Chapter 1—Counsel to Missionaries en Route to Africa

Tanácsok az úton lévő, Afrikába tartó misszionáriusoknak (1887 jún.18)

Moss, Norway {TSA 7}

Moss, Norvégia {TSA 7}   

June 18, 1887 {TSA 7}

1887 június 18. {TSA 7}   

Dear Brethren on Your Way to a Distant Field of Labour, {TSA 7}

A távoli munkaterületre utazó kedves Testvéreimnek! {TSA 7}   

I have desired to talk with you, but dared not, because I have not felt that I had strength to do justice to any subject in private conversation. When before the people I am always sustained by the Lord. {TSA 7.1}

Nagyon szerettem volna veletek beszélni, de nem mertem, mivel úgy éreztem: nem tehetek igazságot semmiféle magánbeszélgetésben. Mindig az Úr a megtartóm, amikor emberek előtt állok. {TSA 7.1}   

There is great importance attached to the starting in right at the beginning of your work. I have been shown that the work in _____ has been bound about without making that decided advancement that it might have made if the work had commenced right. {TSA 7.2}

A munka legelső szakaszában nagyon fontos helyes irányba indulni. Láttam, hogy a _____-ben végzendő munkát ilyen irányú konkrét előrelépés nélkül kezdték, amit megtehettek volna, ha a munka helyesen indult volna. {TSA 7.2}   

Far more might have been done with different modes of management, and there would have been less means actually taken from the treasury. We have a great and sacred trust in the elevated truths committed to us. We are glad that there are men who will enter into our mission fields who are willing to work with small remuneration to open the truth to those who are in the darkness of error in far-off countries for the love of Christ and their fellow men. Money does not weigh with them in the scale against the claims of conscience and duty. {TSA 7.3}

Sokkal többet lehetett volna tenni más típusú vezetéssel és valójában sokkal kevesebb anyagi forrást vettek volna igénybe. Nagy és szent felelősség hárul ránk a nekünk adott nagyszerű igazságokat illetően. Örömünkre szolgál, hogy vannak misszió-területekre induló munkások, akik hajlandók, Krisztus és embertársaik iránti szeretetből, szerény javadalmazásért megnyitni az igazságot azoknak, akik messze-távoli országokban a tévelygés sötétségében élnek. A lelkiismeretük hívása és a kötelességteljesítés területén a pénz számukra nem sokat nyom latba. {TSA 7.3}   

The men who will give themselves to the great work of teaching the truth are not the men who will be bribed with wealth or frightened by poverty. But God would have His delegated servants constantly improving. In order for the work to be carried forward with efficiency, the Lord sent forth His disciples two and two. God has a church, and these churches are organized on the foundation of the apostles and the prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. {TSA 7.4}

Akik rászánják magukat az igazság tanításának nagyszerű munkájára nem olyanok, akiket jóléttel meg lehetne venni, vagy szegénységgel meg lehetne félemlíteni. Isten azonban azt kívánja, hogy elküldött szolgái egyre jobb és jobb munkát végezzenek. A munka hatékonysága miatt az Úr kettesével küldte szét tanítványait. Istennek egyháza van és ennek az apostolok és próféták alapkövén kell szerveződnie úgy, hogy maga Krisztus a szegletkő. {TSA 7.4}   

No one man's ideas, one man's plans, are to have a controlling power in carrying forward the work. One is not to stand apart from the others and make his plans and ideas the criterion for all the workers. There is to be with the individual members sent forth together, a board for counsel together. One is not to stand apart from the others and argue his own ways and plans, for he may have an education in a certain direction and possess certain traits of character which will be detrimental to the interests of the work if allowed to become a controlling power. {TSA 8.1}

Nem tehetünk olyat, hogy egyetlen ember elképzelései, tervei tartsák ellenőrzés alatt a mű előbbre jutását. Az ember nem teheti azt, hogy elkülönül másoktól és saját terveit és elképzeléseit teszi az összes munkás számára mércéjévé. Az Isten által munkába küldött egyes tagoknak rendelkeznie kell tanácskozó-testülettel. Nem szabad azt tenni, hogy az ember elkülönüljön a többiektől és azzal érveljen: eljárásai és tervei helyesek, mert lehetséges, hogy neveltetése, vagy bizonyos jellemvonások általa káros hatással lesz a munkára, ha megengedik, hogy uralkodó befolyássá váljon. {TSA 8.1}   

The workers are not to stand apart from one another, but work together in everything that interests the cause of God. And one of the most important things to be considered is self-culture. There is too little attention given to this matter. There should be a cultivation of all the powers to do high and honourable work for God. Wisdom may be gained in a much larger measure than many suppose who have been labouring for years in the cause of God, which no man has yet attained. There are men who have narrow ideas, narrow plans, and work in a narrow groove. {TSA 8.2}

A munkások ne egymástól elkülönülten dolgozzanak, hanem minden olyan dologban együtt, amelyek Isten ügyének érdekeit érintik. Az egyik legfontosabb meggondolandó dolog pedig az önképzés kérdése. Túl kevés figyelmet kap e témakör. Minden képességünket művelni kell Isten műve nagyszerű és tiszteletre méltó munkája céljából. Sokkal nagyobb bölcsességet lehetséges szerezni, mint sokan feltételezik, akik Isten művében már évek óta szorgoskodnak. Akár olyat, amilyet ember még nem kapott. Vannak olyanok, akik beszűkült elképzelésekkel, ugyanilyen tervekkel és élettel élnek. {TSA 8.2}   

This will be the danger in entering a new field,—to plan and bring all the powers to bear to get along in the most inexpensive manner. Now, while the state of the treasury demands that there should be constant economy, there is danger of an economy which results in loss rather than gain. Our growth has been, in untried fields, generally slow because of the seventh-day Sabbath. There stands a sharp cross directly in the way of every soul who accepts the truth. {TSA 8.3}

Az új területekre való behatoláskor a következő jelent veszélyt: úgy tervezni és az összes képességeket úgy munkába állítani, hogy az előbbre jutás a legkisebb erőfeszítésekkel történjen. Most, hogy a missziós költségvetés állapota folyamatos takarékosságot kíván, megvan annak a veszélye, hogy az ilyen gazdálkodás inkább veszteséghez, mintsem nyereséghez vezet. A ki nem próbált területeken a hetedik napi szombat miatt volt általában lassú az előrehaladásunk. Minden lélek, aki elfogadja az igazságot, közvetlenül megtapasztalja a súlyos keresztjét. {TSA 8.3}   

There are other truths, such as the non-immortality of the soul, and the personal coming of Christ in the clouds of heaven to our earth in a short time. But these are not as objectionable as the Sabbath. Some will conscientiously accept the truth for its own sake, because it is Bible truth, and they love the path of obedience to all the commandments of God. These objectionable features of our faith will bar the way to many souls who do not wish to be a peculiar people, distinct and separate from the world. Therefore, great wisdom is required to be exercised in the matter of how the truth is brought before the people. There are certain clearly defined ends to gain at the very introduction of missionary effort. If the plans and methods had been of a different character, even if they necessarily involved more outlay of means, there would have been far better results. {TSA 8.4}

Vannak aztán más igazságok is, mint pld a lélek halandósága, Krisztus személyes, rövidesen bekövetkező, földünkre történő eljövetele az égből. Ezek azonban nem váltanak ki olyan ellenérzéseket, mint a szombatnap igazsága. Egyesek az igazságot magának az igazság kedvéért fogadják el, mivel az bibliai igazság és szeretik az Isten összes parancsolata iránti engedelmesség ösvényét. Hitünknek e nem-kívánatos jellemzői sok olyan lélek előtt zárják el az utat, akik nem kívánnak a világtól eltérő, attól elkülönült „különleges nép” (1Pt 2:9, az angol King James fordítás szerint) lenni. Ennélfogva aztán nagy bölcsességre van szükség abban, hogyan tárjuk az emberek elé az igazságot. A missziós erőfeszítések legelején vannak biztos, világosan meghatározott  elérendő célok.  Ha a tervek és módszerek más jellegűek lettek volna, és még akkor is, több kiadással jártak volna, sokkal jobb eredmények születtek volna. {TSA 8.4}   

At some places there should be a slow beginning. This is all they can do. But in many places the work can be entered into in a more thorough and decided manner from the very first. But there must be no haphazard, loose, cheap manner of work done in any place. The work in Old England might have been much farther advanced now than it is if our brethren had not tried to move in so cheap a way. If they had hired good halls, and carried forward the work as though they had great truths which would be victorious and as though God would have them start in to make the very first impression the very best that could be made, as far as they go, the work would have advanced more than it has. {TSA 9.1}

Egyes helyeken lassan indul a kezdet, de erre képesek. Azonban sok egyéb helyszínen alaposabb és határozottabb módon lehet kezdeni a kezdettől fogva. Viszont sehol sem szabad véletlenszerű, nem összefogott, közönséges módon dolgozni. A jó öreg Angliában a munka mostanra már sokkal előbbre járhatna, mint ahogyan most áll, ha testvéreink nem olyan hétköznapi módon próbáltak volna elmozdulni. Ha jó előadó-termeket béreltek volna és úgy vitték volna tovább a művet, mint akik nagy igazságokat birtokolnak, amelyek győzni fognak, és mint akik átérzik, hogy Isten állítja őket munkába, hogy a legelső benyomások a lehető legjobban sikerüljenek, ameddig eljutnak, akkor a munka jobban haladt volna, mint ahogyan történt. {TSA 9.1}   

Keep up the elevated character of the missionary work. Let the inquiry of both men and women associated in the missionary work be, What am I? and what ought I to be and do? Let each worker consider that he cannot give to others that which he does not possess himself. Therefore, he should not settle down into his own set ways and habits, and make no change for the better. Paul says, “Not as though I had already attained,but I follow after.... I press toward the mark.” Philippians 3:12, 14. It is constant advancement and improvement, and reformation that is to be made with individuals to perfect a symmetrical, well-balanced character. {TSA 9.2}

Tartsátok meg a missziós munka magasztos jellegét. Legyen a missziós munkában dolgozó minden embernek, férfinak és nőnek is fő kérdése: mi a feladatom, milyen legyek és mit tegyek? Minden munkás vegye számításba, hogy olyat nem tud adni másoknak, amivel ő maga nem rendelkezik. Így aztán ne tegye azt, hogy a maga bejáratott módján és szokása szerint fog hozzá a dolgokhoz és nem javít azokon. Pál apostol ezt mondja: „nem mondom, hogy már elértem..., de nékik dőlvén, célegyenest igyekszem...”.  – Filippi  3:12, 14. Személyesen kell minden embernek folyamatosan haladni, fejlődni, megújulni, hogy tökéletes, arányos, kiegyensúlyozott jellemre tegyünk szert. {TSA 9.2}   

Please remember the words of caution that I now give you. You all need a more perfect and symmetrical character than you now have. No one has ways and habits that do not need improvement, and if this improvement is not made with you all individually, if you are not constantly seeking for higher attainments in every way, you will greatly hinder the work of each other. There must be a continual advancement with ever-varying changes. New duties will arise, new fields of labour open before you, and thoroughly organized effort will bring success. {TSA 9.3}

Ne feledjétek a figyelmeztetésem szavait, amelyeket most szólok nektek. Tökéletesebb, arányosabb jellemre van szükségeteket a mostaninál. Nincs senki, akinek ne volna szüksége módszereinek, szokásainak megjobbítására, és ha e megjobbulás nem teljesen önállóan történik és ha az ember nem folyamatosan nem törekszik magasabb célok elérésére, akkor egymás munkáját fogjátok gátolni. Mindig más-más változtatások szükségesek. Új feladatok, szolgálatok adódnak, új munkaterületek nyílnak előttetek és az alaposan megszervezett erőfeszítések hoznak sikert. {TSA 9.3}   

There is little that any of you can do alone. Two or more are better than one, if there will be that humility that you will esteem each other better than yourselves. If any of you consider your plans and modes of labour perfect, you greatly deceive yourselves. Counsel together with much prayer and humbleness of mind, willing to be entreated and advised. This will bring you where God will be your Counsellor. The work you are engaged in cannot be done except by forces which are the result of well-understood plans. If you undertake the work in a narrow, cheap plan, as they have done in [the British] mission, it will be no more in place in Africa than in any British territory and will not be wisdom in any large city. {TSA 9.4}

Nem sokat tehet az ember önmagában. Ketten vagy ennél többen már jobban boldogulnak, ha olyan alázatosság van bennük, hogy önmaguknál többre becsülik a másikat.  Ha bármelyikőtök is tökéletesnek tartja  terveit és módszereit, akkor nagyon becsapjátok magatokat. Sok imával, alázatos lelkülettel tanácskozzatok együtt és legyetek hajlandók egymás kérését és tanácsát meghallgatni. Ez oda fog vezetni titeket, ahol Isten válik a Tanácsosotokká. Az elkezdett munkát csak olyan olyan erővel tudjátok elvégezni, amely jól megértett tervekből származik. Ha szűk látókörű, közönséges tervekkel dolgoztok, ahogyan az [a brit] misszióban történt, akkor a munka Afrikában sem kerül jobban a helyére, mint ahogyan az bármelyik brit tartományban történt, és egyik nagyvárosban sem lesz több bölcsesség. {TSA 9.4}   

There must be something ventured, and some risks run by those on the field of battle. They must not in every movement feel that they must receive orders from headquarters. They must do the best they can under all circumstances, all counselling together with much earnest prayer to God for His wisdom. There must be union of effort. There is much that will have to be planned for. Therefore, the necessity for perfect unity among yourselves. As a people we must march under our own standard. {TSA 10.1}

Bátor lépésekre és némi kockázatra is szükség van azoknak, akik csatába indulnak. Nem szabad minden lépésüknél azt érezniük, hogy parancsra várnak a vezetéstől. Minden körülmények között meg kell tenniük, ami tőlük telik, és mindezt együttes tanácskozással, Istentől kapott bölcsességért könyörögve, őszint imával. Közös erőfeszítés kell.  Sokat kíván a tervezés munkája.  Ennélfogva aztán szükség van arra is, hogy közöttetek tökéletes egység legyen. Mint nép, a saját mércénk szerint kell együtt mozognunk. {TSA 10.1}   

Wherever, in reforms, we can connect with others in the countries to which we go, it will be advisable to do so, but there are some things you must do within yourselves, working in the armour which God has given you—not the armour of any one individual, but working together in Christian charity and love. Let not any one of you belittle the importance of your mission, and lower the work by a cheap, inferior way of planning to get the truth before the people. {TSA 10.2}

Összekapcsolódhatunk a reformjaink során azokkal, akiknek az országába eljutunk munkánk során, azonban vannak dolgok, amelyeket saját köreinkben kell megoldani az Istentől kapott fegyverzettel. Ez nem az egyén, hanem a keresztény irgalmasság és szeretet fegyvere. Egyikőtök se gondolkozzon úgy, hogy nem fontos a küldetésetek és így a munkát közönséges, hitvány tervezési módszerekkel lealacsonyítja, hogy így vigye az igazságot az emberek elé. {TSA 10.2}   

Work intelligently, wisely, unitedly. Let no special effort be made to magnify the men, but magnify the Lord, and let Him be your fear, your dread, and your sufficiency. Bring your minds up to the greatness of the work. Your narrow plans, your limited ideas, are not to come into your methods of working. There must be reform on this point, and there will be more means brought in to enable the work to be brought up to the high and exalted position it should ever occupy. There will be men who have means who will discern something of the character of the work, although they have not the courage to lift the cross, and to bear the reproach that attends unpopular truth. First reach the high classes if possible, but there should be no neglect of the lower classes. {TSA 10.3}

Dolgozzatok értelmes módon, bölcsen és egybeforrva. Ne legyen semmi olyan, amivel embereket magasztalnátok, hanem az Úr legyen az, akit tiszteltek, akitől féltek, és aki elég nektek. Emeljétek fel a szíveteket és fogjátok fel, milyen nagyszerű ez a munka. Szűklátókörű terveitek, korlátozott elképzeléseitek nem vegyülhetnek bele a munkamódszereitek közé.  Megújulásra van szükség e ponton és további eszközeket kell a munkába beleszőni, amelyek képessé teszik a munkát arra a magas és magasztos szintre emelni, amelyet mindig is megérdemelt. Lesznek olyanok, akik rendelkeznek anyagi eszközökkel és felfogják, milyen jellegű munkáról van szó, bár nincs bátorságuk a keresztet felemelni és elhordozni a népszerűtlen igazságok képviseletével járó gyalázatot. Ha lehetséges, először a magasabb társadalmi rétegeket érjétek el, de nem szabad elhanyagolni a szegényebbeket sem. {TSA 10.3}   

But it has been the case that the plans and the efforts have been so shaped in many fields that the lower classes only are the ones who can be reached. But methods may be devised to reach the higher classes who need the light of truth as well as the lower classes. These see the truth, but they are, as it were, in the slavery of poverty, and see starvation before them should they accept the truth. Plan to reach the best classes, and you will not fail to reach the lower classes. There is altogether too much of putting the light under the bed or under the bushel, and not on a candle-stick, that it may give light to all that are in the house. May the Lord give the workers true wisdom, and much of His Holy Spirit, that they may work in God's order, and may stand as high as possible in favour with God and with the people. {TSA 10.4}

Azonban megtörtént már, hogy sok misszió-területen olyan tervek és erőfeszítések születtek, amelyekkel csak a szegényebb osztályokat lehetett elérni. Megértik az igazságot, azonban, azt mondhatni, hogy mintegy a szegénység rabságában való életük miatt, ínséges életre számítanának, ha netalán azt elfogadnák.  Készítsetek terveket a legjobb anyagi körülmények között élő osztályok elérésére, és nem nem fogtok kudarcot vallani az alacsonyabb sorúak elérésében sem. Összeségében elmondható, hogy túl gyakran kerül a világosság a véka alá (ford megj: v.ö: Mt. 5:15) és nem a gyertatartóba, hogy a ház minden lakosának világosságot adhasson. Isten adjon a munkásainak igaz bölcsességet és bőségesen a Szentlelkéből, hogy a tőle való renddel történjen a munka és olyan magasztos lelkületben, hogy az Ő jótetszése nyugodjon meg népén. {TSA 10.4}   

The Lord gave special directions in the arrangement of the encampment of the Israelites in regard to how the camp should be arranged. All was to be done with perfect order. Each man had his appointed work. No one man was to do it all, but each man had a specified work and was to attend to that work faithfully and critically, that the order and harmony and exalted character of the work should make decided impressions on the nations around them, showing to these nations that Israel had a Governor who was the Lord Himself. Thus the work and character of God would not stand inferior or belittled in the eyes of the nations who served other gods. {TSA 11.1}

Az Úr különleges útmutatásokat adott az izraelitáknak a táborhelyük elrendezése tekintetében. Mindent tökéletes rendben kellett elvégezni. Minden egyes embernek megvolt maga kijelölt feladata. Nem egynek kellett mindent elvégezni, hanem mindegyikükre rá volt bízva egy meghatározott munka, amit hűségesen és kritikus szemmel kellett megtennie, hogy a munka rendje, összhangja és magasztos jellege kifejezett hatást gyakoroljon a körülöttük élő nemzetekre. Ezzel be tudták mutatni e népeknek, hogy Izrael kormányzója maga az Úr. Ily módon Isten műve és jelleme nem szenvedett csorbát és nem nézték le a más isteneket szolgáló népek. {TSA 11.1}   

The one object to be kept before the mind is that you are reformers, and not bigots. In dealing with unbelievers, do not show a contemptible spirit of littleness, for if you stop to haggle over a small sum, you will, in the end, lose a much larger sum. They will say, “That man is a sharper; he would cheat you out of your rights if he possibly could, so be on your guard when you have any dealing with him.” But if in a deal a trifle in your favour is placed to the favour of another, that other will work with you on the same generous plan. Littleness begets littleness, penuriousness begets penuriousness. Those who pursue this course do not see how contemptible it appears to others, especially those not of our faith; and the precious cause of truth bears the stamp of this defect. {TSA 11.2}

Van egy célkitűzés, amit tartsatok szem előtt: hitújítók vagytok és nem vakbuzgók. Amikor hitetlenekkel foglalkoztok, ne mutassatok kicsinyes, megvetendő lelkületet, mivel ha kicsinyes alkudozásba kezdtek, akkor a végén sokkal nagyobb összeget fogtok veszíteni. Ezt mondják majd: „Ez egy szélhámos, aki ha tudna, becsapna. Óvakodjatok tőle, ha dolgotok van vele.” Azonban ha alkut köttök és egy csekély összeget el tudtok  engedni valaki javára, akkor ő is nagylelkű lesz és a nagylelkűség alapján folytatja a kapcsolatot. A kicsinyességből kicsinyesség származik, a fösvénység szintén zsugoriságot szül. Akik ezt az utat követik, nem látják, mennyire megvetendő ez mások szemében, de különösen azok számára, akikkel nem vagyunk közös hiten. Az igazság drága ügyén esik szégyenfolt. {TSA 11.2}   

We are not to make the world's manner of dealing ours. We are to give to the world a nobler example, showing that our faith is of a high and elevated character. Do unto others as you would that others should do unto you. Let every action reveal the nobility of truth. Be true to your faith, and you will be true to God. Come close to the Word, that you may learn what its claims really are. When God speaks, it is your duty to listen and obey. Remember that everything in the world is judged by appearances; therefore, study carefully the Word of God, and see that the words of instruction given to ancient Israel affect your arrangements and plans. While you shall not conform to the world, remember that our faith bears the stamp of singularity, and makes us a peculiar people. Therefore, all odd notions and individual peculiarities and narrow plans that would give false impressions of the greatness of the work, should be avoided. None of the workers should manufacture crosses and duties; for the Bible has given the rule, the cross, the way. {TSA 11.3}

Nem szabad magunkévá tenni a világ módszereit. Nemesebb példát kell adnunk a világ számára, amellyel bemutatjuk, hogy hitünk magas erkölcsiségű és magasztos. Tegyétek azt mással, amit elvártok, hogy veletek tegyenek. Minden dolgotok mutassa be az igazság fennkölt voltát. Legyetek hűségesek hitetekhez és Isten előtt is igazak lesztek. Húzódjatok közel az Igéhez, hogy megtudjátok, milyen elvárásai vannak. Amikor Isten szól, kötelességetek meghallani és engedni. Ne felejtsétek el, hogy a világon minden dolgot látszatok alapján ítélnek meg,  így aztán gondosan tanulmányozzátok Isten Igéjét és lássátok meg, hogy az ősi Izraelnek adott utasítások kihatnak előkészületeitekre és terveitekre. Miközben nem igazodhattok a világhoz, ne feledjétek: hitünk egyedülálló és ez, különleges „megtartásra való” néppé tesz bennünket. Ennélfogva minden olyan sajátságos elképzelés, egyedi különlegesség és olyan szűklátókörű tervek, amelyek hamis benyomásokat keltenek a munka nagyságát illetően kerülendők.  Egy munkás se csináljon senki részére „keresztet” és kötelességet, mivel a Biblia megadja a mércét, a keresztet és a módszert is. {TSA 11.3}   

Let none of you feel that you are above temptation, that you have good principles, and need fear nothing from yourselves or the work which you have to do. Be jealous of yourselves. You need to humble your hearts constantly before God, that human depravity shall not neutralize your work. Do not cultivate habits of singularity, but obtain Christ's mould every day you live. Study the Pattern. {TSA 12.1}

Senki ne érezze úgy köztetek, hogy nem érheti kísértés, hogy jó elvekkel rendelkezik és semmi félnivalója nincsen önmagától, vagy az elvégzendő munkától. Ne bízzatok magatokban.  Folytonosan alázzátok meg magatokat Isten előtt, hogy az emberi természet romlottsága ne tudja semlegesíteni a munkátokat. Ne gyakoroljatok egyénieskedést, hanem életetek minden napján Krisztus legyen a követendő példa. Tőle tanuljatok. {TSA 12.1}   

Every one of you united in this missionary work, both our brethren and sisters who act a part in it, are men and women of strong wills. This is as it should be, if each has practised equal self-control. But this lesson has not been learned as thoroughly as it should be. If you are willing to learn meekness and lowliness of heart in Christ's school, He will surely give you rest and peace. It is a terribly hard struggle to give up your own will and your own way. But this lesson learned, you will find rest and peace. Pride, selfishness, and ambition must be overcome; your will must be swallowed up in the will of Christ. The whole life may become one constant love sacrifice, every action a manifestation, and every word an utterance of love. As the life of the vine circulates through stem and cluster, descends into the lower fibres, and reaches to the topmost leaf, so will the grace and love of Christ burn and abound in the soul, sending its virtues to every part of the being, and pervading every exercise of body and mind. {TSA 12.2}

Mindnyájan, akik e missziós munkában egyesülnek, minden testvérünk, akik kiveszik a részüket belőle, erős akaratú férfiak és nők. Ha mindannyian egyforma önuralmat gyakoroltak, ennek így kell lennie. Ezt azonban nem tanulták meg olyan alaposan, ahogyan kellene. Ha hajlandók vagytok szívbéli szelídséget és alázatot tanulni Krisztus iskolájában, akkor Ő bizonyosan nyugalmat és békességet ad nektek. Rettenetesen nehéz harc feladni a saját akaratunkat és útjainkat. Azonban ha megtanultuk, akkor megtaláljuk a nyugalmat és békét. Le kell győzni a büszkeséget, önzést és becsvágyat. Akaratunknak Krisztus akaratába kell beolvadnia. Az egész élet folyamatos szeretet-áldozattá válhat, minden tett ilyen megnyilvánulássá, és minden kiejtett szó a szeretet kifejezésévé. Ahogyan a szőlővesszőben lévő életadó nedv kering és eljut a szárba, a rügyekbe, az alsóbb részekbe és eléri a legmagasabb részeket is, így hevíti fel és teszi bővölködővé Krisztus szeretete és kegyelme az ember lelkét erőt adva lénye minden részének, áthatva a test minden tettét és az elme minden  gondolatát. {TSA 12.2}   

Again I would urge upon [you] the necessity from the very first establishment of your work, to commence in a dignified, Godlike manner, that you may give character to the influence of the truth which you know to be of heavenly birth. But remember that great care is to be exercised in regard to the presentation of truth. Carry the minds along guardedly. Dwell upon practical godliness, weaving the same into doctrinal discourses. The teachings and love of Christ will soften and subdue the soil of the heart for the good seed of truth. You will obtain the confidence of the people by working to obtain acquaintance with them. But keep up the elevated character of the work. Let the publications, the papers, the pamphlets, be working among the people, and preparing the minds of the reading class for the preaching of the truth. Let no stinted efforts be made in this line, and the work, if commenced wisely, and prosecuted wisely, will result in success. But do be humble and teachable, if you will teach others, and lead others in the way of truth and righteousness.—Letter 14, 1887. {TSA 12.3}

Ismét mondom, arra buzdítalak benneteket, hogy szükséges a munkátok legkezdetén méltóságteljes, Istentől való módon indulni, hogy jelleget kapjon az igazság befolyása, amelyről tudjátok, hogy mennyei eredetű. Jusson azonban eszetekbe, hogy nagyon gondosan kell eljárni, hogyan mutatjátok azt be. Nagyon körültekintően gondolkozzatok.  Fordítsatok időt annak meggondolására, mit jelent a gyakorlati istenfélelem és ugyenez legyen látható az igei meglátások megvitatásakor is. Krisztus tanítása és szeretete meglágyítja és előkészíti a szív talaját az igazság jó magvának befogadására. Azzal nyeritek meg emberek bizalmát, ha munkálkodtok a velük való ismeretség megszerzéséért. Azonban a munka magas szintjét fent kell tartani. A kiadványok, a lapok, a szóróanyagok is hadd végezzék el a maguk munkáját az emberek között előkészítve az olvasók elméjét az igazság hirdetésére. Ne sajnáljátok e téren az erőfeszítéseket, és a munka, ha azt bölcsen kezdik és így végzik, eredményekhez vezet. Azonban legyetek alázatosak és taníthatók, ha másokat akartok tanítani és az igazság és igaz élet útjára elvezetni.  {TSA 12.3}