He Multiplies My Talents, April 19

Április 19. - HASZNÁLD FEL LELKI AJÁNDÉKODAT EGY EMBERTÁRSAD ISTENHEZ VEZETÉSÉRE!

Improving My Talents {ML 113}

Képességeink fejlesztése {ML 113}   

Well done, thou good and faithful servant: thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things: enter thou into the joy of thy lord. Matthew 25:21 {ML 113.1}

„Jól van, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te Uradnak örömébe!” (Máté evangéliuma 25,21) {ML 113.1}   

God has given us talents to use for Him. To one He gives five talents, to another two, and to another one. Let not him who has but one talent think to hide it from God. The Lord knows where it is hidden. He knows that it is doing nothing for Him. When the Lord comes, He will ask His servants, What have you done with the talents I entrusted to you? And as he who received five and he who received two tell Him that by trading they have doubled their talents, He will say to them, “Well done, good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things.... Enter thou into the joy of thy Lord.” Thus He will say also to him who has improved the one talent lent him.... {ML 113.2}

Isten talentumokat, képességeket adott nekünk, hogy felhasználhassuk az Ő jó akarata szerint. Van, akinek öt talentumot adott, másvalakinek kettőt vagy egyet. Azonban ne gondoljuk, ha egy talentumot kaptunk, hogy el kell rejtenünk Isten elől. Az Úr tudja, hová rejtjük, látja, ha semmit sem teszünk Őérte. Amikor Jézus eljön, megkérdezi szolgáit: „Mit tettél a talentumokkal, amelyeket rád bíztam?” Amikor a hűséges szolgák elmondják neki, hogy megkétszerezték talentumaikat, így szól hozzájuk: „Jól van, jó és hű szolgám, hű voltál a kicsiny dolgokban, sokra bízlak ezután, menj be a te Uradnak örömébe.” Így szól majd ahhoz is, aki helyesen használta fel az Úrtól kapott egy talentumát. {ML 113.2}   

To him who has but one talent I would say, Do you know that one talent, rightly used and improved, will bring to the Lord one hundred talents? How? you ask. Use your gift in the conversion of one man of intellect, who sees what God is to him, and what he should be to God. Let him place himself on the side of the Lord, and as he imparts the light to others, he will be the means of bringing many souls to the Saviour. Through the right use of one talent one hundred souls may receive the truth. It is not to those who have the greatest number of talents to whom the “Well done” is spoken, but to those who in sincerity and faithfulness have used their gifts for the Master.... {ML 113.3}

Ha egy talentumod van, ugye tudod, hogy helyesen felhasználva és kamatoztatva száz talentumot hoz Istennek? Használd fel lelki ajándékodat egy embertársad Istenhez vezetésére. Ha felismeri, mit jelent Isten az ő számára, és mivé lehet ő Istenért, az Úr oldalára állíthatod, és amikor másoknak is továbbadja a világosságot, őket is Istenhez vezeti. Így egyetlen talentum helyes felhasználása által sok ember fogadhatja el az igazságot. Jézus nem azoknak mondja majd, hogy „Jól van”, akik a legtöbb talentumot kapták, hanem azoknak, akik a képességeik szerint szolgálták Megváltójukat, őszinte hálával, szeretettel és hűséggel. {ML 113.3}   

There is a great work to be done in our world, and we are accountable for every ray of light that shines upon our pathway. Impart that light, and you will receive more light to impart. Great blessing will come to those who use their talents aright. {ML 113.4}

Nagy munkát kell elvégeznünk, és felelősek vagyunk a világosság minden sugaráért, amely utunkra árad. Add tovább világosságodat másoknak, így még több világosságot nyersz Istentől, hogy újra továbbadhasd. Nagy áldásnak örülhetnek azok, akik helyesen használják fel a képességeiket. (General Conference Bulletin, 1901. április 23.) {ML 113.4}