Christ Tempted as We Are, October 23

Október 23. - MIÉRT JÖTT JÉZUS A FÖLDRE?

Christ in My Life {ML 300}

Krisztus az életemben {ML 300}   

For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities; but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Hebrews 4:15 {ML 300.1}

„Nem olyan Főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett hozzánk hasonlóan mindenekben, de anélkül, hogy bűnt követett volna el.” (Zsidókhoz írt levél 4,15) {ML 300.1}   

The coming of Christ to our world was a great event, not only to this world, but to all the worlds in the universe of God. He came to take upon Him our nature, to be tempted in all points like as we are, and yet to leave before us an example of perfect purity and unblemished character. In that He was tempted in all points like as we are, He knows how to sympathize with us. He knows how to pity and how to aid the children and youth; for He too was a child, and He understands every trial and temptation with which children are beset.... {ML 300.2}

Megváltónk eljövetele a Földre a legnagyobb esemény volt nemcsak e világ, hanem az egész világegyetem számára. Jézus eljött, hogy magára vegye emberi természetünket, s így meg legyen kísértve mindenben, ugyanúgy, mint mi, mégis a tökéletes tisztaság és folt nélküli jellem példáját mutassa be a világnak. Mivel hozzánk hasonlóan megkísértetett mindenekben, képes együtt érezni velünk. Könyörül és segít a gyermekeken és fiatalokon, mert Ő is volt gyermek, ismer minden próbát és kísértést, amely a gyermekeket veszélyezteti. {ML 300.2}   

His eyes shone with an expression of that love which led Him to leave the heavenly courts and come to earth to die in the sinner's place.... He pitied and loved not only those who sought to be obedient and loving, but those also who were wayward and perverse. Jesus has not changed; He is the same yesterday, today, and forever, and He still loves and pities the erring, seeking to draw them to Himself, that He may give them divine aid. He knows that a demon power is struggling in every soul, striving for the mastery; but Jesus came to break the power of Satan and to set the captives free. {ML 300.3}

Jézus szemeiben szeretet ragyogott, amely a mennyei udvarok elhagyására késztette Őt, s lejött a Földre, hogy meghaljon a bűnös emberek helyett. Nemcsak az engedelmeseken és szeretetreméltókon könyörült, hanem azokat is szerette, akik makacsok és romlottak voltak. Jézus nem változott meg, Ő „tegnap és ma és örökké ugyanaz” (Zsidókhoz írt levél 13,8). Ma is könyörül rajtunk, szereti a tévelygőket, szeretné magához vonzani és isteni segítségében részesíteni őket. Tudja, hogy démoni hatalom küzd minden emberben az uralom elnyeréséért, azonban Jézus azért jött, hogy megtörje Sátán hatalmát, és szabadon bocsássa a foglyokat. {ML 300.3}   

In Christ the character of the Father was revealed. As children looked upon His countenance, they saw purity and goodness shining forth from His eyes. In His countenance gentleness, meekness, love, and conscious power were combined. But though every word, every gesture, every expression of His face, betokened His divine supremacy, humility marked His deportment and bearing. He came but for one purpose, and that was the salvation of the lost. {ML 300.4}

Krisztusban az Atya jelleme nyilatkozott meg. Amikor a gyermekek Jézusra néztek, szeméből tisztaság és jóság ragyogott feléjük. Tekintete szelídséget, alázatosságot, szeretetet és tekintélyt sugárzott. Habár minden szava, minden mozdulata és arckifejezése isteni felsőbbségét, hatalmát tükrözte, magatartását mégis alázatosság jellemezte. Egy célért jött: az elvesztettek megmentéséért. (Youth’s Instructor, 1892. június 23.) {ML 300.4}