× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Chapter 11—The Temperance Work

MÉRTÉKLETESSÉG

In our work more attention should be given to the temperance reform. Every duty that calls for reform involves repentance, faith, and obedience. It means the uplifting of the soul to a new and nobler life. Thus every true reform has its place in the work of the third angel's message. Especially does the temperance reform demand our attention and support. At our camp meetings we should call attention to this work and make it a living issue. We should present to the people the principles of true temperance and call for signers to the temperance pledge. Careful attention should be given to those who are enslaved by evil habits. We must lead them to the cross of Christ. {6T 110.1}

Nagyobb figyelmet kellene szentelnünk a mértékletességben való megújulásra. Minden megújulást parancsoló kötelesség magában foglalja a bűnbánatot, a hitet, és az engedelmességet, s a lélek új, nemesebb életre való felemelését jelenti. Ezért a harmadik angyal üzenetében minden igaz megújulás helyénvaló. Különösen a mértékletességben való megújulás követeli figyelmünket és támogatásunkat. Tábori összejöveteleinken hívjuk fel a figyelmet erre a kötelességre, s tegyük főkérdéssé azt. Hirdessük az embereknek az igaz mértékletesség elveit, s gyűjtsünk aláírásokat a mértékletesség fogadalmához. Fordítsunk gondoskodó figyelmet a rossz szokások rabszolgáira. Vezessük őket Krisztus keresztjéhez. {6T 110.1}   

Our camp meetings should have the labors of medical men. These should be men of wisdom and sound judgment, men who respect the ministry of the word and who are not victims of unbelief. These men are the guardians of the health of the people, and they are to be recognized and respected. They should give instruction to the people in regard to the dangers of intemperance. This evil must be more boldly met in the future than it has been in the past. Ministers and doctors should set forth the evils of intemperance. Both should work in the gospel with power to condemn sin and exalt righteousness. Those ministers or doctors who do not make personal appeals to the people are remiss in their duty. They fail of doing the work which God has appointed them. {6T 110.2}

Vonjunk be orvosokat tábori összejöveteleink munkájába. Bölcs és megbízható ítélőképességű orvosokat, akik tiszteletben tartják az igeszolgálatot; akik nem a hitetlenség áldozatai. Ők a nép egészségének őrei, ezért tiszteljük őket. Tanítsák az embereket a mértéktelenség veszedelmeire. Határozottabban szálljunk szembe e rosszal. A lelkészek és orvosok hívják fel a figyelmet a mértéktelenséggel járó betegségekre. A Szentírás szerint ítéljék el erőteljesen a bűnt, és magasztalják az igaz tetteket. Akik nem intéznek felhívásokat az emberekhez, hanyagul teljesítik kötelességüket. Elmulasztják végezni az Isten által rájuk bízott feladatot. {6T 110.2}   

In other churches there are Christians who are standing in defense of the principles of temperance. We should seek to come near to these workers and make a way for them to stand shoulder to shoulder with us. We should call upon great and good men to second our efforts to save that which is lost. {6T 110.3}

Más egyházakban is akadnak keresztények, akik védelmezik a mértékletesség elveit. Lépjünk szoros kapcsolatra velük, adjunk helyet nekik, hogy összevetett vállal dolgozhassunk. Hívjunk fel tekintélyes és jó embereket, hogy segítsenek megmenteni az elveszettet. {6T 110.3}   

If the work of temperance were carried forward by us as it was begun thirty years ago; if at our camp meetings we presented before the people the evils of intemperance in eating and drinking, and especially the evil of liquor drinking; if these things were presented in connection with the evidences of Christ's soon coming, there would be a shaking among the people. If we showed a zeal in proportion to the importance of the truths we are handling, we might be instrumental in rescuing hundreds, yea thousands, from ruin. {6T 111.1}

Ha úgy folytatnánk a mértékletesség munkáját, mint harminc éve kezdtük, ha tábori összejöveteleinken az emberek elé tárnánk a mértéktelen evésivás káros következményeit, különösen a szeszes italok veszélyét, és ha Krisztus közeli második eljövetelével összefüggésben tárnánk eléjük e kérdéseket, akkor fel tudnánk rázni az embereket Ha lelkesedésünk arányban állna az általunk emlegetett igazságokkal, százakat, sőt ezreket menthetnénk meg a pusztulástól. {6T 111.1}   

Only eternity will reveal what has been accomplished by this kind of ministry—how many souls, sick with doubt, and tired of worldliness and unrest, have been brought to the Great Physician, who longs to save to the uttermost all who come unto Him. Christ is a risen Saviour, and there is healing in His wings. {6T 111.2}

Az örökkévalóság deríti ki, mit értünk el ezzel a szolgálattal. Hány kétségektől beteg, világiasságba és nyugtalanságba fáradt lelket vezettünk el a nagy orvoshoz, aki vágyik mindörökre üdvözíteni a hozzá jövőket. Krisztus feltámadt Üdvözítő, s szárnya alatt gyógyulás lakik. {6T 111.2}   

***** {6T 111}

***** {6T 111}   

As we see men going where the liquid poison is dealt out to destroy their reason, as we see their souls imperiled, what are we doing to rescue them? Our work for the tempted and fallen will achieve real success only as the grace of Christ reshapes the character and the man is brought into living connection with the infinite God. This is the purpose of all true temperance effort. We are called upon to work with more than human energy, to labor with the power that is in Jesus Christ. The One who stooped to take human nature is the One who will show us how to conduct the battle. Christ has left His work in our hands, and we are to wrestle with God, supplicating day and night for the power that is unseen. It is laying right hold of God through Jesus Christ that will gain the victory. {6T 111.3}

Mit teszünk, ha látjuk, hogy az emberek oda tartanak, ahol a folyékony mérget mérik, mely elpusztítja értelmünket, és veszedelembe sodorja lelküket? Csak akkor lesz igazán eredményes a megkísértettekért és elesettekért végzett munkánk, ha Krisztus kegyelme alakítja újjá jellemüket, s hozza az embereket élő összeköttetésbe a végtelen Istennel. Ez minden igaz mértékletességtevékenység célja. Isten felhív, hogy több mint emberi erővel dolgozzunk. A Jézus Krisztusban élő a hatalommal. Az mutatja meg, hogyan vívjuk a csatát, aki emberi természetet öltve magára hajolt le hozzánk. Krisztus ránk bízta ezt a feladatot, ezért éjjelnappal küzdenünk kell Istennel, könyörögve a láthatatlan hatalomért. Akkor vívjuk ki a győzelmet, ha Jézus Krisztuson keresztül megragadjuk Istent. {6T 111.3}