14 - Bizonyságtételek a gyülekezet számára

Amikor a vég közeledik és a világnak adott utolsó üzenet hirdetése kiterjed, akkor a jelenkori üzenet elfogadói számára még fontosabb lesz a Bizonyságtételek természetének és befolyásának világosabb megértése, amelyet gondviselésében Isten kezdettől fogva összekapcsolt a harmadik angyal üzenetének munkájával. {CCh 91.1}   

A régi időkben Isten az apostolok és a próféták által szólt az emberekhez. A mostani időkben Lelkének Bizonyságtételei által szól hozzájuk. Isten még sohasem tanította népét komolyabban, az Ő akaratával és követendő eljárásukkal kapcsolatban, mint most. {CCh 91.2}   

Isten nem azért adja a figyelmeztetéseket és dorgálásokat a h.n. adventisták között élő tévelygőknek, mintha életüket jobban hibáztathatná, mint a névleges hitvalló keresztények életét, ...hanem mivel nagy világossággal bírnak és Isten különleges, választott népének tartják magukat, akiknek szívébe Isten beírta az Ő törvényét. {CCh 91.3}   

Azokat az üzeneteket, amelyeket különböző személyek számára kaptam, gyakran leírtam számukra, nagyon sok esetben saját kérésükre. Ahogy munkám kiterjedt, ez volt feladatomnak egyik fontos és legnehezebb része. {CCh 91.4}   

Egyik húsz évvel ezelőtti látomásomban utasítottak, hogy fejtsek ki általános alapelveket szóban és írásban és ugyanakkor soroljam fel bizonyos egyének bűneit, tévedéseit, az őket fenyegető veszedelmeket, hogy mindenki részesüljön figyelmeztetésben, dorgálásban és tanácsban. Láttam, hogy mindenkinek komolyan meg kell vizsgálnia saját szívét és életét, hogy meglássák, nem követték-e el ugyanazokat a hibákat, amelyeket másokban helyesbítettek és hogy a másoknak adott figyelmeztetések nem vonatkoznak e saját esetükre. Ha így áll a helyzet, akkor érezniük kell, hogy a tanácsok és figyelmeztetések különösen nekik szólnak és ugyanúgy kell alkalmazniuk önmagukra, mintha személyesen hozzájuk intézték volna azokat. {CCh 91.5}   

Isten megvizsgálja mindazok hitét, akik Krisztus követőinek vallják magukat; megvizsgálja mindazoknak őszinteségét, akik azt állítják, hogy komolyan meg akarják ismerni kötelességeiket. Isten világosan eléjük tárja kötelességeiket és bőséges alkalmat ad nekik, hogy kifejlesszék azt, ami a szívükben van. {CCh 91.6}   

Az Úr megdorgálja és helyreigazítja azokat, akik azt állítják, hogy megtartják az Ő törvényét. Feltárja bűneiket és hibáikat, mivel el akar távolítani szívükből minden bűnt és gonoszságot, hogy elérjék a szentséget az Ő félelmében. Isten feddi, dorgálja és helyreigazítja őket, hogy nemesedjenek, szentelődjenek és finomodjanak és végül felmagasztalja őket az Ő trónjára (5T 654-662). {CCh 91.7}   

A Bibliához utasítják az embereket

Az írott Bizonyságtételek nem adnak új világosságot, hanem mélyen a szívekbe vésik a már kinyilatkoztatott igazságokat. A Szentírás világosan felsorolja az ember kötelességeit Isten és felebarátai iránt, azonban csak kevesen engedelmeskednek a kapott világosságnak. A "Bizonyságtételek" által Isten nem küld új világosságot) hanem leegyszerűsíti a már kijelentett magasztos igazságokat és az Őáltala választott módon tárja azokat az emberek elé, hogy általuk befolyásolja őket, hogy senkinek se legyen mentsége. A Bizonyságtételek nem alacsonyítják le Isten Igéjét, hanem felmagasztalják, és az embereket a Szentíráshoz vezetik, hogy az igazság egyszerűségének szépsége mindenkire hatást gyakoroljon (5T 665). {CCh 92.1}   

A Szentlelket nem azért nyertük és nem is nyerhetjük el azért, hogy helyettesítse a Bibliát, mert a Szentírás kifejezetten állítja, hogy Isten Igéje az a mértékegység, amellyel minden tanítást és tapasztalatot meg kell vizsgálnunk...Ésaiás próféta kijelenti: "A tanításra és bizonyságtételre hallgassatok! Ha nem ekként szólnak azok, akiknek nincs hajnalok" (Ésa 8:20) [GC VII]. {CCh 92.2}   

J. testvér megzavarja az emberek gondolatait, amikor úgy tünteti fel azt a világosságot, amit Isten a Bizonyságtételek által adott, mint Isten Igéjének kiegészítését, ami által hamis megvilágításban állítja be a dolgot. Isten úgy látta helyesnek, hogy az emberek figyelmét az Ő Igéjére irányítsa, hogy azt jobban megértsék. Isten Igéje képes megvilágítani a leghomályosabb elmét, és mindazok megérthetik, akik vágyakoznak megérteni. Mindazonáltal némelyek, akik azt állítják, hogy tanulmányozzák a Szentírást, egyenes ellentétben élnek legvilágosabb tanításaival. Azért, hogy senkinek se legyen mentsége, Isten határozott és világos bizonyságtételeket adott, amelyek által visszaviszi őket Igéjéhez, amelynek követését elhanyagolták. Isten Igéje bőven tartalmaz általános alapelveket a helyes életszokások kialakítására. Az általános és személyes Bizonyságtételek célja éppen az, hogy felhívja a figyelmet ezekre az alapelvekre. {CCh 92.3}   

A Bibliát körülvettem sok "Bizonyságtétellel" a gyülekezet számára, amelyeket Isten az Ő népének adott. A Bizonyságtételek majdnem mindenki esetével foglalkoznak és rámutatnak azokra a bűnökre, amelyeket el kell hagyniuk. Megtalálhatjuk benne a kívánt tanácsokat, amelyeket más esetekre adtak ugyan, de hasonlók az ő esetükhöz. Istennek úgy tetszett, hogy pontról pontra fokozatosan vezessen benneteket. {CCh 92.4}   

Azonban közületek csak kevesen tudják, mit tartalmaznak a Bizonyságtételek. Mivel elhanyagoltátok Isten ihletett könyvének megismerését, ezért egyszerű, nyílt Bizonyságtételekben igyekezett elérni benneteket, hogy életeteket alakítsátok át Isten Igéjének szent, tiszta és magasztos tanításai szerint (5T 663-665). {CCh 92.5}   

A Bizonyságtételeket gyümölcseikről ítéljétek meg

A Bizonyságtételeket gyümölcseikről ítéljétek meg. Milyen lelkület uralja tanításukat? Milyen eredményt hozott befolyásuk? Mindazok, akik tanításuk szerint akarnak cselekedni, megismerhetik e látomások gyümölcseit. Isten helyesnek látta, hogy megvizsgálják a Bizonyságtételeket, és megerősítsék Sátán erőinek támadásai és a Sátán munkáját támogató emberek befolyása ellen. {CCh 93.1}   

Két eset lehetséges: Isten vagy tanítja népét, megdorgálja hibáikat és megerősíti hitüket, vagy nem. Ez a munka vagy Istentől van, vagy nem. Isten semmit sem tesz együtt Sátánnal. Munkám vagy Sátán pecsétjét viseli, vagy nem. E dologban nincs félmunka. A Bizonyságtételek vagy Istentől vannak, vagy az ördögtől. Amikor az Úr kijelentette magát nekem a prófétaság Lelke által, elvonult előttem a múlt, a jelen és a jövő. Olyan arcokat mutattak be, amelyeket sohase láttam és évek múlva felismertem, amikor a valóságban megláttam őket. Álmomból felébredve élénken felidéződtek emlékezetemben, akiket előzőleg bemutattak valamikor, és éjszaka levelet írtam, amely bejárta a földet és éppen a legválságosabb időben érkezett meg, amikor Isten művét nagy szerencsétlenségtál mentette meg. Ez volt munkám hosszú éveken át. Egy erő arra kényszerített, hogy dorgáljam és feddjem a helytelenségeket, amelyekre nem is gondoltam. Vajon ez a munka Istentől van-e vagy Sátántól? (5T 671 ) {CCh 93.2}   

Sátán célja az, hogy kételyt ébresszen

A Bizonyságtételeket sok esetben teljesen elfogadják, aminek eredményeképpen a bűnt és szenvedélyeket legyőzik és az Istentől kapott világossággal összhangban azonnal reformáció indul meg. Más esetekben tovább ápolják a bűnös szenvedélyeket, visszautasítják a Bizonyságtételeket és sok hamis kifogást hoznak fel, hogy miért nem fogadták el azokat. Az igazi okot azonban nem mondják meg, ami az erkölcsi bátorság és akarat hiányából fakad, mert nem erősítette és irányította őket Isten Lelke, hogy elhagyják káros szokásaikat. {CCh 93.3}   

Sátán kételyeket sugallhat és kifogásokat találhat ki az Istentől küldött időszerű Bizonyságtételek ellen, így sokan erénynek, a műveltség jelének tartják, hogy hitetlenséggel fogadják, kételkedjenek, vagy elferdítsék azokat. Akik kételkedni kívánnak, elég alkalmat találnak rá, mert Isten nem távolítja el a kételkedés minden lehetőségét. Isten bizonyítékot ad, amelyet gondosan meg kell vizsgálni alázatos, tanulékony lélekkel és a bizonyítékok alapján mindenkinek döntenie kell. Isten elegendő bizonyítékot ad az őszinte lélek számára, hogy higgyen, aki azonban nem hajlik meg a bizonyítékok súlya alatt, mivel néhány dolgot nem tud megmagyarázni, a hitetlenség és a kételyek hideg, fagyos légkörében marad és hite hajótörést szenved. {CCh 93.4}   

Sátán terve az, hogy elgyengítse Isten népének hitét a Bizonyságtételekben. Sátán tudja, hogyan támadjon. Befolyásolja az emberek gondolatait, hogy féltékenységet és elégedetlenséget keltsen a mű vezetői ellen. {CCh 93.5}   

Azután kétségbe vonják a lelki ajándékokat, és a látomások által közölt tanításokat semmibe veszik. Majd kételkednek hitünk lényeges pontjaiban, álláspontunk oszlopaiban, végül a Szentírásban is, és elindulnak a romlásba vezető lejtő útján. Ha kételkednek és feladják a Bizonyságtételeket, amelyekben egykor hittek, Sátán tudja, hogy a megtévesztettek nem állnak meg itt, ezért erőfeszítéseit megkettőzve nyílt lázadásba sodorja őket, amely gyógyíthatatlan és megsemmisüléssel végződik. Ahogy Isten művével kapcsolatban helyt adnak a kételkedésnek és hitetlenségnek, ápolják a bizalmatlanság és emésztő féltékenység érzelmeit, előkészülnek a teljes megtévesztésre. Keserű érzéssel támadnak azokra, akik feltárják tévedéseiket és megfeddik bűneiket. {CCh 94.1}   

Nemcsak azok forognak veszélyben, akik nyíltan elvetik a Bizonyságtételeket, hanem azok is, akik kételyeket ápolnak velük szemben. A világosság semmibe vevése azonos annak elvetésével, visszautasításával. {CCh 94.2}   

Ha elveszted bizalmadat a Bizonyságtételekben, elsodródsz a Biblia igazságaitól is. Attól félek, hogy sokan a kételkedés álláspontjára helyezkednek, ezért lelki üdvösségetekért érzett aggódásomban figyelmeztetlek benneteket. Hányan fogadják majd el a figyelmeztetést? (5T 672680) {CCh 94.3}   

A Bizonyságtételekben való járatlanság nem mentség

Sokan teljesen ellentétben járnak azzal a világossággal, amelyet Isten adott népének, mivel nem olvassák azokat a könyveket, amelyek a világosságot tartalmazzák intésekben, dorgálásokban és figyelmeztetésekben. A világ gondjai, a divat szeretete, a vallásosság hiánya elfordította az emberek figyelmét attól a világosságtól, amelyet Isten oly kegyelmesen adott. Ugyanakkor a tévelygést tartalmazó könyvek és iratok elterjednek az egész földön. A kételkedés és hitetlenség mindenhol növekszik. Az Istentől áradó drága világosságot véka alá rejtik. E hanyagságáért Isten felelősségre vonja népét. Számot kell adniuk Neki a világosság minden sugaráért, amelyet ösvényükre árasztott, akár felhasználták az Ő ügyének előmenetelére, akár visszautasították, mivel kellemesebb volt számukra saját hajlamaik követése. {CCh 94.4}   

A Bizonyságtételeket vigyék be minden szombatünneplő családba. A testvérek ismerjék meg értékét. Buzdítsák őket, hogy olvassák azokat. Nem a legbölcsebb terv, hogy e könyvek árát oly alacsonyra szállították le és hogy csak egy sorozat van a gyülekezetben. Legyenek meg minden család könyvtárában és olvassák el gyakran azokat! Tegyük őket olyan helyre, ahol sokan olvashatják! (5T 681) {CCh 94.5}   

Megmutatták nekem, hogy a figyelmeztető, bátorító és dorgáló Bizonyságtételek iránt tanúsított hitetlenség elzárja a világosságot Isten népétől. A hitetlenség annyira bezárja szemeiket, hogy nem ismerik fel állapotukat. Azt gondolják, hogy Isten Lelkének dorgáló Bizonyságtételeire nincs szükségük, vagy nem nekik szól. Az ilyeneknek van a legnagyobb szükségük az isteni kegyelemre és a lelki meglátásra, hogy felismerhessék hiányos ismeretüket a lelki dolgokban (5T 674). {CCh 94.6}   

{CCh 95.1}   

A Bizonyságtételek helytelen használata

A kiadott Bizonyságtételek legelső száma figyelmeztetést tartalmazott a világosság helytelen használata ellen, amelyet Isten adott népének. Kijelentettem, hogy némelyek oktalanul jártak el akkor, amikor hitükről bizonyságot téve bizonyítékot kértek tőlük, és hitüket nem a Bibliából bizonyították, hanem az én írásaimból olvastak fel. Láttam, hogy ez az eljárás következetlen volt és felébreszti a hitetlenek előítéletét az igazság ellen. A Bizonyságtételek nem bírhatnak súllyal azok előtt, akik semmit sem tudnak szelleméről. Ilyen esetekben ne hivatkozzunk rájuk. {CCh 95.2}   

A Bizonyságtételek használatával kapcsolatban időnként a következő figyelmeztetések hangzottak el: {CCh 95.3}   

Némely lelkész nagyon hátra maradt. Vallják, hogy hisznek a Bizonyságtételekben, de kárt okoznak azzal, hogy vasszabállyá teszik azok számára, akiknek még nincs tapasztalatuk azokkal kapcsolatban. Azonban ezek a lelkészek nem valósítják meg tanácsait gyakorlati életükben. Idézték mások számára azokat a Bizonyságtételeket, amelyeket önmaguk egészen semmibe vettek. Eljárásuk következetlen. {CCh 95.4}   

Láttam, hogy némelyek előnyükre használták fel azt a tényt, hogy Isten megmutatta mások bűneit és helytelenségeit. Szélsőségesen értelmezték a látomásban feltárt dolgokat és addig sürgették, erőltették, míg végül sokaknak hitét elgyengítették a látomásokban, amelyeket Isten mutatott, és elcsüggesztették a gyülekezetet (5T 669-670). {CCh 95.5}   

A Bizonyságtételek bírálgatásának veszélye

Egyik álmomban egy embercsoporthoz vittek, akik közül némelyek erőfeszítéseket tettek, hogy lerontsák a legünnepélyesebb figyelmeztető üzenetek hatását, melyeket adtam nekik. Így szóltak: "Mi hiszünk White testvérnő Bizonyságtételeiben, amikor azonban olyan dolgokról beszél, amelyeket nem látott látomásban közvetlenül, akkor szavai nem jelentenek többet számunkra, mint bármelyik más személyé!" Ekkor reám szállt az Úr Lelke és felkelve megdorgáltam őket az Úr nevében. {CCh 95.6}   

Most, ha azok, akik ünnepélyes figyelmeztetést kaptak, így szólnak: "Ez csak White testvérnő egyéni véleménye, ezért én tovább is saját nézetem szerint járok el!" - és továbbra is a figyelmeztetések ellenére cselekszenek, akkor ezzel kinyilvánítják, hogy megvetették Isten tanácsát. Isten megmutatta nekem, hogy ennek eredménye az, hogy ártanak Isten művének és romlást hoznak önmagukra is. Némelyek úgy akarják megerősíteni saját álláspontjukat, hogy a Bizonyságtételekből idéznek bizonyos kijelentéseket, amelyekről azt gondolják, hogy támogatják nézetüket és a lehető legmakacsabbul építenek rá. De azt, ami eljárásukat helyteleníti, vagy nem egyezik nézetükkel, White testvérnő saját véleményének nyilvánítják, megtagadják mennyei eredetét és saját véleményükkel egy színvonalra helyezik. {CCh 95.7}   

Testvéreim, most arra kérlek benneteket, hogy ne álljatok közém és a nép közé! Ne zárjátok el a világosságot, amelyet Isten reájuk akar árasztani! Bírálataitokkal ne vegyétek el a Bizonyságtételek minden erejét, időszerűségét és hatalmát! Ne gondoljátok, hogy szétdarabolhatjátok azokat, hogy megfeleljenek saját elgondolásaitoknak, azt állítva, hogy Isten képességet adott nektek, hogy megkülönböztessétek a mennyből eredő világosságot a pusztán emberi bölcsesség kijelentéseitől. Ha a Bizonyságtételek nem Isten Igéje szerint szólnak, vessétek el, mert Krisztus és Beliál nem egyesülhetnek. Azonban Krisztusért kérlek, ne zavarjátok össze az emberek gondolatait emberi bölcselkedéseitekkel és kételyeitekkel! Ne tegyétek hatástalanná azt a munkát, amelyet az Úr akar végezni! Hiányos meglátástok és lelki megkülönböztető-képességetek által ne tegyétek Isten ezen eszközét botránkozás sziklájává, amelyben sokan megbotlanak, elbuknak és tőrbe esnek (5T 687-691 ). {CCh 96.1}   

Hogyan fogadjuk a dorgálást?

Azok, akiket a Szentlélek megfedd, ne támadjanak az alázatos eszköz ellen, mert nem tévedő halandó, hanem Isten szólt hozzájuk, hogy megmentse őket a romlástól. Az emberi természet nem szereti a dorgálást. Az Isten Lelkétől meg nem világosított ember nem képes felismerni a dorgálás szükségességét, vagy az áldást, amit hozni akar. Amikor az ember enged a kísértéseknek és a bűnnek hódol, akkor elméje elsötétedik, erkölcsi érzéke eltompul. Lelkiismeretének figyelmeztetéseit semmibe veszi és hangját már nem hallja oly világosan. Fokozatosan elveszti képességét a jó és rossz megkülönböztetésére és végül már nem látja meg Isten előtti valódi állapotát. Megtarthatja vallásának külső formáit és buzgón ragaszkodhat tantételeihez, azonban nélkülözi annak lelkületét. Állapotát így írja le az igaz Tanúbizonyság: "Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, és meggazdagodtam és semmire nincs szükségem; és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult és a nyavalyás és szegény és vak és mezítelen" (Jel 3:17). Midőn Isten Lelke kijelenti dorgáló üzenete által, hogy ez az ő állapota, nem képes belátni, hogy az üzenet igaz. Most azért vesse el az üzenetet? Semmi esetre sem! {CCh 96.2}   

Isten elegendő bizonyítékot adott a Bizonyságtételek mennyei eredetéről és amikor elismerték, hogy Istentől vannak, akkor kötelesek elfogadni dorgálásait abban az esetben is, ha nem látják meg eljárásuk bűnösségét. Ha teljes mértékben felismerték állapotukat, mi szükség lenne a dorgálásra? Mivel nem ismerik állapotukat, ezért Isten kegyelmesen eléjük tárja, hogy megtérjenek és megreformálódjanak, megújuljanak, mielőtt túl késő lenne. Azokat, akik megvetik a figyelmeztetéseket, magukra hagyják vakságukban, hogy megcsalják önmagukat. Azonban azok, akik ügyelnek a figyelmeztetésekre, s buzgón igyekeznek megszabadulni bűneiktől, hogy elnyerjék a szükséges kegyelmet, megnyitják szívük ajtaját, hogy a drága Megváltó bejöhessen és náluk lakozzon. Akik a legszorosabb kapcsolatban vannak Istennel, azok megismerik hangját, amikor szól hozzájuk. A lelkiek felfogják, megértik a lelki dolgokat és hálásak Istennek, hogy feltárja hibáikat. {CCh 96.3}   

Dávid bölcsességet tanult Isten iránta tanúsított bánásmódjából, ezért alázattal hajolt meg a Mindenható fenyítéke alatt. Nátán próféta hű képet rajzolt Dávid igazi állapotáról, ami által felismertette Dáviddal saját bűneit és segített neki, hogy elhagyja azokat. Dávid szelíden elfogadta a tanácsot, megalázta magát Isten előtt és így szólt: "Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket" (Zsolt 19:8). {CCh 97.1}   

"Ha pedig fenyítés nélkül valók vagytok, melyben mindenek részesültek, akkor ...nem vagytok fiak" (Isid 12:8). Urunk így szólt: "Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem" (Jel 3:19). "Bármely fenyítés ugyan jelenleg nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, (nehéznek) ámde utóbb az igazságnak békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak" (Zsid 12:11). Habár a fenyíték keserű, azonban egy szerető Atya keze adja, hogy az Ó szentségében részesüljünk (5T 682-683). {CCh 97.2}