus még nem fejezte be az emberekért végzett munkáját. Hasonlóképpen követőinek is hirdetniük kell az evangéliumot és könyörülő szeretetet kell nyilvánítaniuk az elveszett és elveszendő emberek iránt. Midőn önzetlen érdeklődést tanúsítanak azok iránt, akiknek szükségük van segítségükre, szemléltessék számukra gyakorlatilag az evangélium igazságát. E munka sokkal többet foglal magában a prédikálásnál. A világ evangélizálásának munkáját Isten bízta azokra, akik elmennek az Ő nevében, ezért legyenek Krisztus munkatársai és nyilvánítsák ki az elveszendőknek az Ő gyengéd, könyörülő szeretetét. Isten ezreket hív, hogy munkálkodjanak érte, de ne azoknak prédikáljanak, akik ismerik a jelenkori igazságot, hanem azokat figyelmeztessék, akik még nem hallották az utolsó kegyelmi üzenetet. A lelkek megmentéséért érzett sóvárgó vággyal munkálkodjatok! Végezzetek orvosi missziómunkát! Így hozzáfértek az emberek szívéhez és előkészítitek az utat az igazság határozottabb hirdetésére. {CCh 308.4}   

Alapítsunk intézeteket!

Sok helyen szükség van evangéliumi-orvosi missziómunkára, ahol kis kezelőhelyiségeket kell alapítanunk. Isten szándéka az, hogy szanatóriumaink által hozzáférjünk a magas- és alacsonyrangúakhoz, a gazdagokhoz és a szegényekhez. Szanatóriumainkat úgy kell vezetnünk, hogy munkájuk által felhívjuk a figyelmet az üzenetre, amelyet Isten küldött (CH 501). {CCh 309.1}   

A testi és lelki gyógyító szolgálatot kapcsoljuk össze egymással és vezessük rá a szenvedőket, hogy bízzanak a mennyei Orvos hatalmában. Miközben megfelelő kezelést adunk, imádkozzunk Krisztus gyógyító kegyelméért is, mert ez felébreszti a betegek hitét. Eljárásunk hitre ihleti azokat is, akik esetüket reménytelennek tartották. {CCh 309.2}   

Szanatóriumainkat azért alapítottuk, hogy bátorítsuk a reményteleneket azáltal, hogy a hitből mondott imákat helyes kezeléssel egyesítjük és megtanítjuk az embereket, hogy testileg és lelkileg egyaránt helyes életmódot folytassanak. Szanatóriumaink orvosai hirdessék a lélekgyógyítás tiszta evangéliumának üzenetét (MM 248). {CCh 309.3}   

Az evangélium úttörő munkája

Ha fel akarjuk emelni azon országok színvonalát, ahova elhívhatnak bennünket, a munkát testi szokásaik helyesbítésével kell kezdenünk. {CCh 309.4}   

Az orvosi missziómunka az embereknek a betegségből való szabadulás evangéliumát hozza: az evangélium úttörő munkája, gyakorlati evangélium, amely kinyilvánítja Krisztus részvétét. E munkára nagy szükség van és a világ nyitva áll számára. Isten megadja, hogy megértik az orvosi missziómunka fontosságát, ezért azonnal beléphetnek az új területekre. Akkor az Úr rendelkezése szerint végzik majd a szolgálat munkáját. A betegek meggyógyulnak és a szegény szenvedő emberiség áldást nyer (MM 239). {CCh 309.5}   

Nagy előítélettel, nagyfokú hamis buzgósággal és hamis nevű kegyességgel találkoztok, azonban mind az otthoni, mind a külföldi misszióterületeken több olyan embert találtok, akiknek szívét Isten elkészítette az igazság befogadására, mint gondoljátok. Ezek örömmel fogadják az isteni üzenetet, amidőn bemutatjátok nekik (CH 502). {CCh 309.6}   

Az orvosi missziómunkát sohase mutatták be nekem más módon, mint ami úgy viszonylik az Úr művének egészéhez, mint a kar a testhez. Az evangélium szolgálata az igazság hirdetésére rendelt szervezet, amelynek célja, hogy előrevigye a betegek és egészségesek érdekében végzett munkát. Az evangélium szolgálata: a test; az orvosi missziómunka a kar és Krisztus a feje mindegyiknek. Így mutatták be nekem e dolgot. {CCh 309.7}   

Végezzetek orvosi missziómunkát azzal a felszereléssel, amivel a jelen körülmények között rendelkeztek és megtapasztaljátok, hogy megnyílik számotokra az út bibliaórák tartására. Mennyei Atyánk kapcsolatba hoz benneteket azokkal, akiknek szükségük van betegeik kezelésének ismeretére. Vigyétek át a gyakorlatba azt, amit tudtok a betegek kezelésével kapcsolatban, így szenvedéseik enyhülnek és alkalmat találtok, hogy megtörjétek az élet kenyerét az éhező lelkek számára (MM 234, 239). {CCh 309.8}   

Munka, amelyben egyesülnünk kell

Az evangélium szolgái egyesüljenek az orvosi missziómunkával, amelyet úgy mutattak be nekem, mint azt a munkát, amely eloszlatja az előítéletet, amelyet e világ táplál az igazsággal szemben. {CCh 310.1}   

Az evangélium szolgája kétszer olyan eredményes munkát végezhet, ha ismeri a betegségek kezelését. {CCh 310.2}   

Az evangélium szolgálata abban áll, hogy ott kezdjünk munkálkodni az emberek érdekében, ahol vannak, bármilyen a helyzetük, vagy állapotuk, segítsünk rajtuk minden lehető módon. Szükséges lehet, hogy lelkészeink elmenjenek a betegek otthonaiba, és így szóljanak: Kész vagyok segíteni Önnek, és én megteszem a tőlem telhető legjobbat, azonban én nem vagyok orvos, hanem lelkész, de szeretek szolgálni a betegeknek és szenvedőknek. A testi betegek majdnem mindig lelki betegek is, mert amikor a lélek beteg, megbetegedik a test is. {CCh 310.3}   

Ne legyen szakadék a lelkészi és az orvosi munka között! Az orvos munkája egyenrangú a lelkészével, ezért ugyanolyan komolysággal munkálkodjék a lelkek üdvösségéért, mint a testi egészség helyreállításáért. Némelyek, akik nem látják annak fontosságát, hogy úgy neveljük ifjainkat, hogy a test és lélek orvosai is legyenek, azt mondják, hogy a tizedet ne használják fel az orvosi misszionáriusok támogatására, akik a betegek kezelésére szánják idejüket. Az ilyen kijelentésekkel kapcsolatban azt kell mondanom, hogy ne legyünk olyan szűk látókörűek, hogy ne lássuk meg, mi az igazság ebben a helyzetben. Az evangélium szolgája, aki egyúttal orvosi misszionárius is, aki ismeri a testi betegségek gyógyítását is, sokkal eredményesebb munkás, mint az, aki nem képes erre. Mint lelkész, sokkal teljesebb munkát végez az evangélium szolgálatában. {CCh 310.4}   

Az Úr kijelentette, hogy a kiképzett orvos bemenetelt talál a városokba, ahova mások nem mehetnek be. Tanítsátok az egészségügyi reformot, mert ez befolyást gyakorol az emberekre! {CCh 310.5}   

Midőn egy művelt orvos bemutatja a Biblia alapelveit, nagy befolyást gyakorol sok emberre. Nagy a befolyása annak, aki személyében egyesíti az orvosnak és az evangélium szolgájának munkáját, mert az emberek jó ítélőképességéhez szól. {CCh 310.6}   

Így munkálkodjanak orvosaink. Az Úr munkáját végzik, amidőn mint evangélisták dolgoznak és oktatást adnak arról, hogy az Úr Jézus mily módon gyógyíthatja meg a lelket. Minden orvosnak tudnia kell, hogyan imádkozzon hittel a betegekért és hogyan adjon megfelelő kezelést. Ugyanakkor munkálkodjék, mint Isten szolgája. Hirdesse a bűnbánatot, megtérést, a test és lélek üdvösségét! Az ilyen egyesített munka kiszélesíti tapasztalatát és nagymértékben megnöveli befolyását (MM 237-247). {CCh 310.7}   

Az orvosi munka megnyitja az ajtót az evangélium előtt

A misszionárius-ápolónak a munka sokféle ágát kell előrevinnie. A jól képzett ápolók bejuthatnak az otthonokba és felébreszthetik az érdeklődést az igazság iránt. Majdnem minden közösségben sokan vannak olyanok, akik nem járnak semmiféle istentiszteletre. Ezeket csak úgy nyerhetjük meg az evangélium számára, ha azt elvisszük otthonukba. Gyakran testi szükségleteik enyhítése az egyedüli út, amelyen keresztül megközelíthetjük őket. Midőn, mint misszionárius-ápolók gondozzák a betegeket és enyhítik szenvedéseiket, sok alkalmat találnak, hogy imádkozzanak értük, olvassanak a Bibliából és beszéljenek nekik a Megváltóról. Imádkozhatnak a gyámoltalanokért és velük együtt is imádkozzanak, főleg azokért, akiknek nincsen erejük arra, hogy uralkodjanak étvágyukon, amelyet a szenvedély lealacsonyított. Reménységet áraszthatnak azok életébe, akik vereséget szenvedtek és elcsüggedtek. Önzetlen szeretetük által - amely érdek nélküli kedves cselekedetekben jut kifejezésre - könnyebbé teszik a szenvedők számára, hogy higgyenek Krisztus szeretetében. {CCh 311.1}   

Láttam, hogy az orvosi missziómunka által oly mélyre süllyedt emberekre találunk, akik egykor nagy értelemmel és képességgel rendelkeztek, akiket megfelelő munkával megmenthetünk elbukott állapotukból. Miután ezeket az embereket részvéttel kezeltük, és gondoskodtunk testi szükségleteikről, tárjuk eléjük az igazságot oly tisztán, amint Jézusban van. A Szentlélek munkálkodik és együttműködik azokkal az emberi eszközökkel, akik ilyen lelkekért munkálkodnak és némelyek közülük értékelik azt a szikla alapot, amelyen ezeknek a munkásoknak a hitük nyugszik. {CCh 311.2}   

Jobb kezünk kinyitja az ajtót, amelyen testünk bemehet. Az orvosi missziómunkának éppen ezt kell cselekednie. Nagyban elő kell készítenie az utat a jelenkori igazság befogadására. A test kezek nélkül hasznavehetetlen. Midőn értékeljük testünket, meg kell becsülnünk a segítő kezeket is, amelyek fontos eszközök, mert nélkülük a test semmit se tehet. A test, amelyik közömbösen kezeli a jobb kezet, visszautasítja segítségét, semmit sem cselekedhet. {CCh 311.3}   

Az evangélium szerinti élet és elveinek megőrzése: élet illata az életre. Azok az ajtók, amelyek zárva maradnak azok előtt, akik csak prédikálják az evangéliumot, megnyílnak az értelmes misszionárius orvos előtt. Isten a testi szenvedések enyhítése által eléri az emberek szívét. Isten megöntözi az evangélium magvát, amelyet elhintettek szívükbe, azonban türelemre lehet szükségünk, amíg ez a mag az élet legkisebb jelét mutatja, de végül kikel és gyümölcsöt terem az örök életre (MM 238247). {CCh 311.4}