Reverence for God's Representatives, October 8

Október 8. - ISTEN KÉPVISELŐI

Reverence in My Life {ML 285}

A jellem tökéletesítése {ML 285}   

And the Lord God of their fathers sent to them by his messengers, rising up betimes, and sending; because he had compassion on his people, and on his dwelling place: but they mocked the messengers of God, and despised his words, and misused his prophets, until the wrath of the Lord arose against his people, till there was no remedy. 2 Chronicles 36:15, 16 {ML 285.1}

„Az Úr, az ő atyáik Istene elküldte hozzájuk követeit jó idején, mert részvéttel volt az Ő népe és lakhelye iránt. De ők Isten követeit kigúnyolták, az Ő beszédét megvetették, és prófétáival gúnyt űztek, míg végül haragja felgerjedt népe ellen, és többé nem volt segítség.” (Krónikák II. könyve 36,15–16) {ML 285.1}   

Reverence should be shown for God's representatives—for ministers, teachers, and parents who are called to speak and act in His stead. In the respect shown to them He is honored. {ML 285.2}

Pál úgy mutatja be Isten követeinek munkáját, mint amelynek a célja az, hogy minden embert tökéletessé tegyünk Krisztusban (Kolossébelieknek írt levél 1,28). {ML 285.2}   

The education and training of the youth should be of a character that would exalt sacred things and encourage pure devotion for God in His house. Many who profess to be children of the heavenly King have no true appreciation of the sacredness of eternal things.... {ML 285.3}

A fiatalok nevelése és képzése olyan legyen, hogy felébressze bennük a szent iránti tiszteletet, és szent áhítatra ihlesse őket Isten házában. Sokan, akik a mennyei Király gyermekeinek vallják magukat, nem értékelik igazán az örökkévaló dolgok szentségét. {ML 285.3}   

They are seldom instructed that the minister is God's ambassador, that the message he brings is one of God's appointed agencies in the salvation of souls, and that to all who have the privilege brought within their reach it will be a savor of life unto life or of death unto death.... {ML 285.4}

Ritkán tanítják őket arra, hogy a lelkész Isten követe, s az általa hirdetett üzenet Isten egyik eszköze az emberek üdvössége érdekében. Ezért mindazok számára, akik meghallhatják ezt az üzenetet, élet illata lesz az életre, vagy halál illata a halálra (Korinthusi II. levél 2,15–16). {ML 285.4}   

Many ... make the service a subject of criticism at home, approving a few things and condemning others.... In regard to the service of the sanctuary, if the speaker has a blemish, be afraid to mention it. Talk only of the good work he is doing, of the good ideas he presented, which you should heed as coming through God's agent.... {ML 285.5}

Sokan bírálják otthon az istentiszteletet, egyes kijelentéseket helyeselnek, más megfogalmazásokat kárhoztatnak. Ha az Ige szolgálatában a szónok hibát követ el, ne merészeljük ezt felhánytorgatni! Csak a jó munkájáról beszéljünk, a jó gondolatokról, amelyeket említett, mert ezekre úgy kell figyelnünk, mint amelyek Istentől származnak. {ML 285.5}   

Unless correct ideas of true worship and true reverence are impressed upon the people, there will be a growing tendency to place the sacred and eternal on a level with common things, and those professing the truth will be an offense to God and a disgrace to religion. They can never, with their uncultivated ideas, appreciate a pure and holy heaven, and be prepared to join with the worshipers in the heavenly courts above, where all is purity and perfection, where every being has perfect reverence for God and His holiness. {ML 285.6}

Ha az igazi istentisztelet helyes elveit nem fogadjuk el, közönségessé tesszük, ami szent és örökkévaló. Így az igazság hitvallói megsértik Istent, és gyalázatot hoznak a vallásra. Alantas felfogásukkal sohasem tudnák értékelni a tiszta és szent mennyet, és nem készülnek fel arra, hogy csatlakozzanak a mennyei udvarokban élő imádkozókhoz, ahol minden tiszta és tökéletes, s mindenki teljes tiszteletet tanúsít Isten és szent akarata iránt. (Bizonyságtételek, V. köt., 496–500. o.) {ML 285.6}   

Paul describes the work of God's ambassadors as that by which every man shall be presented perfect in Christ Jesus. {ML 285.7}

{ML 285.7}