9 - Az egyház sajtótermékei

Kiadóhivatali munkánkat Isten irányítása és különleges felügyelete alatt alapítottuk meg. Célja: egy különleges munka elvégzése. A h.n. adventistákat Isten választotta ki, mint különleges népet, akiket elkülönített a világtól. Az igazság hatalmas csákányával kivágta őket a világ kőbányájából és kapcsolatba hozta önmagával. Képviselőivé és követeivé nevezte ki őket a megváltás befejező munkájában. Az igazság legdrágább kincseit, amelyeket valaha emberekre bíztak, a legünnepélyesebb és legfélelmetesebb figyelmeztetéseket küldte Isten általuk az emberekhez, és e munka végzésében egyik leghatásosabb eszköz: kiadóhivatalunk. Nyomdáinkból kikerülő kiadványainknak egy népet kell előkészítenie az Istennel való találkozásra (7T 138-139). {CCh 72.1}   

Ha egyik munka fontosabb lehet a másiknál, akkor sajtótermékeink terjesztése az, hogy rábírjuk az embereket a Szentírás tanulmányozására. Az a missziómunka, hogy bevisszük iratainkat a családokba, beszélgetve, imádkozva értük és velük, jó munka, amely ráneveli a férfiakat és nőket a lelkészi szolgálatra (4T 390). {CCh 72.2}   

Irataink terjesztése az evangéliumi munkának egyik legfontosabb és legáldásosabb ága. Kiadványaink oly helyekre is eljuthatnak, ahol nem tarthatunk összejöveteleket. Ilyen helyeken a hűséges könyvevangélista tölti be a prédikátor szolgálatát. A könyvevangélista munkája által ezreknek mutathatjuk be az igazságot, akik más módon soha nem hallották volna meg. Könyvevangélistáink jussanak el az ország különböző részeibe! E munka ugyanolyan fontos, mint a lelkészi munka. A prédikátor és a néma, csöndes követ egyaránt szükséges az előttünk levő nagy munka elvégzéséhez (CM 8). {CCh 72.3}   

Isten a könyvevangélista munkát rendelte eszközül arra, hogy a könyveinkben levő világosságot közöljük az emberekkel. A könyvevangélisták legyenek meggyőződve annak fontosságáról, hogy a lehető leggyorsabban elvigyék az emberekhez azokat a könyveket, amelyek szükségesek lelki nevelésükhöz és felvilágosításukhoz! Ebben az időben az Úr megkívánja népétől e munka végzését. Mindazok, akik odaszentelik magukat a könyvevangélista munkára, segítik hirdetni a világnak az utolsó figyelmeztető üzenetet. Nem mérhetjük fel e munka fontosságát, mert könyvevangélistáink erőfeszítései nélkül sokan soha nem hallanák meg a figyelmeztető üzenetet (6T 313). {CCh 72.4}   

Sajtótermékeink jussanak el mindenhova! Adjuk ki őket sok nyelven! Hirdessük általuk és a prédikátorok által a harmadik angyal üzenetét. Ti, akik hiszitek a jelenkori igazságot, ébredjetek fel! Kötelességetek most, hogy behozzatok minden anyagi eszközt, amit lehet, hogy segítséget nyújtsatok azoknak, akiknek képességük van az igazság hirdetésére. A sajtótermékek eladásából befolyó jövedelem egy részét használják fel új iratok kiadására, amelyek megnyitják a vak szemeket és feltörik a szívek kemény talaját (9T 62). {CCh 72.5}   

Utasítást kaptam, hogy mindenütt, ahol az emberek élőben hallják az üzenetet a prédikátoroktól, a könyvevangélisták is dolgozzanak, mivel az emberek akkor sem képesek a hallottakat mind megjegyezni, ha a prédikátor hűségesen hirdette is az üzenetet! Sajtótermékeink nemcsak azért fontosak, hogy meggyőzzék az embereket a jelenkori igazság fontosságáról, hanem azért is, hogy megalapozzák és megerősítsék őket az igazságban és felvértezzék őket a káros befolyások és tévtanok ellen. Az iratok és könyvek az Úr eszközei, hogy a jelenkori üzenetet állandóan a nép elé tárják. A lelkek megvilágosítása és az igazságban való megerősítése által sajtótermékeink sokkal nagyobb munkát végeznek, mint amit egyedül az Ige hirdetése által végezhetnénk. A csendes követek, amelyeket könyvevangélistáink az emberek otthonában elhelyeznek, minden módon elősegítik az evangélium szolgálatát, mert a Szentlélek ugyanúgy befolyásolja a könyvek olvasóinak szívét, mint akik az Ige hirdetését hallgatják. Az angyaloknak ugyanaz a szolgálata kíséri az igazságot tartalmazó könyveket, mint a lelkész munkáját (6T 315-316). {CCh 73.1}   

Tanulóinkat segítve dolgozzunk ki bölcs terveket, hogy a könyvek terjesztése által megkereshessék iskolai költségeiket, ha akarják. Azok, akik ily módon eleget keresnek, hogy megfizessék valamelyik nevelőintézetünk költségeit, a legértékesebb gyakorlati tapasztalatokat szerzik, amelyek alkalmasakká teszik őket arra, hogy úttörő missziómunkát végezzenek más területeken (9T 79). {CCh 73.2}   

Amikor gyülekezeteink tagjai felismerik irataink terjesztésének fontosságát, akkor több időt szentelnek majd e munka végzésére (CM 7). {CCh 73.3}   

Ameddig a próbaidő tart, addig alkalom lesz a könyv-evangélista munka végzésére is. {CCh 73.4}   

Testvéreim és Testvérnőim, az Úr kedvesen veszi tőletek, ha készségesen támogatjátok kiadóhivatalaink munkáját imáitok és anyagi javaitok által. Imádkozzatok minden reggel és este, hogy elnyerhessék Isten gazdag áldását! Ne támogassátok a velük kapcsolatos kritikát és panaszt! Zúgolódás és panasz ne hagyja el ajkaitokat! Gondoljatok arra, hogy az angyalok hallják szavaitokat! Lássa meg mindenki, hogy ezeket az intézeteket Isten rendelte! Akik saját érdekeiket keresve lekicsinylek azokat, számot adnak majd Istennek, aki elvárja, hogy minden dolgot, amely kapcsolatban áll az Ő művével, munkájával, tekintsünk szentnek (7T 182-183). {CCh 73.5}