× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Chapter 75—A Solemn Dream

JELENTŐSÉGTELJES ÁLOM

On the night of April 30, 1871, I retired to rest much depressed in spirits. For three months I had been in a state of great discouragement. I had frequently prayed in anguish of spirit for relief. I had implored help and strength from God, that I might rise above the heavy discouragements that were paralyzing my faith and hope, and unfitting me for usefulness. That night I had a dream which made a very happy impression upon my mind. I dreamed that I was attending an important meeting at which a large company were assembled. Many were bowed before God in earnest prayer, and they seemed to be burdened. They were importuning the Lord for special light. A few seemed to be in agony of spirit; their feelings were intense; with tears they were crying aloud for help and light. Our most prominent brethren were engaged in this most impressive scene. Brother A was prostrated upon the floor, apparently in deep distress. His wife was sitting among a company of indifferent scorners. She looked as though she desired all to understand that she scorned those who were thus humiliating themselves. {2T 604.1}

1871. április 30-án este nagyon leverten tértem nyugovóra. Már három hónapja erős csüggedés vett erőt rajtam. Gyakran imádkoztam gyötrődő imákkal az enyhülésért. Segítségért és az erőért könyörögtem Istenhez, hogy felül tudnék emelkedni az ólmos levertségen, mely megbénította hitemet, reményemet, s hasznavehetetlenné tett. Akkor éjjel álmot láttam, mely nagyon bátorító benyomást tett rám. Azt álmodtam, hogy fontos összejövetelen veszek részt, amelyre jókora csoport gyűlt össze. Sokan leborulva, buzgón imádkoztak Istenhez, s mintha súlyos terhek nehezedtek volna rájuk. Különös világosságért esedeztek. Néhányan gyötrődni látszottak lelkükben, Hatalmas érzések rendítették meg őket. Könnyek közt, hangosan esedeztek segítségért és világosságért. E megrendítő jelenetben legfőbb vezető testvéreink vettek részt. S. testvér majdnem a padlóra borult, szemlátomást nagy szorongásban. Felesége viszont csoportnyi közömbös gúnyolódó között ült. Úgy látszott, hogy mindenki tudomására akarja hozni, mennyire megveti azokat, akik így megalázzák magukat. {2T 604.1}   

I dreamed that the Spirit of the Lord came upon me, and I arose amid cries and prayers, and said: The Spirit of the Lord God is upon me. I feel urged to say to you that you must commence to work individually for yourselves. You are looking to God and desiring Him to do the work for you which He has left for you to do. If you will do the work for yourselves which you know that you ought to do, then God will help you when you need help. You have left undone the very things which God has left for you to do. You have been calling upon God to do your work. Had you followed the light which He has given you, then He would cause more light to shine upon you; but while you neglect the counsels, warnings, and reproofs that have been given, how can you expect God to give you more light and blessings to neglect and despise? God is not as man; He will not be trifled with. {2T 604.2}

Azt álmodtam, hogy az Úr Lelke szállt rám. Felálltam a kiáltások és imák közepette, és így szóltam: Az Úr Lelke nyugszik rajtam. Arra késztet, hogy felszólítsalak, hogy egyénenként kell megkezdenetek a belső lelki munkát. Istenre tekintetek, azt kívánva, hogy ő végezze el a dolgokat. Ha nekiláttok a feladatnak, melyről tudjátok, hogy meg kell tennetek, Isten segíteni fog, amikor csak szükséges. Nem tettétek meg, amit Isten kifejezetten rátok bízott. Istent kéritek, hogy végezze el helyettetek. Ha követtétek volna a fényt, melyet nyújtott, több fényt ragyogtatott volna rátok. De mivel elhanyagoljátok a küldött tanácsot, figyelmeztetést és megrovást, nem várhatjátok el, hogy több világosságot és áldást nyújtson, hogy azt is elhanyagoljátok és megvessétek. Az Isten nem ember, nem hagy gúnyt űzni magából. {2T 604.2}   

I took the precious Bible and surrounded it with the several Testimonies for the Church, given for the people of God. Here, said I, the cases of nearly all are met. The sins they are to shun are pointed out. The counsel that they desire can be found here, given for other cases situated similarly to themselves. God has been pleased to give you line upon line and precept upon precept. But there are not many of you that really know what is contained in the Testimonies. You are not familiar with the Scriptures. If you had made God's word your study, with a desire to reach the Bible standard and attain to Christian perfection, you would not have needed the Testimonies. It is because you have neglected to acquaint yourselves with God's inspired Book that He has sought to reach you by simple, direct testimonies, calling your attention to the words of inspiration which you had neglected to obey, and urging you to fashion your lives in accordance with its pure and elevated teachings. {2T 605.1}

Felvettem a drága Bibliát, körülraktam néhány kötet bizonyságtétellel a gyülekezet számára, melyet Isten adott népének. Tessék, mondtam, majdnem minden esetre bennük a válasz. Rámutatnak az elkerülendő bűnökre. A tanács, melyért esedeznek, itt van ezekben, másoknak címzetten, akik hasonló helyzetben voltak. Isten jónak látta elétek tárni, sort sor után, elvet elv után. De nem sokan vannak köztetek, akik valóban tudnák, mit tartalmaznak a bizonyságtételek. Nem vagytok jártasak a Bibliában. Ha azzal a kívánsággal tanulmányoztátok volna szavát, hogy megüssétek a Biblia mértékét, hogy keresztény tökéletességre tegyetek szert, nem lett volna szűkség bizonyságtételekre. De mert elhanyagoltátok közelebbről megismerni Isten ihletett könyvét, ezért egyszerű, közvetlen bizonyságtételekkel akart elérni titeket. Így hívni fel figyelmeteket az ihletett igére, melyeknek nem engedelmeskedtetek. Ezért sürget, hozzátok összhangba életeteket az írás tiszta és emelkedett tanításaival. {2T 605.1}   

The Lord designs to warn you, to reprove, to counsel, through the testimonies given, and to impress your minds with the importance of the truth of His word. The written testimonies are not to give new light, but to impress vividly upon the heart the truths of inspiration already revealed. Man's duty to God and to his fellow man has been distinctly specified in God's word; yet but few of you are obedient to the light given. Additional truth is not brought out; but God has through the Testimonies simplified the great truths already given and in His own chosen way brought them before the people to awaken and impress the mind with them, that all may be left without excuse. {2T 605.2}

Az Úr terve, hogy a bizonyságtételekkel figyelmeztessen, intsen, tanácsoljon, s vésse elmétekbe igéje igazságának fontosságát. Az írott bizonyságtételek célja nem új világosság, hanem elevenen a szívetekbe vésni a már kijelentett igazságokat. Az embernek Isten és felebarátjai iránti kötelességét már csak elég világosan kijelenti az ige, mégis kevesen engedelmeskedtetek a világosságnak. Az Úr nem jelentett ki bennük új igazságot. De a bizonyságtételekben egyszerűbben fogalmazta meg a már kijelentetteket. Választott útján népe elé tárta, hogy felébredjenek, és elméjükbe véssék azokat. S hogy senkinek se maradjon kifogása. {2T 605.2}   

Pride, self-love, selfishness, hatred, envy, and jealousy have beclouded the perceptive powers, and the truth, which would make you wise unto salvation, has lost its power to charm and control the mind. The very essential principles of godliness are not understood because there is not a hungering and thirsting for Bible knowledge, purity of heart, and holiness of life. The Testimonies are not to belittle the word of God, but to exalt it and attract minds to it, that the beautiful simplicity of truth may impress all. {2T 605.3}

Büszkeség, önszeretet, önzés, gyűlölet, irigység és féltékenység elhomályosította a felfogóképességet. Az igazság, mely az üdvösségre oktatna titeket, elvesztette vonzerejét, s nem irányítja gondolataitokat. Nem értjük az istenfélelem legelengedhetetlenebb elveit, mert nem éhezzük, és nem szomjazzuk a Biblia ismeretét, a szív tisztaságát, az élet szentségét. A bizonyságtételeknek nem célja lekicsinyelni Isten szavát, hanem felmagasztalni azt. Az is céljuk, hogy a Bibliához vonják gondolatainkat, hogy az igazság gyönyörű kézzelfoghatósága hasson mindenkire. {2T 605.3}   

I said further: As the word of God is walled in with these books and pamphlets, so has God walled you in with reproofs, counsel, warnings, and encouragements. Here you are crying before God, in the anguish of your souls, for more light. I am authorized from God to tell you that not another ray of light through the Testimonies will shine upon your pathway until you make a practical use of the light already given. The Lord has walled you about with light; but you have not appreciated the light; you have trampled upon it. While some have despised the light, others have neglected it, or followed it but indifferently. A few have set their hearts to obey the light which God has been pleased to give them. {2T 606.1}

Ezt mondom továbbá: Ahogy e könyvek és fűzetek fallal veszik körül Isten igéjét, úgy vesz körül fallal titeket az Úr: dorgálással, tanáccsal, figyelmeztetéssel és biztatással. Itt sírtok Isten előtt lelketeket gyötörve több világosságért. Isten felhatalmazott, hogy megmondjam nektek; egyetlen fénysugár sem esik ösvényetekre a bizonyságtételeken át, míg az eddig nyert világosságot át nem ültetitek a gyakorlatba. Az Úr fénnyel falazott körül titeket, de nem értékelitek, sőt, lábbal tapostátok. Néhányan megvetették azt, mások elhanyagolták, félvállról vették. Kevesen tökélték el, hogy követik az Isten adta fényt. {2T 606.1}   

Some that have received special warnings through testimony have forgotten in a few weeks the reproof given. The testimonies to some have been several times repeated, but they have not thought them of sufficient importance to be carefully heeded. They have been to them like idle tales. Had they regarded the light given they would have avoided losses and trials which they think are hard and severe. They have only themselves to censure. They have placed upon their own necks a yoke which they find grievous to be borne. It is not the yoke which Christ has bound upon them. God's care and love were exercised in their behalf; but their selfish, evil, unbelieving souls could not discern His goodness and mercy. They rush on in their own wisdom until, overwhelmed with trials and confused with perplexity, they are ensnared by Satan. When you gather up the rays of light which God has given in the past, then will He give an increase of light. {2T 606.2}

Néhányan külön figyelmeztetést kaptak, de alig pár hét alatt feledték a feddést. Némelyeknek többször is elismételtem, mégsem tartották elég fontosnak, hogy pontosan kövessék a tanácsot. Meseszámba vették azokat. Holott az adott fény segítségével olyan vereségeket és próbákat elkerülhettek volna, melyeket keménynek és szigorúnak találtak. Csak magukra vethetnek. Maguk vették fel az igát, melyet nehéznek tartanak. Ezek nem Krisztus igái. Isten szeretettel gondoskodott róluk, de önző, gonosz, hitetlen lelkük nem ismerte fel jóságát és irgalmát. A maguk bölcsességével robogtak viadalra, míg a próbáktól lenyűgözötten, bizonytalanságoktól zavaradottan Sátán tőrbe nem csalta őket. Ha összegyűjtitek a múltban adott sugarakat, megnöveli majd körülöttetek a fényt. {2T 606.2}   

I referred them to ancient Israel. God gave them His law, but they would not obey it. He then gave them ceremonies and ordinances, that, in the performance of these, God might be kept in remembrance. They were so prone to forget Him and His claims upon them that it was necessary to keep their minds stirred up to realize their obligations to obey and honor their Creator. Had they been obedient, and loved to keep God's commandments, the multitude of ceremonies and ordinances would not have been required. {2T 607.1}

Hivatkoztam a régi Izráelre. Isten nekik adta törvényét, de nem engedelmeskedtek annak. Majd szertartásokat és rendeléseket adott, hogy ne feledjék el Istent. Oly hajlamosak voltak Isten feledésére, hogy szüntelen emlékeztetni kellett őket, nehogy elfeledjék, hogy engedelmesség és tisztelet illeti Teremtőjüket. Ha engedelmesek lettek volna, ha szeretetből megtartották volna a törvényt, semmi szűkség sem lett volna e szertartásokra és rendelésekre. {2T 607.1}   

If the people who now profess to be God's peculiar treasure would obey His requirements, as specified in His word, special testimonies would not be given to awaken them to their duty and impress upon them their sinfulness and their fearful danger in neglecting to obey the word of God. Consciences have been blunted because light has been set aside, neglected, and despised. And God will remove these testimonies from the people, and will deprive them of strength, and humble them. {2T 607.2}

Ha a nép, amely most állítja magáról, hogy Isten különleges kincse, engedelmeskedne az igében leírt kívánalmaknak, Isten nem adott volna külön bizonyságtételeket, hogy ráébressze őket kötelességükre, bűnös voltukra és félelmes veszedelmükre, ha elhanyagolják az Isten igéjének járó engedelmességet. Azért tompult el lelkiismeretük, mert félretették, elhanyagolták és lenézték a világosságot. Ezért Isten eltávolítja e bizonyságtételeket népétől, megfosztja őket az erőtől, és megalázza őket. {2T 607.2}   

I dreamed that, as I was speaking, the power of God fell upon me in a most remarkable manner, and I was deprived of all strength, yet I had no vision. I thought that my husband stood up before the people and exclaimed: “This is the wonderful power of God. He has made the testimonies a powerful means of reaching souls, and He will work yet more mightily through them than He has hitherto done. Who will be on the Lord's side?” {2T 607.3}

Azt álmodtam, hogy beszédem közben jelentős mértékben Isten hatalma szállt rám, elhagyott minden erőm, mégsem nyertem látomást. Mintha férjem a gyülekezet elé állt volna: „Ez Isten csodálatos hatalma. Ő tette a bizonyságokat hatalmas eszközzé a lelkek elérésére, és még hatalmasabban fog munkálkodni általuk, mint eddig. Ki áll az Úr oldalára?” {2T 607.3}   

I dreamed that quite a number instantly sprang to their feet and responded to the call. Others sat sullen, some manifested scorn and derision, and a few seemed wholly unmoved. One stood by my side and said: “God has raised you up and has given you words to speak to the people and to reach hearts as He has given to no other one. He has shaped your testimonies to meet cases that are in need of help. You must be unmoved by scorn, derision, reproach, and censure. In order to be God's special instrument, you should lean to no one, but hang upon Him alone, and, like the clinging vine, let your tendrils entwine about Him. He will make you a means through which to communicate His light to the people. You must daily gather strength from God in order to be fortified, that your surroundings may not dim or eclipse the light that He has permitted to shine upon His people through you. It is Satan's special object to prevent this light from coming to the people of God, who so greatly need it amid the perils of these last days. {2T 607.4}

Azt álmodtam, hogy sokan talpra ugrottak a hívásra. Mások konokul ülve maradtak. Némelyek gúnyolódtak és hahotáztak, s mások teljesen közömbösnek látszottak. A mellettem álló megszólalt: „Isten szavakat adott szádba, hogy szólj a népnek, s eléljed szívüket, mint senki más. Úgy alakította bizonyságtételeidet, hogy megfeleljenek a segítségre szorulóknak. Na zavarjon a gúny, csúfolódás, szemrehányás és gáncsoskodás. Hogy Isten különleges eszköze lehess, ne támaszkodj senkire, hanem őrajta csüggj. Mint futószőlő, őt öleld át kocsányaiddal. Naponta belőle gyűjts erőt, hogy megerősödj, hogy környezeted ne tompítsa, se el ne fedje a világosságot, melyet az Úr általad ragyogtat népére. Sátán különleges célja megakadályozni, hogy eljusson Isten népéhez a küldött fény, noha igen nagy szükségük van erre az utolsó idők veszélyei között. {2T 607.4}   

“Your success is in your simplicity. As soon as you depart from this, and fashion your testimony to meet the minds of any, your power is gone. Almost everything in this age is glossed and unreal. The world abounds in testimonies given to please and charm for the moment, and to exalt self. Your testimony is of a different character. It is to come down to the minutiae of life, keeping the feeble faith from dying, and pressing home upon believers the necessity of shining as lights in the world. {2T 608.1}

Sikered titka az egyenes beszéd, a kézzelfoghatóság. Ha ettől eltávozol, ha ember szája íze szerint alakítod bizonyságtételeidet, erőd el fog hagyni. E korban csaknem minden tetszetős és valószerűtlen. Hemzseg a világ a bizonyságtételektől, melyeket azért hirdetnek, hogy pillanatnyilag tetsszenek, bájoljanak és elnézzék a bűnt. A te bizonyságtételed más. Le kell hajolnia az élet apróságaihoz, hogy megóvja a pislákoló hitet a haláltól, s besulykolja a hívőkbe annak szükségét, hogy a világ világosságaként ragyogjanak. {2T 608.1}   

“God has given you your testimony, to set before the backslider and the sinner his true condition and the immense loss he is sustaining by continuing a life of sin. God has impressed this upon you by opening it before your vision as He has to no other one now living, and according to the light He has given you will He hold you responsible. ‘Not by might, nor by power, but by My Spirit, saith the Lord of hosts.’ Lift up your voice like a trumpet, and show My people their transgressions, and the house of Israel their sins.” {2T 608.2}

Isten ezért adta a bizonyságtételeket, hogy a botladozó és bűnös elé tárd valódi állapotukat, hogy megértsék az óriási veszteséget, melyet a bűn okoz nekik. Isten mélyebben elmédbe véste ezt, mint bárki más most élőnek, és világosságod szerint tart felelősnek is. „Nem erővel, sem hatalommal, hanem ez én Lelkemmel, mondja a seregek Ura. Mint harsona, emeld fel hangodat és hirdesd népemnek bűneit és Jákob házának vétkeit.” {2T 608.2}   

This dream had a powerful influence upon me. When I awoke, my depression was gone, my spirits were cheerful, and I realized great peace. Infirmities that had unfitted me for labor were removed, and I realized a strength and vigor to which I had for months been a stranger. It seemed to me that angels of God had been commissioned to bring me relief. Unspeakable gratitude filled my heart for this great change from despondency to light and happiness. I knew that help had come from God. This manifestation appeared to me like a miracle of God's mercy, and I will not be ungrateful for His loving-kindness. {2T 608.3}

Az álom mély benyomást tett rám. Mire felébredtem, elpárolgott levertségem, derült voltam, és mély béke áradt el bennem. Munkaképtelenné tevő gyöngeségeim elhagytak, életerőm visszatért, holott hónapok óta semmi erő sem volt bennem. Úgy tűnt előttem, hogy Isten angyalokat bízott meg enyhülést hozni nekem. Kimondhatatlan hála töltötte el szívemet a gyökeres változásért, hogy elkeseredésből világosságra és boldogságra vezetett. E változás olybá tűnt előttem, mintha Isten kegyelmének csodája lett volna, s ezért mindig hálás leszek szerető gondoskodásáért. {2T 608.3}   

***** {2T 609}

***** {2T 609}