× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Chapter 17—The Need of Educational Reform

A TANÍTÁS MAGASABB MÓDSZERÉT

“And they shall build the old wastes, they shall raise up the former desolations, and they shall repair the waste cities, the desolations of many generations.” “And thou shalt be called, The repairer of the breach, The restorer of paths to dwell in.” Isaiah 61:4; 58:12. These words of Inspiration present before believers in present truth the work that should now be done in the education of our children and youth. When the truth for these last days came to the world in the proclamation of the first, second, and third angel's messages, we were shown that in the education of our children a different order of things must be brought in; but it has taken much time to understand what changes should be made. {6T 126.1}

„Megépítik a régi romokat, az ősi pusztaságokat helyreállítják, és a puszta városokat megújítják, és a régi nemzettségek pusztaságait… És neveztetsz romlás építőjének, ösvények megújítójának.” (Ésa 61:4, 58:12) Az ihletésnek e szavai megszabják a jelen igazságban hívők feladatát gyermekeink és ifjaink nevelése terén. Mikor az utolsó idők igazsága a földre jött az első, második és harmadik angyal üzenetének hirdetésével, az Úr már akkor tudtunkra adta, hogy vezessünk be más rendet gyermekeink nevelése terén. Mégis hosszú időbe telt, míg megértettük, hogy milyen változásokat kell foganatosítanunk. {6T 126.1}   

Our work is reformatory; and it is the purpose of God that through the excellence of the work done in our educational institutions the attention of the people shall be called to the last great effort to save the perishing. In our schools the standard of education must not be lowered. It must be lifted higher and still higher, far above where it now stands; but the education given must not be confined to a knowledge of textbooks merely. The study of textbooks alone cannot afford students the discipline they need, nor can it impart true wisdom. The object of our schools is to provide places where the younger members of the Lord's family may be trained according to His plan of growth and development. {6T 126.2}

A mi kötelességünk a feljavítás. Isten célja nevelőintézeteink kitűnő munkájával felhívni a figyelmet a pusztulók megmentéséért folyó utolsó nagy erőfeszítésre. Nem szabad hagynunk, hogy a nevelés színvonala alacsonyabbra süllyedjen. Ellenkezőleg. Magasabbra s még magasabbra kell emelnünk, messze a jelen színvonal fölé. A tanításnak nem szabad a tankönyvekre szorítkozni, mert az magában nem adja meg a tanulóknak a szükséges fegyelmet, sem az igazi bölcsességet. Iskoláink célja, hogy az Úr családjának ifjú tagjait Isten növekedés és fejlődés terve szerint neveljük. {6T 126.2}   

Satan has used the most ingenious methods to weave his plans and principles into the systems of education, and thus gain a strong hold on the minds of the children and youth. It is the work of the true educator to thwart his devices. We are under solemn, sacred covenant to God to bring up our children for Him and not for the world; to teach them not to put their hands into the hand of the world, but to love and fear God, and to keep His commandments. They should be impressed with the thought that they are formed in the image of their Creator and that Christ is the pattern after which they are to be fashioned. Most earnest attention must be given to the education which will impart a knowledge of salvation, and will conform the life and character to the divine similitude. It is the love of God, the purity of soul woven into the life like threads of gold, that is of true worth. The height man may thus reach has not been fully realized. {6T 127.1}

Az ellenfél lángeszű módszereket agyalt ki, hogy beleszője terveit és elveit a nevelés rendszerébe, így egyeduralkodhasson a gyermekek és fiatalok gondolatain. Az igazi nevelő kötelessége meghiúsítani mesterkedéseit. Ünnepélyes, szent szövetség köt minket Istenhez, hogy neki, ne pedig a világnak neveljük gyermekeinket. Tanítsuk meg őket, hogy ne a világgal fogjanak össze, hanem Istent féljék és szeressék, és az ő parancsolatait tartsák meg. Véssük elméjükbe, hogy Teremtőjük a maga képmására alkotta őket, s Krisztus mintájára kell alakulniuk. Szenteljük a legkomolyabb figyelmet a nevelésre, ami a megváltás ismeretét terjeszti, s az Isten hasonlatosságára neveli az életet és jellemet. Az Isten szeretete az igazi érték, az életbe aranyfonálként beleszőtt lelki tisztaság. Ma még el sem tudjuk képzelni a magasságot, melyet ilyenformán elérhetünk. {6T 127.1}   

For the accomplishment of this work a broad foundation must be laid. A new purpose must be brought in and find place, and students must be aided in applying Bible principles in all they do. Whatever is crooked, whatever is twisted out of the right line, is to be plainly pointed out and avoided; for it is iniquity not to be perpetuated. It is important that every teacher should love and cherish sound principles and doctrines, for this is the light to be reflected upon the pathway of all students. {6T 127.2}

Széles alapokat kell lefektetnünk a cél elérése érdekében. Új lendületet kell bevezetnünk s helyet szorítanunk annak. Segítenünk kell a tanulókat, hogy mindenben a Biblia elveit alkalmazzák. Ami csak fonák, ami csak a helyes vonalaktól eltér, világosan mutassunk rá, s kerüljük el, hogy ne állandósítsuk a gonoszságot. Minden tanítónak fontos helyes elveket és tanításokat táplálnia szívében, mert ezt a fényt kell a tanulók útjára vetni. {6T 127.2}   

The Third Angel's Message in our Schools

A harmadik angyal üzenete iskoláinkban

In the book of Revelation we read of a special work that God desires to have His people do in these last days. He has revealed His law and shown us the truth for this time. This truth is constantly unfolding, and God designs that we shall be intelligent in regard to it, that we may be able to distinguish between right and wrong, between righteousness and unrighteousness. {6T 127.3}

A Jelenések könyvében olvasunk a különleges feladatokról, melyeket az utolsó időkben Isten az ő népétől elvár. Az Úr kijelentette nekik törvényét, s eléjük tárta az utolsó időknek szóló igazságot. Ez az igazság szüntelenül szélesebbre tárul. Isten értelmes felfogást kíván tőlük, hogy különbséget tudjanak tenni a helyes és a helytelen, az igaz tettek és a gonoszságok között. {6T 127.3}   

The third angel's message, the great testing truth for this time, is to be taught in all our institutions. God designs that through them this special warning shall be given, and bright beams of light shall shine to the world. Time is short. The perils of the last days are upon us, and we should watch and pray, and study and heed the lessons that are given us in the books of Daniel and the Revelation. {6T 128.1}

A harmadik angyal üzenetét – időnk nagy vízválasztó igazságát – összes iskolánkban tanítanunk kell. Isten terve, hogy terjesszük e különleges figyelmeztetést iskoláinkban, így a fény ragyogó sugarai világítanak a világba. Az idő rövid. Fejünk fölött tornyosulnak az utolsó napok veszedelmei. Virrasszunk tehát és imádkozzunk. Tanulmányozzuk és engedelmeskedjünk is a Dániel és Jelenések könyvéből nyert tanításoknak. {6T 128.1}   

When John was banished from those he loved to lonely Patmos, Christ knew where to find His faithful witness. John said: “I John, who also am your brother, and companion in tribulation, and in the kingdom and patience of Jesus Christ, was in the isle that is called Patmos, for the word of God, and for the testimony of Jesus Christ. I was in the Spirit on the Lord's day, and heard behind me a great voice, as of a trumpet.” The Lord's day is the seventh day, the Sabbath of creation. On the day that God sanctified and blessed, Christ signified “by His angel unto His servant John” things which must come to pass before the close of the world's history, and He means that we should become intelligent with regard to them. It is not in vain that He declares: “Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein: for the time is at hand.” Revelation 1:9, 10, 1-3. This is the education that is to be patiently given. Let our lessons be appropriate for the day in which we live, and let our religious instruction be given in accordance with the messages God sends. {6T 128.2}

Mikor Jánost száműzték szerettei köréből a kietlen Pátmoszra, Krisztus tudta, hol találja meg hű tanúját. János mondta: „Én, János, aki néktek atyátokfia is vagyok, társatok is a Jézus Krisztus szenvedésében és királyságában és tűrésében, a szigeten voltam, amely Páthmósnak neveztetik, az Isten beszédéért és a Jézus Krisztus bizonyságtételéért. Lélekben ott voltam az Úrnak napján.” Az Úr napja a hetedik nap, a teremetés szombatja. Azon a napon, melyet Isten megszentelt és megáldott, „elküldte angyalát, s úgy jelentette ki szolgájának, Jánosnak” az eseményeket, melyeknek be kell következniük a világ történelmének lezárása előtt. S most az a szándéka, hogy értelmes emberek módjára megértsük ezeket. Nem hiába jelenti ki: „Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják e prófétálásnak beszédeit.” (Jel 1:910, 1:13) Ez az a nevelés, melyet türelmesen folytatnunk kell. Tanításunk legyen megfelelő ezekre a napokra, mikor vallásoktatásunk is álljon összhangban az Istenküldte üzenetekkel. {6T 128.2}   

We shall have to stand before magistrates to answer for our allegiance to the law of God, to make known the reasons of our faith. And the youth should understand these things. They should know the things that will come to pass before the closing up of the world's history. These things concern our eternal welfare, and teachers and students should give more attention to them. By pen and voice, knowledge should be imparted which will be meat in due season, not only to the young, but to those of mature years also. {6T 128.3}

Isten törvényei iránti elkötelezettségünkért bíróságok elé állítanak majd, hogy indokoljuk meg hitünket. A fiatalok értsék meg ezeket a dolgokat. Tudniuk kell, mi történik a történelem lezárása előtt, hisz ezek határozzák meg örök jólétüket. A tanítók és tanulók fordítsanak erre nagyobb figyelmet. Terjesszük a tudást szóval és tollal, hogy idején enni adjunk, nemcsak fiataloknak, de idősebbeknek is. {6T 128.3}   

We are living in the closing scenes of these perilous times. The Lord foresaw the unbelief that now prevails respecting His coming; and again and again He has given warning in His word that this event will be unexpected. The great day will come as a snare “on all them that dwell on the face of the whole earth.” Luke 21:35. But there are two classes. To one the apostle gives these encouraging words: “Ye, brethren, are not in darkness, that that day should overtake you as a thief.” 1 Thessalonians 5:4. Some will be ready when the Bridegroom comes, and will go in with Him to the marriage. How precious is this thought to those who are waiting and watching for His appearing! Christ “loved the church, and gave Himself for it; that He might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that He might present it to Himself a glorious church, not having spot, or wrinkle, or any such thing; but that it should be holy and without blemish.” Ephesians 5:25-27. Those whom God loves enjoy this favor because they are lovely in character. {6T 129.1}

E veszedelmes idők záró eseményei között élünk. Az Úr előre látta az eljövetele küszöbén uralkodó hitetlenséget. Ezért ismételten figyelmeztetett, hogy eljövetele váratlan lesz. „Mintegy tör, úgy lep meg mindeneket, akik az egész föld színén lakoznak.” (Lk 21:35) Két csoport él a földön. Az apostol így szól az egyikhez: „De ti, atyámfiai, nem jártok a sötétségben, hogy az a nap tolvaj módra lepjen meg titeket.” (1Thess 5:4) Lesznek, akik készen várják a vőlegény érkezését, s vele együtt bemennek a menyegzőre. Mily becses ez a gondolat azoknak, akik várják és vigyázzák megjelenését! „Krisztus szerette az egyházat, és önmagát adta azért, hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek fürdőjével az Ige által. Hogy majd maga elébe állítsa dicsőségben az egyházat, úgy hogy ne legyen rajta szeplő, vagy sömörkőzés, vagy valami afféle, hanem legyen szent és feddhetetlen.” (Eféz 5:2527) Akiket Isten szeret, azért nyerik el tetszését, mert szépséges a jellemük. {6T 129.1}   

The great, grand work of bringing out a people who will have Christlike characters, and who will be able to stand in the day of the Lord, is to be accomplished. As long as we sail with the current of the world we need neither canvas nor oar. It is when we turn squarely about to stem the current that our labors begin. Satan will bring in every kind of theory to pervert the truth. The work will go hard, for since the fall of Adam it has been the fashion of the world to sin. But Christ is on the field of action. The Holy Spirit is at work. Divine agencies are combining with the human in reshaping the character according to the perfect pattern, and man is to work out that which God works in. Will we as a people do this God-given work? Will we carefully heed all the light that has been given, keeping constantly before us the one object of fitting students for the kingdom of God? If by faith we advance step by step in the right way, following the Great Leader, light will shine along our pathway; and circumstances will occur to remove the difficulties. The approval of God will give hope, and ministering angels will co-operate with us, bringing light and grace, and courage and gladness. {6T 129.2}

El kell végeznünk a nagyszerű, fenséges munkát, hogy népet vezessünk ki, akiknek krisztusi a jelleme, s akik helyt tudnak állni az Úr napján. Míg a világ árjával úszunk, nem kell se vitorla, se evező. Hanem amikor szembe fordulunk az árral, akkor kell nekigyürkőznünk. Az ellenfél becsempész mindenféle és fajta elméletet, hogy elferdítse az igazságot. A munka nehezen halad majd, mert Ádám bukása óta a világ divatja a bűn. Krisztus azonban a tettek mezején van. A Szentlélek is munkálkodik. Az isteni eszközök összefognak emberi eszközeivel, hogy a tökéletes mintára alakítsák újjá a jellemet. S az embereknek meg kell valósítani, amit Isten beléjük ültet. Népünknek el kell végeznie ezt az Isten által kiszabott feladatot. Lelkiismeretesen engedelmeskednünk kell az összes kapott világosságnak. Szüntelen tartsuk szem előtt az egyedüli célt – embereket készíteni fel Isten országára. Ha hit által lépésrőllépésre a helyes irányban haladunk, követve mindenható vezetőnket, akkor világosság ragyog ösvényünkre, s úgy alakulnak a körülmények, hogy eltávolítják a nehézségeket. Isten jóváhagyása reményt kelt bennük, s a szolgáló angyalok együtt munkálkodnak velünk, világosságot és kegyességet, bátorságot és örömöt hozva. {6T 129.2}   

Then let no more time be lost in dwelling on the many things which are not essential and which have no bearing upon the present necessities of God's people. Let no more time be lost in exalting men who know not the truth, “for the time is at hand.” There is no time now to fill the mind with theories of what is popularly called “higher education.” The time devoted to that which does not tend to assimilate the soul to the likeness of Christ is so much time lost for eternity. This we cannot afford, for every moment is freighted with eternal interests. Now, when the great work of judging the living is about to begin, shall we allow unsanctified ambition to take possession of the heart and lead us to neglect the education required to meet the needs in this day of peril? {6T 130.1}

Ne pazaroljunk hát több időt nélkülözhető dolgokra, s arra, aminek semmi köze Isten népe közvetlen szükségleteihez. Ne vesztegessünk időt olyanok dicsőítésére, akik nem ismerik az igazságot, mert közel az idő. Nem fecsérelhetjük el időnket úgynevezett magasabb műveltséggel tömni tele fejünket. Teljesen elfecsérelt az arra szentelt idő, ami nem segíti lelkünket Krisztus képmására, sem az örökkévalóság számára alakulnunk. Nem engedhetjük ezt meg magunknak, mert minden pillanat örök érdekekkel terhes. Most, mikor elkezdődött az élők ítéletének sorsdöntő tevékenysége, megengedhetjüke magunknak, hogy meg nem szentelt nagyravágyás töltsön el, s elhanyagoltassa velünk a veszedelemnek e napjához szükséges nevelést? {6T 130.1}   

In every case the great decision is to be made whether we shall receive the mark of the beast or his image, or the seal of the living God. And now, when we are on the borders of the eternal world, what can be of so much value to us as to be found loyal and true to the God of heaven? What is there that we should prize above His truth and His law? What education can be given to the students in our schools that is so necessary as a knowledge of “What saith the Scriptures?” {6T 130.2}

Minden esetben nagy horderejű határozat születik. A fenevad vagy képének jelét vesszüke magunkra, vagy az élő Isten pecsétjét. S most, amint az örökkévaló világ határán állunk, mi lehetne oly becses számunkra, mint hűnek és igaznak találtatni az élő, mennyei Isten iránt? Mit becsülnénk többre az ő igazságánál és törvényénél? Milyen nevelésben részesíthetjük iskoláink tanulóit, mely annyira fontos lenne, mint annak ismerete, hogy mit mond az Írás? {6T 130.2}   

We know that there are many schools which afford opportunities for education in the sciences, but we desire something more than this. The science of true education is the truth, which is to be so deeply impressed on the soul that it cannot be obliterated by the error that everywhere abounds. The third angel's message is truth, and light, and power, and to present it so that right impressions will be made upon hearts should be the work of our schools as well as of our churches, of the teacher as well as of the minister. Those who accept positions as educators should prize more and more the revealed will of God so plainly and strikingly presented in Daniel and the Revelation. {6T 131.1}

Tudjuk, hogy sok iskola lehetőségekkel kecsegtet a tudományos képesítés terén, de mi ennél többet kívánunk. Az igaz nevelés tudománya az igazság, melyet olyan mélyen kell belevésnünk a lélekbe, hogy a mindenfelé burjánzó tévedés ki ne törölhesse. A harmadik angyal üzenete igazság, világosság és erő. Ezért úgy tárjuk az emberek elé, hogy a helyes benyomást tegye szívükre. Ez legyen iskoláink, gyülekezeteink, tanítóink és lelkészeink célja. Akik elfogadják a nevelők tisztjét, értékeljék egyre nagyobbra Isten kijelentett akaratát, melyet oly világosan s megrázón hirdet Dániel és Jelenések könyve. {6T 131.1}   

Bible Study

A Biblia tanulmányozása

The urgent necessities that are making themselves felt in this time demand a constant education in the word of God. This is present truth. Throughout the world there should be a reform in Bible study, for it is needed now as never before. As this reform progresses, a mighty work will be wrought; for when God declared that His word should not return unto Him void, He meant all that He said. A knowledge of God and of Jesus Christ “whom He has sent” is the highest education, and it will cover the earth with its wonderful enlightenment as the waters cover the sea. {6T 131.2}

A sürgős szükségletek, melyek most éreztetik magukat, megkövetelik az Isten Igéjére való szüntelen nevelést. Ez a jelen igazság. Tökéletesítsük a Biblia tanulmányozását szerte a világon, mert nagyobb szükség van rá, mint valaha. Amint ez a tökéletesítés előrehalad, hatalmas munkát fog elvégezni, mert Isten komolyan gondolt mindent, amit mondott, mikor kijelentette, hogy Igéje nem tér hozzá vissza üresen. Isten, és akit elküldött, Jézus Krisztus ismerete a legmagasabb műveltség. Ez özönli el majd a világot, csodálatos világosságával, amint a víz borítja a tengert. {6T 131.2}   

Bible study is especially needed in the schools. Students should be rooted and grounded in divine truth. Their attention should be called, not to the assertions of men, but to the word of God. Above all other books, the word of God must be our study, the great textbook, the basis of all education; and our children are to be educated in the truths found therein, irrespective of previous habits and customs. In doing this, teachers and students will find the hidden treasure, the higher education. {6T 131.3}

A Biblia tanulmányozása különösen az iskolákban elengedhetetlen. A tanulókat gyökereztessük, alapozzuk meg az isteni igazságban. Ne emberek állításaira tereljük a figyelmünket, hanem Isten szavára. Minden más könyv felett az Isten Igéje legyen tanulmányunk tárgya, a legfőbb tankönyvünk, minden nevelés alapja. Neveljük gyermekeinket a Biblia igazságaira, tekintet nélkül előző szokásaikra. Ha ezt tesszük, a tanítók és a tanulók meglelik majd a rejtett kincset, a magasabb műveltséget. {6T 131.3}   

Bible rules are to be the guide of the daily life. The cross of Christ is to be the theme, revealing the lessons we must learn and practice. Christ must be brought into all the studies, that students may drink in the knowledge of God and may represent Him in character. His excellence is to be our study in time as well as in eternity. The word of God, spoken by Christ in the Old and New Testaments, is the bread from heaven; but much that is called science is as dishes of human invention, adulterated food; it is not the true manna. {6T 132.1}

Tegyük a Biblia szabályait mindennapi éltünk irányítójává. Krisztus keresztje a téma, mely olyan leckéket jelent ki, melyeket meg kell tanulnunk, és gyakorolnunk kell. Vigyük Krisztust az összes tantárgyba, hogy a tanulók ihassanak Isten ismeretéből, s jellemükkel is őt képviselhessék. Tanulmányaink tárgya legyen Isten jellemének nagyszerűsége már most, a jelenben csakúgy, mint majd az örökkévalóságban. Isten szava a mennyből leszállt kenyér, amit Krisztus jelentett ki az Ó és Újszövetségben. Annak jórésze viszont, amit tudománynak neveznek, nem más, mint emberek által kitalált, hamisított étel. Nem igazi manna. {6T 132.1}   

In God's word is found wisdom unquestionable, inexhaustible—wisdom that originated, not in the finite, but in the infinite mind. But much of that which God has revealed in His word is dark to men, because the jewels of truth are buried beneath the rubbish of human wisdom and tradition. To many the treasures of the word remain hidden, because they have not been searched for with earnest perseverance until the golden precepts were understood. The word must be searched in order to purify and prepare those who receive it to become members of the royal family, children of the heavenly King. {6T 132.2}

Isten szavában megtámadhatatlan, kimeríthetetlen bölcsességet találunk, mely nem véges, de végtelen értelemből származik. Isten kijelentései közül azonban sok minden homályos, sötét az emberek előtt, mert az emberi bölcsesség és hagyomány szeretete eltemette az igazság ékköveit. Az Ige kincsei sokak elől rejtve maradnak, mert nem kutatnak fáradhatatlanul, míg meg nem értik az arany elveket. Kutassuk az Írásokat, hogy megtisztíthassa és előkészíthesse elfogadóit, s ezzel a királyi család tagjaivá, Isten gyermekévé válhassanak. {6T 132.2}   

The study of God's word should take the place of the study of those books that have led minds into mysticism and away from the truth. Its living principles, woven into our lives, will be our safeguard in trials and temptations; its divine instruction is the only way to success. As the test comes to every soul, there will be apostasies. Some will prove to be traitors, heady, high-minded, and self-sufficient, and will turn away from the truth, making shipwreck of faith. Why? Because they did not live “by every word that proceedeth out of the mouth of God.” They did not dig deep and make their foundation sure. When the words of the Lord through His chosen messengers are brought to them, they murmur and think the way is made too strait. In the sixth chapter of John we read of some who were thought to be disciples of Christ, but who, when the plain truth was presented to them, were displeased and walked no more with Him. In like manner these superficial students also will turn away from Christ. {6T 132.3}

Isten szavának tanulmányozása lépjen azoknak a könyveknek helyébe, melyek homályba burkolták az Igét s elvezették az emberek gondolkodását az igazságtól. Az Ige elvei, ha életünkbe szőjük, megőriznek minket a kísértésekben és a próbákban. Utasításai pedig az egyetlen sikerre vezető út. Amikor minden lélek próbára kerül, lesznek, akik hitelhagyóvá válnak. Néhányról kiderül, hogy árulók, gőgösek, nagyképűek és önelégültek. Elfordulnak majd az igazságtól, hitük pedig hajótörést szenved. Miért? Mert nem „élnek minden igével, mely Isten ajkáról való”. Nem ástak mélyre, hogy biztos alapjuk legyen. Mikor a választott hírnökökön át az Úr szava hozzájuk érkezik, mormogni kezdenek, s azt gondolják, hogy túl keskeny az út. János evangéliuma hatodik fejezetében olvasunk azokról, akik Krisztus követőinek tartották magukat, de mikor meghallották a félreérthetetlen igazságot, nem tetszett nekik. Attól kezdve nem jártak többé vele. Így fordulnak el tőle most is a felületes tanítványok. {6T 132.3}   

Everyone who has been converted to God is called upon to grow in capability by using his talents; every branch of the living Vine that does not grow is pruned off and cast away as rubbish. What, then, shall be the character of the education given in our schools? Shall it be according to the wisdom of this world or according to that wisdom that is from above? Will not teachers awake to their responsibility in this matter and see that the word of God has a larger place in the instruction given in our schools? {6T 133.1}

Aki Istenhez tért, használattal növelje képességeit. Lemetszik, és a szemétre vetik az élő szőlőtőke minden hajtását, mely nem növekedik. Milyen iskoláinkban a nevelés? A világ bölcsessége szerinti legyen, vagy kövesse az isteni bölcsességet? Tanítóink ráébredneke felelősségükre. Belátjáke, hogy Isten szavának fontosabb szerepe van az oktatásban? {6T 133.1}   

The Training of Workers

Munkások nevelése

One great object of our schools is the training of youth to engage in service in our institutions and in different lines of gospel work. The people everywhere are to have the Bible opened to them. The time has come, the important time when through God's messengers the scroll is being unrolled to the world. The truth comprised in the first, second, and third angels’ messages must go to every nation, kindred, tongue, and people; it must lighten the darkness of every continent and extend to the islands of the sea. Nothing of human invention must be allowed to retard this work. That this may be accomplished, there is need of cultivated and consecrated talent; there is need of persons who can do excellent work in the meekness of Christ because self is hid in Christ. Novices cannot acceptably do the work of unfolding the hidden treasure to enrich souls in spiritual things. “Consider what I say; and the Lord give thee understanding in all things.” “Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth.” 2 Timothy 2:7, 15. This charge to Timothy is to be an educating power in every family and in every school. {6T 133.2}

Iskoláink egyik célja intézményeinkben, és az örömhír munkaterületeire, szolgálatra nevelni a fiatalokat. Meg kell nyitnunk a Bibliát mindenfelé az emberek előtt. Eljött az idő, amikor feltárják a világ előtt Isten hírnökeinek tekercseit. Az első, második és harmadik angyal üzenetében foglalt igazságoknak el kell jutni minden nemzethez, törzshöz, nyelvhez és néphez. Minden földrészen, s a tenger összes szigetén be kell világítanunk a sötétséget. Ne hátráltassa ezt semmi emberi kitalálás. Művelt és megszentelt képességekre van szükségünk, hogy elvégezhessük ezt. Olyan emberekre, akik kitűnő munkát tudnak végezni Krisztus szelídségével, mert benne rejtették el magukat. Újoncok nem végezhetik elfogadhatóan az elrejtett kincsek feltárását, hogy lelki dolgokkal gazdagítsák az embert. „Értsd meg, amit mondok, adjon azért az Úr néked belátást mindenekben.” „Igyekezzél [tanulj], hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint oly munkás, aki szégyent nem vall, aki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét.” (2Tim 2:7, 15) Ez az utasítás legyen a nevelő erő minden családban, minden iskolában. {6T 133.2}   

Earnest efforts are called for on the part of all connected with our institutions, not only our schools, but our sanitariums and publishing houses also, to qualify men, women, and youth to become colaborers with God. Students are to be instructed to work intelligently in Christ's lines, to present a noble, elevated, Christian character to those with whom they associate. Those who have charge of training the youth connected with any line of our work should be men who have a deep sense of the value of souls. Unless they drink deeply of the Holy Spirit, there is an evil watcher who will create annoying circumstances. The educator should be wise to discern that while faithfulness and kindness will win souls, harshness never will. Arbitrary words and actions stir up the worst passions of the human heart. If men and women professing to be Christians have not learned to put away their own evil and childish tempers, how can they expect to be honored and respected? {6T 134.1}

Buzgó erőfeszítésekre hívunk fel intézményeinkben mindenkit – nemcsak iskoláinkban, de kórházainkban és kiadóinknál is – hogy megfelelő képesítéssel lássanak el férfiakat, nőket és fiatalokat, hogy Isten munkatársaivá váljanak. Arra oktassuk növendékeinket, hogy értelmesen fáradozzanak Krisztus ügyében, hogy nemes, emelkedett, keresztény jellemet tárhassanak azok elé, akikkel érintkeznek. Olyanok legyenek a fiatalok nevelésének irányítói munkánk bármely területén, akik ismerik a lélek értékét. Ha nem merítenek mélyen a Szentlélekből, a gonosz résen áll, kellemetlen körülményeket támaszt. A nevelő legyen bölcs, mert a hűség és szeretetreméltó viselkedés lelkeket nyer meg, a szigorú bánásmód viszont elriaszt. A kényúri szavak és tettek csak a szív legrosszabb indulatait korbácsolják fel. Ha a hitvalló férfiak és nők nem tanulnak meg uralkodni gyerekes kitöréseiken, nem várhatják el, hogy tiszteletet keltsenek. {6T 134.1}   

Then what carefulness should be exercised in selecting proper persons as instructors, that they may not only be faithful in their work, but may manifest a right temper. If they are not trustworthy, they should be discharged. God will hold every institution responsible for any neglect to see that kindness and love are encouraged. It should never be forgotten that Christ Himself has charge of our institutions. {6T 134.2}

Legyünk tehát nagyon körültekintőek, hogy helyesen válasszuk meg oktatóinkat, akik nemcsak munkájukat végzik megbízható módon, de helyes beállítottságúak is. Aki megbízhatatlannak bizonyul, el kell bocsátani. Isten felelősnek tart minden intézményt, ahol elhanyagolják a helyénvaló szívélyességet és szeretetet. Sose feledjük, hogy maga Krisztus intézményeink vezetője. {6T 134.2}   

The best ministerial talent should be employed in teaching the Bible in our schools. Those selected for this work need to be thorough Bible students and to have a deep Christian experience, and their salary should be paid from the tithe. God designs that all our institutions shall become instrumentalities for educating and developing workers of whom He will not be ashamed, workers who can be sent out as well-qualified missionaries to do service for the Master; but this object has not been kept in view. In many respects we are far behind in this work, and the Lord requires that a zeal be shown in it infinitely greater than has hitherto been manifested. He has called us out from the world that we may be witnesses for His truth, and all through our ranks young men and women should be trained for positions of usefulness and influence. {6T 134.3}

Iskoláinkban a legtehetségesebb igehirdetők a Bibliát tanítsák. Ismerjék alaposan a Szentírást, éljenek mély lelki életet, fizessük őket a tizedből. Isten terve, hogy intézményeink eszközzé váljanak olyan munkások nevelésére és fejlesztésére, akikkel Isten nem vall szégyent, akiket képzett hittérítőként küldhetünk végezni a Mester szolgálatát. Idáig nem tartottuk szem előtt ezt a szempontot. Sok mindenben lemaradtunk e téren. Az Úr sokkal nagyobb lelkesedést vár el ebben az eddiginél. Azért hívott ki a világból, hogy igazságának tanúi legyünk, hogy fiatal férfiakat és nőket képezzünk ki soraink közül, hasznos és áldást árasztó tisztségekre. {6T 134.3}   

There is an urgent demand for laborers in the gospel field. Young men are needed for this work; God calls for them. Their education is of primary importance in our colleges, and in no case should it be ignored or regarded as a secondary matter. It is entirely wrong for teachers, by suggesting other occupations, to discourage young men who might be qualified to do acceptable work in the ministry. Those who present hindrances to prevent young men from fitting themselves for this work are counterworking the plans of God, and they will have to give an account of their course. There is among us more than an average of men of ability. If their capabilities were brought into use, we should have twenty ministers where we now have one. {6T 135.1}

Az örömhír mezején nagy szükség van munkásokra. Ehhez fiatal férfiakra és nőkre van szükség. Isten hívja most őket. Iskoláinkban elsődleges fontosságú a nevelés. Sose tekintsük azt másodlagosnak, sose hanyagoljuk el. Igen helytelen, ha a tanítók elirányítják, más foglalkozásokat javasolnak a fiataloknak, holott a lelkészi hivatásban Istennek tetsző szolgálatot végezhetnének. Ezek a tanítók Isten tervét keresztezik. Akik akadályokat gördítenek a fiatalok lelkészi hivatásra felkészülése elé, azoknak el kell számolni eljárásukkal. Aránylag sok nagytehetségű ember akad köztünk. Ha ezek igába hajtanák képességeiket, húsz lelkészünk lehetne ott, ahol ma egy van. {6T 135.1}   

Young men who design to enter the ministry should not spend a number of years solely in obtaining an education. Teachers should be able to comprehend the situation and to adapt their instruction to the wants of this class, and special advantages should be given them for a brief yet comprehensive study of the branches most needed to fit them for their work. But this plan has not been followed. Too little attention has been given to the education of young men for the ministry. We have not many years to work, and teachers should be imbued with the Spirit of God and work in harmony with His revealed will, instead of carrying out their own plans. We are losing much every year because we do not heed the counsel of the Lord on these points. {6T 135.2}

A lelkész pályára készülő ifjak, ne töltsenek éveket pusztán a műveltség megszerzésével. A tanítók értsék meg a helyzetet, s szabják oktatásaikat e csoport szükségleteihez. Adjanak rendkívüli előnyöket nekik, hogy röviden, de átfogóan tanulmányozhassák a hivatásukhoz legszükségesebb tudományokat. Idáig nem követték ezt a munkatervet. Nem szenteltünk kellő figyelmet a lelkészképzésre. Nincs sok évünk hátra a munkából. A tanítókat Isten Lelkének kell átitatnia. A maguk tervének megvalósítása helyett Isten kijelentett akaratával kell összhangban dolgozniuk. Ezen a téren minden évben sokat veszítünk, mert nem fogadjuk meg az Úr tanácsát. {6T 135.2}   

In our schools missionary nurses should receive lessons from well-qualified physicians, and as a part of their education should learn how to battle with disease and to show the value of nature's remedies. This work is greatly needed. Cities and towns are steeped in sin and moral corruption, yet there are Lots in every Sodom. The poison of sin is at work at the heart of society, and God calls for reformers to stand in defense of the law which He has established to govern the physical system. They should at the same time maintain an elevated standard in the training of the mind and the culture of the heart, that the Great Physician may co-operate with the human helping hand in doing a work of mercy and necessity in the relief of suffering. {6T 136.1}

Hittérítő ápolónőinknek jól képzett orvosoktól kell tanulni iskoláinkban. Töltsék tanulóéveik egy részét a betegség elleni küzdelem, s a természetes gyógymódok elsajátításával. Igen nagy szükség van erre. Bár a városok bűnbe s erkölcsi romlásba merülnek, mégis akadnak Lótok minden Sodomában. A bűn mérge tönkreteszi a társadalom szívét. Isten ezért egészségújítókat hív, akik testünk törvényeinek védelmére keljenek. Ugyanakkor tartsuk magas színvonalon a gondolkodás nevelését és a szív művelését, hogy a nagy orvos közreműködhessék az emberi segítő kezekkel az irgalom és ínség munkájában, a szenvedések enyhítésében. {6T 136.1}   

It is also the Lord's design that our schools shall give young people a training which will prepare them to teach in any department of the Sabbath school or to discharge the duties in any of its offices. We should see a different state of affairs if a number of consecrated young persons would devote themselves to the Sabbath school work, taking pains to educate themselves and then to instruct others as to the best methods to be employed in leading souls to Christ. This is a line of work that brings returns. {6T 136.2}

Az is az Úr tervében szerepel, hogy a fiatalok olyan nevelésben részesüljenek, mely képesíti őket a szombatiskola bármely osztályán fáradozásra, vagy bármelyik ágban való alkalmazásra. A helyzet rohamosan megváltozna, ha néhány megszentelt életű fiatal a szombatiskolánknak szentelné idejét. Ha igyekeznének megtanulni, hogy mik is az emberek Krisztushoz vezetésének legjobb módszerei, s aztán másokat oktathatnának. Ez olyan munkaterület, mely eredményeket hoz. {6T 136.2}   

Missionary Teachers

Lélekmentő tanítók

Teachers should be educated for missionary work. Everywhere there are openings for the missionary, and it will not be possible to supply laborers from any two or three countries to answer all the appeals for help. Besides the education of those who are to be sent out from our older conferences as missionaries, persons in various parts of the world should be trained to work for their own countrymen and their own neighbors; and as far as possible it is better and safer for them to receive their education in the field where they are to labor. It is seldom best, either for the worker or for the advancement of the work, that he should go to distant lands for his education. The Lord would have every possible provision made to meet these necessities; and if churches are awake to their responsibilities, they will know how to act in any emergency. {6T 136.3}

Neveljünk tanítókat lélekmentésre. Mindenfelé lehetőségek nyílnak a lélekmentésre, s lehetetlen alig kéthárom országból toborozni munkásokat, hogy eleget tehessünk az összes segélykérésnek. Amellett, hogy a régebbi területekről nevelünk s küldünk ki hittérítőket, képezzünk ki embereket a világ minden táján, akik majd honfitársaikért és szomszédiakért fáradoznak. Ahol csak lehetséges, biztonságosabb és előnyösebb azokon a területeken képezni ki őket, ahol majd dolgozni fognak. Akár a munkásra, akár a munkára nézve, csak ritkán jobb, ha a munkás messzi országba megy kiképzésért. Az Úr azt akarja, hogy tegyünk meg mindent e szükségletek kielégítésére. S ha a gyülekezetek tudatában vannak felelősségüknek, bármely kényszerhelyzetben tudni fogják, mi a teendő. {6T 136.3}   

To supply the need of laborers, God desires that educational centers be established in different countries where students of promise may be educated in the practical branches of knowledge and in Bible truth. As these persons engage in labor, they will give character to the work of present truth in the new fields. They will awaken an interest among unbelievers and aid in rescuing souls from the bondage of sin. The very best teachers should be sent to the various countries where schools are to be established, to carry on the educational work. {6T 137.1}

A kellő számú munkás előteremtése terén az Úr azt kívánja, hogy hozzuk létre a nevelés központjait a különböző országokban, ahol megfelelőnek ígérkező fiatalokat nevelhetünk a bibliai igazságok ismeretének gyakorlati ágazataiban. Mikor ezek munkába lépnek, az új munkaterületeken szilárd jelleget kölcsönöznek a jelen igazságnak. Felkeltik a hitetlenek érdeklődését, és segítik őket kimenteni lelküket a bűn szolgaságából. A különböző országokba, ahol iskolákat alapítunk a nevelés végzésére, küldjük a legjobb munkásokat. {6T 137.1}   

It is possible to have too many educational facilities centered in one place. Smaller schools, conducted after the plan of the schools of the prophets, would be a far greater blessing. The money which was invested in enlarging Battle Creek College to accommodate the ministers’ school would better have been invested in establishing schools in rural districts in America and in the regions beyond. No more buildings were needed in Battle Creek; ample facilities were already provided for the education of as many students as ought to congregate in one place. It was not best that so many students should attend this school, for there was talent and wisdom to manage only a certain number. The ministerial institutes could have been held in buildings already erected, and the money used in enlarging the college could have been invested to better advantage in erecting school buildings in other localities. {6T 137.2}

Nagyon is megtörténhetik, hogy túl sok iskolát zsúfolunk egyetlen helyre. Sokkal áldásosabb lenne, ha prófétaiskolák mintájára vezetett kisebb iskoláink lennének. Sokkal jobban költöttük volna a pénzt, ha a battle creeki főiskola bővítése – a lelkészképző befogadása – helyett vidéki városokban, s a túlnan fekvő területeken alapítottunk volna iskolákat Battle Creeken nem volt szükség több épületre. Elég hely és felszerelés állt ott rendelkezésre, annyi tanuló neveléséhez, ahányat tanácsos lenne egyetlen helyre toboroznunk. Nem a legszerencsésebb elgondolás, hogy sok tanuló járjon ebbe az iskolába, az ott található tehetség és bölcsesség ugyanis csak bizonyos létszám tanításához elégséges. A lelkészképző befért volna a már ott levő épületekbe. Ezért a főiskola bővítésére költött pénzt jobb lett volna más helységekben fordítanunk iskolák építésére. {6T 137.2}   

New buildings in Battle Creek meant encouragement for families to move there in order to educate their children in the college. But it would have been a far greater blessing to all concerned had the students been educated in some other locality and in much smaller numbers. The flocking of the people to Battle Creek is as much the fault of those who are in leading positions as of those who have moved to this place. There are better fields for missionary enterprise than Battle Creek, and yet those in responsible positions have been planning to have everything there of the most convenient character; and the large facilities are saying to the people: “Come to Battle Creek; move here with your families, and educate your children here.” {6T 138.1}

A battle creeki új épületekkel még több családot serkentünk az odaköltözésre, hogy ott neveltessék gyermekeiket a középiskolán. Holott sokkal nagyobb áldást lett volna mindenkire nézve, ha más helységekben, és sokkal kisebb létszámú tanulót neveltünk volna. Az emberek Battle Creekbe áramlása olyan mértékben a vezetők hibájából történik, mint azokéból, akik oda költöznek. Vannak Battle Creeknél jobb területek a lélekmentő vállalkozásra, a vezetők mégis azt tervezik, hogy ott legyen minden a legkényelmesebb. S a sok épület és felszerelés kifejezetten hívják az embereket: Költözzetek Battle Creekbe, gyertek családostól, s itt neveltessétek gyermekeiteket. {6T 138.1}   

If some of our large educational institutions were broken up into smaller ones, and schools established in various places, greater progress might be made in physical, mental, and moral culture. The Lord has not said that there should be fewer buildings, but that these buildings should not be centered too much in one place. The large amount of means invested in a few localities should be used in providing facilities for a wider field so that many more students could be accommodated. {6T 138.2}

Ha néhány nagyméretű nevelőintézetünket kisebb egységekre osztanánk, s több helységben alapítanánk iskolákat, nagyobb fejlődést érnénk el a testi, szellemi és erkölcsi művelődésben. Az Úr nem azt mondta, hogy kevesebb épületünk legyen, hanem, hogy az épületek ne összpontosuljanak egy helyre. Az egy helységben beruházott tetemes összegeket szélesebb területeken kellene beruháznunk, s így sokkal több tanulót fogadhatnánk be. {6T 138.2}   

The time has come for lifting the standard of truth in many places, for arousing an interest and extending the missionary field until it shall encompass the world. The time has come when many more should have the message of truth brought to their attention. Much can be done in this direction that is not done. While the churches are responsible for keeping their own lamps trimmed and burning, devoted young people must be educated in their own countries to carry forward this work. Schools should be established, not such elaborate schools as those at Battle Creek and College View, but more simple schools with more humble buildings, and with teachers who will adopt the same plans that were followed in the schools of the prophets. Instead of concentrating the light in one place, where many do not appreciate or improve on that which is given them, the light should be carried into many places of the earth. If devoted, God-fearing teachers of well-balanced minds and practical ideas would go into missionary fields and work in a humble way, imparting that which they have received, God would give His Holy Spirit to many who are destitute of His grace. {6T 138.3}

Eljött az idő, hogy sok helységben tűzzük ki az igazság lobogóját, hogy felkeltsük az érdeklődést, s kiterjesszük a lélekmentés mezejét, míg körül nem öleli a világot. Eljött az idő, amikor sokkal több ember figyelmét kell felhívnunk a világosság üzenetére. Sokat tehetnénk ez irányban, amit most nem teszünk. Egyrészt a gyülekezetek felelősek, hogy megigazítva és égve tartsák lámpásaikat, másrészt odaadó fiatalokat kell nevelnünk, hogy országaikban fejlesszék e munkát. Alapítsunk iskolákat, de nem olyan választékosat, mint Battle Creeken és College Viewben, hanem egyszerűbbeket, szerényebb épületekkel és olyan tanítókkal, akik követik a prófétaiskolák elgondolásait. A fény egyetlen helyre zsúfolása helyett, ahol sokan nem becsülik meg, s nem használják ki, ami rendelkezésükre áll, inkább a föld számos területére kellene eljuttatnunk a világosságot. Ha jól kiegyensúlyozott gondolkodású és gyakorlati ötletekben gazdag, odaadó istenfélő tanítók mennének a hittérítés mezőire s dolgoznának alázatosan, adnák tovább, amit kaptak, Isten Szentlelkét adná sokaknak, akik most ínséget szenvednek kegyességének hiánya miatt. {6T 138.3}   

Elements of Success

A siker elemei

In the work of reform, teachers and students should co-operate, each working to the best advantage to make our schools such as God can approve. Unity of action is necessary to success. An army in battle would become confused and be defeated if the individual soldiers should move according to their own impulses instead of acting in harmony under the direction of a competent general. The soldiers of Christ also must act in harmony. A few converted souls, uniting for one grand purpose under one head, will achieve victories in every encounter. {6T 139.1}

A megújulás munkájában a tanítóknak és a tanulóknak össze kell dolgozniuk, mindkét csoport a lehető legjobban kihasználva a lehetőségeket, hogy olyanná tegyék iskoláinkat, amit Isten jóváhagyhat. Az egységes tettek feltétlen szükségesek a sikerhez. A csatát vívó sereg összezavarodna, és vereséget szenvedne, ha a katonák a maguk ötletei szerint harcolnának, ahelyett, hogy együttesen, összhangban viaskodnának egyegy rátermett tábornok vezetése alatt. Néhány megtért ember, ha egyetlen vezető alatt, egyetlen nagyszerű cél érdekében összefogna, akkor győzelmet aratna minden csatában. {6T 139.1}   

If there is disunion among those who claim to believe the truth, the world will conclude that this people cannot be of God, because they are working against one another. When we are one with Christ, we shall be united among ourselves. Those who are not yoked up with Christ always pull the wrong way. They possess a temperament that belongs to man's carnal nature, and at the least excuse passion is wide awake to meet passion. This causes a collision; and loud voices are heard in committee meetings, in board meetings, and in public assemblies, opposing reform methods. {6T 139.2}

Ha a széthúzás uralkodik azok közt, akik állítják, hogy hisznek az igazságban, a világ arra a következtetésre jut, hogy nem lehetnek Isten népe, mert egymás ellen dolgoznak. Amikor egyek vagyunk Krisztussal, akkor egyek leszünk egymással is. Akik nem Krisztus igáját viselik, azok mindig a rossz irányban húznak. Vérmérsékletük az ember érzéki természetével hangolódik össze, és a legjelentéktelenebb ürügy is lángra lobbantja bennük az indulatosságot, hogy bőszültséggel csapjon össze. Ebből veszekedés születik. Hangos szóváltás hallik a bizottságok értekezletein, az igazgatók ülésein s a nyilvános gyűléseken, a megújulás, a javulás módszerei ellen. {6T 139.2}   

Obedience to every word of God is another condition of success. Victories are not gained by ceremonies or display, but by simple obedience to the highest General, the Lord God of heaven. He who trusts in this Leader will never know defeat. Defeat comes in depending on human methods, human inventions, and placing the divine secondary. Obedience was the lesson that the Captain of the Lord's host sought to teach the vast armies of Israel..obedience in things in which they could see no success. When there is obedience to the voice of our Leader, Christ will conduct His battles in ways that will surprise the greatest powers of earth. {6T 140.1}

Isten minden szava iránti engedelmesség – ez a siker másik feltétele. Nem szertartásokkal vagy feltünéskeltéssel aratunk győzelmeket, hanem szerény engedelmességgel a legnagyobb hadvezér, a mennyek Úristene iránt. Aki ebben a vezérben bízik, sosem ismeri meg a vereséget. A vereség emberi módszerekben, emberi kitalálásokban bízásból származik, és az isteni másodsorba szorításából. Engedelmesség volt a lecke, melyet az Úr seregeinek vezére Izráel hatalmas seregeibe igyekezett nevelni. Engedelmesség olyan dolgokban, melyekben nem ismertek fel a győzelmet. Amikor engedelmeskedni fogunk vezetőnk hangjának, Krisztus úgy irányítja csatáit, hogy a föld legnagyobb hatalmasait is meglepi. {6T 140.1}   

We are soldiers of Christ; and those who enlist in His army are expected to do difficult work, work which will tax their energies to the utmost. We must understand that a soldier's life is one of aggressive warfare, of perseverance and endurance. For Christ's sake we are to endure trials. We are not engaged in mimic battles. We have to meet most powerful adversaries; for “we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places.” Ephesians 6:12. We are to find our strength just where the early disciples found their strength: “These all continued with one accord in prayer and supplication.” “And they were all filled with the Holy Ghost, and they spake the word of God with boldness. And the multitude of them that believed were of one heart and of one soul.” Acts 1:14; 4:31, 32. {6T 140.2}

Krisztus katonái vagyunk, s akik besorozzák magukat seregébe, azoktól szívós igyekezetet vár el. Olyan igyekezetet, mely végsőkig igénybe veszi erejüket. Értsük meg, hogy a katona élete a támadó hadviselés, kitartás és szívósság. El kell viselnünk Krisztusért a próbákat. Nem játékcsatákban veszünk részt. A leghatalmasabb ellenfelekkel kell szembeszállnunk. „Nem a vér s a test ellen van tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.” (Eféz 6:12) Úgy kell megszereznünk az erőt, mint az első tanítványoknak: „Mindnyájan egy szívvellélekkel foglalatosak voltak az imádkozásban és a könyörgésben.” „Beteltek mindnyájan Szentlélekkel, és az Isten beszédét bátorsággal szólták. A hívők sokaságának pedig szívelelke egy volt.” (Csel 1:14; 4:3132) {6T 140.2}