15 - A Szentlélek

Minden keresztény kiváltsága, hogy ne csak várja, hanem siettesse is a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelét. Ha mindazok, akik vallják az Ő nevét, gyümölcsöt teremnének az Ő dicsőségére, milyen gyorsan bevetnék az egész világot az evangélium magvával! Az utolsó aratás gyorsan beérne és Krisztus eljönne, hogy begyűjtse a drága gabonát. {CCh 98.1}   

Testvéreim és Testvérnőim, könyörögjetek a Szentlélekért! Isten ott áll minden ígérete mögött. Bibliáddal kezedben mond: "Úgy cselekedtem Uram, ahogy mondtad". Hivatkozom ígéretedre: "Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek" (Mt 7:7). Krisztus kijelenti: "amit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglészen néktek" (Mk 11:24). "És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban" (Jn 14:13). {CCh 98.2}   

Krisztus gyorsan szétküldi követeit birodalmának minden részébe, hogy közöljék akaratát szolgáival. Gyülekezetei között jár. Arra vágyik, hogy megszentelje, felemelje és nemessé tegye követőit. A benne hívők befolyása életnek illata lesz az életre e világban. A Megváltó így akarja előkészíteni népét a magasabb szolgálatra a mennyei gyülekezetben. Egy nagy munka elvégzését bízta reánk. Végezzük el hűségesen! Mutassuk meg életünkben, hogy mit tehet az isteni kegyelem az emberiségért! (8T 22-23) {CCh 98.3}   

A Szentlélek kitöltését egységnek kell megelőznie

Figyeld meg, hogy a Szentlélek azután áradt ki, miután a tanítványok már nem vetélkedtek egymással az első helyért, hanem eljutottak a tökéletes egységre. Egy akarat uralkodott közöttük. Minden nézeteltérést kiküszöböltek. A Lélek kitöltése után tett bizonyságtételük ugyanaz volt. Figyeld meg e szavakat: "A hívők sokaságának pedig szíve-lelke egy vala" (Acs 4:32). A hívők egész gyülekezetét Annak Lelke lelkesítette, aki meghalt, hogy a bűnösök éljenek. {CCh 98.4}   

A tanítványok nem a maguk számára kérték az áldást, hanem a lelkek megmentésének terhe nehezedett szívükre. Az evangéliumot el kellett vinniük az egész földre, ezért imádkoztak az erő adományáért, amit Krisztus megígért. Azonban csak akkor áradt ki rájuk a Szentlélek, amikor ezrek tértek meg naponta. {CCh 98.5}   

Így történhet ma is. A keresztények tegyenek félre minden vetélkedést és szenteljék oda magukat az Úrnak az elveszettek megmentésére. Kérjék hittel a megígért áldást és elnyerik azt. A Lélek kitöltése az apostolok napjaiban a "korai eső" volt, amely dicsőséges eredményt hozott. A késői eső azonban bőségesebb lesz. Milyen ígéret szól azoknak, akik az utolsó napokban élnek? "Térjetek vissza az erősséghez, reménységnek foglyai! Ma is azt hirdetem néktek: kétszeresen megfizetek néked!" (Zak 9:12). "Kérjetek esőt az Úrtól a késői eső idején! Az Úr villámlást szerez, és záporesőt ad nékik, és kinek-kinek füvet a mezőn" (Zak 10:1) [8T 20-21]. {CCh 98.6}   

Használhatóságunk attól függ, hogy alárendeljük-e magunkat a Szentléleknek

Isten nem kívánja, hogy saját erőnkkel végezzük el az előttünk levő munkát. Gondoskodott isteni segítségről minden szükségben, amelyben az emberi segítség semmit sem ér. Elküldi a Szentlelket, hogy segítsen szükségünkben, hogy megerősítse reménységünket és bizalmunkat; megvilágosítsa elménket és megtisztítsa szívünket. {CCh 99.1}   

Krisztus gondoskodott róla, hogy gyülekezete egy átalakult közösség legyen, amelyet a menny fénye világít meg és feltámad rajta Immánuel dicsősége. Célja az, hogy minden keresztényt a világosság és békesség lelki légköre vegyen körül. Nincs határa az olyan személy használhatóságának, aki énjét félretéve megengedi, hogy a Szentlélek munkálkodjék szívében és teljesen Istennek szentelt életet él. {CCh 99.2}   

Mi volt az eredménye a Szentlélek kitöltésének pünkösd napján? A Megváltó feltámadásának örömhírét a tanítványok elvitték a lakott föld végső határáig. Az apostolok szíve annyira telve volt mély és messzeterjedő jóakarattal, hogy ez kényszerítette őket, hogy menjenek el a föld végső határáig és tegyenek bizonyságot. "Nékem pedig ne legyen másban dicsekedésem, hanem a mi Urunk jézus Krisztus keresztjében" (Gal 6:14). Amikor hirdették az igazságot, úgy, amint Jézusban van, az emberek engedtek az üzenet erejének. A gyülekezetbe mindenfelől özönlöttek a megtértek. A kiesett tagok visszajöttek. A bűnösök egyesültek a keresztényekkel, hogy megkeressék a nagy értékű igazgyöngyöt. Az igazság ádáz ellenségei annak bajnokaivá lettek. Beteljesedett a jövendölés: "...azon a napon olyan lesz köztök a legalábbvaló, mint Dávid, a Dávid háza pedig, mint az Isten, mint az Úrnak angyala ő előttök" (Zak 12:8). Testvérében minden keresztény a szeretet és jóakarat isteni hasonlóságát látta. Egy érdek uralkodott közöttük. Egy törekvés múlt felül minden mást. A hívők egyedüli vágya az volt, hogy jellemükben kinyilvánítsák Krisztus képmását és munkálkodjanak országának kiterjesztéséért. {CCh 99.3}   

A Szentlélek ígérete ma ugyanúgy a mienk, mint az első tanítványoké. Isten ma is felruházza a férfiakat és nőket mennyei erővel, mint azokat, akik pünkösd napján hallották az üdvösség Igéjét. Az Ő Szentlelkét és kegyelmét ebben az órában is elnyerhetik mindazok, akiknek szükségük van Reá és szaván fogják Őt (8T 19-20). {CCh 99.4}   

A Szentlélek velünk marad mindvégig

Krisztus kijelentette, hogy a Szentlélek isteni jelenléte követőivel marad mindvégig. Ígéretét azonban nem értékelik úgy, ahogy kellene, ezért teljesedése se látható olyan mértékben, mint ahogy történhetne. A Szentlélek ígéretére keveset gondolnak, aminek várható eredménye lelki szárazság, lelki sötétség, hanyatlás és halál. Az emberek figyelmét kisebb jelentőségű dolgok kötik le, és így az isteni erő, amely szükséges a gyülekezet növekedéséhez, sikeréhez, és amely minden más áldást magával hoz, hiányzik, habár Isten végtelen bőséggel ajánlotta fel. {CCh 100.1}   

Az evangélium szolgálatát erőtlenné teszi a Szentlélek jelenlétének hiánya. Képzettség, képességek, ékesszólás, minden veleszületett és szerzett képesség birtokában, de a Szentlélek jelenléte nélkül az emberek egy szívet se érinthetnek és egy bűnöst se nyerhetnek meg Krisztusnak. Ha azonban kapcsolatban állnak Krisztussal, és bírnak a Szentlélek ajándékával, akkor a legszegényebb, legtudatlanabb tanítvány is oly erővel fog rendelkezni, amely megnyeri a szíveket. Isten csatornákká teszi őket, amelyeken át a legnagyobb befolyás árad szét a világegyetemben. {CCh 100.2}   

A tanítványokat Isten iránti buzgóságuk arra indította, hogy hatalmas erővel tegyenek bizonyságot az igazságról. Vajon ne égjen-e a mi szívünkben is ez a lelkesedés, azzal az elhatározással, hogy elmondjuk az embereknek a megváltó szeretetnek, a megfeszített Krisztusnak történetét? Vajon ne jöjjön-e el ma Isten lelke, válaszul komoly, kitartó imáinkra és ne töltse-e be az embereket erővel a szolgálatra? Akkor miért oly gyenge és lélektelen a gyülekezet? (7T 21-22) {CCh 100.3}   

Ha a Szentlélek uralja gyülekezeteink tagjainak szívét, akkor gyülekezeteinkben sokkal magasabb színvonalú beszédet, szolgálatot és lelkiséget látunk majd. A gyülekezetek tagjait fel fogja üdíteni az élet vize és a munkások Krisztus vezetésével kinyilvánítják Mesterüket lelkületükben, szavaikban és cselekedeteikben. Egymást bátorítva nyomulnak majd előre a nagy befejező munkában, amelyben tevékenykednek. Egészséges növekedés áll majd be az egységben és szeretetben, amely bizonyságot tesz az embereknek, hogy Isten azért küldte el Fiát e világra, hogy meghaljon a bűnösök megváltásáért. Az isteni igazságot felmagasztalják, és ahogy égő lámpaként világít, mindig jobban és jobban megértjük (8T 211). {CCh 100.4}   

Láttam, hogy ha Isten népe nem tesz erőfeszítéseket, hanem arra vár, hogy a felüdülés eljöjjön és eltávolítsa hibáikat, helyesbítse tévedéseiket, megtisztítsa őket testi és lelki tisztátalanságaiktól, hogy alkalmassá tegye őket a harmadik angyal hangos kiáltásában való részvételre, akkor híjával találják majd őket. A felüdülést és Istennek erejét csak azok nyerik el, akik elkészültek rá azáltal, hogy megtették azt, amit Isten megparancsolt nekik, vagyis megtisztították magukat "minden testi és lelki tisztátalanságtól, és Isten félelmében vitték véghez megszentelődésüket" (2Kor 7:1) [T 619]. {CCh 100.5}