Delight to Do God's Will, June 8

Június 8. - ISTEN AKARATÁNAK CSELEKVÉSE ÖRÖMET AD

Highways to Happiness {ML 163}

A boldogság útja {ML 163}   

Where there is no vision the people perish: but he that keepeth the law, happy is he. Proverbs 29:18 {ML 163.1}

„Ahol nincs látomás, elvész a nép, azonban aki megőrzi a törvényt, mily boldog az!” (Példabeszédek könyve 29,18) {ML 163.1}   

To those who love God it will be the highest delight to keep His commandments and to do those things that are pleasing in His sight.... {ML 163.2}

Az Istent szeretők legnagyobb boldogságukat találják abban, hogy megőrzik Teremtőnk parancsolatait, és azt cselekszik, ami kedves előtte. {ML 163.2}   

Says the psalmist, “The law of the Lord is perfect.” How wonderful in its simplicity, its comprehensiveness and perfection, is the law of Jehovah! It is so brief that we can easily commit every precept to memory, and yet so far-reaching as to express the whole will of God and to take cognizance, not only of the outward actions, but of the thoughts and intents, the desires and emotions, of the heart. Human laws cannot do this, They can deal with the outward actions only.... The law of God takes note of the jealousy, envy, hatred, malignity, revenge, lust, and ambition that surge through the soul, but have not found expression in the outward action; ... and these sinful emotions will be brought into account in the day when “God shall bring every work into judgment, with every secret thing, whether it be good, or whether it be evil.” ... {ML 163.3}

A zsoltáríró így szól: „Az Úr törvénye tökéletes.” (19. zsoltár 8) Milyen csodálatos Isten törvénye egyszerűségében, tömörségében és tökéletességében! Olyan rövid, hogy minden előírását az emlékezetünkben tudjuk tartani, és mégis olyan messze terjedő, hogy kifejezi Isten teljes akaratát, s tudomást vesz nemcsak a cselekedetekről, hanem szándékainkról, vágyainkról, érzelmeinkről és szívünk gondolatairól is. Az emberi törvények ezt nem tudják megtenni: csak a tettekkel képesek foglalkozni. Isten törvénye számon tartja a féltékenységet, irigységet, gyűlöletet, rosszindulatot, bosszúállást, kívánságot és becsvágyat, amely áthullámzik a szíven, de nem jut kifejezésre tettekben, s ezekért a bűnös érzelmekért mindenkinek számot kell adnia ama napon, midőn „Isten minden cselekedetet előhoz ítéletre, minden titkos dologgal együtt, akár jó, akár gonosz legyen az” (Prédikátor könyve 12,16). {ML 163.3}   

There is no mystery in the law of God. All can comprehend the great truths which it embodies. The feeblest intellect can grasp these rules.... {ML 163.4}

Isten törvényében semmi titokzatosság sincs. Annak nagy igazságait mindenki megértheti. A leggyengébb képességű ember is felfoghatja ezeket a szabályokat…. {ML 163.4}   

Obedience to the law is essential, not only to our salvation, but to our own happiness and the happiness of all with whom we are connected. {ML 163.5}

A törvény iránti engedelmesség nemcsak az üdvösségünkért fontos, hanem a boldogságunkért és mindazok boldogságáért, akikkel érintkezünk. (The Signs of the Times, 1886. április 15.) {ML 163.5}   

Man's happiness must always be guarded by the law of God.... The law is the hedge which God has placed about His vineyard. By it those who obey are protected from evil. {ML 163.6}

Isten törvényének célja az, hogy megőrizze az ember boldogságát. A törvény az a sövény vagy kerítés, amellyel Isten vette körül szőlőjét. Azokat, akik engedelmeskednek törvényének, megvédi a gonosztól. (The Signs of the Times, 1900. június 13.) {ML 163.6}   

We owe to Him all that makes life desirable, and He asks of us the affections of the heart and the obedience of the life. His precepts, if obeyed, will bring happiness into the home life, happiness to every individual. {ML 163.7}

Mindazzal Istennek tartozunk, ami az életet széppé teszi, ezért Ő szívünk szeretetét kéri tőlünk, és azt kívánja, hogy engedelmeskedjünk kéréseinek. Ha engedelmeskedünk, ez boldoggá teszi az otthoni életünket. (23/a levél, 1893) {ML 163.7}   

***** {ML 163}

***** {ML 163}   

Rightdoing will bring peace and holy joy. {ML 163.8}

A jó cselekedet békességet és szent örömet hoz az életünkbe. (Review and Herald, 1908. november 19.) {ML 163.8}