18 - A férj vagy feleség kiválasztása

A házasság befolyásolja életedet úgy ezen a földön, mint az eljövendő világon. őszinte keresztény nem hajtja végre terveit addig, amíg nem győződött meg arról, hogy Isten helyesli eljárását. Nem ő választ magának házastársat, mert tudja, hogy Istennek kell választania számára. Ne keressük a magunk tetszését, mert Krisztus se Önmagának akart tetszeni. Nem mondom, hogy valaki vegye el azt, akit nem szeret, mert ez bűn lenne. Azonban szeszélyes és érzelmi fellángolásra hajló természetünknek nem szabad megengednünk, hogy a romlásba sodorjon bennünket. Isten egész szívünket és legmagasztosabb érzelmeinket kívánja. {CCh 112.1}   

Azok, akik házasodni szándékoznak, fontolják meg, hogy milyen lesz annak az otthonnak légköre és befolyása, amelyet alapítani akarnak. Nagymértékben tőlük függ gyermekeiknek jóléte ebben a világban és boldogságuk az eljövendő világban. Nagymértékben ők határozzák meg és döntik el azt a fizikai és erkölcsi pecsétet, amelyet kicsinyeik elnyernek. Az otthonok jellegétől, minőségétől függ a társadalom állapota. Minden család befolyásának súlya kihat a felső, vagy alsó mérlegserpenyőre. {CCh 112.2}   

A keresztény ifjaknak nagy gondot kellene fordítaniuk baráti kapcsolataik kialakítására és társaik megválasztására. Ügyelj arra, hogy amit most tiszta aranynak vélsz, ne bizonyuljon silány fémnek! Világi társaságok akadályokat gördítenek Isten iránti szolgálatod útjába. Sok lelket rontanak meg a boldogtalan kapcsolatok, akár üzleti, akár házassági társulások azokkal, akik sohase képesek mást felemelni vagy megnemesíteni. {CCh 112.3}   

Mérd le minden érzelmét és figyeld meg jellemének minden fejlődését annak a személynek, akivel össze akarod kötni sorsodat! Az a lépés, amelyet most szándékozol megtenni, a legfontosabb életedben, ezért ne siesd el! Szerethetsz, de ne szeress vakon! {CCh 112.4}   

Vizsgáld meg gondosan, hogy házaséleted boldog, vagy összhang nélküli és nyomorúságos lesz-e! Tedd fel magadnak a következő kérdéseket: A menny felé fog-e segíteni ez az egyesülés? Növeli-e majd Isten iránti szeretetemet? Növeli-e használhatóságomat ebben az életben? Ha ez a vizsgáló elmélkedés nem mutat fel hátrányokat, akkor Isten félelmében haladj előre! {CCh 112.5}   

A házastárs megválasztása olyan legyen, hogy legjobban biztosítsa a szülők és gyermekek testi, szellemi és lelki jólétét, amely képesíti majd mind a szülőket, mind a gyermekeket, hogy embertársaik áldására és Isten dicsőségére élhessenek. {CCh 112.6}   

Milyen tulajdonságai legyenek a leendő feleségnek?

Egy fiatal férfiú olyan nőt keressen oldala mellé, aki alkalmas arra, hogy megossza vele életének terheit, akinek befolyása megnemesíti és megfinomítja, és aki szeretetével boldoggá teszi őt. {CCh 113.1}   

"Az Úrtól van pedig az értelmes feleség" (Péld 19:14). "Bízik ahhoz az ő férjének lelke..." "Jóval illeti őt és nem gonosszal, az ő életének minden napjaiban. Az ő száját bölcsen nyitja meg, és kedves tanítás van nyelvén. Vigyáz a házanépe dolgára, és a restségnek étkét nem eszi. Felkelnek az ő fiai, és boldognak mondják őt; az ő férje, és dicséri őt: Sok leány munkálkodott serénységgel, de te meghaladod mindazokat!" (Péld 31:11-12, 26-29). Aki ilyen feleséget nyer, "megnyerte a jót és vett jóakaratot az Úrtól" (Péld 18:22). {CCh 113.2}   

E szövegek olyan dolgokat sorolnak fel, amelyeket meg kell fontolnunk. Boldogságot hoz-e házadba, akivel összeházasodsz? Takarékos gazdasszony lesz-e, vagy ha elveszed, nemcsak a saját keresetét költi majd el, hanem a tiedet is, hogy a hiábavalóságnak és a külszínnek hódoljon? Helyesek-e alapelvei e tekintetben? Tudom, hogy a szerelemtál és a házasság gondolatától megzavarodott férfi úgy kergeti el magától ezeket a gondolatokat, mintha semmi jelentőségük sem lenne. Azonban e dolgokat kellő időben kell megfontolnod, mert fontosak jövő életedre... {CCh 113.3}   

Mielőtt feleséget választasz, tanulmányozd jellemét! Türelmes és lelkiismeretes lesz-e? Gondot visel-e majd édesapádról és édesanyádról, amikor szükségük lesz egy erős fiúra, akire támaszkodhatnak? Vajon nem vonja-e meg tőlük társaságát, hogy saját jövő terveit valósítsa meg, saját élvezeteit keresse? Elhagyja-e apját és anyját, akik így ahelyett, hogy egy szerető leányt kapnának, elvesztik saját fiukat is? {CCh 113.4}   

Milyen tulajdonságokat keress leendő férjedben?

Mielőtt házasságra lépne, minden nő érdeklődjék, hogy az a férfi, akivel meg akarja osztani sorsát, méltó-e arra? Milyen volt a múltja? Tiszta-e az élete? Szeretete nemes, lelki, vagy csupán érzéki szeretet? Rendelkezik-e azokkal a jellemvonásokkal, amelyek boldoggá teszik őt? Igazi boldogságot és békességet találhat-e az ő szeretetében? Megőrizheti-e mellette egyéniségét, vagy ítéletét és véleményét alá kell rendelnie férje uralmának? Tisztelheti-e majd a Megváltó követelményeit, mint legmagasabb rendű dolgot? Megőrizheti-e tisztán és szentül testét, lelkét, gondolatait és céljait? Ezek a kérdések életfontossággal bírnak minden nőre, aki belép a házaséletbe. {CCh 113.5}   

Minden nő, aki békés, boldog egyesülésre vágyik és el akarja kerülni a jövő nyomorúságát, tegye fel e kérdést, mielőtt enged vonzalmának: Van-e édesanyja szerelmesemnek? Milyen a jelleme? Választottam elismeri-e édesanyja iránti kötelezettségét? Törődik-e kívánságával és boldogságával? Ha nem tiszteli és nem becsüli meg édesanyját, vajon fog-e tiszteletet, szeretetet, kedvességet és figyelmességet tanúsítani felesége iránt? Ha a házasság újszerűsége elmúlt, akkor is szeret majd engem? Türelmes lesz-e hibáim iránt, vagy bírálgató és elnyomó lesz? Az igazi szeretet sok hibát elnéz, mert nem is veszi észre azokat. {CCh 113.6}   

Egy fiatal nő csak olyan férfit fogadjon el házastársul, aki tiszta, férfias jellemvonásokkal rendelkezik, aki szorgalmas, törekvő, becsület, aki szereti és féli Istent. {CCh 114.1}   

Kerüld azokat, akik tiszteletlenül viselkednek! Kerüld azt, aki szereti a tétlenséget, aki kigúnyolja a szent dolgokat! Kerüld annak társaságát, aki közönséges szavakat használ, vagy akárcsak egyetlen pohár szeszes ital rabja! Ne hallgass olyan ember indítványaira, javaslataira, aki nem ismerte fel Isten iránti felelősségét! A tiszta igazság, amely megszenteli a lelket, bátorságot ad neked, hogy megszakítsd a legkedvesebb kapcsolatot is azzal, akiről tudod, hogy nem szereti és nem féli Istent és semmit se tud a valódi igazság és igazságosság alapelveiről. Egy barátunk gyengeségeit mindig elhordozhatjuk, de erkölcsi romlottságát sohasem. {CCh 114.2}   

A szeretet Jézus drága ajándéka

A szeretet becses lelki ajándék, amelyet Jézustól kapunk. A tiszta és szent szeretet nem érzelem, hanem alapelv. Azok, akiket a tiszta szeretet tettre késztet, nem ésszerűtlenek és nem vakok. {CCh 114.3}   

Csak nagyon kevés igaz, valódi, odaadó, tiszta szeretet létezik. Ez a drága kincs nagyon ritka. {CCh 114.4}   

Az igazi szeretet magasztos, szent alapelv. Jellegében különbözik attól a szeretettől, amely pillanatnyi lelki behatásra ébred fel és kihal, ha komolyabb próba éri. {CCh 114.5}   

Az igazi szeretet mennyben termesztett növény, amelyet ápolni és gondozni kell. Szeretetteljes szívek figyelmes, gyengéd szavai boldog családot teremtenek és felemelő befolyást árasztanak mindazoknak, akik befolyásuk hatókörébe kerülnek. {CCh 114.6}   

Az igazi szeretet beveszi Istent minden tervébe és tökéletes összhangban van Isten Lelkével. A szenvedély azonban makacs, hirtelen, ésszerűtlen, ellenszegül minden korlátozásnak és a saját maga által választott célt bálványává teszi. Aki igaz szeretettel rendelkezik, annak minden eljárásában és magatartásában megnyilvánul Isten kegyelme. Szerénység, egyszerűség, őszinteség, erkölcsösség és vallásosság jellemzi minden lépését a házassági frigy felé. Az így uralt egyéneket nem köti le más társaság annyira, hogy elveszítsék érdeklődésüket az imaórák és a vallásos szolgálat iránt. Az igazság iránti buzgalmuk nem hal ki alkalmaik és kiváltságaik elhanyagolása miatt, amelyeket Isten kegyelmesen adott nekik. {CCh 114.7}   

{CCh 114.8}   

Az igazi szeretet nem egy erős, tüzes, heves szenvedély, ellenkezőleg, szelíd és mély természetű. Túllát a külsőségeken és egyedül a minőség vonzza. Bölcs és éles megkülönböztető képességgel bír. Odaadó buzgósága valódi és maradandó. {CCh 115.1}   

A szenvedélyek és indulatok birodalmából kiemelkedő szeretet lelkivé válik és szavakban, s cselekedetekben is megnyilvánul. A keresztényeknek megszentelt gyengédséggel és szeretettel kell bírniuk, amelyben nincs türelmetlenség, vagy ingerlékenység. A durva, nyers modornak meg kell lágyulnia Krisztus kegyelme által. {CCh 115.2}   

A helyes döntéshez ima és a Biblia tanulmányozása szükséges

A házasság Isten által alapított szent intézmény, amelybe sohasem szabad belépni az önzés lelkületével. Akik erre a lépésre gondolnak, ünnepélyes és imádkozó lelkülettel fontolják meg fontosságát. Keressék Isten tanácsát, hogy megtudják, hogy az Ő akarata szerint járnak-e el. E kérdésben gondosan fontoljuk meg Isten Igéjének tanácsát! A menny gyönyörűséggel tekint arra a házasságra, amelyet azzal a komoly vággyal kötöttek meg, hogy alkalmazkodjanak a Szentírás utasításaihoz. Ha van valami, amit nyugodt ésszel és szenvedélymentes, higgadt ítélőképességgel kell megfontolni, akkor az a házasság. Ha valamikor szükség van a Bibliára, mint tanácsadóra, ez különösen annak a lépésnek a megtétele előtt érvényes, amikor két ember egy életre összeköti sorsát. Azonban az uralkodó vélemény az, hogy ebben a dologban az érzelmek vezessenek bennünket, és így nagyon sok esetben a szerelembeteg érzelgősség veszi át az uralmat és a biztos romlásba vezet. Az ifjúság e téren kevesebb értelmet tanúsít, mint más dologban és nem engedi magát érvekkel meggyőzni. A házasság gondolata elbűvölő erővel hat reájuk. Nem rendelik alá magukat Istennek. Értelmük mintha megbénult volna és titokban cselekszenek, mintha attól félnének, hogy valaki keresztezi terveiket. {CCh 115.3}   

Sokan veszedelmes kikötőbe hajóznak be. Kormányosra lenne szükségük, azonban nem fogadják el az annyira szükséges segítséget, mert úgy gondolják, hogy nekik kell vezetniük bárkájukat. Nem ismerik fel, hogy rejtett sziklazátonyba ütközhetnek, ami hitük és boldogságuk hajótörését okozza... Ha az Igének nem szorgalmas tanulói, akkor súlyos hibákat követnek el, amelyek tönkreteszik saját maguk és mások boldogságát is, mind a jelen, mind az örök életre. {CCh 115.4}   

Ha férfiak és nők szokás szerint kétszer imádkoznak naponta, akkor ha házasságra gondolnak, négyszer imádkozzanak, mielőtt e fontos lépést megtennék. A házasság befolyásolja és alakítja életedet mind erre, mind az eljövendő életre. {CCh 115.5}   

Korunk legtöbb házasságát az utolsó idők jelévé teszi az a mód, ahogyan végbemennek. A férfiak és nők olyan makacsok és önfejűek, hogy Istent kihagyják e kérdésből. A vallást félreteszik, mintha nem játszana szerepet ezen ünnepélyes és fontos dologban. {CCh 115.6}   

Az Istenfélő szülők tanácsa

Ha olyan sok nyomor származik az elhibázott házasságból, akkor miért nem akar bölcs lenni az ifjúság? Miért érzik továbbra is azt, hogy nekik nincs szükségük az idősebbek és tanultabbak tanácsára? Munkájukban a férfiak és nők nagy gondosságot tanúsítanak, és mielőtt egy fontos vállalkozásba kezdenek, előkészülnek munkájukra. Időt, pénzt és sok gondos tanulmányozást szánnak a dologra, hogy kudarcot ne valljanak vállalkozásukban. {CCh 116.1}   

Mennyivel nagyobb gondosságot kellene tanúsítaniuk a házaséletbe való belépés előtt, amely hatással van jövő életükre és a nemzedékekre?! Ehelyett gyakran könnyelmű tréfálkozással, pillanatnyi érzelmi felindulásukban, szenvedélyüktől vezetve, nyugodt megfontolás nélkül, vakon lépnek be a házasságba. Egyetlen magyarázata ennek az, hogy Sátán ilyen módon tölti meg világunkat nyomorúsággal és romlással. Örül annak, hogy ezek a meggondolatlan egyének elvesztik örömüket ezen a földön és otthonukat az eljövendő világon. {CCh 116.2}   

Vajon a gyermekek csak saját vágyaikkal és hajlamaikkal tanácskozzanak-e? Ne hallgassanak szüleik tanácsára és véleményére? Némelyek sohasem szánnak egy gondolatot sem szüleik kívánságának és nem veszik tekintetbe érett ítélőképességüket. Önzésük bezárja szívük ajtaját gyermeki szeretetük számára. Az ifjakat fel kell ébresztenünk e dologban. Az ötödik parancsolat: "Tiszteld atyádat és anyádat", az egyetlen parancsolat, amelyhez ígéret kapcsolódik, de könnyedén veszik, sőt határozottan mellőzik szerelmesük kedvéért. Az anyai szeretet lekicsinylése, s az apai szeretet visszautasítása olyan bűnök, amelyeket sok ifjú ellen jegyeznek fel a mennyben. {CCh 116.3}   

E tárggyal kapcsolatban az a legnagyobb tévedés, hogy némelyek szerint nem szabad megzavarnunk a fiatalok és tapasztalatlanok érzelmeit, hogy ne akadályozzuk érzelmeik kifejlődését. A tény azonban az, hogy ha valamikor volt olyan kérdés, amelyet különböző szempontból meg kell vizsgálnunk, akkor az a házasság. A tapasztaltak segítsége és a dolognak minden oldalról való nyugodt, gondos mérlegelése rendkívül fontos. E tárgyat azonban az emberek nagy többsége túl könnyelműen kezeli. Vegyétek be tanácskozásaitokba Istent és istenfélő szüleiteket! Ifjú Barátaim! - imádkozzatok e dolog felett! {CCh 116.4}   

Azt kérdezed: "Vajon a szülők válasszanak házastársat fiuknak vagy leányuknak, tekintet nélkül azok érzelmeire?" Én is felteszek Neked egy kérdést: Vajon válasszon-e magának házastársat egy fiú, vagy leány anélkül, hogy előbb tanácskozna szüleivel, amikor egy ilyen lépés anyagilag is befolyásolja a szülők boldogságát, ha ragaszkodnak gyermekeikhez? Vajon a gyermek saját akaratát kövesse-e szüleinek kérése és akarata ellenére is? Én határozottan ezt felelem: Nem! Nem! Még ha sose házasodnak is meg. Az ötödik parancsolat megtiltja az ilyen eljárást e szavakkal: "Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ád tenéked." Ez egy parancsolat ígérettel, amelyet az Úr biztosan beteljesít azokon, akik engedelmeskednek parancsolatának. Bölcs szülők sohasem választanak házastársat úgy, hogy ne tartanák tiszteletben gyermekeik kívánságait. {CCh 116.5}   

Az apák és anyák érezzék kötelességüknek, hogy úgy vezessék az ifjúság érzelmeit, hogy olyan személyek felé irányuljanak, akik jó házastársak lesznek. Érezzék kötelességüknek, hogy tanításukkal és jó példájukkal Isten kegyelmének segítsége által úgy formálják gyermekeik jellemét legkisebb koruktól fogva, hogy tiszta és nemes legyen, vonzódjon a jóhoz és igazhoz. Hasonló a hasonlót vonzza. Ültessék bele korán gyermekeik lelkébe az igazság, a tisztaság és a jóság iránti szeretetet, és akkor az ifjúság azoknak társaságát szereti majd, akik ezekkel a jellemvonásokkal bírnak. {CCh 117.1}   

Figyelmeztetés azoknak, akik házasságra gondolnak

Az ifjúság túlságosan bízik ösztöneiben. Ne adják át magukat túl könnyen és ne ejtse foglyul őket szerelmesük megnyerő külseje! Az udvarlás, ahogyan korunkban végbemegy, a megtévesztésnek és a képmutatásnak rendszere, amelyhez a lelkek ellenségének sokkal több köze van, mint az Úrnak. Mint mindenütt, e kérdésben is jó, általános értelmi képességre van szükség, azonban sajnos e dologban az értelem kevés szóhoz jut. {CCh 117.2}   

A képzelődéstől, a szerelmes érzelgősségtől őrizkedni kell, mint a bélpoklosságtól. A mai világban sok férfiúból és nőből hiányzik az erény, ezért nagy elővigyázatra van szükségünk. {CCh 117.3}   

Azok, akik megőrizték erényességüket, habár nélkülözhetnek más kiváló tulajdonságokat, mégis valódi erkölcsi értékkel rendelkeznek. {CCh 117.4}   

Sátán angyalai figyelik azokat, akik az éjszaka nagy részét udvarlással töltik. Ha szemük megnyílna, látnák, amint egy angyal feljegyzi szavaikat és cselekedeteiket. Megsértik az egészségnek és szerénységnek törvényeit. Sokkal helyesebb lenne, ha az udvarlásnak néhány házasság előtti óráját a házasságban folytatnák. Azonban általában a házasság véget vet minden fellángolásnak, amit az udvarlás napjaiban tanúsítottak. {CCh 117.5}   

Sátán tudja, hogy milyen egyénekkel van dolga, ezért pokoli bölcsességét különböző ötletekben nyilvánítja ki, hogy romlásba sodorja az embereket. Figyeli minden lépésüket és sok indítványt sugall nekik, amelyeket inkább követnek, mint Isten Igéjének tanácsait. Finoman szőtt, veszedelmes hálóit ügyesen készíti el, hogy megfogja az ifjakat és tapasztalatlanokat. Gyakran a világosság látszatába öltözve jön hozzájuk, azonban áldozatai sok fájdalommal szegezik át magukat, aminek következtében sok emberroncsot láthatunk mindenfelé. {CCh 117.6}   

Illetlen viselkedés

A szívekkel való játék nem kis jelentőségű Isten szemében. Mégis némelyek előszeretettel viselkednek így fiatal hölgyek iránt. Felkeltik vonzalmukat és tovább mennek. Elfelejtik minden szavukat és azoknak hatását. Egy új arc vonzza őket és a másik személy iránt is ugyanolyan figyelmességet tanúsítanak, és megismétlik ugyanazokat a hízelgő szavakat. {CCh 118.1}   

Ez a természetük megnyilatkozik majd házaséletükben is. A házasság nem mindig teszi a csapodár természetű egyént szilárddá, az ingadozót állhatatossá és elvhűvé. Beleunnak az állhatatosságba és szentségtelen gondolataik tettekben nyilvánulnak meg. Milyen lényeges, hogy az ifjúság úgy "övezze fel elméjének derekait", és úgy ügyeljen magaviseletére, hogy Sátán ne tudja elcsalni őket az igazság ösvényétől! {CCh 118.2}   

Az a fiatal férfi, aki örül egy ifjú hölgy társaságának és szülei tudta nélkül megnyeri barátságát, nem viselkedik keresztényi módon a leánnyal és szüleivel szemben. Titkos beszélgetések és találkozások által befolyást nyer a leány felett, azonban így cselekedve nem nyilvánítja ki azt a nemeslelkűséget és feddhetetlenséget, amellyel Isten minden gyermekének rendelkeznie kell. Céljaik elérése érdekében nem járnak el nyíltan és őszintén, a Biblia szellemében. Hűtleneknek bizonyulnak azok iránt, akik szeretik őket és hűséges őrizőik kívánnak lenni. Az ilyen befolyások alatt kötött házasságok nincsenek összhangban Isten Igéjével. Aki egy leányt el akar vonni kötelességétől és meg akarja őt zavarni Isten határozott parancsai iránti hűségében, és rá akarja bírni, hogy ne engedelmeskedjen szüleinek és ne tisztelje őket - nem olyan férfi, aki hűséges lenne házassági kötelezettségeihez. {CCh 118.3}   

Isten saját ujjaival írta fel a kőtáblára: "Ne lopj!" Mégis milyen sok érzelmet lopnak el alattomban! Megtévesztő udvarlást folytatnak, titkos találkákat tartanak fenn mindaddig, amíg a tapasztalatlan érzelmeit - aki nem tudja hova vezetnek a dolgok -, elvonják szüleitől, s olyan személy felé terelik, aki éppen a vele szemben tanúsított eljárásával igazolja, hogy nem méltó szerelmére. A Biblia kárhoztatja a becstelenség és hamisság minden formáját. {CCh 118.4}   

Hitvalló keresztények, akiknek életét feddhetetlenség jellemzi, kik minden más dologban ésszerűen járnak el, társválasztásukban félelmetes hibát követnek el. Elszánt, makacs akaratot tanúsítanak, amit nem változtathat meg a józan érvelés. Annyira elbűvölik őket az emberi érzések és a pillanatnyi érzelmi fellángolások, hogy nem kívánják kutatni a Szentírást és nem kívánnak szoros kapcsolatba kerülni Istennel. Ha a Tízparancsolatnak csak egyetlen parancsát megrontjuk, akkor már majdnem biztos, hogy megindulunk lefelé a lejtőn. Ha a női szerénység korlátait eltávolítjuk, akkor a legalacsonyabb rendű kicsapongás se tűnik már rendkívül bűnösnek. Sajnos a gonoszra csábító női befolyásnak megdöbbentő eseményeit tapasztalhatjuk világunkban. Ezrek kerülnek börtönbe az idegen asszony csábítása által; sokan dobják el életüket és rövidítik meg mások életét befolyásuk folytán. Mennyire igazak ezek az ihletett szavak: "Az ő lábai a halálra mennek, az ő léptei a sírba törekszenek" (Péld 5:5). {CCh 118.5}   

Az élet ösvényének mindkét oldalán figyelmeztető világítótornyok állnak, amelyek megakadályozzák az embereket, hogy közeledjenek a veszedelmes, tiltott talaj felé. Ennek ellenére tömegek választják a végzetes ösvényt, a józan ész utasítása ellenére. Nem törődnek Isten törvényének követeléseivel és a törvényszegést követő büntetéssel. {CCh 119.1}   

Mindazok, akik gonoszságot cselekszenek, gyűlölik és rágalmazzák azokat, akik buzgó és határozott erőfeszítéseket tesznek, hogy feltartóztassák a gonoszságot, amely felemeli közöttük vakmerő, elbizakodott fejét - azonban az igaz tiszteli Istent, Aki megjutalmazza őt (AH 43-57, 70-75). {CCh 119.2}