21 - Boldog, sikeres házasság

Isten úgy rendelte, hogy tökéletes szeretet és összhang uralkodjon azok között, akik belépnek a házasságba. A vőlegény és a menyasszony a mennyei világegyetem előtt megfogadják egymásnak, hogy szeretni fogják egymást, ahogyan Isten elrendelte. A feleség tisztelje és becsülje férjét, a férj pedig szeresse és szolgálja feleségét. {CCh 129.1}   

A férfiak és nők házasságuk kezdetén szenteljék oda magukat újra Istennek. {CCh 129.2}   

Bármilyen gondosan és bölcsen léptek a házasságba, csak kevés pár egyesül teljesen a házasság megkötésekor. A házastársak igazi eggyé válása csak a későbbi években következik be. {CCh 129.3}   

Midőn az ifjú pár szemben áll az élet bajainak és gondjainak terheivel, akkor eltűnik a regényesség, amivel képzeletük körülvette a házasságot. A férj és feleség úgy ismerik meg egymás jellemét, ahogyan nem ismerhették meg előző kapcsolatukban, ezért ez nagyon válságos időszak életükben. Egész jövő életük boldogsága és tapasztalata attól függ, hogy most helyesen járnak-e el. Gyakran váratlan gyengeségeket és hibákat fedeznek fel egymásban azok, akiket a szeretet egyesített. Azonban ismeretlen kiválóságokat is felfedeznek egymásban. Gyakran saját magatartásunk és a bennünket körülvevő légkör határozza meg azt, hogy mások hogyan viselkednek velünk. {CCh 129.4}   

Sokan a szeretet kifejezését gyengeségnek tekintik és olyan tartózkodást tanúsítanak, amely elriaszt másokat. Ez a lelkület megakadályozza a rokonszenv gyakorlását. Ha a közösség és nagylelkűség érzelmeit visszaszorítják, azok kihűlnek, s a szív puszta és hideg lesz. Őrizkedjünk e tévedéstől! A szeretet nem marad meg sokáig, ha nem juttatjuk kifejezésre. A veled kapcsolatban álló szív ne éhezzen a kedvesség és rokonszenv hiánya miatt! {CCh 129.5}   

Mindenki inkább adjon szeretetet, mint követelje azt! Ápoljátok magatokban a legnemesebb tulajdonságokat, és ismerjétek fel gyorsan egymás jó jellemvonásait, mert az a tudat, hogy értékelnek bennünket, csodálatos buzdítás és elégtétel számunkra! A rokonszenv és megbecsülés bátorítja bennünk a kiválóság utáni törekvést, és nemesebb tettekre ösztönöz, így a szeretet is növekszik bennünk. {CCh 129.6}   

Két élet egybeolvadása

Habár nehézségek és csalódások érhetnek bennünket, ne gondolja a férj, vagy a feleség, hogy házasságuk ballépés, vagy csalódás. Határozzátok el, hogy mindazok lesztek egymás számára, ami csak lehetséges! Folytassátok a kezdetben egymás iránt tanúsított figyelmességeket! Minden módon támogassátok egymást az élet harcainak megharcolásában! Tanulmányozzátok, hogy milyen módon járulhattok hozzá egymás boldogságához! Tanúsítsatok egymás iránt kölcsönös szeretetet és türelmet, akkor házasságotok ahelyett, hogy szeretetetek végét jelentené, annak kezdete lesz. Az igazi barátság melegsége és a szeretet, amely összeköti szíveteket, a menny örömeinek előízét érezteti majd veletek. {CCh 130.1}   

Mindnyájunknak ápolnunk kell a türelmet, annak gyakorlása által. Kedvesség és türelem által az igazi szeretet melegét megőrizhetjük szívünkben, és képességeinket úgy fejleszthetjük, hogy elnyerjük a menny tetszését. {CCh 130.2}   

Sátán mindig kész előnyt szerezni abból, ha a házastársak között nézeteltérés támad. Felingerli a férj és feleség kifogásolható jellemvonásait és általuk igyekszik elidegeníteni azokat, akik egyesítették céljaikat Isten előtt ünnepélyesen kötött frigyükben. Házassági fogadalmukban megígérték, hogy egyek lesznek. A feleség megígérte, hogy szeretni fogja férjét és engedelmeskedik neki; a férj pedig megfogadta, hogy szeretni és ápolni fogja feleségét. Ha Isten törvényének engedelmeskednek, akkor a viszály démonát távol tartják otthonuktól. Érdekeik és céljaik nem oszlanak meg és nem engedik meg, hogy egymás iránti szeretetük kihűljön. {CCh 130.3}   

Ez fontos időszak azoknak életében, akik megígérték, hogy egyesítik céljaikat és érdekeiket, rokonszenvüket, szeretetüket és munkájukat a lélekmentés szolgálatában. A házasságban nagyon fontos a két szív összeforrása. Isten akarata az, hogy a férj és feleség összekapcsolódjanak egymással az Úr munkájában, hogy odaadással és megszentelt szívvel vigyék előre az Ó művét. Ha akarják, megtehetik ezt. {CCh 130.4}   

Isten áldása a menny napfénye abban az otthonban, ahol ez az egyesülés létrejön, mivel az Úr akarata az, hogy férj és feleség összekapcsolódjanak egymással a szent egyetértés kötelékében, Jézus Krisztusban, hogy Ő uralja és Lelke által vezesse őket. {CCh 130.5}   

Isten azt akarja, hogy az otthon legyen a legboldogabb, legáldottabb hely a földön, magának a mennynek előképe. Ha az otthonban a házasság felelősségét viselik és céljaikat összekötik Jézussal, az Ő karjaira és biztos ígéreteire támaszkodva, akkor a férj és feleség olyan boldogok lehetnek egyesülésükben, amelyről Isten angyalai is elismerően nyilatkoznak (AH 101-107). {CCh 130.6}   

A nézeteltérések kiküszöbölése

A családi nehézségek rendbe hozása nehéz dolog még akkor is, amikor a férj és feleség igyekeznek helyesen és igazságosan elvégezni különböző kötelességeiket, de szívüket nem rendelték alá Istennek. A házastársak nem választhatják szét otthoni érdekeiket, ha meg akarják őrizni egymás iránti szeretetteljes, hűséges ragaszkodásukat. Egyesítsék céljaikat az otthon megalapításában. Ha a feleség keresztény, akkor céljait és akaratát összekapcsolja férjével, mint házastársával, mert férjére úgy kell tekintenie, mint a háznak fejére. {CCh 130.7}   

Mint férj, helytelen lelkületet tanúsítasz, ha elfoglalsz egy álláspontot és nem fontolod meg, hogy milyen hatást vált ki nézeted makacs fenntartása, ha önállóan beleszövöd azokat imáidba és beszélgetésedbe, amikor tudod, hogy feleséged nem vallja ugyanazt a nézetet, amit te. Ahelyett, hogy tisztelnéd feleséged érzelmeit és mint úriember tapintatosan kerülnéd azokat a tárgyakat, amelyekben különböző nézeten vagytok, te továbbra is a vitás tárgyaknál időzöl és makacsul hangoztatod nézeteidet, nem tekintve a körülötted levőkre. Úgy érzed, hogy másoknak nincs joguk másképpen látni a dolgokat, mint ahogyan te látod. Ezek a gyümölcsök nem a kereszténység fáján teremnek. {CCh 131.1}   

Kedves Testvérem és Testvérnőm, nyissátok meg szívetek ajtaját és fogadjátok be Jézust! Hívjátok meg Őt lelki templomotokba! Segítsétek egymást az akadályok legyőzésében, amelyek minden házasságban előfordulnak! Heves harcot kell vívnotok, hogy legyőzzétek az ellenséget, az ördögöt. Ha elvárjátok, hogy Isten segítsen benneteket ebben a harcban, akkor egyesülnötök kell abban az elhatározásban, hogy győzni akartok. Pecsételjétek be ajkaitokat a helytelen szavak kiejtésére még akkor is, ha térdre esve kell felkiáltanotok e szavakkal: "Uram, dorgáld meg lelkem ellenségét!" {CCh 131.2}   

Ha a férj és a feleség teljesíti Isten akaratát, akkor tisztelik egymást és ápolják az egymás iránti szeretetet és bizalmat. Le kell győzniük mindazt, ami megrontaná a család békéjét és egységét. Ápolniuk kell a kedvességet és szeretetet. Aki ápolja a gyengédséget, a türelmet és szeretetet, azt tapasztalja, hogy ugyanaz a lelkület visszaárad reá. Amelyik otthonban Isten Lelke uralkodik, ott nem beszélnek helytelen dolgokról. Ha a házastársak szívében igazán kiábrázolódott Krisztus, "a dicsőségnek ama reménysége", akkor otthonukban egység és szeretet uralkodik. Ha Krisztus a feleség szívében lakik, egyetértésben él a férjének szívében lakozó Krisztussal, és együtt törekszenek majd eljutni ama hajlékokba, amelyeknek elkészítésére Krisztus elment azok számára, akik Őt szeretik. {CCh 131.3}   

Azok, akik a házasságot Isten egyik szent intézményének tekintik, amelyet az Ő szent rendelkezései őriznek, a józan ész utasításai szerint élnek. {CCh 131.4}   

A házastársak néha úgy viselkednek, mint a fegyelmezetlen, rakoncátlan, rossz gyerekek. A férj és a feleség is saját akaratát és tervét akarja keresztülvinni, és egyik se akar engedni a másiknak. Az ilyen állapotok azonban a legnagyobb boldogtalanságra vezethetnek. Mindkét fél egyaránt egyezzen bele a másik tervébe, vagy véleményébe. Nem létezhet boldogság akkor, ha mindkét fél azt cselekszi, ami neki tetszik (AH 118-121 ). {CCh 131.5}   

Kölcsönös szeretet és türelem nélkül semmi földi hatalom sem tarthat meg téged és férjedet a keresztényi egyesülés közösségében. A házasságban való társas viszonyotok legyen meghitt és gyengéd, szent, s emelkedett, amely lelki erőt áraszt életetekbe, hogy mindaz legyetek egymás számára, amit Isten megkíván tőletek. Ha eljuttok arra a lelki magaslatra, amit Isten elvár tőletek, akkor már itt e földön megtaláljátok életetekben a mennyet és Istent. {CCh 131.6}   

Kedves Testvérem és Testvérnőm, emlékezzetek rá, hogy Isten a szeretet és hogy Isten kegyelme által boldoggá tehetitek egymást, ahogy azt megígértétek házassági fogadalmatokban! (AH 112) {CCh 132.1}   

Krisztus kegyelme által kivívhatjátok a győzelmet önmagatok és önző természetetek felett. Ha az Ő életét élitek és minden lépésetekben önmegtagadást gyakoroltok, s mindig mélyebb részvétet nyilvánítotok ki azok iránt, akiknek segítségre van szükségük, akkor egyik győzelmet a másik után aratjátok. Napról napra mindig jobban megtanuljátok, hogyan győzhetitek le önmagatokat, éneteket, és hogyan erősíthetitek meg jellemetek gyenge pontjait. Az Úr Jézus lesz világosságotok, erőtök és örömötök koronája, mivel akaratotokat alárendelitek az Ő akaratának (7T 49). {CCh 132.2}