59 - A hamis tudomány: Sátán modern fényruhája

A hamis tudomány Sátán egyik eszköze, amelyet felhasznált a mennyben és ma is felhasznál. Az angyalok előtt tett hamis állításai, ravasz tudományos elméletei sok angyalt eltántorítottak hűségüktől. {CCh 322.1}   

Miután Sátán elvesztette helyét a mennyben, megkísértette ősszüleinket. Ádám és Éva hallgatott az ellenségre. Engedetlenségük által az emberiség elidegenedett és a föld elszakadt Istentől. {CCh 322.2}   

Ha Ádám és Éva sohase érintette volna a tiltott fát, az Úr oly ismerettel ajándékozta volna meg őket, amelyen nem nyugodott volna átok, hanem örök örömöt hozott volna számukra. Mindaz, amit engedetlenségük által nyertek, a bűn és annak következménye volt. {CCh 322.3}   

Az a terület, amelyre Sátán ősszüleinket vezette, ugyanaz, amelyre ma vezeti az embereket. Tetszetős mesékkel árasztja el őket. Minden csalásával igyekszik megakadályozni az embereket abban, hogy elnyerjék az üdvösség ismeretét (8T 290). {CCh 322.4}   

Amikor a tévelygés világosságnak látszik

Nagy világosság idejében élünk, azonban sok az áltudomány, amely Sátán bölcsessége és művészete számára nyitja meg az ajtót. Sok oly dolgot tár elénk, ami igaznak látszik, azonban sok ima közben kell megvizsgálnunk, mert az ellenség különleges csalásai lehetnek. A tévelygés ösvénye gyakran közel fekszik az igazság ösvényéhez. Nehezen különböztethető meg attól az ösvénytől, amely a szentségre és a mennybe vezet. Azonban a Szentlélek által megvilágosított keresztény felismerheti, hogy a hamis ösvény eltér a helyes úttól és egy idő múlva láthatóvá válik, hogy a két út nagymértékben eltávolodik egymástól. {CCh 322.5}   

Azon elmélet, hogy Isten oly Lény, aki átjárja az egész természetet, Sátán egyik legravaszabb kitalálása, csalása, mert helytelenül mutatja be Istent, ezért gyalázatot hoz nagyságára és fenségére. {CCh 322.6}   

Isten Igéje nem támogatja a pantheista (Istent a természettel azonosító) elméleteket. Isten Igéjének világossága megmutatja, hogy ezek az elméletek lélekromboló befolyást árasztanak. Sötétség az életelemük, és érzékiség a működési körük. Kedveznek a természetes, érzéki szívnek, és szabadságot adnak a hajlamoknak. Elfogadásuknak eredménye: elszakadás Istentől. {CCh 322.7}   

A bűn miatt természetellenes állapotba jutottunk, ezért csak egy természetfeletti Erő állíthat helyre bennünket, más nem segíthet. Egyedül csak Isten hatalma képes megtörni a gonosz erejét az emberi szívekben a Jézus Krisztus által. Egyedül a megfeszített Krisztus tisztít meg a bűntől. Egyedül Krisztus kegyelme képesíthet bennünket, hogy ellenálljunk a bűnnek és megzabolázzuk elbukott természetünk gonosz hajlamait. Ezt az erőt azonban az Istenről vallott spiritiszta elméletek hatástalanná teszik. Ha Isten egy olyan Lény lenne, aki az egész természetet átjárja, akkor minden emberben benne lakozna, így az embernek csak ki kellene fejlesztenie a már benne levő erőt. {CCh 322.8}   

Ezek az elméletek - ha a végkövetkeztetés alapján elfogadnánk őket -elsepernék az egész kereszténységet, mert félreteszik Krisztus engesztelő áldozatának szükségességét és az embert saját megváltójává teszik. Ezek az Istenről vallott elméletek hatástalanná teszik Isten Igéjét, ezért azok, akik elfogadják ezeket az elméleteket, abban a veszélyben forognak, hogy végül a Bibliát kitalált mesének tartják. Lehet, hogy az erényt jobbnak tekintik a bűnnél, de mivel Istent eltávolították uralkodói tisztségéből, emberi erőre támaszkodnak, amely Isten nélkül értéktelen. Az Isten segítsége nélküli emberi akarat nem bír valódi erővel, hogy ellenálljon és legyőzze a gonoszt. A lélek védőfalai ledőltek. Nincsenek védőkorlátai a bűn ellen. Midőn Isten Igéjének és Lelkének korlátozásait megvetették, nem tudjuk, milyen mélyre süllyedhetnek az emberek. {CCh 323.1}   

Akik továbbra is ragaszkodnak e spiritiszta elmélethez, biztosan megrontják keresztényi tapasztalataikat, megszakítják kapcsolatukat Istennel és elvesztik örök életüket (8T 290-292). {CCh 323.2}   

Sátán igyekszik elhitetni a választottakat is

Az Istennel és a természettel kapcsolatos álbölcseletek, amelyek kételkedéssel árasztották el a világot, az elbukott ellenség sugallatai, aki maga is tanulmányozza a Szentírást. Ismeri az igazságot és tudja, hogy az igazság elfogadása lényeges az emberek számára, ezért igyekszik az emberek figyelmét elterelni a nagy igazságokról, amelyeket azért kaptak, hogy elkészítsék őket arra, amik e világra következnek. {CCh 323.3}   

Midőn 1844-ben a várt idő elmúlt, mindenféle fanatizmus, vakbuzgóság lépett fel. Dorgáló bizonyságtételeket kaptam, hogy közöljem némelyekkel, akik spiritiszta elméleteket vallottak. {CCh 323.4}   

Az istentelen tanításokat bűnös tettek követik, amelyek a hazugság atyjának félrevezető csalétkei, s ezek az önelégült tisztátalanság megátalkodottságában nyilvánulnak meg. {CCh 323.5}   

A múlt tapasztalatai megismétlődnek. A jövőben Sátán babonái új alakot öltenek magukra. A tévelygéseket tetszetős és hízelgő módon mutatják be. A világosság ruháiba öltöztetett hamis elméleteket Isten népe elé tárják. Sátán ily módon igyekszik elhitetni, ha lehetséges a választottakat is. A legfélrevezetőbb befolyásokat árasztják s hipnotizálják az embereket. {CCh 323.6}   

Mindenféle romlottságot fognak behozni, amelyek hasonlítanak majd a vízözön idején uralkodó gonoszságokhoz, hogy foglyul ejtsék az embereket. A természet istenítését, az emberi akarat korlátlan szabadságát, az istentelenek tanácsát Sátán felhasználja céljainak elérésére. Egyik elme erejét a másik fölé emeli (hipnózis által), hogy keresztülvigye szándékát. A legszomorúbb mindezekben az, hogy megtévesztő befolyása alatt az emberek magukra öltik a kegyesség látszatát, anélkül, hogy igazi kapcsolatban állnának Istennel. Ádámhoz és Évához hasonlóan akik ettek a jó és gonosz tudása fájának gyümölcséből - sokan még most is a tévelygés megtévesztő gyümölcsével táplálkoznak. {CCh 323.7}   

Sátán ügynökei a hamis elméleteket tetszetős palástba öltöztetik, amiképpen Sátán is elrejtette kilétét ősszüleink előtt azáltal, hogy a kígyón keresztül szólt. Sátán eszközei halálos tévelygést tartalmazó gondolatokat sugallnak az emberek lelkébe. Sátán hipnotikus befolyása alá kerülnek mindazok, akik Isten tiszta Igéjétől a népszerű mesékhez fordulnak. {CCh 324.1}   

Sátán azokat igyekszik a legkitartóbban tőrbe ejteni, akik a legnagyobb világossággal bírnak, mert tudja, hogy ha elcsábítja őket, akkor az ő irányítása alatt a bűnt a világosság ruháiba öltöztetve másokat is félrevezetnek. {CCh 324.2}   

Mindenkinek ezt mondom: Legyetek résen, mert Sátán, a világosság angyala megjelenik a keresztény munkások minden összejövetelén, minden gyülekezetben és igyekszik a tagokat maga mellé állítani. Parancsot kaptam, hogy közöljem Isten népével a következő figyelmeztetést: "Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg" (Gal 6:6-7) [8T 292-294]. {CCh 324.3}   

Sátán terve az, hogy a természetet istenné emelje

Midőn az anyag törvényeinél és a természeti törvényeknél időznek, sokan szem elől tévesztik Isten közvetlen ténykedését, tevékenységét. Az emberek terjesztik azt az elgondolást, hogy a természet Istentől függetlenül működik, saját határain és erején belül. Elgondolásuk szerint jelentős különbség van a természetes és a természetfeletti között. A természetes jelenségeket közönséges okoknak tulajdonítják, amelyek nincsenek kapcsolatban Isten hatalmával. Élő erőt tulajdonítanak az anyagnak és a természetet istenné teszik. Azt gondolják, hogy az anyagok bizonyos kölcsönhatásban állnak egymással és kiszabott törvények szerint tevékenykednek, amelyekbe Isten se avatkozhat bele. Azt gondolják, hogy a természet bizonyos tulajdonságokkal bír és alá van rendelve a természeti törvényeknek és azután magára van hagyva, hogy önmagától engedelmeskedjék ezeknek a törvényeknek és elvégezze kiszabott megparancsolt munkáját. {CCh 324.4}   

Ez hamis tudomány, amelyet Isten Igéje semmiképpen se támogat. Isten nem törli el törvényét, hanem állandóan munkálkodik általuk és eszközül használja azokat. Isten természeti törvényei nem önműködőek. Isten állandóan munkálkodik a természetben, amely az Ő szolgája, amelyet tetszése szerint irányít. A természet, munkája által bizonyságot tesz egy olyan értelmes Lény jelenlétéről és tevékenységéről, aki minden cselekedetében az Ő akarata szerint munkálkodik. A föld nem természettől örökölt eredeti ereje által termi meg évről évre bőségét és végzi keringését a nap körül. Egy végtelen Hatalom kezének állandó munkálkodása vezeti bolygónkat. Földünket Isten minden pillanatban gyakorolt hatalma tartja meg helyzetében és keringésében. {CCh 324.5}   

Az emberi test szerkezetét nem érthetjük meg teljesen. Oly titkokat rejt magában, amelyeket a legértelmesebb emberek se fejthetnek meg. Nem egy valamikor mozgásba hozott gépezet önműködő munkája által ver a szívünk és lélegzünk. Istenben élünk és mozgunk. Őbenne van a mi életünk. Minden lélegzetünk, szívünk minden dobbanása állandó bizonyítéka a mindig jelenlevő Istennek. {CCh 325.1}   

A legbölcsebb emberek se érthetik meg Isten titkait, amelyek a természetben feltárulnak. Az ihletett Szentírás sok olyan kérdést tesz fel, amelyet a legnagyobb tudós se válaszolhat meg. A kérdést nem azért teszi fel, mintha megválaszolhatnánk, hanem, hogy felhívja figyelmünket Isten mély titkaira és meggyőzzön minket arról, hogy környezetünkben sok olyan dolog van, amely túlhaladja véges értelmünket, hogy Isten ítéletei és céljai kikutathatatlanok és bölcsessége kinyomozhatatlan (8T 259-261 ). {CCh 325.2}   

A földön megkezdett nevelésünk nem fejeződik be életünkben, hanem folytatódik az örökkévalóságon át, mindig előre halad és sohasem ér véget. Az Isten trónjáról áradó fényben eltűnnek a titkok és lelkünk csodálattal telik meg a dolgok egyszerűsége felett, amelyet azelőtt nem értettünk meg (7T 328). {CCh 325.3}   

Figyelmeztetés a feltűnéstkeltő vallások ellen

Ebben az időben Isten művében lelki gondolkodású emberekre van szükség, akik elvhűek és világosan értik az igazságot. {CCh 325.4}   

Oktatást nyertem, hogy most nem új, népszerű tantételekre van szükségük az embereknek. Nincs szükségük emberi feltevésekre. Oly férfiak bizonyságtevésére van szükség, akik ismerik és gyakorolják az igazságot; megértik és engedelmeskednek a Timótheushoz intézett felhívásnak: "Hirdesd az igét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással. Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek magoknak tanítókat, mert viszket a fülök; És az igazságtól elfordítják az ő fülöket, de a mesékhez odafordulnak" (2Tim 4:2-4). {CCh 325.5}   

Járj szilárdan, határozott léptekkel, a békesség evangéliumának készségével felsaruzott lábakkal! Bizonyos lehetsz abban, hogy a szeplőtlen és tiszta vallás nem feltűnést kereső vallás. Isten nem bízott meg senkit azzal, hogy támogassa a feltevéseken alapuló tantételek és elméletek utáni vágyat. Testvéreim, e dolgokat hagyjátok ki tanításaitokból! Ne szőjétek be azokat tapasztalataitokba! Ne engedjétek, hogy megrontsák életetek munkáját! (8T 294-295) {CCh 325.6}   

A lelki élet megújulásának szükségessége

Utasítást kaptam, hogy mondjam meg népünknek a következőket: Kövessük Krisztust! Ne felejtsük el, hogy ó legyen Mintaképünk minden dologban! Biztonsággal kiküszöbölhetjük azokat az eszméket, amelyeket nem találhatunk meg az Ő tanításaiban. Felhívom lelkészeimet, hogy győződjenek meg róla, hogy lábaik az örök igazság alapján állnak-e. Óvakodjatok attól, hogy érzelmi fellángolásaitokat kövessétek, és azt a Szentléleknek tulajdonítsátok. Némelyeket veszély fenyeget e tekintetben; ezért felhívom őket, hogy legyenek józanok a hitben, hogy megfelelhessenek mindazoknak, akik a bennük levő reménység alapja felől érdeklődnek. {CCh 326.1}   

Az ellenség igyekszik testvéreink és testvérnőink gondolatait elterelni arról a munkáról, amelynek célja az, hogy egy népet készítsen el, hogy megállhasson az utolsó napokban. Az ellenség álbölcseleteinek célja az, hogy az emberek gondolatait elterelje a jelen veszedelmeiről és kötelességeiről. Semmibe se veszik azt a világosságot, amelynek közléséért Krisztus lejött a mennyből, hogy János apostol által népének adja. Azt tanítják, hogy a szemeink előtt lejátszódó események nem elég fontosak ahhoz, hogy felkeltsék különleges figyelmünket. Hatástalanná teszik a mennyből származó igazságot és elrabolják Isten népétől a múltban szerzett tapasztalatokat, és helyettük hamis tudományt adnak számukra. {CCh 326.2}   

"Így szólt az Úr: Álljatok az utakra, és nézzetek szét, és kérdezősködjetek a régi ösvények felől, melyik a jó út, és azon járjatok, hogy nyugodalmat találjatok a ti lelketeknek" (Jer 6:16). {CCh 326.3}   

Az Úr felszólít bennünket, hogy újítsuk meg az elmúlt években tett határozott bizonyságtételeket. Felhív bennünket lelki életünk megújulására, mert népének erői régen elsatnyultak, ezért fel kell támadnunk a tetszhalálból. {CCh 326.4}   

Ima és bűnvallomás által kell megtisztítanunk a Király országútját. Midőn ezt cselekesszük, a Lélek ereje reánk száll. Szükségünk van a pünkösdi erőre, ami eljön, mert az Úr megígérte, hogy elküldi az Ő Lelkének mindent legyőző erejét. {CCh 326.5}   

Veszedelmes idő előtt állunk. Ébredjen fel mindenki, aki ismeri az igazságot! Rendelje alá magát: testét, lelkét és értelmét Isten fegyelmezésének! Az ellenség nyomunkban van, ezért ébredjünk fel és legyünk résen ellene! Öltözzük fel Isten teljes fegyverzetét! Kövessük a Prófétaság Lelke által adott utasításokat! Szeressük a jelenkori igazságot és engedelmeskedjünk neki, mert ez megoltalmaz bennünket attól, hogy elfogadjuk a megtévesztő ámításokat! Isten szólt hozzánk Igéje által, a gyülekezethez intézett Bizonyságtételek által, és azon könyvek által, amelyek megvilágítják jelen kötelességeinket, és azt az álláspontot, amelyet el kell foglalnunk. A figyelmeztetéseket, amelyeket most kaptunk, pontról-pontra, egyik előírást a másik után szívleljük meg! Ha semmibe vesszük azokat, milyen mentséget hozhatunk fel? {CCh 326.6}   

Kérem azokat, akik Istenért munkálkodnak, hogy ne fogadják el az utánzatot a valódi helyett! Ne tegyék az emberi észt az isteni, megszentelő igazság helyébe! Krisztus arra vár, hogy népe szívében lángra gyújtsa a hitet és szeretetet. Ne támogassa a téves elméleteket az a nép, amelynek szilárdan kell állnia az örök igazság sziklaalapján! Isten felhív bennünket, hogy ragaszkodjunk szilárdan alapelveinkhez, amelyek kétségbevonhatatlan tekintélyen alapulnak (8T 296-298). {CCh 326.7}   

Az Ige szeretete és ismerete a biztosítékunk

Kemény, ítélkező lelkület ural sok keresztényt, akik már régen az igazságban vannak. Élesek, kritizálók, hibakeresők. Felkapaszkodnak az ítélőszékbe, hogy ítéletet mondjanak azok felett, akik nem alkalmazkodtak elgondolásaikhoz. Isten felszólítja őket, hogy szálljanak le az ítélőszékből, hajoljanak meg Előtte és vallják meg bűneiket. Így szól hozzájuk: "De az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Emlékezzél meg azért honnét estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteket cselekedd; ha pedig nem, hamar eljövök ellened, és a te gyertyatartódat kimozdítom helyéből, ha meg nem térsz" (Jel 2:4-5). Az első helyért küzdenek. Szavaikkal és cselekedeteikkel sok szívet megsebeznek. {CCh 327.1}   

Krisztus felszólítja népét, hogy higgyék és cselekedjék az Ő Igéjét. Azok, akik elfogadják és magukévá teszik az Ő Igéjét és minden cselekedetüknek és jellemtulajdonságuknak részévé teszik, növekednek Isten erejében. Láthatóvá válik, hogy hitük a mennyből ered. Nem térnek idegen ösvényekre. Gondolataik nem terelődnek érzelmekre és izgalmakra alapozott vallás felé. Isten és az angyalok előtt, mint szilárd, következetes jellemű keresztények állnak. {CCh 327.2}   

Az igazság arany tömjénezőjében, amint azt Krisztus tanításai bemutatják, olyan valamivel bírunk, ami meggyőzi és megtéríti az embereket. Mutasd be Krisztus lelkületével azokat az igazságokat, amelyek hirdetésére Ő a földre jött, és megérzik üzeneted erejét! Ne hirdess olyan elméleteket vagy elveket, amelyekről Krisztus sohase tett említést, és amelyeknek nincs bibliai alapjuk! Magasztos és ünnepélyes igazságot kell hirdetnünk. A "Meg van írva!": az a próbakő, amelyet meg kell ismertetnünk minden emberrel. {CCh 327.3}   

Forduljunk vezetésért Isten Igéjéhez és keressük meg a választ e szavakban: "Meg van írva!" Elegünk van az emberi módszerekből. A csupán világi tudományokban képzett ember nem érti meg Isten dolgait, azonban ugyanaz a megtért és megszentelődött elme meglátja a Szentírásban az isteni erőt. Csak a Lélek megszentelő ereje által megtisztult elme és szív képes megérteni, felfogni a mennyei dolgokat (8T 298-391 ). {CCh 327.4}   

A teljes alárendelés szükségessége

Testvéreim, az Úr nevében felszólítalak benneteket, hogy ébredjetek fel és teljesítsétek kötelességeteket! Engedjétek át szíveteket a Szentlélek erejének, akkor fogékonnyá teszi az Ige tanításai iránt, úgyhogy képesek lesztek megérteni. {CCh 327.5}   

Közölnünk kell a világgal Krisztus bizonyságtételét, ami a legünnepélyesebb bizonyságtétel. Az egész Jelenések könyve tele van a legbecsesebb, felemelő ígéretekkel, a legfélelmetesebb, ünnepélyes fontosságú figyelmeztetésekkel. Vajon azok, akik azt állítják, hogy ismerik az igazságot, ne olvassák-e azokat a bizonyságtételeket, amelyeket Krisztus adott János apostolnak?! E bizonyságtételek nem találgatások, nem tudományos alapra fektetett megtévesztések. Oly igazságok, amelyek közelről érintik jelen és jövő jólétünket. Mi köze van a polyvának a búzához? Az Úr nemsokára eljön, ezért felhívja Sion falainak őrizőit, hogy ébredjenek fel és viseljék Istentől kapott felelősségüket. Isten őrállókat hív, akik a Szentlélek erejében hirdetik a világnak az utolsó figyelmeztető üzenetet, az éjszaka idejét. Olyan hű őrállókat hív, akik felébresztik a férfiakat és nőket tompult, álomkóros állapotukból, hogy halálos álomba ne merüljenek (8T 301-302, 304). {CCh 327.6}