× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Chapter 41—True Conversion

VALÓSÁGOS MEGTÉRÉS

Dear Brother P, {2T 291}

Kedves P. testvér! {2T 291}   

While at ----- one year ago, we labored for your interest. I had been shown your dangers, and we were desirous of saving you; but we see you have not had strength to carry out the resolutions there made. I am troubled over the matter, and fear that I was not as faithful as I should have been in bringing before you all I knew of your case. Some things I withheld from you. While in Battle Creek in June, I was again shown that you were not making any advance, and that the reason you were not is that you have not made a clean track behind you. You do not enjoy religion. You have departed from God and righteousness. You have been seeking happiness in the wrong way, in forbidden pleasures; and you have not moral courage to confess and forsake your sins that you may find mercy. {2T 291.1}

Mikor az elmúlt évben …-ben jártunk, érted is fáradoztunk. Az Úr előzőleg tudtomra adta fenyegető veszélyedet, s mi szerettünk volna megmenteni. Most látjuk, hogy nem volt elég erőd megvalósítani akkori elhatározásaidat. Nyugtalanít az ügyed, s attól tartok, hogy nem közöltem elég világosan, amit az esetedről tudtam. Némely dolgot nem említettem akkor. Júniusban, míg Battle Creekben tartózkodtam, az Úr újra közölte, hogy nem fejlődsz lelkiekben, mert nem hagytál tiszta nyomokat magad után. Természettől nem kedveled a vallásos dolgokat. Eltávolodtál Istentől s az igaz élettől. Rossz helyen keresed a boldogságot, tiltott gyönyörökben, s nincs erkölcsi bátorságod bevallani és elhagyni bűneidet, hogy így kegyelmet találj. {2T 291.1}   

You did not view sin as heinous in the sight of God, and put it away; you failed to make thorough work; and when the enemy came in with his temptations, you did not resist him. Had you seen how offensive sin was in the sight of God, you would not have so readily yielded to temptation. You were not so thoroughly converted as to abhor your life of sin and folly. Sin yet seemed pleasant to you, and you were loath to yield up its delusive pleasures. Your inmost soul was not converted, and you soon lost that which you had gained. {2T 291.2}

Nem tartod a bűnt Isten szemében undorítónak, és nem tetted félre azokat. Nem végeztél alapos vizsgálódást, s mikor az ellenfél betört kísértéseivel, nem szegültél ellene. Ha megértenéd, hogy Isten szemében mennyire visszataszító a vétek, nem engedtél volna oly készségesen a kísértésnek. Nem tértél meg annyira, hogy megborzadj bűnös életedtől és balgaságaidtól. A bűn még mindig kellemesnek tűnt előtted, s az sem volt soha ínyedre, hogy lemondj csalóka gyönyöreiről. Nem tértél meg lelked legmélyén, ezért rövidesen azt is elvesztetted, amit addig nyertél. {2T 291.2}   

Personal vanity in your case, as well as in that of many others, has been a special hindrance to you. You have ever had a love of praise. This has been a snare to you. Your professed friends have shown a special pleasure in your society, and this has gratified you. Weak-minded, sympathetic women have praised you and appeared charmed with your society; and you have felt a fascinating power upon you in their company. You did not realize, while spending in pleasure seeking those hours which belonged to your family, that Satan was weaving his net about your feet. {2T 291.3}

A te esetedben, de sok más esetben is, a hiúság bizonyult rendkívüli kerékkötőnek. Mindig nagyon szeretted, ha dicsértek, s ez csapdának bizonyult számodra. Hitvalló barátaid szemlátomást kedvelték társaságodat, ami jól esett neked. Gyönge felfogású, szerelem sóvár asszonyok dicsértek agyba-főbe. Szerettek társaságodban lenni, s téged mintha csak megbűvöltek volna figyelmeskedéseik. Nem vetted észre, hogy míg a magad örömére velük töltötted az értékes órákat, melyeket a családoddal kellett volna töltened, addig az ellenfél lábad elé fonta hálóját; {2T 291.3}   

Satan has temptations laid for every step of your life. You have not been as economical of means as you should have been. You hate stinginess. This is all right; but you go to the opposite extreme, and your course has been marked with prodigality. Christ taught His disciples a lesson in feeding the five thousand. He wrought a great miracle and fed that vast multitude with five loaves and two small fishes. After all had been satisfied, He did not then regard the fragments indifferently, as if it were beneath His dignity to notice them. He who had power to work so notable a miracle, and to give food to so large a company, said to His disciples: “Gather up the fragments that remain, that nothing be lost.” This is a lesson to us all, and one which we should not disregard. {2T 292.1}

kísértéseket csempész eléd életed minden óráján. Nem takarékoskodtál az anyagiakkal sem. Igaz, hogy gyűlölöd a filléreskedést, ami rendjén is lenne. De te az ellenkező végletbe esel – tékozlás jelzi ösvényedet. Krisztus, mikor ötezret megvendégelt, tanítást nyújtott követőinek. Jókora csodát tett öt cipóval és két apró hallal: nyüzsgő sokaságot lakatott jól. Miután mindnyájan elteltek, nem vette semmibe a maradékot, mintha méltóságán aluli lenne, hogy észrevegye. Akinek akkora csodatevő hatalma volt, hogy ily sokaságnak ételt adjon, így szólt tanítványaihoz: „Szedjétek össze a maradékot, hogy semmi el ne vesszen.” Tanítás ez nekünk, melyet nem szabad elengednünk a fülünk mellett. {2T 292.1}   

You have a great work before you, and you cannot afford to waste another moment without taking hold of it. Brother P, I am alarmed for you; but I know that God loves you still, although your course has been wayward. If He did not have a special love for you He would not present your dangers before me as He has. You have engaged in jesting and sporting with men and women who have not the fear of God before them. Weak-headed and unprincipled women have retained you in their presence, and you were like a charmed bird. You seemed fascinated by these superficial persons. Angels of God were upon your track and have faithfully recorded every wrong act, every instance of departure from virtue's path. {2T 292.2}

Komoly feladat vár rád, ne pazarolj hát el kihasználatlanul egyetlen percet sem. P. testvér, hallatlanul aggódom érted. De tudom, hogy Isten még mindig szeret, bármily csökönyös voltál. Ha nem szeretne nagyon, nem. tárta volna elém jelen veszedelmedet. Olyan férfiakkal és nőkkel töltöd el bolondozva és játszadozva idődet, akikben nem él Isten félelme. Gyöngefejű és elvtelen asszonyok marasztalnak társaságukban, te meg úgy viselkedsz, mint a megbűvölt madár. Mintha elbájoltak volna e felületes személyek. Pedig Isten angyalai nyomodban jártak; s lejegyeztek minden helytelen tettet, az erény ösvényéről való minden eltévelyedést. {2T 292.2}   

Yes, every act, however secret you may have thought you were in its committal, has been open to God, to Christ, and to the holy angels. A book is written of all the doings of the children of men. Not an item of this record can be concealed. There is only one provision made for the transgressor. Faithful repentance and confession of sin, and faith in the cleansing blood of Christ, will bring forgiveness, and pardon will be written against his name. {2T 292.3}

Bármennyire is azt képzeled, hogy titokban követted el, mégis minden tetted nyilvánvaló Isten, Krisztus és a szent angyalok előtt. Könyvet vezetnek az ember gyermekének minden tevékenységéről; egy tételét sem lehet eltitkolni. A vétkes számára egy kiútról gondoskodott az Úr. Csak az őszinte megtérés, bűnvallomás, és Krisztus tisztító vérébe vetett hit hoz csak bűnbocsánatot. Ez után írnak megkegyelmezettet a neve mellé. {2T 292.3}   

O my brother, had you made thorough work one year ago, the past precious year need not have been to you worse than a blank. You knew your Master's will, but did it not. You are in a perilous condition. Your sensibilities have been blunted to spiritual things; you have a violated conscience. Your influence is not to gather, but to scatter. You have no special interest in religious exercises. You are not a happy man. Your wife would unite her interest with the people of God if you would get out of her way. She needs your help. Will you take hold of this work together? {2T 293.1}

Jaj, kedves testvérem, ha a múlt évben alaposan megváltoztál, megtértél volna, az év nem lett volna a semminél is rosszabb számodra. Noha ismered, mégsem cselekszed Mestered akaratát. Veszedelmes helyzetben vagy. Elveszítetted a lelkiek iránti érzékedet; erőszakot követtél el lelkiismereteden. Hírneved, légköröd nem Krisztussal gyűjt, hanem csak szétszór. Nem kedveled szíved mélyéből a vallásgyakorlatokat. Boldogtalan vagy. Ha nem állnád el feleséged útját, Isten népéhez szeretne csatlakozni. A te segítségedre van szüksége. Hozzáláttok-e most kettesben e kötelességetekhez? {2T 293.1}   

Last June I saw that your only hope of breaking the chain of your bondage was a removal from your associates. You had yielded to Satan's temptations until you were a weak man. You were a lover of pleasure more than a lover of God, and were fast traveling the downward path. I have been disappointed that you have continued in the same indifferent state in which you have been for years. You have known and experienced the love of God; and it has been your delight to do His will. You have delighted in the study of the word of God. You have been punctual at the prayer meetings. Your testimony has been from a heart which felt the quickening influences of the love of Christ. But you have lost your first love. {2T 293.2}

Múlt júniusban az Úr közölte, hogy az egyedüli reménység, hogy széttépd szolgaságod láncát, ha elszakadsz barátaidtól. Addig hajlottál az ellenfél kísértéseire, míg el nem gyöngültél. Jobban kedveled az élvezeteket, mint Istent, és sebesen rohansz lefelé a lejtőn. Mélyen elszomorított, hogy előző éveid közönyében vesztegelsz. Holott ismered, s meg is tapasztaltad Isten szeretetét; örömet leltél benne, ha teljesítetted az akaratát. Egy időben boldogan kutattad Isten szavát. Pontosan eljártál az imaórákra. Régebben olyan szívből fakadtak tanúságtételeid, mely tapasztalta magán Krisztus szeretetének éltető erejét. Később mégis elvesztetted első szeretetedet. {2T 293.2}   

God now calls upon you to repent, to be zealous in the work. Your eternal happiness will be determined by the course you now pursue. Can you reject the invitations of mercy now offered? Can you choose your own way? Will you cherish pride and vanity, and lose your soul at last? The word of God plainly tells us that few will be saved, and that the greater number of those, even, who are called will prove themselves unworthy of everlasting life. They will have no part in heaven, but will have their portion with Satan, and experience the second death. {2T 293.3}

Isten most felszólít, hogy tarts bűnbánatot, és buzdulj fel. Jelenlegi utad örök boldogságodat dönti el. Nehogy elutasítsd a kegyelem hívását! Ne a magad útját válaszd! Ne melengess magadban büszkeséget és hiúságot, nehogy végül eljátsszad örök üdvösségedet! Isten szava világosan kijelenti, hogy csak kevesen üdvözülnek, hogy az elhívottak közül is sokan bizonyulnak méltatlannak az örök életre. Nem kapnak osztályrészt a mennyben, hanem Sátán sorsában részesülnek, – el kell szenvedniük a második halált. {2T 293.3}   

Men and women may escape this doom if they will. It is true that Satan is the great originator of sin; yet this does not excuse any man for sinning; for he cannot force men to do evil. He tempts them to it, and makes sin look enticing and pleasant; but he has to leave it to their own wills whether they will do it or not. He does not force men to become intoxicated, neither does he force them to remain away from religious meetings; but he presents temptations in a manner to allure to evil, and man is a free moral agent to accept or refuse. {2T 294.1}

Férfiak és nők, ha akarnak, megmenekülhetnek e gyászos végzettől. Igaz ugyan, hogy Sátán a bűn fő oka; ez mégsem ürügy, hogy az ember egyre vétkezzék, mert az ellenfél kit sem kényszeríthet gonosz tettekre. Bár megkísérti őket, bár csábosnak, vonzónak festi előttük a bűnt; mégis kénytelen akaratukra hagyni a döntést, hogy elkövetik-e vagy sem. Nem kényszeríti az embereket, hogy leigyák magukat, sem, hogy elmaradjanak a vallásos összejövetelekről; hanem úgy tálalja eléjük a kísértéseket, hogy gonoszra csábítson, s az ember, a szabad erkölcsi lény, vagy elfogadja, vagy elutasítja. {2T 294.1}   

Conversion is a work that most do not appreciate. It is not a small matter to transform an earthly, sin-loving mind and bring it to understand the unspeakable love of Christ, the charms of His grace, and the excellency of God, so that the soul shall be imbued with divine love and captivated with the heavenly mysteries. When he understands these things, his former life appears disgusting and hateful. He hates sin, and, breaking his heart before God, he embraces Christ as the life and joy of the soul. He renounces his former pleasures. He has a new mind, new affections, new interest, new will; his sorrows, and desires, and love are all new. The lust of the flesh, the lust of the eye, and the pride of life, which have heretofore been preferred before Christ, are now turned from, and Christ is the charm of his life, the crown of his rejoicing. Heaven, which once possessed no charms, is now viewed in its riches and glory; and he contemplates it as his future home, where he shall see, love, and praise the One who hath redeemed him by His precious blood. {2T 294.2}

Csak keveseknek van fogalmuk a megtérés folyamatáról. Nem gyerekjáték átalakítani a földies, bűnt kedvelő gondolkodást. A földies észjárással nem könnyű megértetni Krisztus kimondhatatlan szeretetét, kegyelmének szépséges oldalait, s Isten kitűnőségét, hogy így az ő szeretete itassa át lelküket, hogy a mennyei titkok magukkal ragadják azt. Mikor az ember végre megérti ezeket, eddigi élete undorítónak és gyűlöletesnek tűnik majd előtte. Megutálja a bűnt, és összetörve szívét az Isten előtt, úgy öleli magához Krisztust, mint a lélek életét és örömét. Hátat fordít előző élvezeteinek is. Más lesz a gondolkodása, új alapokra helyezkedik szeretete, érdeklődési köre, akarata. Mind új lesz: bánatai, kívánságai, szeretete. Hátat fordít a test kívánságának, az élet kérkedésének, melyet eddig többre becsült Krisztusnál; Krisztus lesz életének szépsége, örömének koronája. A menny, mely eddig nem tűnt vonzónak, most gazdagon és dicsőn tárul elé. Úgy gondol rá, mint jövő otthonára, ahol majd látni, szeretni és magasztalni fogja azt, aki drága vérével váltotta meg őt. {2T 294.2}   

The works of holiness, which appeared wearisome, are now his delight. The word of God, which was dull and uninteresting, is now chosen as his study, the man of his counsel. It is as a letter written to him from God, bearing the inscription of the Eternal. His thoughts, his words, and his deeds are brought to this rule and tested. He trembles at the commands and threatenings which it contains, while he firmly grasps its promises and strengthens his soul by appropriating them to himself. The society of the most godly is now chosen by him, and the wicked, whose company he once loved, he no longer delights in. He weeps over those sins in them at which he once laughed. Self-love and vanity are renounced, and he lives unto God, and is rich in good works. This is the sanctification which God requires. Nothing short of this will He accept. {2T 294.3}

A megszentelődés lépései, melyek azelőtt nyűgösnek tűntek, most boldogságot jelentenek számára. Isten szavát, mely valamikor unalmas és fárasztó volt, most azt választja vizsgálódása tárgyának, tanácsadójának. Isten hozzá intézett levele ez, melyen ott az örökkévaló Isten aláírása. Ezzel veti össze, méri le gondolatait, szavait s tetteit. Reszket a bennük foglalt parancsok és fenyegetések előtt, másrészt szilárdan megragadja ígéreteit, s azok segítségével erősíti meg magát. A legistenfélőbbek társaságát választja, s a gonoszokét, noha valamikor kedvelte, nem élvezi többé. Most sír a bennük levő bűnök miatt, noha valamikor csak nevetett rajtuk. Elveti az önszeretetet és a hiúságot, Istennek él, és gazdag a jócselekedetekben. Isten ilyen megszentelődést vár el. Ami ennél kevesebb, azt semmiképpen sem fogadja el. {2T 294.3}   

I beg of you, my brother, to search your heart diligently and inquire: “What road am I traveling, and where will it end?” You have reason to rejoice that your life has not been cut off while you have no certain hope of eternal life. God forbid that you should longer neglect this work, and so perish in your sins. Do not flatter your soul with false hopes. You see no way to get hold again but one so humble that you cannot consent to accept it. Christ presents to you, even to you, my erring brother, a message of mercy: “Come; for all things are now ready.” God is ready to accept you and to pardon all your transgressions, if you will but come. Though you have been a prodigal, and have separated from God and stayed away from Him so long, He will meet you even now. Yes; the Majesty of heaven invites you to come to Him, that you may have life. Christ is ready to cleanse you from sin when you lay hold upon Him. What profit have you found in serving sin? what profit in serving the flesh and the devil? Is it not poor wages you receive? Oh! turn ye, turn ye; for why will ye die? {2T 295.1}

Fivérem, könyörögve kérlek, komolyan vizsgáld meg szívedet, s tedd fel a kérdést: Hova tartok, s mi lesz az utam vége? Van okod örvendezni, amiért nem veszítetted el életedet, míg nincs biztos reményed az örök életére. Isten őrizzen, hogy továbbra is elhanyagold üdvösségedet; hogy bűneidben pusztulj el. Ne ámítsd magad csalfa reményekkel. Nem látsz kiutat, hogy újra megragadd a reményt, csak olyan alázatosat, melyet sehogy sincs ínyedre igénybe venni. Krisztus a kegyelem üzenetét tárja elénk, igen, eléd is, tévelygő fivérem: Jöjj el, minden készen vár. Isten készségesen elfogad, megbocsátja minden vétkedet, ha hozzá fordulsz. Bár tékozló voltál, bár eltávolodtál, bár sokáig távol maradtál tőle, mégis, még most is; szívesen visszavár. Igen, a menny felségese hív meg, jöjj hozzá, hogy életed legyen. Krisztus készségesen megtisztít a bűntől, ha megragadtad őt. Milyen hasznot láttál a bűn szolgálatából? Mit használ neked, hogy testi kívánságaidat és az ördögöt szolgáltad? Hát nem szomorú a fizetés, amit ezért kapsz? Jaj, térj vissza, térj vissza, miért akarnál meghalni? {2T 295.1}   

You have had many convictions, many pangs of conscience. You have had so many purposes and made so many promises, and yet you linger and will not come to Christ that you may have life. Oh, that your heart may be impressed with a sense of this time, that you may now turn and live! Cannot you hear the voice of the True Shepherd in this message? How can you disobey? Trifle not with God, lest He leave you to your own crooked ways. It is life or death with you. Which will you choose? It is a fearful thing to contend with God and resist His pleadings. You may have the love of God burning upon the altar of your heart as you once felt it. You may commune with God as you have done in times past. If you will make a clean track behind you you may again experience the riches of His grace, and your countenance again express His love. {2T 296.1}

Sokszor meggyőződtél már az igazságról, sokszor furdalt a lelkiismeret! Hány célt tűztél már magad elé, hány fogadást tettél! Miért halogatod hát, miért nem jössz Krisztushoz, hogy életed legyen! Jaj, bárcsak észre térnél most, bárcsak visszafordulnál, és élnél! Hát nem ismered fel az igaz pásztor hangját ez üzenetben? Hogyan is tudsz elégedetlen lenni? Ne űzz gúnyt Istenből, nehogy görbe útjaidra hagyjon. Élet és halál kérdése ez számodra. Melyiket választod? Félelmetes dolog ujjat húzni Istennel, szembeszegülni kérleléseivel. Most újra Isten szeretete éghet szíved oltárán, mint valamikor régen. Érintkezhetsz Istennel, mint valaha. Ha tiszta ösvényt hagysz magad után, újra tapasztalhatod kegyelmének gazdagságát, arcod újra az ő szeretetét fejezheti ki. {2T 296.1}   

It is not required of you to confess to those who know not your sin and errors. It is not your duty to publish a confession which will lead unbelievers to triumph; but to those to whom it is proper, who will take no advantage of your wrong, confess according to the word of God, and let them pray for you, and God will accept your work, and will heal you. For your soul's sake, be entreated to make thorough work for eternity. Lay aside your pride, your vanity, and make straight work. Come back again to the fold. The Shepherd is waiting to receive you. Repent, and do your first works, and again come into favor with God. {2T 296.2}

Senki sem várja el, hogy bevalld bűneidet és tévedéseidet azoknak, akik nem tudnak róluk. Nem kötelességed világgá kürtölni bűnvallomásodat, hogy hitetlenek üljenek diadalt felettük, hanem, csak akinek helyénvaló, akik nem kovácsolnak tőkét ballépéseidből. Azoknak valld be Isten szava szerint, hadd imádkozzanak érted, Isten pedig elfogadja majd lépéseidet, és meggyógyít. Üdvösséged kedvéért kérlek, végezz alaposan munkát az örökkévalóságra. Rázd le büszkeségedet, hiúságodat, és végezz becsületes munkát. Térj vissza a nyájhoz. A pásztor várva vár, hogy visszafogadjon. Tarts bűnbánatot, tégy úgy, mint előbb; térj vissza Isten kegyeibe. {2T 296.2}   

***** {2T 296}

***** {2T 296}