20 - A házasság

Isten a nőt a férfiúból alkotta, hogy társa és segítője legyen, hogy egy legyen vele; felvidámítsa, bátorítsa és áldására szolgáljon férjének. Mindazok, akik e szent céllal lépnek be a házaséletbe - a férfi, hogy elnyerje feleségének legtisztább érzelmeit, a feleség pedig, hogy meglágyítsa, megjavítsa és teljessé tegye férjének jellemét -, betöltik Istennek velük való szándékát. {CCh 125.1}   

Krisztus nem azért jött, hogy megsemmisítse a házasság intézményét, hanem hogy visszaállítsa szent és magasztos helyére. Ő azért jött, hogy helyreállítsa az emberben Isten erkölcsi képmását, és munkáját a házassági viszony megszentelésével kezdte el. {CCh 125.2}   

Krisztus, aki Évát Ádámnak adta segítőtársul, első csodáját egy menyegzői ünnepségen művelte. Az ünnepi teremben, ahol a barátok és rokonok együtt örvendeztek, Krisztus megkezdte nyilvános szolgálatát. Így szentesítette a házasságot és elismerte, hogy egy olyan intézmény, amelyet Ő maga alapított. Ő rendelte el, hogy a férfiak és nők szent házasságban éljenek, családot alapítsanak, amelynek tagjait dicsőséggel és tisztességgel megkoronázva fogadják majd el a mennyei család tagjainak. {CCh 125.3}   

A menyegző legyen egyszerű, boldog alkalom

A Krisztustól eredő isteni szeretet soha nem semmisíti meg az emberiség iránti szeretetet, mert magába foglalja azt. Általa az emberek iránti szeretetünk megfinomodik, megtisztul, felemelkedik és megnemesedik. Az emberi szeretet addig sose tudja megteremni értékes gyümölcseit, amíg nem egyesül az isteni természettel és rá nem nevelik arra, hogy a menny felé nőjön. Jézus boldog házasságokat és boldog otthonokat kíván látta. {CCh 125.4}   

A Szentírás kijelenti, hogy Jézust és tanítványait meghívták a kánai menyegző ünnepségére. Krisztus nem adott szentesítést a keresztényeknek arra, hogy azt mondják: "Mi nem lehetünk jelen olyan vidám ünnepségen!" Az ünnepélyen való jelenlétével Krisztus arra tanít bennünket, hogy az Ő akaratával összhangban van, ha örülünk azokkal, akik örvendeznek az Ő rendeleteinek megtartásában. Ő sose rontotta el az emberiség ünnepeit, ha a menny törvényével összhangban folytak le. Helyes dolog, ha Krisztus követői is felkeresnek olyan összejövetelt, amelyet Ő megszentelt jelenlétével. Miután Krisztus megjelent a menyegzőn, sok más ünnepségen is részt vett, s megszentelte azokat jelenlétével és tanításával. {CCh 125.5}   

Nincs semmi ok arra, hogy nagy fényűzést csináljunk, vagy feltűnést, még ha a házasfelek tökéletesen illenek is egymáshoz. Én mindig helytelennek tartottam, hogy a házasság intézményét összekapcsolják mulatozással, vidám énekléssel és egyéb hamis, mesterkélt dolgokkal. Ez nem helyes! Ez Istentől rendelt intézményre a legnagyobb tisztelettel kell tekintenünk. A családi viszonyt úgy kell kialakítanunk a földön, hogy szemléltessük általa, hogy milyen lesz a család a mennyben. Mindig Isten dicsősége legyen az első! (AH 99-101) {CCh 125.6}   

Tanács az új házaspárnak

Kedves Testvérem és Testvérnőm! {CCh 126}   

Most egyesültetek az életre szóló szövetségben. Nevelésetek a házasságban elkezdődött. A házasélet első éve a tapasztalatok éve, amelyben a férj és feleség megismerik egymás különböző jellemvonásait, amiképpen a gyermek megtanulja leckéjét az iskolában. Házasságotok első évében ne legyenek olyan fejezetek, amelyek megrontanák boldogságotokat. {CCh 126.1}   

Kedves Testvérem! Feleségednek ideje, ereje és boldogsága össze van kapcsolva a tieddel, ezért reá gyakorolt befolyásod élet illata lehet az életre, vagy halál illata a halálra. Vigyázz, hogy meg ne rontsd életét! {CCh 126.2}   

Kedves Testvérnőm! Most kell megtanulnod az első gyakorlati leckéket a házasélet felelősségével kapcsolatban. Tanuld meg ezeket a leckéket napról napra! Ne légy elégedetlen, kedvetlen, vagy komor! Ne kívánj kényelmes, tétlen életet! Őrizkedj az önzéstől! {CCh 126.3}   

Amikor egyesültök egy életre, szeretetetek által járuljatok hozzá egymás boldogságához. Mindegyikőtöknek elő kell segítenie a másik boldogságát. Azonban miközben eggyé kell olvadnotok, mégse veszítsétek el egyéniségeteket egymásban, mert egyéniségetek tulajdonosa Isten. Tőle kérdezzétek meg: Mi a helyes, mi a helytelen? Hogyan tölthetem be a legjobban rendeltetésemet? "Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentléleknek temploma, amelyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi" (lKor 6:19-20). Az emberek iránt tanúsított szeretetetek másodrendű legyen, Istent szeressétek mindenekfelett. Szeretetetek gazdagon áradjon Isten felé, aki életét adta értetek. Ha Istenért éltek, akkor Hozzá külditek legjobb és legmagasztosabb érzelmeiteket. Feléje árad-e legnagyobb szeretetetek, aki életét adta értetek? Ha igen, akkor egymás iránti szeretetetek is a menny kívánsága szerint való lesz. {CCh 126.4}   

Vonzalmatok olyan tiszta lehet, mint a kristály és gyönyörűséges az Ő tisztaságában, mégis felszínes lehet, mert még nem vizsgálták és próbálták meg Tegyétek Krisztust elsővé, utolsóvá és legjobbá mindenben! Állandóan Őt szemléljétek, akkor Isten iránti szeretetetek is elmélyül és erősödik. "Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy mint az Úrnak Lelkétől" (2Kor 3:18). Most olyan kötelességeket kell majd elvégeznetek, amiket házasságotok előtt nem ismertetek. "(Öltözzétek fel azért... a jóságot, alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést" (Kol 3:12). "Járjatok szeretetben, miképpen a Krisztus is szeretett minket, és adta Önmagát miérettünk ajándékul és áldozatul az Istennek, kedves jó illatul" (Ef 5:2, 22-25). {CCh 126.5}   

A házasság egy életre szóló egyesülés. A Krisztus és egyháza közötti egyesülés jelképe. A férj és feleség nyilvánítsa ki egymás iránt azt a szeretetet, amelyet Krisztus tanúsít egyháza iránt. {CCh 127.1}   

A férj és feleség ne uralkodjék egymáson! E dologban az Úr lefektette a vezérelveket. A férj szeresse feleségét, amiképpen Krisztus szereti az egyházat! A feleség ásztelje és szeresse férjét! Mindketten legyenek kedvesek és határozzák el, hogy sose szomorítják és bántják meg egymást! {CCh 127.2}   

Testvérem és Testvérnőm, mindketten erős akaraterővel rendelkeztek. Ezt egymásnak és mindazoknak áldására, vagy átkára fordíthatjátok, akikkel érintkezésbe léptek. Ne igyekezzetek kényszeríteni egymást, hogy a másik fél azt tegye, amit ti akartok! Ezt nem tehetitek meg, ha meg akarjátok őrizni egymás szeretetét. Saját akaratotok kikényszerítése megsemmisíti békességeteket és boldogságotokat. Házasságotok ne legyen állandó civakodás! Ha így cselekesztek, mindketten boldogtalanok lesztek! Legyetek kedvesek beszédetekben, szelídek cselekedeteitekben és adjátok fel saját kívánságaitokat! Ügyeljetek gondosan szavaitokra, mert hatalmas befolyást árasztanak a jóra, vagy a gonoszra! Ne engedjétek meg, hogy szavaitok élesek legyenek! Vigyétek be egyesült életetekbe a Krisztushoz való hasonlóság jó illatát! {CCh 127.3}   

Ha egy férfi belép a házasság szoros kapcsolatába, tanuljon meg uralkodni önmagán és tanulja meg, hogyan bánjon másokkal! {CCh 127.4}   

Kedves Testvérem, légy kedves, türelmes, elnéző! Gondolj arra, hogy feleséged elfogadott férjének, de nem azért, hogy uralkodj rajta, hanem hogy segíts neki. Sose légy elnyomó és uralkodó! Erős akaratoddal ne kényszerítsd feleségedet, hogy kívánságodat cselekedje! Gondolj arra, hogy neki is van akarata és ugyanúgy szeretne a saját kívánsága szerint cselekedni, mint te. Gondolj arra is, hogy te előnyben vagy vele szemben, mert nagyobb tapasztalattal rendelkezel. Légy megfontolt, udvarias, előzékeny! "A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő és nem képmutató" (Jak 3:17). {CCh 127.5}   

Kedves Testvérem és Testvérnőm, gondoljatok arra, hogy Isten a szeretet, és kegyelme által boldogíthatjátok egymást, amiképpen megígértétek házassági fogadalmatokban. A Megváltó ereje által bölcsességet tanúsítva Krisztushoz vezethettek egy hajótörött életet. Mit nem tehet meg Krisztus? Ő tökéletes az Ő bölcsességében, igazságában és szeretetében. Ne zárkózzatok el magatokba! Ne elégedjetek meg azzal, hogy szereteteteket csak egymásra árasszátok! Ragadjatok meg minden alkalmat, hogy hozzájáruljatok a körülöttetek élők boldogságához és osszátok meg velük szereteteteket! Kedves szavaitok, részvétteljes tekintetetek, elismerésetek kifejezései, sok küzdő, elhagyott vándortársatok számára olyanok lesznek, mint egy pohár víz a szomjazónak. Egy vidám szó, kedves cselekedet megkönnyíti a terheket, amelyek ránehezednek a fáradt vállakra. Az igazi boldogságot az önzetlen szolgálatban találhatjátok meg. Az ilyen szolgálatnak minden szavát és cselekedetét úgy jegyzik fel a menny könyveiben, mintha Jézusnak tették volna. "Amennyiben megcselekedtétek eggyel ez én legkisebb atyámfiai közül, énvelem cselekedtétek meg" (Mt 25:40). {CCh 127.6}   

Éljetek a Megváltó szeretetének napfényében, akkor befolyásotok áldás lesz a világ számára. Krisztus Lelke irányítson benneteket. A kedvesség törvénye uralja mindig szavaitokat. Türelem és önzetlenség jellemezze azoknak szavait és cselekedeteit, akik újjászülettek, hogy új életet éljenek Krisztusban (7T 45-50). {CCh 128.1}