Chapter 6—The Book of Nature

6. fejezet

An Unfailing Source of Instruction—Next to the Bible, nature is to be our great lesson book.1Testimonies For The Church 6:185. {CG 45.1}

A tanítások kiapadhatatlan forrása — A Biblia után fő tankönyvünk a természet legyen. {CG 45.1}   

To the little child, not yet capable of learning from the printed page or of being introduced to the routine of the schoolroom, nature presents an unfailing source of instruction and delight. The heart not yet hardened by contact with evil is quick to recognize the Presence that pervades all created things. The ear as yet undulled by the world's clamor is attentive to the Voice that speaks through nature's utterances. And for those of older years, needing continually its silent reminders of the spiritual and eternal, nature's teaching will be no less a source of pleasure and of instruction.2Education, 100. {CG 45.2}

A kisgyermek számára - aki még nem alkalmas arra, hogy nyomtatott lapokról olvasson, vagy a tantermi oktatás hétköznapjaiba bevezessék - a természet az örömök és tanítások kiapadhatatlan forrását nyújtja. Szívük, amely még nem keményedett meg a gonosszal való állandó érintkezéstől, gyorsan felismeri Azt, akinek jelenléte átjár minden teremtett dolgot. Fülük, melyet még nem tompított el a világ zaja, felfigyel Annak hangjára, aki a természet megnyilatkozásain keresztül szól hozzá. A természet tanítása az idősebbeknek sem nyújt kevesebb élményt, hiszen nekik is állandóan szükségük van a lelki és örökkévaló dolgok csendes tanúságtevőire. {CG 45.2}   

Used as a Textbook in Eden—The whole natural world is designed to be an interpreter of the things of God. To Adam and Eve in their Eden home, nature was full of the knowledge of God, teeming with divine instruction. To their attentive ears it was vocal with the voice of wisdom. Wisdom spoke to the eye and was received into the heart, for they communed with God in His created works.3Counsels to Parents, Teachers, and Students, 186. {CG 45.3}

Az Éden tankönyve — A természet egész világa úgy teremtetett, hogy Isten dolgainak tolmácsa legyen. Ádám és Éva édeni otthonában a természet telve volt Isten ismeretével. Érzékeny füleik összhangot hallottak a bölcsesség hangjában. Szemeiken keresztül szívükig hatoltak a mennyei tanítások, mert érintkeztek Istennel az Ő teremtett munkáiban. {CG 45.3}   

The book of nature, which spread its living lessons before them, afforded an exhaustless source of instruction and delight. On every leaf of the forest and stone of the mountains, in every shining star, in earth and sea and sky, God's name was written. With both the animate and the inanimate creation—with leaf and flower and tree, and with every living creature, from the leviathan of the waters to the mote in the sunbeam—the dwellers in Eden held converse, gathering from each the secrets of its life. God's glory in the heavens, the innumerable worlds in their orderly revolutions, “the balancings of the clouds” (Job 37:16), the mysteries of light and sound, of day and night—all were objects of study by the pupils of earth's first school.4Education, 21. {CG 45.4}

Az élő tanításokat eléjük táró természet könyve az oktatás és gyönyörűség kimeríthetetlen forrását nyújtotta nekik. Isten neve volt írva az erdő minden levelére, a hegyek minden kövére, minden ragyogó csillagra, a földre, a tengerre, az égre. Az Éden lakói egyaránt megértették az élő, szerves, az élettelen, szervetlen dolgok üzenetét - a vizek leviatánjától a napfényben megcsillanó porszemig, a levelekkel, virágokkal, fákkal és minden élő teremtménnyel; mindegyiktől összegyűjtve és ellesve az élet titkait. Az első földi iskola tanulói tanulmányozhatták Isten mennyei dicsőségét, a megszámlálhatatlan világokat szabályos körforgásukban, a „felhők lebegését” (Jób37:15), a fény, a hang, a nappal és az éjszaka rejtélyeit. {CG 45.4}   

Added Lessons Since the Fall—Although the earth was blighted with the curse, nature was still to be man's lesson book. It could not now represent goodness only; for evil was everywhere present, marring earth and sea and air with its defiling touch. Where once was written only the character of God, the knowledge of good, was now written also the character of Satan, the knowledge of evil. From nature, which now revealed the knowledge of good and evil, man was continually to receive warning as to the results of sin.5Education, 26. {CG 46.1}

A bukás óta újabb tanítások adattak — Bár a földet átok sújtotta, még mindig a természet maradt az ember legjobb tankönyve. Most már azonban nemcsak a jót szemléltette, mert a gonosz mindenütt jelen volt. Megfertőzte a földet, a tengert és a levegőt. Ahol egykor csak Isten jelleme és ismerete mutatkozott, most Sátán jelleme és a gonosz ismerete is olvasható. Az embernek, bűne következményeként, a természetből - amely most a jó és gonosz ismeretét egyaránt szemléltette - állandó figyelmeztetéseket kellett kapnia. {CG 46.1}   

Nature Illustrates Bible Lessons—Many illustrations from nature are used by the Bible writers; and as we observe the things of the natural world, we shall be enabled, under the guiding of the Holy Spirit, more fully to understand the lessons of God's Word.6Education, 120. {CG 46.2}

A természet szemlélteti a Biblia példáit — A Biblia írói sok szemléltető példát vettek a természetből, és amikor a természet világát figyeljük, a Szentlélek vezetése által még jobban megértjük Isten Igéje tanításait. {CG 46.2}   

In the natural world God has placed in the hands of the children of men the key to unlock the treasure house of His Word. The unseen is illustrated by the seen; divine wisdom, eternal truth, infinite grace, are understood by the things that God has made.7Counsels to Parents, Teachers, and Students, 187. {CG 46.3}

A természet világával Isten az emberek kezébe helyezte a kulcsot, amely az Ő Szavának kincsestárát megnyitja. A láthatatlan dolgokat itt a láthatók szemléltetik, az Isten által teremtett világ az Ő bölcsességét, örökkévalóságát, igazságosságát és végtelen kegyelmét nyilatkoztatja ki, s teszi még jobban érthetővé. {CG 46.3}   

Children should be encouraged to search out in nature the objects that illustrate Bible teachings, and to trace in the Bible the similitudes drawn from nature. They should search out, both in nature and in Holy Writ, every object representing Christ, and those also that He employed in illustrating truth. Thus may they learn to see Him in tree and vine, in lily and rose, in sun and star. They may learn to hear His voice in the song of birds, in the sighing of the trees, in the rolling thunder, and in the music of the sea. And every object in nature will repeat to them His precious lessons. {CG 46.4}

A gyermekeket buzdítsuk arra, hogy keressék meg a természetben azokat a tárgyakat, amelyek a Biblia tanításait szemléltetik, és keressék meg a Bibliában a természetből vett hasonlatokat! Keressék meg mind a természetben, mint a Szentírásban azokat a helyeket, amelyek Krisztust ábrázolják, s mindazokat a dolgokat, amelyeket Krisztus használt fel az igazság szemléltető bemutatására. Így meglátják Őt a fában, a szőlőtőben, a liliomban, a rózsában, a napban és a csillagokban. Megtanulják meghallani az Ő hangját a madarak énekében, a fák suhogásában, a mennydörgésben és a tenger zúgásában. A természet minden jelensége megismétli számukra Isten drága tanításait. {CG 46.4}   

To those who thus acquaint themselves with Christ, the earth will nevermore be a lonely and desolate place. It will be their Father's house, filled with the presence of Him who once dwelt among men.8Education, 120. {CG 47.1}

A föld soha nem lesz többé elhagyott, puszta hely azok számára, akik így ismerkednek meg Krisztussal, hanem mennyei Atyjuk háza lesz, amely telve van az Ő jelenlétével, aki egykor az emberek között időzött. {CG 47.1}   

The Bible Interprets Nature's Mysteries—The child, as he comes in contact with nature, will see cause for perplexity. He cannot but recognize the working of antagonistic forces. It is here that nature needs an interpreter. Looking upon the evil manifest even in the natural world, all have the same sorrowful lesson to learn—“An enemy hath done this.” Matthew 13:28. {CG 47.2}

A Biblia magyarázza a természet rejtélyeit — A természettel kapcsolatba kerülve még a gyermeknek is oka van zavarba jönni, mert ellentétes erők munkáját ismeri fel benne, ezért magyarázatra van szüksége. Amikor a természetben megnyilvánuló gonoszt szemléljük, mindnyájunknak meg kell tanulnunk ezt a szomorú leckét: „valamely ellenség cselekedte ezt...” (Mt.13:28) {CG 47.2}   

Only in the light that shines from Calvary can nature's teaching be read aright. Through the story of Bethlehem and the cross let it be shown how good is to conquer evil, and how every blessing that comes to us is a gift of redemption. {CG 47.3}

Csak a Golgota hegyéről ragyogó világosság fényében lehet igazán olvasni a természet tanításait. Mutassa meg Betlehem és a kereszt története, hogy milyen jó legyőzni a gonoszt, és hogy minden áldás, amelyet nyerünk, a megváltás ajándéka! {CG 47.3}   

In brier and thorn, in thistle and tare, is represented the evil that blights and mars. In singing bird and opening blossom, in rain and sunshine, in summer breeze and gentle dew, in ten thousand objects in nature, from the oak of the forest to the violet that blossoms at its root, is seen the love that restores. And nature still speaks to us of God's goodness.9Education, 101. {CG 47.4}

A vadrózsa és a tüske, a bogáncs és a konkoly jelképezi a természetben a rosszat és a rombolást. A madarak éneke, a rügyfakadás, az eső és a napfény, a nyári zápor és a reggeli harmat, a természet ezernyi megnyilvánulása, az erdő fái és tövükben a nyíló ibolyák a mindent helyreállító szeretetet jelképezik. A természet még mindig Isten jóságáról beszél nekünk. {CG 47.4}   

Lessons in the Ideal Schoolroom—As the dwellers in Eden learned from nature's pages, as Moses discerned God's handwriting on the Arabian plains and mountains, and the Child Jesus on the hillsides of Nazareth, so the children of today may learn of Him. The unseen is illustrated by the seen.10Education, 100. {CG 47.5}

Oktatás a legalkalmasabb „tanteremben” — Ahogy az Éden lakói tanultak a természet könyvéből, ahogy Mózes felismerte Isten kézírását Arábia síkságain és hegyein, és a gyermek Jézus Názáret domboldalain, úgy a mai gyermekek is tanulhatnak e könyvből. A látható szemlélteti a láthatatlant. {CG 47.5}   

Cultivate a Love of Nature—Let the mother ... find time to cultivate in herself and her children a love for the beautiful things of nature. Let her point them to the glories spread out in the heavens, to the thousand forms of beauty that adorn the earth, and then tell them of Him who made them all. Thus she can lead their young minds up to the Creator, and awaken in their hearts reverence and love for the Giver of every blessing. The fields and hills—nature's audience chamber—should be the schoolroom for little children. Her treasures should be their textbook. The lessons thus imprinted upon their minds will not be soon forgotten. {CG 48.1}

Ápoljátok a természet szeretetét! — Az anya fordítson időt arra, hogy ápolja magában és gyermekeiben a természet csodálatos dolgai iránt érzett szeretetet! Mutasson rá arra, hogy a földünket ékesítő ezernyi csoda a dicsőséges mennyből árad ránk, s beszéljen gyermekeinek arról, Aki mindezt alkotta. Így irányíthatja gondolataikat Teremtőjükre, és ébreszthet szívükben tiszteletet és szeretetet az áldások adományozója iránt. A természet színterei - az erdők, mezők és hegyek - legyenek a kisgyermekek tantermei, s azok kincsestára legyen tankönyvük, mert az így elméjükbe vésett tanításokat nem fogják soha elfelejteni… {CG 48.1}   

Parents may do much to connect their children with God by encouraging them to love the things of nature which He has given them, and to recognize the hand of the Giver in all they receive. The soil of the heart may thus early be prepared for casting in the precious seeds of truth, which in due time will spring up and bear a rich harvest.11The Signs of the Times, December 6, 1877. {CG 48.2}

A szülők sokat tehetnek gyermekeik Istennel való kapcsolatáért, ha arra buzdítják őket, hogy szeressék a természetet, s ha megtanítják őket arra, hogy mindenben, amit csak kapnak, észrevegyék az adományozó gondviselését. Ily módon a szív talaja korán előkészül az igazság magvai befogadására, amelyek majd a kellő időben kikelnek és gazdag aratást eredményeznek. {CG 48.2}   

Join Birds in Songs of Praise—The little children should come especially close to nature. Instead of putting fashion's shackles upon them, let them be free like the lambs, to play in the sweet, fresh sunlight. Point them to shrubs and flowers, the lowly grass and the lofty trees, and let them become familiar with their beautiful, varied, and delicate forms. Teach them to see the wisdom and love of God in His created works; and as their hearts swell with joy and grateful love, let them join the birds in their songs of praise. {CG 48.3}

Csatlakozzatok a madarak dicsőítő énekéhez! — A kisgyermekek legyenek szoros közelségben a természettel. Ahelyett, hogy a divat kedvéért kényelmetlen ruhákkal béklyóznátok meg őket, hagyjátok, hogy a friss levegőn és a napfényben szabadon játszadozhassanak, mint a kis bárányok! Mutassátok meg nekik a bokrokat, virágokat, a füvet és a magas fákat, hadd barátkozzanak meg gyönyörű, változatos és pompás formáikkal! Tanítsátok őket arra, hogy vegyék észre az isteni bölcsességet és szeretetet az Ő teremtett dolgaiban; és ahogy szívük megtelik örömmel és hálás szeretettel, csatlakozni fognak a madarak dicsőítő énekéhez! {CG 48.3}   

Educate the children and youth to consider the works of the great Master Artist, and to imitate the attractive graces of nature in their character building. As the love of God wins their hearts, let them bring into their lives the beauty of holiness. So shall they use their capabilities to bless others and to honor God.12Counsels to Parents, Teachers, and Students, 188. {CG 48.4}

A gyermekeket és fiatalokat ösztönözzétek arra, hogy tanulmányozzák a mesteri Alkotó műveit, és másolják le jellemük építésében a természet különleges szépségét. Amint Isten szeretete megnyeri szívüket, életükbe a szentség tisztasága és szépsége költözik, s így képességeiket mások áldására és Isten dicsőségére fogják felhasználni. {CG 48.4}   

Point From Nature to Nature's God—The children need to be given lessons that will nurture in them courage to resist evil. Point them from nature to nature's God, and they will thus become acquainted with the Creator. How can I best teach my children to serve and glorify God? should be the question occupying the minds of parents. If all heaven is interested in the welfare of the human race, should not we be diligent to do all in our power for the welfare of our children?13Manuscript 29, 1886. {CG 49.1}

A természet által a természet Istenére mutatni — A gyermekeknek olyan tanításokra van szükségük, melyek bátorságot adnak nekik, hogy ellenálljanak a gonosznak. Mutassatok rá a természetből a természet Istenére, hogy megismerkedjenek Teremtőjükkel! Foglalja el a szülők gondolkodását ez a kérdés: Hogyan tudom a legjobban Isten szolgálatára és dicsőségére nevelni gyermekeimet? Hiszen ha az egész menny érdeklődik az emberi faj boldogulása iránt, nem kellene nekünk is szorgalmasan és minden erőnkből tevékenykedni gyermekeink jólétéért? {CG 49.1}   

Nature Study Strengthens the Mind—The glory of God is displayed in His handiwork. Here are mysteries that the mind will become strong in searching out. Minds that have been amused and abused by reading fiction may in nature have an open book, and read truth in the works of God around them. All may find themes for study in the simple leaf of the forest tree, the spires of grass covering the earth with their green velvet carpet, the plants and flowers, the stately trees of the forest, the lofty mountains, the granite rocks, the restless ocean, the precious gems of light studding the heavens to make the night beautiful, the exhaustless riches of the sunlight, the solemn glories of the moon, the winter's cold, the summer's heat, the changing, recurring seasons, in perfect order and harmony, controlled by infinite power; here are subjects which call for deep thought, for the stretch of the imagination. {CG 49.2}

A természet tanulmányozása erősíti az értelmet — Isten dicsősége szemmel láthatóan megnyilatkozik az Ő kezének alkotásaiban, amelyek rejtőzködő titkai, kifürkészése által erősödik az értelem. Akiket eddig kitalált történetek olvasása szórakoztatott és rontott meg, ezután a természet nyitott könyvéből, Isten körülöttük lévő alkotásaiból az Igazságra találhatnak. Mindenki vizsgálódása tárgyára bukkanhat az erdő fáinak egyszerű leveleiben, a talajt zöld bársonyszőnyegként borító, hullámzó fűben, a virágokban, az erdő méltóságteljes fáiban, a magasba nyúló hegyekben, a gránitsziklákban, a nyugtalan óceánban, a drágakövekként ragyogó csillagokban, amelyek hogy megszépítsék az éjszakát, fénnyel hintik tele az égboltot, a napfény kimeríthetetlen gazdagságában, a hold ünnepélyes tündöklésében, a tél zimankójában, a nyár hevében, az egymást váltó, majd újra visszatérő évszakokban, abban a tökéletes rendben és összhangban, melyet a végtelen hatalom ellenőriz - ezek azok a tárgyak, melyek mély gondolkodásra késztetnek és kiterjesztik, szélesítik képzeletünket. {CG 49.2}   

If the frivolous and pleasure-seeking will allow their minds to dwell upon the real and true, the heart cannot but be filled with reverence, and they will adore the God of nature. The contemplation and study of God's character as revealed in His created works will open a field of thought that will draw the mind away from low, debasing, enervating amusements. The knowledge of God's works and ways we can only begin to obtain in this world; the study will be continued throughout eternity. God has provided for man subjects of thought which will bring into activity every faculty of the mind. We may read the character of the Creator in the heavens above and the earth beneath, filling the heart with gratitude and thanksgiving. Every nerve and sense will respond to the expressions of God's love in His marvelous works.14Testimonies For The Church 4:581. {CG 50.1}

Ha a könnyelmű és szórakozást kereső ember hagyja gondolatait a valóságos és igaz dolgokon időzni, akkor szíve önkéntelenül is tisztelettel s a természet Istenének csodálatával telik meg. Isten jellemének tanulmányozása, teremtett munkáinak szemlélése a gondolatok olyan mezejét nyitja meg, mely elvonja az elmét az alantas, elgyengítő és izgató szórakozásoktól. Isten alkotásainak és útjainak megismerését csak elkezdhetjük ezen a földön, s majd az örökkévalóságon át folytatódik a tanulás. Isten gondoskodott az ember számára olyan dolgokról, melyeken elgondolkozhat, és amelyek működésbe hozzák elméje valamennyi képességét. A Teremtő jellemét olvashatjuk ki a mennyei magasságból és alant a földön, s közben hálával telik meg szívünk. Minden idegszálunk és érzékünk reagál majd Isten csodálatos alkotásaiból megnyilvánuló szeretetére. {CG 50.1}   

Nature and the Bible Were Jesus’ Textbooks—His [Jesus'] education was gained from Heaven-appointed sources, from useful work, from the study of the Scriptures, from nature, and from the experiences of life—God's lesson books, full of instruction to all who bring to them the willing hand, the seeing eye, and the understanding heart.15The Ministry of Healing, 400. {CG 50.2}

A természet és a Biblia voltak Jézus tankönyvei — Műveltségét a menny által kijelölt forrásokból, hasznos munkából, az Írások tanulmányozásából, a természetből és élettapasztalatokból - Isten tankönyveiből - merítette, melyek gazdag tanulságot kínálnak mindazoknak, akik tettrekészen, látó szemekkel és értelmes szívvel tanulmányozzák őket. {CG 50.2}   

His intimate acquaintance with the Scriptures shows how diligently His early years were given to the study of God's Word. And spread out before Him was the great library of God's created works. He who had made all things studied the lessons which His own hand had written in earth and sea and sky. Apart from the unholy ways of the world, He gathered stores of scientific knowledge from nature. He studied the life of plants and animals, and the life of man. From His earliest years He was possessed of one purpose; He lived to bless others. For this He found resources in nature; new ideas of ways and means flashed into His mind as He studied plant life and animal life.... {CG 50.3}

Az Írásokban való alapos jártasságából látható, milyen szorgalommal szentelte gyermekéveit Isten szavának tanulmányozására. Isten teremtett műveinek nagy könyvtára is nyitva állt előtte. Ő, a mindenség Teremtője, elmélyült azokban a tanításokban, amelyeket Ő maga írt a földre, a tengerre és az égboltra. Tudományos ismereteit nem a világ istentelen dolgaiból, hanem a természetből gyűjtötte. Tanulmányozta a növények, az állatok és az emberek életét. Kicsiny korától egyetlen célja volt: mások áldására élni. Ennek forrását a természetben találta meg. Amint a növény- és állatvilágot tanulmányozta, új gondolatok és elképzelések ébredtek benne. A látottakból mindig igyekezett olyan példákat meríteni, melyekből Isten élő kinyilatkoztatásait mutathatja be. A példázatok - amelyeket szolgálata során az igazság tanításához előszeretettel alkalmazott - tanúsítják, mennyire nyitva állt lelke a természet megnyilatkozásai előtt, és hogyan gyűjtögette lelki tanításait a mindennapi életből. {CG 50.3}   

Thus to Jesus the significance of the Word and the works of God was unfolded, as He was trying to understand the reason of things. Heavenly beings were His attendants, and the culture of holy thoughts and communings was His. From the first dawning of intelligence He was constantly growing in spiritual grace and knowledge of truth. {CG 51.1}

Miközben Jézus megpróbálta megismerni a dolgok értelmét, föltárult előtte Isten Szavának és műveinek jelentősége. Mennyei lények kísérték, szent gondolatokkal foglalatoskodott. Attól kezdve, hogy értelme nyiladozni kezdett, folyamatosan növekedett lelki ajándékokban, és az igazság ismeretében. {CG 51.1}   

Every child may gain knowledge as Jesus did. As we try to become acquainted with our heavenly Father through His Word, angels will draw near, our minds will be strengthened, our characters will be elevated and refined.16The Desire of Ages, 70. {CG 51.2}

Jézushoz hasonlóan minden gyermek szert tehet erre a tudásra. Ha Mennyei Atyánkat Igéje által próbáljuk megismerni, angyalok szegődnek mellénk, értelmünk megnyílik, jellemünk tisztul és nemessé válik. {CG 51.2}   

Later Used by Him in His Teaching—The great Teacher brought His hearers in contact with nature, that they might listen to the voice which speaks in all created things; and as their hearts became tender and their minds receptive, He helped them to interpret the spiritual teaching of the scenes upon which their eyes rested. The parables, by means of which He loved to teach lessons of truth, show how open His spirit was to the influences of nature, and how He delighted to gather the spiritual teaching from the surroundings of daily life. {CG 51.3}

Az igazság leckéi — A nagy Tanító kapcsolatba hozta hallgatóit a természettel, hogy hallhassák azt a hangot, amely minden teremtett dologban szól hozzájuk, és amikor szívük meglágyult és fogékonnyá váltak, segített nekik, hogy magyarázatot kapjanak a szemük elé táruló jelenetek lelki tanításairól. A példázatok, melyek által az igazság leckéit szerette tanítani, mutatják, hogy lelke mennyire nyitva volt a természet tanításai előtt, és mennyire gyönyörködött abban, hogy összegyűjtse a mindennapi életből vett tanulságokat. {CG 51.3}   

The birds of the air, the lilies of the field, the sower and the seed, the shepherd and the sheep—with these Christ illustrated immortal truth. He drew illustrations also from the events of life, facts of experience familiar to the hearers—the leaven, the hid treasure, the pearl, the fishing net, the lost coin, the prodigal son, the houses on the rock and the sand. In His lessons there was something to interest every mind, to appeal to every heart. Thus the daily task, instead of being a mere round of toil, bereft of higher thoughts, was brightened and uplifted by constant reminders of the spiritual and the unseen. {CG 51.4}

Az ég madarai, a mező liliomai, a magvető és a mag, a pásztor és a nyáj példázatai által Krisztus örökkévaló igazságokat mutatott be. Tanulságot vont le a mindennapi élet eseményeiből is, azokból a tapasztalatokból, melyeket hallgatói jól ismertek, mint a kovász, az elrejtett kincs, az igazgyöngy, a halászháló, az elveszett drachma, a tékozló fiú, a sziklára és a fövényre épített ház. Tanításaiban volt valami, ami mindenki érdeklődését felkeltette, valami, ami minden szívhez szólt. Így a mindennapi munkát - ahelyett, hogy az a nemesebb gondolatoktól megfosztott, szokásos robot lett volna - beragyogta és felemelte az állandó emlékeztetés a lelkiekre és a láthatatlan dolgokra. {CG 51.4}   

So we should teach. Let the children learn to see in nature an expression of the love and the wisdom of God; let the thought of Him be linked with bird and flower and tree; let all things seen become to them the interpreters of the unseen, and all the events of life be a means of divine teaching. {CG 52.1}

Így kell tanítanunk nekünk is! Tanítsuk meg a gyermekeket arra, hogy a természetben meglássák Isten bölcsességének és szeretetének megnyilatkozásait! Istenről való gondolataik kapcsolódjanak össze a madarakkal, virágokkal és fákkal! Minden látható dolog szolgáljon számukra a láthatatlanok magyarázatául és az élet minden eseménye legyen számukra az isteni tanítás eszköze. {CG 52.1}   

As they learn thus to study the lessons in all created things, and in all life's experiences, show that the same laws which govern the things of nature and the events of life are to control us; that they are given for our good; and that only in obedience to them can we find true happiness and success.17Education, 102, 103. {CG 52.2}

Ha a teremtett dolgokban és az élet minden tapasztalatában rejlő leckéket tanulmányozzák, arra is fény derül, hogy mindazok a törvények, amelyek a természetet és az élet eseményeit kormányozzák, bennünket is uralnak és javunkat szolgálják, s csak az irántuk tanúsított engedelmességben találhatjuk meg az igazi boldogságot. {CG 52.2}