Chapter 32—A Solemn Dream

EGY ÜNNEPÉLYES ÁLOM

On the night of April 30, 1871, I retired to rest much depressed in spirits. For three months I had been in a state of great discouragement. I had frequently prayed in anguish of spirit for relief. I had implored help and strength from God, that I might rise above the heavy discouragements that were paralyzing my faith and hope, and unfitting me for usefulness. {LS 197.1}

1871 ápr. 30-án nagyon szorongó lelkülettel tértem nyugovóra. Három hónap óta nagyon levert voltam. Gyakran imádkoztam lelki gyötrelmeim közepette enyhülésért. Segítségért és erőért könyörögtem Istenhez, hogy le küzdjem bátortalanságomat, mely hitemet és reményemet oly annyira megbénította, hogy képtelenné tett a munkára. {LS 197.1}   

That night I had a dream which made a very happy impression upon my mind. I dreamed that I was attending an important meeting, at which a large company were assembled. Many were bowed before God in earnest prayer, and they seemed to be burdened. They were importuning the Lord for special light. A few seemed to be in agony of spirit; their feelings were intense; with tears they were crying aloud for help and light. Our most prominent brethren were engaged in this most impressive scene. Brother A. was prostrated upon the floor, apparently in deep distress. His wife was sitting among a company of indifferent scorners. She looked as though she desired all to understand that she scorned those who were thus humiliating themselves. {LS 197.2}

Azon az éjszakán egy álmot láttam, mely lelkemre felüdítő hatással volt. Azt álmodtam, mintha egy nagy tömeg jelenlétében megtartott fontos összejövetelen vennék részt. Sokan komoly imában voltak merülve az Úr előtt és úgy látszott, mintha nagy teher nehezedre szívükre. Egyesek úgy látszik nagy lelki gyötrelmeken mentek keresztül, mert az érzelmeik annyira izgultak, hogy könnyek között hangosan kiáltoztak segítség és világosság után. Legkiválóbb atyánk fiai is résztvettek ezen benyomásos jelenetben. S. atyafi látható nagy lelki gyötrelmek közepette térdelt a földön. Felesége egy csoport közepette közönyös gúnyolódó között foglalt helyet, úgy viselkedett, mintha kívánná, hogy mindenki lássa a megalázkodók felett érzett megvetését. {LS 197.2}   

I dreamed that the Spirit of the Lord came upon me, and I arose amid cries and prayers, and said: “The Spirit of the Lord God is upon me. I feel urged to say to you that you must commence to work individually for yourselves. You are looking to God and desiring Him to do the work for you which He has left for you to do. If you will do the work for yourselves which you know that you ought to do, then God will help you when you need help. You have left undone the very things which God has left for you to do. You have been calling upon God to do your work. Had you followed the light which He has given you, then He would cause more light to shine upon you; but while you neglect the counsels, warnings, and reproofs that have been given, how can you expect God to give you more light and blessings to neglect and despise? God is not as man; He will not be trifled with.” {LS 197.3}

Álmomban Isten Lelke szállt reám. Ima és sírás közepette felemelkedtem és így szóltam: "Isten Lelke van rajtam! Indíttatva érzem magam, hogy kijelentsem előttetek, miszerint el kell kezdenetek a ti saját személyetekért való munkálkodást. Ti azt várjátok, hogy Isten végezze el helyettetek ezt a munkát, melynek elvégzését tirátok bízta. Ha részetekről meg lesz a rátok bízott munka elvégzésére való hajlandóság, akkor meg lehettek győződve arról, hogy szükség esetén számíthattok segítségére. Ti azonban éppen a rátok bízott munkát hagyjátok elvégezetlenül, Istenhez kiáltottatok, hogy ő végezze azt el helyettetek. Ha követtétek volna a tőle kapott világosságot, akkor mostan még több világosságot és áldást nyerjetek tőle mikor az ilyen körülmények között csak újabb hanyagságra és megvetésre szolgáltatna okot részetekről? Isten nem ember, aki játszani engedne magával." {LS 197.3}   

I took the precious Bible, and surrounded it with the several “Testimonies for the Church,” given for the people of God. “Here,” said I, “the cases of nearly all are met. The sins they are to shun are pointed out. The counsel that they desire can be found here, given for other cases situated similarly to themselves. God has been pleased to give you line upon line and precept upon precept. But there are not many of you that really know what is contained in the Testimonies. You are not familiar with the Scriptures. If you had made God's word your study, with a desire to reach the Bible standard and attain to Christian perfection, you would not have needed the Testimonies. It is because you have neglected to acquaint yourselves with God's inspired book that He has sought to reach you by simple, direct testimonies, calling your attention to the words of inspiration which you had neglected to obey, and urging you to fashion your lives in accordance with its pure and elevated teachings. {LS 198.1}

Elő vettem a drága Bibliát és körülvettem azt mind azon különböző bizonyságtételekkel, melyek Isten népe számára adattak és így szóltam: Itt minden elképzelhető esetre nézve van intézkedés. Itt fel vannak jegyezve a kerülendő bűnök és megtalálhatják az óhajtott tanácsot, amely mások hasonló esetében adatott. Tetsszék Istennek, hogy tanításra tanítást és parancsra parancsot adjon néktek. Azonban csak igen kevesen tudjátok, hogy ezen bizonyságtételek mit tartalmaznak. A Szentírásban nem vagytok otthonosak. Ha a keresztényi tökéletesség elérése utáni vággyal kutattátok volna a Bibliát, akkor a bizonyság tételetekre nem lett volna szükségetek. Mivel azonban elmulasztottátok az Istentől ihletett Biblia könyvével való megismerkedést, ő ezért egyszerű, egyenes bizonyság tételekkel igyekszik benneteket elérni és figyelmeteket a figyelemre nem méltatott Szentírás szavaira irányozni és mostan sürgetően kér benneteket, hogy hozzátok összhangba életeteket annak tiszta és magasztos tanításával. {LS 198.1}   

“The Lord deigns to warn you, to reprove, to counsel, through the testimonies given, and to impress your minds with the importance of the truth of His word. The written Testimonies are not to give new light, but to impress vividly upon the heart the truths of inspiration already revealed. Man's duty to God and to his fellow man has been distinctly specified in God's word; yet but few of you are obedient to the light given. Additional truth is not brought out; but God has through the Testimonies simplified the great truths already given, and in His own chosen way brought them before the people, to awaken and impress the mind with them, that all may be left without excuse. {LS 198.2}

Az Úr szeretne benneteket az adott bizonyságtételek által figyelmeztetni, fenyíteni, tanáccsal ellátni és elméteket az ő igéje fontosságának tudatával betölteni. A megírt bizonyságtételek semmiféle új világosságot sem nyújtanak, csupán a már kijelentett ihletett igazságokat vésik elevenebben elménkbe. Isten igéje minden kétséget kizáróan megmondja az embernek Isten és felebarátja iránti kötelességét, de közületek csak kevesen engedelmeskednek ennek a világosságnak. A bizonyságtételekben nincsen semmiféle új igazság kijelentve, hanem a már kijelentett nagy igazságokat egyszerűsítette a maga módján a nép elé tárta, hogy felébresztvén őket, igazságait elméjükbe vésse és minden mentegetőzésnek elejét vegye. {LS 198.2}   

“Pride, self-love, selfishness, hatred, envy, and jealousy have beclouded the perceptive powers, and the truth, which would make you wise unto salvation, has lost its power to charm and control the mind. The very essential principles of godliness are not understood, because there is not a hungering and thirsting for Bible knowledge, purity of heart, and holiness of life. The Testimonies are not to belittle the word of God, but to exalt it and attract minds to it, that the beautiful simplicity of truth may impress all.” {LS 199.1}

{LS 199.1}   

I said further: “As the word of God is walled in with these books and pamphlets, so has God walled you in with reproofs, counsel, warnings, and encouragements. Here you are crying before God, in the anguish of your souls, for more light. I am authorized from God to tell you that not another ray of light through the Testimonies will shine upon your pathway, until you make a practical use of the light already given. The Lord has walled you about with light; but you have not appreciated the light; you have trampled upon it. While some have despised the light, others have neglected it, or followed it but indifferently. A few have set their hearts to obey the light which God has been pleased to give them. {LS 199.2}

{LS 199.2}   

“Some that have received special warnings through testimony, have forgotten in a few weeks the reproof given. The testimonies to some have been several times repeated; but they have not thought them of sufficient importance to be carefully heeded. They have been to them like idle tales. Had they regarded the light given, they would have avoided losses and trials which they think are hard and severe. They have only themselves to censure. They have placed upon their own necks a yoke which they find grievous to be borne. It is not the yoke which Christ has bound upon them. God's care and love were exercised in their behalf; but their selfish, evil, unbelieving souls could not discern His goodness and mercy. They rush on in their own wisdom, until, overwhelmed with trials and confused with perplexity, they are ensnared by Satan. When you gather up the rays of light which God has given in the past, then will He give an increase of light.” {LS 200.1}

{LS 200.1}   

I referred them to ancient Israel. God gave them His law; but they would not obey it. He then gave them ceremonies and ordinances, that in the performance of these God might be kept in remembrance. They were so prone to forget Him and His claims upon them, that it was necessary to keep their minds stirred up to realize their obligations to obey and honor their Creator. Had they been obedient, and loved to keep God's commandments, the multitude of ceremonies and ordinances would not have been required. {LS 200.2}

{LS 200.2}   

If the people who now profess to be God's peculiar treasure would obey His requirements, as specified in His word, special testimonies would not be given to awaken them to their duty, and impress upon them their sinfulness and their fearful danger in neglecting to obey the word of God. Consciences have been blunted, because light has been set aside, neglected, and despised. And God will remove these Testimonies from the people, and will deprive them of strength, and humble them. {LS 200.3}

Ha tehát a nép, mely Isten szemefényének vallja magát, engedelmeskedni akarna az ő igéjében feljegyzett parancsolatainak, akkor nem adattak volna különleges bizonyságtételek sem, hogy azok kötelességeikre emlékeztessék őket, hogy megmutassák bűneiket és azon nagy veszedelmet, amelyben forognak, ha Isten igéjének nem engedelmeskednek. Sokaknak lelkiismerete eltompult, mivel elvetették, elhanyagolták és megvetették a világosságot. És Isten elveszi bizonyságtételeit népétől, elveszi erejét és megalázza azt. {LS 200.3}   

I dreamed that, as I was speaking, the power of God fell upon me in a most remarkable manner, and I was deprived of all strength, yet I had no vision. I thought that my husband stood up before the people, and exclaimed: “This is the wonderful power of God. He has made the Testimonies a powerful means of reaching souls, and He will work yet more mightily through them than He has hitherto done. Who will be on the Lord's side?” {LS 201.1}

Azt álmodtam, hogy mikor beszéltem, hogy Isten ereje oly nagy mértékben töltetett ki reám, hogy minden erőm elhagyott, látomásom azonban nem volt. Úgy véltem, hogy férjem felállít a nép előtt és így szólt: "Ez Isten csodálatos ereje. A bizonyságtételeket hatalmas eszköznek adta, hogy a lélekhez férkőzzünk és ezek által még hatalmasabban fog működni, mint ahogy eddig tette. Aki az Úré az álljon fel!" {LS 201.1}   

I dreamed that quite a number instantly sprang to their feet, and responded to the call. Others sat sullen, some manifested scorn and derision, and a few seemed wholly unmoved. One stood by my side, and said: {LS 201.2}

Azt álmodtam, sokan azonnal felálltak, engedelmeskedve a felhívásnak. Mások mogorván ültek, egyesek gúnyolódtak és egy páran teljesen közömbösek maradtak. Valaki mellettem állva azt mondta: {LS 201.2}   

“God has raised you up, and has given you words to speak to the people and to reach hearts, as He has given to no other one. He has shaped your testimonies to meet cases that are in need of help. You must be unmoved by scorn, derision, reproach, and censure. In order to be God's special instrument, you should lean to no one, but hang upon Him alone, and, like the clinging vine, let your tendrils entwine about Him. He will make you a means through which to communicate His light to the people. You must daily gather strength from God, in order to be fortified, that your surroundings may not dim or eclipse the light that He has permitted to shine upon His people through you. It is Satan's special object to prevent this light from coming to the people of God, who so greatly need it amid the perils of these last days. {LS 201.3}

"Isten emelt fel téged és szavakat adott, hogy szóljál e néphez és elérjed a szíveket, ahogyan senkinek előtted nem adta azt. Isten úgy alakította a te bizonyságtételeidet, hogy megfeleljen azon eseteknek, amelyekben egységre van szükség. Téged ne rendítsenek meg a gúnyolódások, csúfolódások, szemrehányások és dorgálások. Ha Isten különleges eszközévé akarsz lenni, nem szabad senki másra támaszkodnod hanem egyedül rajta kell csüngened és a szőlővesszőhöz hasonlóan köréje kell fonnod hajtásaidat. ő arra akar felhasználni téged, hogy általad világosságát közvetítse a népnek. Naponként kell erőt gyűjtened Istentől, nehogy környezeted elhomályosítsa a világosságot, melynek általad kell az ő népére világítania. Sátánnak különösképpen az a célja, hogy távoltartsa Isten népétől azt a világosságot, melynek az utolsó napok veszedelmei közepette oly nagy szükségük van. {LS 201.3}   

“Your success is in your simplicity. As soon as you depart from this, and fashion your testimony to meet the minds of any, your power is gone. Almost everything in this age is glossed and unreal. The world abounds in testimonies given to please and charm for the moment, and to exalt self. Your testimony is of a different character. It is to come down to the minutiae of life, keeping the feeble faith from dying, and pressing home upon believers the necessity of shining as lights in the world. {LS 202.1}

A te bizonyságtételednek azonban más jellege van. Ennek ki kell terjeszkednie az élet részleteire, hogy megőrizze a gyenge hitet az elhalástól és elméjükbe vésse a hívőknek annak a szükségességét, hogy ők világosság gyanánt fénylenek a világban. {LS 202.1}   

“God has given you your testimony to set before the backslider and the sinner his true condition, and the immense loss he is sustaining by continuing a life of sin. God has impressed this upon you by opening it before your vision as He has to no other one now living; and according to the light He has given you, will He hold you responsible. ‘Not by might, nor by power, but by My Spirit, saith the Lord of hosts.’ ‘Lift up thy voice like a trumpet, and show My people their transgression, and the house of Jacob their sins.’” Zechariah 4:6; Isaiah 58:1. {LS 202.2}

Isten egy bizonyságtételt adott neked, hogy az elszakadtaknak és a bűnösöknek szemük elé tárjad igazi állapotukat és mérhetetlen veszteségüket, melyet el kell szenvedniük abban az esetben, ha bűnös életük folytatásától meg nem szűnnek. Midőn Isten szemeid elé tárta és elmédbe véste ezt, mint senki másnak a most élők közül, ezzel szoros összefüggésben kapott világossághoz mérten a felelőséget is reád hárítja. Nem erővel és hatalommal, hanem az én Lelkemmel mondja a seregek ura. Emeld fel szavadat és trombita harsogáshoz hasonlóan hirdesd népem bűneit és Jákob házának vétkeit." Zak, 4,6 és az 58,1. {LS 202.2}   

This dream had a powerful influence upon me. When I awoke, my depression was gone, my spirits were cheerful, and I realized great peace. Infirmities that had unfitted me for labor were removed, and I realized a strength and vigor to which I had for months been a stranger. It seemed to me that angels of God had been commissioned to bring me relief. Unspeakable gratitude filled my heart for this great change from despondency to light and happiness. I knew that help had come from God. This manifestation appeared to me like a miracle of God's mercy, and I will not be ungrateful for His loving-kindness. {LS 202.3}

Ez az álom hatalmas benyomást tett rám. Mikor felébredtem levertségem eltűnt, kedélyem derűs volt és nagy békességet éreztem. A gyengeségek, melyek képtelenné tettek a munkára, megszűntek és olyan erőt éreztem, melyet már hónapok óta nélkülöztem. Úgy tűnt nekem, hogy Isten leküldte angyalait, hogy enyhülést hozzanak számomra. Kimondhatatlan hála töltötte el szívemet, hogy levertségem világossággá és boldogsággá változott. Tudtam, hogy a segítség Istentől jött. Ezt az erősítést az isteni kegyelem csodájának tartottam és nem akarok jóságáért hálátlansággal fizetni. {LS 202.3}