× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Prove All Things, May 27

Május 27. Mindent meg kell vizsgálnunk

Beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. Matthew 7:15. {Mar 155.1}

„Őrizkedjetek a hamis prófétáktól, akik juhoknak ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok.” (Mát 7,15) {Mar 155.1}   

In the work in which my husband and I were called by the providence of God to act a part, even from its very beginning in 1843 and 1844, we have had the Lord to devise and plan for us, and He has worked out His plans through His living agents. False paths have been so often pointed out to us, and the true and safe paths so clearly defined in all the enterprises connected with the work given us to do, that I can say of a truth I am not ignorant of Satan's devices, nor of the ways and works of God. We have had to tax every power of mind, relying upon wisdom from God to guide us in our investigations, as we have had to review the different theories brought to our attention, weighing their merits and defects in the light shining from the Word of God and the things God has revealed to me through His Word and the testimonies, in order that we might not be deceived nor deceive others. We surrendered our will and way to God, and most earnestly supplicated His aid; and we never sought in vain. Many years of painful experience in connection with the work of God have made me acquainted with all kinds of false movements. Many times I have been sent to different places with the message, “I have a work for you to do in that place; I will be with you.” When the occasion came, the Lord gave me a message for those who were having false dreams and visions, and in the strength of Christ I bore my testimony at the Lord's bidding.... {Mar 155.2}

„Azt a munkát, amelyre a gondviselő Isten férjemet és engem elhívott, egészen a kezdetektől – vagyis az 1843–44-es évektől – az Úr tervezte számunkra, és Ő vitte véghez terveit emberi küldöttein keresztül. Oly gyakran kerültek utunkba hamis ösvények, a biztonságosakra pedig Isten olyan világosan rámutatott minden megbízatásunkat illetően, hogy őszintén mondhatom: nem vagyok tudatlan Sátán csalásait, valamint Isten útjait és munkáit illetően. Elménk minden erejét latba vetettük, s közben Istentől származó bölcsességre támaszkodtunk, hogy vezessen bennünket kutatásaink során, amikor különböző elénk tárt elméleteket kellett megvizsgálnunk. Fel kellett mérnünk az érdemeket és hibákat az Isten Igéjéből származó világosság, a Szentírás és a számomra adott bizonyságtételek alapján. Nem válhattunk a megtévesztés áldozataivá, és másokat sem csaphattunk be. Akaratunkat és utunkat átadtuk Istennek, mindig Hozzá könyörögtünk segítségért, s ez soha nem volt hiábavaló. Az Isten művével kapcsolatos sok évi fájdalmas tapasztalat során rengeteg hamis mozgalmat megismertem. Az Úr sokszor elküldött különböző helyekre, mondván, hogy ott valamilyen munka vár rám, és Ő majd velem lesz. Amikor az alkalom elérkezett, Isten üzenetet adott általam azoknak, akiknek hamis álmaik és látomásaik voltak. Az Úr késztetésére bizonyságot tettem Krisztus erejével. {Mar 155.2}   

During the past forty-five years, I have had to meet persons claiming to have from God messages of reproof to others. This phase of religious fanaticism has sprung up again and again since 1844. Satan has worked in many ways to establish error. Some things spoken in these visions came to pass; but many things—in regard to the time of Christ's coming, the end of probation, and the events to take place—proved utterly false.... {Mar 155.3}

Az elmúlt negyvenöt év során olyanokkal is találkoztam, akik azt állították, hogy intő üzeneteket kaptak Istentől az emberek számára. 1844 óta újra és újra felütötte fejét ez a fajta vallási fanatizmus. Sátán sok mindent megtett a hazugság megerősítése érdekében. Néhány, a látomásokban említett dolog bekövetkezett, de sok minden – Krisztus eljövetelének idejével, a próbaidő lezárulásával és a bekövetkezendő eseményekkel kapcsolatban – teljesen hamisnak bizonyult… {Mar 155.3}   

“Take heed therefore how ye hear” (Luke 8:18), is an admonition of Christ.... Examine closely, “prove all things” (1 Thessalonians 5:21).... This is the counsel of God; shall we heed it? {Mar 155.4}

»Meglássátok azért, mi módon hallgatjátok…« – szól Krisztus figyelmeztetése (Luk 8,18). Az igaz élet megismerése, elsajátítása érdekében hallgatnunk kell az isteni igazságot, hogy abban járhassunk. »Megjegyezzétek, amit hallotok…« (Márk 4,24) »Mindent megpróbáljatok…« (1Thess 5,21), »…ne higgyetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, ha Istentől vannak-é; mert sok hamis próféta jött a világba!« (1Ján 4,1) Ne hagyjuk figyelmen kívül Isten tanácsát!” (Selected Messages II., 75–79. o., Szemelvények Ellen G. White írásaiból II., 71–76. o.) {Mar 155.4}