Chapter 47—In Confirmation of Confidence

Megerősödött bizalom

During the summer of 1890, Mrs. White devoted much of her time to writing. In October she was urged to attend general meetings in Massachusetts, New York, Virginia, and Maryland. After a few days spent in Adams Center, N. Y., she attended a general meeting at South Lancaster, Mass. On the journey from South Lancaster to Salamanca, N. Y., she caught a severe cold, and found herself at the beginning of the Salamanca meeting much wearied as the result of the ten days of arduous labor at South Lancaster, and heavily burdened with hoarseness and a sore throat. {LS 309.1}

1890 nyarát White testvérnő legnagyobb részt az a massachusett-i, New Yorki, virginiai és marylandi általános összejöveteleken töltötte. Miután pár napot Adams Centerben töltött, részben a South lanchesteri általános összejövetelen. Mikor South Lanchesterből Salamancába utazott, erősen meghűlt és a Salamancai összejövetel kezdetén a South lanchasteri tíznapi munka következtében nagyon kimerült és rekedt volt és a torka fájt. {LS 309.1}   

About two hundred had assembled from all parts of Pennsylvania and southwestern New York. The meetings were held mostly in the opera house, but Sabbath afternoon and evening they were held in the Congregational church. Mrs. White spoke Sabbath afternoon on the necessity of a greater effort on the part of our churches to cherish faith and love. Sunday morning she spoke in the opera house. There was a large audience, filling all the seats and aisles, and crowding about the platform close to the speaker. Her subject was temperance, and she dwelt largely upon the duty of parents so to train their children to habits of fidelity and self-denial, that they need not be overcome when tempted to drink intoxicating liquors. {LS 309.2}

Pennsylvánia minden részéből és New York délnyugati tájáról körülbelül kétszáz testvér gyűlt össze. Az összejöveteleket többnyire az operaházban tartották, kivéve szombat du. és este, mikor a kongregátiok templomában gyűltek össze. White testvérnő szombaton délután arról beszélt, hogy gyülekezetünk nagyobb erőfeszítéseket tegyen a hit és a szeretet ápolása terén. Vasárnap reggel az operaházban beszélt. Nagy hallgatóság volt jelen, kik minden ülést és járdát elfoglaltak és egész előre tolongtak az előadói emelvényhez. A mértékletesség volt a témája. Hosszan fejtegette a szülők kötelességét, hogy gyermekeiket úgy neveljék a valóságra és önuralomra, hogy ne essenek el akkor, mikor részegítő italok fogyasztásának kísértésébe kerülnek. {LS 309.2}   

After this meeting, Mrs. White was so thoroughly exhausted that her secretary, Miss Sara McEnterfer, urged her to return to her home in Battle Creek, and take treatment at the Sanitarium. Elder A. T. Robinson, and others interested in the remaining meetings which she had promised to attend, pleaded that she should not abandon hope for health and strength to continue her labors. {LS 309.3}

Az összejövetel után White testvérnő olyan kimerült volt, hogy titkárnője Mc. Enterfer Sára kisasszony arra akarta bírni őt, hogy térjen vissza Battle Creekbe és kezeltesse magát a szanatóriumban. A. T. Robinson testvér és mások, kik s hátralévő összejöveteleket szívükön viselték és melyeken való részvételét megígérte, kérték, hogy ne adja fel a reményt, hogy ereje és egészségét ismét visszanyeri. {LS 309.3}   

With great difficulty she filled an appointment Monday afternoon, and then felt that she must decide what course she should take about attending the Virginia meeting, which immediately followed. {LS 310.1}

Nagy nehézségekkel vett részt a hétfő délutáni összejövetelen és akkor érezte, hogy döntenie kell, hogy mit tegyen, a most következő virginiai összejövetelen való részvételt illetőleg. {LS 310.1}   

At the home of Brother Hicks, where she was entertained, she was visited by an old lady who was violently opposed in her Christian life by her husband. This interview lasted an hour. After this, weary, weak, and perplexed, she thought to retire to her room and pray. Climbing the stairs, she knelt by the bed, and before the first word of petition had been offered she felt that the room was filled with the fragrance of roses. Looking up to see whence the fragrance came, she saw the room flooded with a soft, silvery light. Instantly her pain and weariness disappeared. The perplexity and discouragement of mind vanished, and hope and comfort and peace filled her heart. {LS 310.2}

Hicks testvér otthonában, ahol tartózkodott, egy öreg hölgy kereste fel, kinek keresztény élete miatt férje, heves ellenkezését kellett elszenvednie. A beszélgetés egy óra hosszat tartott. Azután azt gondolta, tekintve fáradtságát, gyengeségét és nyugtalanságát, hogy visszavonul szobájába imádkozni. Miután a lépcsőn nagy nehezen felment, letérdelt ágya mellé és mielőtt kérésének első szavai elhagyták volna ajkát, észrevette, hogy a szobája rózsa illattal van tele. Mikor felnézett, hogy lássa, honnan származik az illat, látta, hogy a szobát szelíd ezüstfényű világosság sugározza be, s azonnal eltűnt fáradsága és fájdalma. Nyugtalan és bátortalan kedélye megszűnt és reménység, vigasz és béke töltötte be szívét. {LS 310.2}   

Then, losing all consciousness regarding her surroundings, she was shown in vision many things relating to the progress of the cause in different parts of the world, and the conditions which were helping or hindering the work. {LS 310.3}

Mikor aztán környezetét elvesztette szeme elől, látomásában a mű előrehaladását látta a világ különböző részein, valamint a segítő és hátráltató körülményeket is. {LS 310.3}   

Among the many views presented to her, were several showing the conditions existing in Battle Creek. In a very full and striking manner, these were laid out before her. {LS 310.4}

A sok látott dolog között több olyan volt, melyek a Battle Creekben uralkodó állapotokat szemléltették. Ezeket teljesen és megjegyzésre méltónak látta. {LS 310.4}   

Tuesday forenoon, November 4, was the time set for the departure from Salamanca. In the morning Elders A. T. Robinson and W. C. White called to see what Mrs. White had decided to do. Then she told them of her experience of the evening before, and of her peace and joy through the night. She said that during the night she had had no inclination to sleep; for her heart was so filled with joy and gladness. Many times she had repeated the words of Jacob: “Surely the Lord is in this place; and I knew it not.” “This is none other but the house of God, and this is the gate of heaven.” Genesis 28:16, 17. {LS 310.5}

A Salamancából való elutazást november 4-én kedden délelőttre állapították meg. Reggel A. T. Robinsin és W. C. White testvérek eljöttek White testvérnőhöz, hogy megtudják mire határozta el magát. Ekkor elbeszélte nekik előző esti tapasztalatát és a békét és örömöt, melyez egész éjszaka érzett. Azt mondta, hogy egész éjjel nem tudott aludni, mert szíve telve volt örömmel és boldogsággal. Sokszor ismételte Jákob szavait: "Bizonyára az Úr van e helyen és én nem tudtam. Nem egyéb ez, hanem Istennek háza és az égnek kapuja." I. Móz. 28, 16-17. {LS 310.5}   

She was fully decided to attend the meetings according to appointment. Then she proposed to tell the brethren what had been shown her regarding the work in Battle Creek; but her mind immediately turned to other matters, and she did not relate the vision. Not until the General Conference held in Battle Creek the following March, did she relate it. {LS 311.1}

Elhatározta, hogy meglátogatja az összejöveteleket úgy, mint azt előzőleg kitervelte. Azután el akart beszélgetni a testvérekkel, hogy mit látott a battle creeki munkával kapcsolatban, de gondolatai rögtön más dolgokra terelődtek és így nem beszélte el látomását. Nem mondta el ezt egész a generálkonferenciáig, melyet a következő márciusban Battle Creekben tartottak. {LS 311.1}   

The remainder of November and the month of December were spent in the Eastern States, at meetings in Washington and Baltimore, and in Norwich, Lynn, and Danvers, Mass. January and February were spent in labors at Battle Creek, and in preparation for the General Conference. {LS 311.2}

A november és december hátralevő részét a keleti államokban és pedig a washingtoni, baltimore-i, morwchi, lynni és danvessi összejöveteleken töltötte januárban és februárban Battle Creekben munkálkodott és a generálkonferencia előkészületével foglalkozott. {LS 311.2}   

Proposals Regarding Centralization

INDÍTVÁNYOK A KÖZPONTOSÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN

During the year 1890, much thought had been given by leading men connected with the management of the Review and Herald Publishing Association, to a proposal for the consolidation of the work of the publishing houses under one board of control. The proposed union of the publishing interests was advocated as a means of securing unity, economy, and efficiency. At the same time the hope was expressed that at no distant day all the sanitariums might be brought under one ownership and control. By the same ones who advocated consolidation of the publishing houses and the medical institutions, the theory was advanced that the surest way to establish confidence in the work that Seventh-day Adventists were doing was to strengthen the institutions at headquarters, by providing them with large and substantial buildings and with ample facilities. {LS 311.3}

Az 1890-es évben a vezető férfiak, kik a Review and Herald kiadóvállalattal foglalkoztak, azt indítványozták, hogy a kiadóhivatali művet ellenőrző bizottság alatt egyesítsék. Az indítványozott kiadói egybeolvasztást, mint olyan eszközt javasolták, hogy így elérhetőbb az egység, a takarékosság és az ügyeskedés. Ugyanakkor azt a reményüket is kifejezték, hogy a közeljövőben a szanatóriumok is egységesítve lesznek és egy ellenőrző bizottság alá fognak tartozni. Ugyan azok a személyek, kik a kiadóhivatalok és az orvosi intézetek egységesítését akarták, azt az elméletet állították fel, hogy a legjobb mód, hogy a h.n. adventista művel szembeni bizalmat megalapozzák, abban áll, hogy a battle creeki intézményeket kell erősíteni úgy, hogy azokat nagy erős épületekkel és bőséges segéd eszközökkel kell ellátni. {LS 311.3}   

But those who were personally acquainted with the conditions existing in the home and foreign mission fields, felt that there was greater need for broadening the field work and establishing many centers of influence. They felt that already a disproportionate amount of means had been expended at headquarters. Moreover, the men bearing responsibility at the publishing house in California did not approve of any plan of consolidation which might result in the crippling of the work on the Pacific coast. {LS 312.1}

De azok, kik az otthoni és a misszióterületeken uralkodó körülményeket ismerték, érezték, hogy nagyobb szükség van a területeken a mű terjesztésére és sok befolyásos központ alapítására. Érezték, hogy főközpontban mértéken felüli összegeket adtak ki. Továbbá a californiai kiadóhivatal vezető emberei sem hagyták jóvá az egyesített tervet, mely megbénítaná a pacific parton lévő művet. {LS 312.1}   

Suggested Changes in Policy

INDÍTVÁNYOK A TERVEK MEGVÁLTOZTATÁSÁRA

Among those working in the cause of religious liberty there had arisen serious differences of opinion regarding the best way to conduct that rapidly developing work. For several years the American Sentinel, and the ministers of the denomination, had treated the question of religious liberty as a vital part of the third angel's message. But during the year 1890 the leading speakers of the National Religious Liberty Association had found an open door to present the principles that they were advocating, and their protest against religious legislation, before large audiences of secular and non-Christian people, and it appeared to them that it would be a wise plan to improve these opportunities, and also that it would be consistent to let these principles stand out very clearly, unassociated with the teachings of the Scriptures regarding the sacredness of the Sabbath and the nearness of the second advent of Christ. They urged that the policy of the Sentinel be changed, and declared that if this could not be effected, they would propose that another paper be published in Battle Creek, the editorial policy of which should be more in harmony with their manner of presenting truth. {LS 312.2}

Azok között, kik a vallás szabadság ügyével foglalkoztak, nagy vélemény különbségek voltak, hogy melyek a legjobb cselekvési módok a gyorsan fejlődő műben. Több éven át az "American Sentimal" lap és a közösség prédikátorai a vallás szabadság kérdését a harmadik angyali üzenet egyik legfontosabb részének tartották. Azonban az 1890-es év alatt a "National Liberty Association" vezető szónokai egy nyitott ajtót találtak, hogy elveiket, melyeket képviselték, hirdessék és a vallásos rendeletek ellen tiltakozhassanak, világi és nem keresztény emberekből álló nagy hallgatóság előtt és bölcs tervnek látták, hogy ezeket az elveket világosan előtérben tartsák és pedig elkülönítve a szent szombat és a Krisztus vissza jöveteléről szóló tanoktól. Sürgették, hogy a "Sentinel" tervét változtassák meg és megmagyarázták, hogy ha ez nem történne, azt javasolják majd, hogy Battle Creekben egy másik lapot adjanak ki, melynek szerkesztői célja jobban megegyezik az igazság előadásának módjával. {LS 312.2}   

Formal Consideration of Proposed Changes

AZ INDÍTVÁNYOZOTT MÓDOSÍTÁSOK FORMAI MEGFOGALMAZÁSA

The General Conference for 1891 was held in Battle Creek March 5-25. Sunday forenoon, March 15, the committee of twenty-one appointed at the preceding General Conference to consider the consolidation of the publishing interests, presented its report. The committee spoke favorably of the objects to be gained by consolidation, but advised that the Conference move cautiously. They then proposed that the General Conference Association be reorganized, with a view to its eventually securing control of all the publishing work of the denomination. {LS 313.1}

Az 1891-es évi generálkonferenciát Battle Creekben, március 5-25-ig tartották meg. Március 15-én vasárnap délelőtt a 31 tagú választmány, melyet a generálkonferencia választott a kiadói érdekek egyesítésének megfontolására, előadta jelentését. A választmány az egyesítés által elérhető célokról kedvezően nyilatkozott, de azt ajánlotta a generálkonferenciának, hogy a generálkonferencia társaságot át kell szervezni azzal a kilátással, hogy ezáltal a közösség egész kiadói műve feletti ellenőrzést végül is elérje. {LS 313.1}   

In harmony with the advice of this committee, the General Conference Association, intended at first as an agency for the holding of church property, was reorganized with a board of twenty-one members, and was given control of many lines of work, of which publishing interests stood first. {LS 313.2}

A választmány véleményével meg egyezve a generálkonferenciai társaságot, melynek eredeti célja az volt, hogy mint egyesület egyházi vagyonnal rendelkezzen, huszonegy tagú bizottsággá szervezték, melynek átadták a mű sok ágának ellenőrzését. Ezeknek élén a kiadói érdekek álltak. {LS 313.2}   

A Special Committee Council

EGY KÜLÖNÖS VÁLASZTMÁNYI TÁRGYALÁS

Early in the meeting an effort had been made by the officers of the National Religious Liberty Association and the representatives of the American Sentinel, to come to an agreement regarding policies and plans. To this end a joint council was arranged to be held Saturday night, March 7, after the regular meeting in the Tabernacle. {LS 313.3}

Az összejövetel kezdetén a "Religions Liberty Association" hivatalnokai és az "American Sentinel" lap képviselői kísérletet tettek, hogy céljukat és terveiket összhangba hozzák. E célból március 7-én szombaton este a tabernákulumban megtartott rendszeres összejövetel után közös tanácskozásra ültek össze. {LS 313.3}   

At this council meeting men with strong convictions and fixed determination expressed their views and feelings very freely, and at last the representatives of the National Religious Liberty Association voted that unless the policy of the American Sentinel was changed, the Association would establish another periodical to be its organ. This joint meeting continued until after one o'clock Sunday morning. {LS 313.4}

Ennél a tanácskozásnál erős meggyőződésű és szilárd elhatározású férfiak méltóan kifejezték nézetűket és érzésüket és végül a "National Religions Liberty Association" képviselői arra szavaztak, hogy az "America Sentinel" lap tervét meg kell változtatni és pedig úgy, hogy a társaság más folyóiratot adjon ki hivatalos lapjául. Ez a közös összejövetel vasárnap hajnali egy óráig tartott. {LS 313.4}   

The Sabbath Service

A SZOMBATI ISTENTISZTELET

Sabbath, March 7, was a day of deep solemnity. In the forenoon Elder Haskell spoke on the world-wide proclamation of the gospel. As in the apostolic age the gospel was proclaimed in its purity, with a power which carried it into all the world, so in the last days God is to bring out every ray of light in the everlasting gospel, and send it with the power of His Spirit into all the earth. {LS 314.1}

A március 7-i szombat nagy ünnepélyességű nap volt. Mielőtt Haskell testvér az evangélium világszerte való hirdetéséről beszélt. Mint az apostoli korszakban az evangéliumot a maga tisztaságában és hatalommal hirdették úgy, hogy az egész világon elterjedt, úgy fogja Isten az utolsó napokban az örök evangéliumban rejlő minden világosságot előrehozni és Lelkének erejével az egész világon szétsugározni. {LS 314.1}   

In the afternoon Mrs. White spoke on the importance of preaching the Word, and the danger of covering up, and keeping in the background, the distinctive features of our faith, under the impression that prejudice will thereby be avoided. If there is committed to us a special message, as we believe, that message must go, without reference to the customs or prejudices of the world, not governed by a policy of fear or favor. Some will receive it and be sanctified through it, though multitudes will oppose and reject it. But it must go everywhere till the very earth is lightened with its glory. She dwelt especially upon the danger of leaving our first love, and upon the importance of all, especially those connected with our leading institutions, having a vital connection with Christ, the true vine. Patterning after the world and adopting a worldly policy, must be guarded against. Men in responsible positions should go to God as often as did Daniel in earnest supplication for divine help. {LS 314.2}

Délután White testvérnő beszélt az igehirdetés fontosságáról és arról a veszélyről, hogy hitünk megkülönböztető jegyeit el fogják fedni és háttérbe fogják szorítani abból a célból, hogy ezáltal az előítéletet elkerülhetjük. Ha reánk, mint ahogy hisszük, egy különös üzenetet bízatott, akkor ezt az üzenetet hirdetnünk kell, tekintet nélkül a világ szükségleteire, vagy előítéletére félelem és kedvezés nélkül. Egyesek az üzenetet elfogadják és általa megszentelődnek, ha a nagy tömegek ellent is állnak neki, és elvetik. Nekünk mindenhová el kell vinnünk azt, míg az egész föld fényes nem lesz dicsőségétől. Különösen azt a veszélyt hangsúlyozta, hogy elhagyjuk első szeretetünket és hogy mindnyájunknak, de különösen azoknak, kik vezető intézeteinkkel állanak kapcsolatban, eleven összeköttetésben kell állniuk Krisztussal, az igazi szőlőtővel. Óvakodjunk attól, hogy a világot utánozzuk és világi terveket kövessünk. A felelős állásban lévő férfiak úgy, mint Dániel gyakran járuljanak az Úr elé isteni segítségért könyörögve. {LS 314.2}   

Two or three times during the discourse she began to tell the story of her experience at Salamanca, and each time she hesitated, and leaving the story untold proceeded with other lines of thought. This discourse made a profound impression on the large congregation. {LS 315.1}

Előadása közben kétszer vagy háromszor is belekezdett, hogy a salamancai tapasztalatát közölje, azonban mindig habozott és azt a pontot nem említve, más dolgokról beszélt tovább. Ez az előadás mély benyomást gyakorolt a hallgatóságra. {LS 315.1}   

Late in the afternoon a ministers’ meeting was held in the east vestry of the Tabernacle. Mrs. White was present, and pleaded for a deeper consecration. At the close of this special meeting she was asked by Elder O. A. Olsen if she would attend the ministers’ meeting Sunday morning. She replied that she had done her part, and would leave the burden with him. Then it was planned that Elders Olsen and Prescott should lead the meeting. {LS 315.2}

Késő délután a tabernákulum keleti előcsarnokában prédikátor összejövetelt tartottak. White testvérnő is jelen volt és felhívta az összegyűlteket, hogy jobban szenteljék magukat Istennek. E különleges összejövetel végén O. A. Olsen testvér megkérdezte őt, vajon a vasárnap reggeli prédikátori értekezleten részt vesz-e. Azt válaszolta, hogy már elvégezte munkáját és a terhet őrá ruházza. Ezután úgy tervezték, hogy az összejövetelt Olsen és Prescott testvérek fogják vezetni. {LS 315.2}   

Sunday morning, about 5:20, Brethren A. T. Robinson, W. C. White, and Ellery Robinson were passing Mrs. White's residence on their way to the early meeting. They saw a light in her room, and her son ran up to inquire about her health. {LS 315.3}

Vasárnap reggel, körülbelül húsz perccel 5 óra előtt, A. T. Robinson, W. C. White és Elleriy Robinson testvérek a reggeli összejövetelre menet White testvérnő lakása előtt haladtak el. Világosságot láttak a szobájában és a fia felsietett, hogy hogylétéről érdeklődjék. {LS 315.3}   

He found her busily engaged in writing. She then told him that an angel of God had wakened her about three o'clock, and had bidden her go to the ministers’ meeting and relate some things shown her at Salamanca. She said that she arose quickly, and had been writing for about two hours. {LS 315.4}

Írás közben találta. Majd azt mondta neki, hogy Isten angyala körülbelül három órakor felébresztette őt és megparancsolta neki, hogy menjen el a prédikátorok össze jövetelére és ott mondja el azt, amit Salamancában látomásban kapott. Azt mondta hogy ezután rögtön felkelt és körülbelül két óra hosszat írt. {LS 315.4}   

At the ministers’ meeting an earnest season of prayer had just closed when Mrs. White entered with a package of manuscripts in her hand. With evident surprise Elder Olsen said: “We are glad to see you, Sister White. Have you a message for us this morning?” {LS 315.5}

A prédikátor összejövetelen épp a komoly ima idejét fejezték be, mikor White testvérnő egy csomag kézirattal a kezében belépett. Olsen testvér meglepődve így szólt: "Örülünk, hogy láthatunk téged White testvérnő. Valami üzeneted van talán számunkra ma reggel?" {LS 315.5}   

“Indeed I have,” was her reply. She then said that it had not been her plan to attend the morning meeting, but she had been awakened very early, and instructed to prepare to relate to the brethren some things shown her at Salamanca. {LS 315.6}

"Bizonyára van ilyen üzenetem" válaszolta ő. Azután elmondta, hogy nem szándékozott a reggeli összejövetelen részt venni, de egész korán felkeltették és kioktatták, hogy készüljön fel, hogy a testvérekkel egyes dolgokat közöljön, melyeket Salamancában kinyilatkoztattak neki. {LS 315.6}   

She told briefly the story of her experience at the Salamanca meeting, and said that in the vision given her there the Lord had opened before her the condition and perils of the work in many places. Warnings were given her which she was commanded to present to men in responsible positions. Especially in Battle Creek great perils surrounded the work, but men knew it not, because impenitence blinded their eyes. {LS 316.1}

Röviden elbeszélte a salamancai összejövetelen átélt tapasztalatát és azt mondta, hogy akkor kapott látomásában az Úr a műnek több helyén lévő körülményeit és veszélyeit megmutatta neki. Intéseket kapott, melyeket felelős állásokban levő férfiakkal kell közölnie. Különösen Battle Creekben van nagy veszélyben a mű, azonban a férfiak nem vették észre, mert bűnös állapotuk megvakította őket. {LS 316.1}   

With regard to one occasion, her guide said, “Follow me,” and she was ushered into a council meeting where men were advocating their views and plans with great zeal and earnestness, but not according to knowledge. One brother stood before the council with a paper in his hand and criticized the character of its contents. The paper was the American Sentinel. Pointing to certain articles, he said: “This must come out, and that must be changed. If the Sentinel did not contain such articles as these, we could use it.” The articles pointed out as objectionable were upon the Sabbath and the second coming of Christ. {LS 316.2}

Egy alkalommal vezetője így szólt: "Kövess engem" és egy tanácsadó összejövetelre vitték, hol férfiak nézeteiket és terveiket nagy komolysággal és buzgósággal, de nem megismerés szerint védték. Egy testvér állt az összejövetel előtt kezében egy folyóirattal, bírálva annak tartalmát. A folyóirat az "American Sentinel" volt. Bizonyos cikkre utalva azt mondta: "Ezt törölni kell és azt módosítani tartalmában. Ha a Sentinel nem tartalmazna ilyen cikkeket, akkor használhatnánk a lapot." A cikkek, melyek ellen felszólaltak, a szombatról és Krisztus második eljöveteléről szóltak. {LS 316.2}   

With clearness Mrs. White spoke of the views and the attitude of the chief speakers in this council meeting. She referred to the harsh spirit manifested by some, and to the wrong positions taken by others. She closed her remarks with a most earnest appeal that all should hold forth the truth in its perfection, and that the watchmen should give the trumpet a certain sound. A solemn conviction rested upon the assembly, and all felt that they had been listening to a message from Heaven. {LS 316.3}

White testvérnő világosan beszélt a tanácsadó összejövetel főszónokának nézeteiről és álláspontjáról. Utalt azon keserű lelkületre, melyet egyesek kinyilvánítottak és mások hamis állásfoglalására. Észrevételeit azzal a komoly kéréssel fejezte be, hogy az igazságot mindannyian tökéletesen tartsák magasan, hogy a trombiták őrei egy biztos hangot adjanak. Ünnepélyes meggyőződés uralta az összegyűlteket és mindannyian érezték, hogy egy mennyei üzenetet hallottak. {LS 316.3}   

Elder Olsen was bewildered, and knew not what to say. He had not heard of the special committee council which had been continued into the early hours of that very morning, and which had closed less than two hours before the angel bade Mrs. White tell the vision given her four months before, in which this very meeting was minutely described. But he had not long to wait for an explanation. Soon the men who had been in the council of the night before arose and testified regarding their committee meeting. {LS 316.4}

Olsen testvér megdöbbent és nem tudta, mit mondjon. Nem tudott semmit arról a különleges bizottsági összejövetelről, mely azon éjjel egész hajnali órákig tartott és amely két órával hamarabb ért véget, mielőtt az angyal White testvérnőnek megparancsolta, hogy a négy héttel előbb kapott látomását, melyben ezt az összejövetelt pontosan látta, beszélje el. Azonban nem kellett sokáig magyarázatra várni. Nemsokára felemelkedtek azok a férfiak, kik az előző éjszakai tanácskozáson jelen voltak és a választmányi ülésről beszámoltak. {LS 316.4}   

One said: “I was in the meeting last night, and I am sorry to say that I was on the wrong side. And I take this early opportunity to place myself on the right side.” {LS 317.1}

Az egyik azt mondta: "Tegnap este ott voltam az összejövetelen és sajnálom, hogy azt kell mondanom, hogy a hamis oldalra szavaztam, de most megragadom az alkalmat, hogy a helyes irányba tartsak." {LS 317.1}   

The president of the National Religious Liberty Association bore a clear testimony. He said that the night before, a number of brethren had met in his room at the Review Office, and there discussed the very matters just referred to by Mrs. White. Their deliberations had continued till after one o'clock in the morning. He said he would not undertake to describe the meeting. That was unnecessary, because the description as given by Mrs. White was correct, and more exact than he could give it. He freely acknowledged that the position he had held was not right, and that he could now see his error. {LS 317.2}

A "National Religions Loberty Association" vezetője világosan bizonyosságot tett. Azt mondta, hogy a testvérek egy csoportja az előző éjjel szobájában a Review nyomdában összejött és éppen arról a dologról beszéltek, melyekre White testvérnő az imént utalt. Tanácskozásunk hajnali egy óráig tartott. Azt mondta, hogy nem akarja a tanácskozást leírni, mert szükségtelen: a White testvérnő elbeszélése sokkal pontosabb volt, mint ahogy azt ő el tudná mondani. ő szintén bevallotta, hogy állásfoglalása nem volt helyes és most látja csak tévedését. {LS 317.2}   

Another brother stated that he had been in the meeting, and that the description given by Mrs. White was true and correct in every particular. He was profoundly thankful that light had been given, because the differences of opinion had created a very serious situation. He believed that all were honest in their convictions, and sincerely desired to do what was right, yet their views were at variance, and they could not agree. Others who had been present at the late committee counsel over the Sentinel, bore testimony that the meeting had been correctly described by Mrs. White. {LS 317.3}

Egy másik testvér így szólt, hogy ő is ott volt az összejövetelen és minden pontosan úgy történt, ahogy azt White testvérnő elmondta. Nagyon hálás volt, hogy világosságot nyert, mert a nézetek különbözősége nagyon komoly helyzetet teremtettek volna. Azt hitte, hogy mindenkinek becsületes s meggyőződése és komolyan a legjobbat akarják cselekedni, azonban az ellenkező nézetek miatt mégsem tudnak megegyezni. Mások is, kik a késői bizottsági tanácskozáson, a "Sentinel" üggyel kapcsolatban jelen voltak, bizonyosságot tettek arról, hogy az összejövetelt White testvérnő helyesen írta le. {LS 317.3}   

Other testimonies were borne, expressing thankfulness that light had been given on this question which was attended with so much perplexity. They also expressed their gratitude that the message had been given in such a way that all could see not only the wisdom of God in the message, but also the goodness of God in sending it at such a time that none could doubt its being a message from Heaven. {LS 318.1}

Mások bizonyosságot tettek hálájukat kifejezve, hogy ebben a kérdésben, mely annyi nehézséggel volt összekötve, világosságot kaptak. A testvérek hálájukat fejezték ki, hogy ily módon üzenetet kaptak, hogy mindannyian nem csak Isten bölcsességét láthatják az üzenetben, hanem jóságát is, hogy oly időben küldte azt, mikor senki sem kételkedhet benne, hogy az üzenet a mennyből jött. {LS 318.1}   

This experience confirmed the faith of those who believed, and deeply impressed those who had felt that their own experienced judgment about business matters was safer to follow than the plans for the distribution of responsibility and the establishment of many centers of influence that had been called for by their brethren in the field and by the Testimonies. {LS 318.2}

Ez a tapasztalat megerősítette a hívők hitét és mély benyomást tett azokra, kik úgy érezték, hogy személyes tapasztalatokban gazdag ítéletük az üzleti dolgokban biztosabb vezető, mint a felelőség elosztásának tervei és a befolyás teljes központok alapítása, melyeket a testvérek a területről és a bizonyosságok kértek. {LS 318.2}