Chapter 4—Walk in All Humility

Teljes alázatosságban járjatok

My dear Brethren and Sisters, I would address you who have come to a knowledge of the truth in Africa. You are young in the faith, and there is great need of your walking humbly with God, and of learning daily in the school of Christ by dwelling particularly in meditation and conversation upon the lessons which He gave to His disciples. Walk in all humility of mind, distrustful of self, seeking wisdom from the God of wisdom, that all your ways and methods may be in firm and close connection with the ways and the will of God, that there may be no confusion. {TSA 28.1}

Kedves Testvéreim!
Hozzátok kívánok szólni, akik Afrikában az igazság ismeretére jutottatok. Hitben ifjak vagytok, és nagy szükségetek van arra, hogy  alázatosan járjatok az Istennel és úgy tanuljatok naponta Krisztus iskolájában, hogy főleg gondolataitokban és társalgásotok során azokon a témákon, tanulságokon időzzetek, amelyeket a tanítványainak adott. Járjatok teljesen alázatos lelkülettel nem bízva önmagatokban, hanem Isten bölcsességét keressétek, hogy minden utatok és eljárásotok Isten útjaival és akaratával szilárd és szoros közelségben álló legyen, hogy rendben menjenek dolgaitok.
{TSA 28.1}   

A way has been opened through Jesus Christ by which wisdom and grace and power may be obtained. He is an example in all things. The very first lesson for those who embrace the message of truth to learn, is to be in union with Christ and to have the power of His grace in the soul, melting away all dross of character, bringing into subjection even the thoughts. This must be done through the subduing of the heart, that Christ may impress and write His law upon it. This is the work to be accomplished for every soul, that all who love the truth will reveal its sanctifying, refining, ennobling power upon the character, in the spirit, in the words, and in the actions. Each will be a channel of light through which Christ will communicate. This is what the apostle meant when he said, “We are labourers together with God: ye are God's husbandry, ye are God's building.” {TSA 28.2}

Krisztus utat nyitott, amelyen át bölcsességet, kegyelmet és erőt lehet nyerni. Mindenben példát mutatott. Akik felvállalják az igazság üzenetét, azoknak legelőször is azt kell megtanulniuk, hogy összhangban legyenek Krisztussal és lelkükben adott legyen a kegyelem ereje, amely jellemük minden foltját megtisztítja és még a gondolatokat is fogságba ejti.  Ezt teljes alázatossággal kell elérni, hogy Krisztus hasson a szívre és a törvényét beleírja. Ezt a munkát kell minden léleknek elvégezni, hogy mindazok, akik szeretik az igazságot, bizonyságát adják, milyen megszentelő, lelkületet finommá tevő, megnemesítő hatása van a jellemre, a lélekre a szavakra és a tettekre. Így minden egyes hívő a világosság eszköze lesz, akiken keresztül Krisztus közli üzeneteit. Ezt értette Pál apostol, amikor így szólt: „Isten munkatársai vagyunk: Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok.” {TSA 28.2}   

We must never forget how hard it is to remove long-cherished errors from the minds of men, which have been taught from childhood. We must bear in mind that earth is not heaven, and that there will be discouragements to meet and to overcome, but forbearance and tenderness and pity should be exercised toward all who are in darkness. If we bring them to see the light, it will not be solely by arguments; it must be by the work of the grace of Christ on your own hearts, revealed in your own characters with firmness, yet with the meekness and simplicity of Christ. Through much prayer you must labour for souls, for this is the only method by which you can reach hearts. It is not your work, but the work of Christ who is by your side, that impresses hearts. {TSA 28.3}

Soha nem szabad elfelednünk, mennyire nehéz az emberi elméből kitörölni régóta  bejáratott, nagyon kedvelt tévelygéseket, amelyek gyermekkor óta rögzültek. Legyen mindig előttünk, hogy a földi élet nem mennyország és lesznek előttünk elcsüggesztő dolgok, amelyekkel szembe kell néznünk és le kell őket győzni és a sötétségben élőkkel szemben béketűrést, kedvességet és könyörületességet kell gyakorolnunk. Ha sikerül őket világos látásra elvezetni, akkor ez nem pusztán érvekkel fog történni, hanem azzal, hogy Krisztus kegyelme hatással van saját szívünkre és látni fogják jellemünkben Krisztus határozottságát, szelídségét és egyszerűségét is. Sok imával szükséges lelkekért munkálkodni, mivel csak ezzel a módszerrel lehet szíveket elérni. Nem a ti munkátok ez, hanem Krisztusé, aki veletek van, hogy hasson a szívekre. {TSA 28.3}   

As you seek to obtain a knowledge of the truth, you should seek to obtain an experimental knowledge of Christ, that you may work after His methods. You should pray as did Moses, Lord, reveal to me Thy glory. A revelation of the goodness, the tenderness, and love of Jesus toward fallen man, will cause self to sink into nothingness, and will exalt Jesus. Lift Him up, the Man of Calvary; talk of Jesus and His matchless love. There is where many who present the truth fail. They talk doctrines, but do not dwell upon the matchless, forbearing love of Jesus. {TSA 29.1}

Ahogyan az igazság ismeretére törekedtek, igyekezzetek Krisztust tapasztalatok által is megismerni, hogy a módszerei szerint tudjatok munkálkodni. Imádkozzatok úgy, ahogyan Mózes tette: „Uram, mutasd meg nékem a te dicsőségedet. Ha Jézus gyengédségét és szeretetét mutatjuk be az elbukott embereknek, akkor ez énjüket megalázza, Jézust pedig felmagasztalja. Emeljétek fel a Kálvária emberét, beszéljetek Jézusról és páratlan szeretetéről. Itt van az a pont, ahol sokan, akik az igazságot bemutatják, hibát követnek el. Tantételekről beszélnek, de kevés szó esik Jézus páratlan szeretetéről, jóságáról és hosszútűréséről. {TSA 29.1}   

Be determined that you will not be at variance among yourselves, but will have the peace of Christ in your own hearts, and then it will be an easy work to have it brought into your own families. But when the garden of the heart is neglected, poisonous weeds of pride, self-esteem, self-sufficiency, obtain a rank growth. We individually must watch unto prayer. {TSA 29.2}

Határozzátok el, hogy nem fogtok egymás között viszálykodni, hanem Krisztus békéje lesz a szívetekben és akkor majd nem lesz nehéz azt a családotokba vinni. Amikor azonban a szív művelését elhanyagolják, akkor büszkeség, önérzet és önhittség burjánzik el benne és gyorsan megerősődnek. Egyen-egyenként igen komoly imaéletet kell élnünk! {TSA 29.2}   

The characters we form will speak in the home life. If there is sweet accord in the home circle, the angels of God may minister in the home. If there is wise management at home, kindness, meekness, forbearance, combined with firm principles, then be assured that the husband is a house band; he binds the family together with holy cords and presents them to God, binding himself with them upon the altar of God. What a light shines forth from such a family! {TSA 29.3}

Kialakult jellemünk beszédes lesz családi életünkben. Ha a családi körben szívélyes egyetértés van, akkor Isten angyalai is szolgálhatják a családtagokat. Ha bölcs vezetés van a családban kedvességgel, szelídséggel, türelemmel együtt, de szilárd elvekkel, akkor legyünk biztosak afelől, hogy a férj valóban családfő és összetartó erő. (Ford. megj.: „husband” = „férj” angol szó eredeti jelentése „house band” = a házat/családot összetartó kötelék). Szent kötelékkel fűzi egybe a családot, viszi őket Isten elé és köti magát egybe velük Isten oltárán. Micsoda világosság árad az ilyen családból! {TSA 29.3}   

That family, properly conducted, is a favourable argument to the truth, and the head of such a family will carry out the very same kind of work in the church as is revealed in the family. Wherever severity, harshness, and want of affection and love are exhibited in the sacred circle of the home, there will most assuredly be a failure in the plans and management in the church. Unity in the home, unity in the church reveals Christ's manner and grace more than sermons and arguments. The servants of God must not strive, but in meekness instruct those who oppose themselves against the truth that they may see the errors of their ways and be converted. But let your light shine in good works; in careful, patient, brotherly words speak to those with whom you associate in good works. {TSA 29.4}

Az ilyen család, ha megfelelő vezetést kap, hitelesen képviseli az igazságot és az ilyen család feje pontosan ugyanolyan munkát fog végezni a gyülekezetben is, mint amilyet a családban mutat be. Ahol ridegséget, durvaságot és a szeretet hiányát mutatják egymás iránt az otthon szent környezetében, ott teljes bizonyossággal kudarcok lesznek a gyülekezeti élet terveiben és annak vezetésében is. A családi körben és a gyülekezetben élő egység jobban bemutatja Krisztus módszerét és kegyelmét, mint az igeszolgálatok és érvek.  „Az Úr szolgájának pedig nem kell torzsalkodni, hanem legyen mindenkihez nyájas, tanításra alkalmas, türelmes, aki szelíden fenyíti az ellenszegülőket; ha talán adna nékik az Isten megtérést az igazság megismerésére és megtérésre” (2Tim 2:24-25). Jócselekedetek által világítsatok inkább és gondosan megfogalmazott, türelmes, testvéri szavakkal szóljatok azokhoz, akikkel a jót teszitek.   {TSA 29.4}   

All differences, all fault-finding must be put away through the grace of Christ which you receive through faith. All envy, all jealousy, all evil surmising, is of the enemy. All evil-speaking, all bitterness, all impatience, all malice, must be purged from the soul temple, and kindness, compassion, forbearance, meekness, longsuffering, gentleness, goodness, faith, hope, love, must be cherished every day in order that you may fulfil the prayer of Christ to His Father that His disciples might be one as He is one with the Father. The harmony and the unity of the church are the credentials that must be presented to the world to prove the God has sent His Son into the world to give grace and light and truth. {TSA 30.1}

Krisztus kegyelme segítségével, amelyet hit által nyerünk el, minden gáncsoskodást félre kell tenni. Minden irígység, minden gonosz vélekedés az ellenségtől való. Minden gonosz beszédet, minden keserűséget, minden türelmetlenséget, minden rosszindulatot ki kell vetni lelkünk templomából és szívélyesség, részvét, elnézés, szelídség, béketűrés, kedvesség, hit, remény és szeretet lakozzon abban minden nap, hogy Krisztusnak az Atyához intézett imája teljesülhessen: legyenek a tanítványai egyek, amint Ő egy az Atyával. A gyülekezet összhangja és egysége olyan ajánlólevél, amit be kell mutatni a világ felé, hogy bizonyítsa: Isten azért küldte Fiát a világra, hogy kegyelmet, világosságot és igazságot árasszon rá. {TSA 30.1}   

Genuine conversion is transformation of character. New purposes, new moral tastes are created. Defects of character are overcome. Truth, with its sanctifying power, brings the entire man into obedience to Christ. {TSA 30.2}

A jellem átalakulása az igazi megtérés. Új indítékok, új erkölcsök születnek. Jellemhibákat  győznek le.  Az igazság, annak megszentelő hatalmával, az egész emberi lényt Krisztus iránti engedelmességre vezeti. {TSA 30.2}   

The day of solemn trust and sacred responsibilities is ours. We have a work to do for God. Great light is shining upon us, which we must diffuse to all with whom we come in contact, not by starting arguments at once on doctrinal subjects, but by learning to talk of the lessons of Christ. Be sure and be wise in dealing with the souls for whom Christ has paid the price of His own precious blood. Is the truth, the advanced truth we have received, producing in our own hearts the fruits of patience, faith, hope, charity, and thus leaving its saving influence upon human minds, revealing that we are branches of the true Vine because we bear rich clusters of fruit? {TSA 30.3}

Szent feladataink és ünnepélyes kötelességeink vannak. Istentől kapott munkát kell végeznünk. Nagy világosságot kaptunk Tőle, amelyet azokra kell árasztanunk, akikkel kapcsolatba kerülünk, de nem azzal, hogy azonnal tantételekkel kapcsolatos vitákba bocsátkozunk, hanem azzal, hogy tudjunk a Krisztustól kapott tanításokról beszélni. Megbízhatóan és bölcsességel kell a Krisztus drága vérén megváltott lelkekkel foglalkoznotok. Vajon az igazság, a kapott hatalmas igazságok megtermik a szívben a türelem, a hit, a remény, az irgalmasság gyümölcseit és ezzel megmentő befolyást hagynak az emberek lelkén? Bemutatják, hogy mi az „igazi szőlőtő” vesszői vagyunk, mivel gazdagon termünk gyümölcsöt? {TSA 30.3}   

Are integrity and amiability of character, and solid attainments in the Christian growth, made manifest? Never be discouraged in your efforts to save souls, because those who have been educated in error and darkness do not immediately respond to your efforts. You must show that you are God's workmen who are never to faint or be discouraged. The pity and Christlike patience manifested will reveal to those with whom you associate that you have a living connection with God, that you are pure in heart, tender in word, earnest and fervent in spirit. {TSA 30.4}

Látható-e keresztény fejlődésünkben a jellembeli becsületesség, a szeretetre méltó mivoltunk? Ezek szilárdan a mieink? A léleknyerésnél tett erőfeszítéseinkben soha se csüggedjünk el, hogy akik téves tanításokat kaptak és sötétségben éltek nem reagálnak azonnal fáradozásainkra. Be kell mutatnunk: Isten olyan munkásai vagyunk, akik mindig új erőre kapnak és nem csüggednek el. Krisztus irgalmassága és türelme, ha meglátják bennünk, azt fogja mutatni környezetünknek, hogy élő kapcsolatban vagyunk Istennel, tiszta a szívünk, szavaink szívélyesek, komoly és buzgó lélek lakik bennünk. {TSA 30.4}   

This spirit of Christ will make its way among the gross ignorance that you will meet. But remember the words of Christ, “Without me ye can do nothing.” It is not enough to speak readily upon controverted subjects; God calls for men whose hearts have been moulded after the divine similitude. Through sanctifying truth we can bear to others the cup of salvation. Through an earnest hold upon God, a prayerful life mingled with persevering faith, the truth will cut its way through seemingly impossibilities. {TSA 30.5}

Az ilyen Krisztusi lelkület úkészítő abban a hatalmas tudatlanságban, amellyel találkozunk. Azonban ne feledjük Krisztus szavait. „Nálam nélkül semmit sem tehettek.” Nem elég készségesen beszélni a vitatott témákról. Isten olyan embereket hív, akiknek szíve az Ő hasonlatássága szerint formálódott és formálódik. A megszentelő igazság által  lehetünk képesek másoknak elvinni és odanyújtani az üdvösség kelyhét. Ha komolyan ragaszkodunk Istenhez, ha állhatatos és imádságos az életünk, akkor fog az igazság utat törni a látszólag lehetetlen körülmények között. {TSA 30.5}   

We will not be speaking of what cannot be done, but of what can be done. “Go forward,” is the word of our Leader. We are distinctly told by the Lord Jesus Christ through His apostle that He “gave some apostles; and some, prophets; and some, evangelists; and some, pastors and teachers; for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ: till we all come in the unity of the faith, and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fulness of Christ.” Here is represented constant growth of knowledge in Christ Jesus, and it is a matter that deserves careful attention. {TSA 31.1}

Nem fogunk arról beszélgetni, hogy mit nem lehet megtenni, hanem arról, hogy mit lehet. „Induljatok” – hangzik Vezetünk szava. Apostolain keresztül, az Úr Jézus Krisztus határozottan mondja, hogy „adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul: A szentek tökéletesbítése céljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére: Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére.” (Efez 4)  Ebben láthatjuk meg a Jézus Krisztus ismeretében való folyamatos növekedést és ez olyan ügy, amely megérdemli a gondos odafigyelést. {TSA 31.1}   

Personal religion reaches a low standard because there is more preaching than there is personal effort to guide the souls of men by careful instruction. Christ presented lessons in the conversation by the fireside that were of practical interest. He did not dwell upon the doctrine when a soul was in perplexity as to how to find Him and to be made acquainted with His constraining love, which can alone enable the soul to discern the unpopular truth. Bear in mind that heart must come close to heart in warm, genial persuasion and entreaty, that they may enlighten as to how to believe and how to receive the promises of God. The method of growing into conformity with the will of Christ must be made plain. {TSA 31.2}

A személyes hit azért olyan gyenge, mert több igehirdetés hangzik el, mint személyes erőfeszítés emberek gondos tanításával jóra vezetésével. Családi otthonokban történt meghitt beszélgetések során Krisztus gyakorlatias tanításokat adott. Amikor valaki bajban volt, nem egy tantétellel töltötte az időt, hogy hogyan lehet Őt megtalálni és megismerni kényszerítő erejű szeretetét, amelyen kívül semmi más nem teheti képessé a lelket, hogy népszerűtlen igazságokat megértsen. Tartsuk mindig szem előtt, hogy egyik szív a másikhoz csakis együttérző, őszinte meggyőzéssel és kérleléssel kerülhet közel, hogy világosságot nyerve el higgye és igényelje Isten ígéreteit. Egyértelművé kell tenni a Krisztus akaratával való fokozatos összhangra jutás módszerét. {TSA 31.2}   

Great men, learned men, can be reached better by the simplicity of a godly life than by all the sharp arguments that may be poured upon them. Good impressions will be given when religion is full of vitality which will give life and progress. Where the precious seed of truth finds lodgement in the heart, through the workings of the Spirit of Christ the receiver will discover the sinfulness of human passions, vanities, ignorance. All these must be cleansed from the soul temple and the grace of God become an abiding principle. Then all the principles of truth bloom in the garden of God—humility, meekness, patience, and love. {TSA 31.3}

A nagy embereket, a tanultakat, könnyebben el lehet érni az istenfélő élet egyszerűségével, mint sok-sok súlyos érvvel, amelyekkel el lehet őket árasztani. Akkor érhető el jó benyomás, ha a hit élettel és erővel teljes és abból fejlődés származik. Ahol az igazság drága magva jó talajra hull és azt befogadják, ott Krisztus Lelke munkálkodása által a befogadó felfedezi az emberi szenvedélyek bűnös természetét, a hiúságokat és a tudatlanságot. Ezeket mind el kell távolítani a lélek templomából  és Isten kegyelmének kell maradandó alapelvvé válnia. Ekkor fog kivirágozni Isten kertjében az igazság, és alázatosságot, szelídséget, türelmet és szeretetet terem. {TSA 31.3}   

The evidences of the grace of Christ in the human heart always tend to unity. But because some errors and inconsistencies are seen in those whom we think should be perfect, shall we cast them aside? No, Christ does not cast us aside because of these things, although His Spirit is grieved. It is not wise to sink the soul in pettish despondency, because we see errors in the characters of others. If we discern their faults and inconsistencies, then we are to see the sinfulness of similar things in our own characters, and from these things we are to learn not to practise the unchristlike conduct of any man. We should remember that Jesus discerns all these defects, and is more wounded and grieved than we possibly can be, because His children do not represent His own character to the world, but in some things they represent the impatience, the fretfulness, the malice, the accusing spirit of the great deceiver. What could hurt the heart of Christ more than to be thus wounded and put to open shame in the person of those who claim to be His children? Then when you see wrong in any one, pity them, and say, I will never do after their works, and make Christ ashamed of me. {TSA 31.4}

Krisztus kegyelme szívben lakozásának bizonyítékai mindig az egység felé vezetnek. Mivel azonban olyanokban is látunk tévelygéseket és következetlenségeket, akikről úgy véljük, hogy tökéletesnek kellene lenniük, azt jelentse ez, hogy tegyük őket félre? Nem, Krisztus sem tesz bennünket félre e dolgok miatt, bár megszomorítjuk Lelkét. Nem bölcs dolog kedvetlen csüggedésbe merülni, mivel másokban jellemhibákat fedezünk fel. Ha észrevesszük hibáikat és ellentmondásaikat, akkor meg kell látnunk saját jellemünk hasonló bűneit is, és ezekből azt kell megtanulnunk: ne  viselkedjünk senkivel szemben keresztényietlen módon. Jusson eszünkbe: Jézus látja az összes ilyen fogyatékosságot és Őt jobban sérti és megszomorítja mint bennünket, mivel  gyermekei nem mutatják be jellemét a világnak, hanem egyes dolgokban türelmetlenség, ingerültség, rosszindulat és a nagy csaló vádaskodó lelkületete van bennük. Mi más sérthetné jobban Krisztus szívét, mint ezek, és mi szégyeníthetné meg jobban, mint azok személye, akik azt állítják, hogy a gyermekei? Így tehát, amikor bárkiben rosszat látunk, szánjuk meg és mondjuk: soha nem teszünk hasonlót és soha nem akarjuk, hogy Krisztus szégyenkezzen miattunk. {TSA 31.4}   

All self-righteousness must be given up, for we have no righteousness of ourselves. It is the gift of God; therefore we should not be exalted, or buy any means pretentious, for it is an offence to God. What have we that we have not received? Man cannot rely upon himself for anything good or righteous. Christ, only Christ and His righteousness, will obtain for us a passport into heaven. {TSA 32.1}

Fel kell adni minden önigazultságot, mivel nincs saját igazságunk.  Isten ajándéka ez, hogy senki ne magasztalja magát, vagy semmilyen módon ne bízza el magát, mivel ez Isten szemében bűn. Van-e valami, amit ne úgy kaptunk volna? Az ember semmi jót vagy igazat nem tulajdoníthat magának. Krisztus, csakis Krisztus és az Ő igazsága az, aki és ami megszerezheti számunkra a mennybe szóló útlevelet. {TSA 32.1}   

Obstructions will meet the advancement of truth in Africa as they have in all places of the world, and it may be that the Lord suffers obstructions and obstacles to appear because He sees that if He makes your way smooth before you in the presentation of truth, it would do you harm; you would take the glory and become self-sufficient. {TSA 32.2}

Akadályok zárhatják el az igazság előrehaladásának útját Afrikában, ahogyan a világ  minden részén ez megeshet. Előfordulhat, hogy az Úrnak ezeket el kell tűrni, mivel látja, hogy ha sima utat engedne az igazság bemutatásával, akkor ez károtokre lenne, mert magatoknak tulajdonítanátok a dicsőséget és önelégültté válnátok. {TSA 32.2}   

After leaving Egypt, Israel stood on the banks of the sea and saw their enemies overthrown, and now their triumph was complete. But now the march was in the desert. The first conflict was with Amalek, whose armies opposed their march. They were sorely tried in this conflict, “To humble thee, and to prove thee, to know what was in thine heart.” “To do thee good at thy latter end.” The Lord sees that there is self mingled with everything and He would have His people look to Him. The Lord leads His people by a way that they would not devise or mark out for themselves. Tests are faithfully applied. {TSA 32.3}

Miután Izrael kivonult Egyiptomból, megállt a tengerparton és látta, hogy ellenségét a tenger magába zárta. Ezzel győzelme teljessé vált. Azonban hátra volt még a pusztai vándorlás. Csatájukban Amálek volt az első, akiknek serege akadályozta útjukat. Súlyos megpróbáltatást szenvedtek ebben az összecsapásban: ... „hogy megsanyargasson és megpróbáljon téged, hogy nyilvánvaló legyen, mi van a te szívedben” (5Móz 8:2) „hogy... jól tegyen veled azután...” (5Móz 8:16). Az Úr látja, hogy az „én” mindenben benne van és azt szeretné, ha népe reá tekintene. Az Úr olyan úton vezeti népét, amit nem ők találnak ki, vagy jelölnek ki saját maguknak. A próbákat gondosan kiméri. {TSA 32.3}   

“And he said, So is the kingdom of God, as if a man should cast seed into the ground; and should sleep, and rise night and day, and the seed should spring and grow up, he knoweth not how. For the earth bringeth forth fruit of herself; first the blade, then the ear, after that the full corn in the ear. But when the fruit is brought forth, immediately he putteth in the sickle, because the harvest is come.” There is the work of the truth upon the human heart, constant and gentle, and progress must be made until perfection of human character is reached. This work is carried forward by a firm, divine, supernatural agency. Is your religion a growing one, or is self largely predominant, that the Lord cannot work with your efforts? {TSA 32.4}

„És monda: Úgy van az Isten országa, mint mikor az ember beveti a magot a földbe. És alszik és fölkel éjjel és nappal; a mag pedig kihajt és felnő, ő maga sem tudja miképen. Mert magától terem a föld, először füvet, azután kalászt, azután teljes buzát a kalászban. Mihelyt pedig a gabona arra való, azonnal sarlót ereszt reá, mert az aratás elérkezett.” Az igazság csendesen és folyamatosan munkálkodik az emberi szívben. Addig kell fejlődnie, amíg az emberi jellem tökéletességre nem jut. Ezt a munkát egy határozott, mennyei, természetfeletti erő végzi. A hitünk vajon növekedő, fejlődő vagy az énünk annyira uralkodik, hogy az Úr nem működhet együtt fáradozásainkkal? {TSA 32.4}   

The Lord will not bless you in bringing souls to the truth, clearing your way, giving access to many hearts, unless you have made it manifest that you are reaching the standard of character set before you in the gospel. You may be satisfied with your own life and religious growth, but is there growth in the mind and in the image of Christ? You should ask yourself, Am I growing? {TSA 33.1}

Az Úr addig nem áldhat meg abban a munkában, hogy lelkeket téríts az igazságra, nem adhat szabad utat, nem adhat hozzáférést sok-sok szívhez, amíg nem tetted nyilvánvalóvá, hogy az evangéliumban látható jellembeli szint elérésére nem törekszel. Elégedett lehetsz a saját életeddel, a vallásos fejlődéseddel, de vajon van-e lelkületbeli és Krisztus képmására való növekedés? Tedd fel magadnak ezt a kérdést: fejlődök? {TSA 33.1}   

You may sometimes be betrayed into indiscretion and then if you repent and humble yourself before God and give Him your heart in humble penitence, and say, Lead me, guide me, O God, that I shall not offend Thee with an unconsecrated life. It may be that you may not have wisdom to guide the souls who shall embrace the truth; it may be that you have much to learn of how to present the truth as it is in Jesus. And should the hindrances be removed and the truth make rapid progress, as you greatly desire, you would not be prepared to labour wisely, patiently after Christlike methods to lead them to obtain a sound, healthful experience, because you have not the knowledge of many spiritual things yourself. {TSA 33.2}

Előfordulhat, hogy olykor meggondolatlanul cselekszel és ekkor, ha megbánod és megalázod magad Isten előtt, alázatosan megvallod előtte és ezt mondod: Vezess, oh, Isten, hogy ne bántsalak meg a megszenteletlen életemmel. Megeshet, hogy nincs bölcsességed vezetni azon lelkeket, akik magukévá teszik az igazságot, vagy az, hogy sokat kell még tanulnod, hogyan mutasd be az igazságot  úgy, ahogyan az Jézusban van. Ha netalán megtörténne, hogy az akadályok eltűnnek, az igazság pedig gyorsan előbbre halad, ahogyan azt nagyon kívántad, nem volnál felkészült arra, hogy bölcsen munkálkodj, türelmes Krisztusi módszerekkel vezesd az embereket egészséges tapasztalat szerzésére, mivel sok lelki dolgot te magad sem ismersz. {TSA 33.2}   

As you reveal wisdom by faithfulness in the home life, as patterns of piety, you will reveal faithfulness in the church as patient, kind, forbearing teachers. The Lord will see that you can be entrusted with souls. You have learned lessons in His school as to how to deal with human minds and to lead them forward and upward to the holy standard of God, that they may grow in grace and in the knowledge of our Lord and Saviour Jesus Christ. {TSA 33.3}

Ahogyan a családi életed során, hűséged által, bölcsességet mutatsz istenfélő viselkedéseddel, a gyülekezetben is látni fogják rajtad, hogy türelmes, kedves, béketűrő tanító vagy. Az Úr látni fogja, hogy rád lehet bízni lelkeket. Órákat vettél az Ő iskolájában és megtanultad, hogyan foglalkozz emberekkel, hogyan vezesd őket előre és a mennyei úton, Isten mércéje szerint, hogy növekedjenek a kegyelemben és a mi Urunk és Üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. {TSA 33.3}   

When these persons see exemplified in the life fervent piety, unselfish zeal, and the love of Jesus, they will see what it means to believe present truth. When you can carry these souls forward to greater light and knowledge, when you have order, and when the workers strive constantly to be one, as Christ is one with the Father, then God will work mightily through human instrumentalities, because He can trust those who have taken hold of the truth to properly educate both by precept and example. Then you will not leave your own mould upon men, but Christ's mould. {TSA 33.4}

Amikor ezek az emberek meglátják, hogy valóra válik Jézus buzgó istenfélelme, önzetlen lelkesedése és szeretete, akkor fogják megérteni, mit jelent a jelenvaló igazságben hinni. Amikor e lelkeket nagyobb világosságra és ismeretre tudod elvezetni, amikor rend uralkodik, amikor a munkások állandóan azon vannak, hogy egyek legyenek, ahogyan Krisztus egy az Atyával, akkor Isten hatalmasan fog cselekedni emberi eszközök által, mivel megbízhat azokban, akik megragadták az igazságot, hogy szóval és jó példával megfelelő nevelésben és oktatásban részesítsék az embereket.  Ekkor lesz az, hogy nem a saját éned hat az emberekre, hanem Krisztusé. {TSA 33.4}   

Try it, brethren in Africa. There is no growth in aiming at a low standard, but there is required persevering, untiring effort if you would succeed in winning souls to Christ. Satan and all his hosts, allied with evil men, will oppose the work, and you cannot meet this opposition in your own feeble strength. The Captain of the Lord's host alone can win for you the victory. You cannot be at peace and harmony among yourselves if you have no well concentrated efforts to push the triumphs of the cross. {TSA 34.1}

Próbáljátok meg ezeket, kedves Afrikában dolgozó Testvéreim. Abban nincs fejlődés, ha az ember alacsonyra teszi a mércét, hanem az állhatatos, fáradhatatlan erőfeszítés a kívánatos, ha sikert akartok elérni emberek Krisztushoz vezetésében. Sátán és egész serege szövetkezik gonosz emberekkel, és gyenge emberi erővel nem lehet szembeszállni velük. Egyedül az Úr seregének Vezetője az, aki megszerezheti a győzelmet számotokra. Nem lehettek békében és egyetértésben egymás között, ha nincsenek jól összehangolt erőfeszítések a kereszt győzelmének elérésére. {TSA 34.1}   

If we are engaged in contentions and faultfinding when we ought to be doing our best for the Master, how can we expect God to bring souls into the truth, and trust them to our unfaithful, unchristlike guidance? Seek the Lord with all your heart; die to self. God's people must be a unit, and the work must begin in our hearts. The work must begin in our own families. The true witness says, “I know thy works.” You may be constantly imbibing the Spirit of Christ. {TSA 34.2}

Ha viszályok és gáncsoskodások kötnek le bennünket, amikor azzal kellene foglalkoznunk, hogy a Mesternek minden tőlünk telhetőt megtegyünk, hogyan várhatjuk Istentől, hogy igazságra vezessen lelkeket és ránk bízza őket, a mi hűtlen, keresztényietlen vezetésünkre? Keressétek az Urat teljes szívetekből és az „ént” adjátok halálra. Isten népének egységesnek kell lennie és a munkának a szívünkben és a saját családjainkban kell elkeződni. Az igaz bizonyság ezt mondja: „Tudom a te dolgaidat.” Krisztus Lelke folyamatosan átjárhatja a lelkünket. {TSA 34.2}   

If you cannot show the power of the grace of Christ in your character at home, you will fail to show wisdom in the church, and cannot be entrusted with the care of souls newly come to the faith, who are babes in Christ, who need to be fed with milk, and not with strong meat. {TSA 34.3}

Ha a családi körben a jellemeddel nem tudod bemutatni Krisztus kegyelmét, nem fogsz tudni a gyülekezetben sem bölcsességet mutatni, és nem lehet friss hitre jutott lelkeket  rádbízni, akik Krisztusban kisdedek, akiket tejjel kell táplálni és nem kemény eledellel. {TSA 34.3}   

You may be inclined to hold before the awakened soul the strong arguments which establish our faith, which are hard for them to understand. But this will not be the right way to do. Just talk the simplest lessons of faith, for even learned persons are hungry to know the ABC of what it means to be a Christian and how they can find Christ, how they can gain Christ. This is the food for which the churches all through the ages are starving. {TSA 34.4}

Hajlamos lehetsz arra, hogy a hitre jutott ember elé erőteljes érveket adsz, amelyek hitünk pillérei, de neki nehéz ezeket megérteni. Nem ez lesz a helyes eljárás. Beszélj a legegyszerűbb hitbeli tanulságokról, mivel még a tanult emberek is szeretnék megismerni az ábécét, hogy mit jelent kereszténynek lenni, és hogyan találhatják meg Krisztust, hogyan nyerhetik meg Őt.  Ez az a lelki táplálék, amelyet minden kor kereszténye nagyon tudni akart. {TSA 34.4}   

Please bear in mind, if the minds of believers are not appropriating to themselves the promises of God, and receiving by faith the higher influences, emanating from heaven, they are appropriating the lower influences. Every moral action leaves its imprint upon the moral character. The conversation at the table, the conversation at the fireside, the spirit that pervades the family circle, testifies whether we are faithful in our daily duties. Through the constant culture of correct habits we are becoming qualified for the upbuilding of the church, fitted to feed the sheep and the lambs, and prepared, through a faithful discharge of every duty to hear the heavenly benediction, “Well done, good and faithful servant;enter thou into the joy of thy Lord.” {TSA 34.5}

Ne feledjétek, hogy ha a hívők nem igénylik Isten ígéreteit és nem fogadják be a mennyből jövő befolyásokat, akkor az alacsonyabb rendűeket teszik magukévá. Minden helyes vagy helytelen választás nyomot hagy a jellemen. Az asztalnál, a téli kandallónál elhangzó beszélgetések, az a lelkület, amely áthatja a családi kört – ezek tanúsítják, vajon az ember hűségesen végzi-e napi kötelességeit. A helyes szokások állandó gyakorlása által válunk képessé a gyülekezet építésére és arra alkalmassá, hogy tápláljuk annak gyengébb és erősebb tagjait és felkészüljünk arra, hogy miután hűségesen teljesítjük minden kötelességünket, meghalljuk a mennyei áldást: „Jól van jó és hű szolgám..., menj be a te Urad örömébe.” {TSA 34.5}   

Even that which appears trifling to us is invested with solemn responsibility. We cannot pass through it without a change for better or for worse. {TSA 35.1}

Még az is, ami számunkra jelentéktelen dolognak látszik, ünnepélyes felelősséget ró ránk. Általa vagy jobbak vagy rosszabbak leszünk. {TSA 35.1}   

I commend you, my brethren in a far-off land, to the Lord and to His rich grace; for He will be a help to all who will call upon Him. He is mighty in counsel. Seek Him with all the heart and He will be found of you.—Letter 6b, 1890. {TSA 35.2}

Kedves Testvéreim, akik oly messzi országban vagytok most: az Úr gazdag kegyelmébe ajánlak benneteket, mert Ő ott van mindenkinek, aki az Ő nevét segítségül hívja. Ő a bölcs Tanácsos. Keressétek Őt teljes szívetekkel és Ő is megtalál titeket. - 6b levél, 1890. {TSA 35.2}