× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

He shall Reign Forever, January 13

Január 13. Uralkodik örökkön-örökké

The seventh angel sounded; and there were great voices in heaven, saying, The kingdoms of this world are become the kingdoms of our Lord, and of his Christ; and he shall reign for ever and ever. Revelation 11:15. {Mar 21.1}

„A hetedik angyal is trombitált, és nagy szózatok lettek a mennyben, amelyek ezt mondták: E világ országai a mi Urunkéi és az Ő Krisztusáéi lettek, aki örökkön-örökké uralkodik.” (Jel 11,15) {Mar 21.1}   

The coming of Christ to usher in the reign of righteousness has inspired the most sublime ... utterances of the sacred writers.... The psalmist sang of the power and majesty of Israel's King: ... “Let the heavens rejoice, and let the earth be glad ... before the Lord: for he cometh, for he cometh to judge the earth: he shall judge the world with righteousness, and the people with his truth.” Psalm 96:11-13. {Mar 21.2}

„Krisztus eljövetele, amellyel az igazság uralma megkezdődik, a legfennköltebb és legizzóbb kijelentésekre ihlette a szent írókat. A Biblia költői és prófétái mennyei lelkesedéssel beszéltek róla. A zsoltáríró megénekelte Izráel királyának hatalmát és fenségét: »A Sionról, amelynek szépsége tökéletes, fényeskedik Isten. Eljön a mi Istenünk, és nem hallgat… Hívja az egeket onnan felül, és a földet, hogy megítélje népét.« (Zsolt 50,2–4) »Örüljenek az egek és örvendezzen a föld… az Úr orcája előtt, mert eljön, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az Ő hűségével.« (Zsolt 96,11. 13) {Mar 21.2}   

Said the prophet Isaiah:... “He will swallow up death in victory; and the Lord God will wipe away tears from off all faces; and the rebuke of his people shall he take away from off all the earth; for the Lord hath spoken it....” Isaiah 25:8.... {Mar 21.3}

»Elveszti a halált örökre, és letörli az Úr Isten a könnyhullatást minden orcáról, és népe gyalázatát eltávolítja az egész földről: mert az Úr szólott. És szólnak ama napon: Ímé, Istenünk, akit mi vártunk, és aki megtart minket; ez az Úr, akit mi vártunk, örüljünk és örvendezzünk szabadításában!« (Ésa 26,19; 25,8–9) {Mar 21.3}   

When the Saviour was about to be separated from His disciples, He comforted them in their sorrow with the assurance that He would come again: “Let not your heart be troubled....In my Father's house are many mansions....I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again, and receive you unto myself.” John 14:1-3.... {Mar 21.4}

Amikor a Megváltó búcsút mondott tanítványainak, fájó szívüket azzal az ígérettel vigasztalta, hogy ismét eljön. »Ne nyugtalankodjék a ti szívetek… Az én Atyám házában sok lakóhely van… Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És ha majd elmegyek, és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket.« (Ján 14,1–3) {Mar 21.4}   

The angels who lingered upon Olivet after Christ's ascension repeated to the disciples the promise of His return: “This same Jesus, which is taken up from you into heaven, shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven.” Acts 1:11. And the apostle Paul, speaking by the Spirit of Inspiration, testified: “The Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God.” 1 Thessalonians 4:16. Says the prophet of Patmos: “Behold, he cometh with clouds; and every eye shall see him.” Revelation 1:7. {Mar 21.5}

Az angyalok, akik Krisztus mennybemenetele után még egy ideig az Olajfák hegyén maradtak, elismételték a tanítványoknak Jézus visszatérésének ígéretét: »Jézus, aki felviteték tőletek a mennybe, akképpen jő el, amiképpen láttátok Őt felmenni a mennybe.« (Csel 1,11) Pál apostolt a Lélek erre a bizonyságtevésre ihlette: »Maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből.« (1Thess 4,16) A pátmoszi próféta ezt mondta: »Ímé, eljő a felhőkkel, és minden szem meglátja Őt.« (Jel 1,7) {Mar 21.5}   

About His coming cluster the glories of that “restitution of all things, which God hath spoken by the mouth of all his holy prophets since the world began.” Acts 3:21. Then the long-continued rule of evil shall be broken; “the kingdoms of this world” will become “the kingdoms of our Lord, and of his Christ; and he shall reign for ever and ever.” Revelation 11:15. {Mar 21.6}

Jézus eljövetelekor »mindenek« újjáteremtetnek dicsőségben, »amikről szólott az Isten minden Ő szent prófétájának szája által, eleitől fogva« (Csel 3,21). A gonoszság uralma megtörik, és »e világ országai a mi Urunkéi és az Ő Krisztusáéi« lesznek, »aki örökkön-örökké uralkodik«.” (Korszakok nyomában, 269–270. o.) {Mar 21.6}