× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Bible Sanctification Defined, March 22

Március 22. Mit jelent a bibliai megszentelődés?

Sanctify them through thy truth: thy word is truth. John 17:17. {Mar 89.1}

„Szenteld meg őket a Te igazságoddal: a Te igéd igazság.” (Ján 17,17) {Mar 89.1}   

Those who are sanctified through the truth are living recommendations of its power, and representatives of their risen Lord. The religion of Christ will refine the taste, sanctify the judgment, elevate, purify, and ennoble the soul, making the Christian more and more fit for the society of the heavenly angels. {Mar 89.2}

„Azok, akik az igazság által megszentelődnek, Krisztus hatalmának élő ajánlólevelei és feltámadt Uruk képviselői. Krisztus vallása megnemesíti az ízlést, megszenteli az ítéletalkotást, megtisztítja a lelket, és a keresztényt egyre inkább alkalmassá teszi a mennyei angyalok társaságára.” (That I May Know Him [Hogy megismerhessem Őt], 250. o.) {Mar 89.2}   

“And for their sakes I sanctify myself, that they also might be sanctified through the truth.” John 17:19. “Seeing ye have purified your souls in obeying the truth through the Spirit unto unfeigned love of the brethren, see that ye love one another with a pure heart fervently.” 1 Peter 1:22. “Having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God.” 2 Corinthians 7:1.... {Mar 89.3}

„»És én őértük odaszentelem magamat, hogy ők is megszenteltekké legyenek az igazságban.« (Ján 17,19) »Lelketeket az igazság iránti engedelmességben képmutatás nélküli atyafiúi szeretetre tisztítván meg a Lélek által, egymást tiszta szívből, buzgón szeressétek!« (1Pét 1,22) »Mivelhogy azért ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, Isten félelmében vivén véghez a mi megszentelésünket.« (2Kor 7,1) {Mar 89.3}   

Here is Bible sanctification. It is not merely a show or outside work. It is sanctification received through the channel of truth. It is truth received in the heart, and practically carried out in the life. {Mar 89.4}

Ez a bibliai megszentelődés. Nemcsak színjátszás és külső máz. Ez az igazság által nyert megszentelődés. Ez a szívbe fogadott igazság és annak átültetése az életünkbe. {Mar 89.4}   

There is no Bible sanctification for those who cast a part of the truth behind them. There is light enough given in the word of God, so that none need err.... Jesus, considered as a man, was perfect, yet He grew in grace. “And Jesus increased in wisdom and stature, and in favour with God and man.” Luke 2:52. Even the most perfect Christian may increase continually in the knowledge and love of God.... {Mar 89.5}

Nem létezik megszentelődés azok számára, akik az igazság egy részét elvetik. Isten szavában elég világosság adatott, senkinek sem kell tévelyegnie. Jézus emberi szemmel nézve tökéletes volt, mégis növekedett a kegyességben. »Jézus pedig gyarapodott bölcsességben és testének állapotában, s az Isten és emberek előtt való kedvességben.« (Luk 2,52) {Mar 89.5}   

Sanctification is not the work of a moment, an hour, or a day. It is a continual growth in grace.... Satan lives, and is active, and every day we need to cry earnestly to God for help and strength to resist him. As long as Satan reigns we shall have self to subdue, besetments to overcome, and there is no stopping place, there is no point to which we can come and say we have fully attained.... {Mar 89.6}

A megszentelődés nem egyetlen pillanat, óra vagy nap műve, hanem szüntelen növekedés a kegyességben. Ma nem tudjuk, milyen nehéz küzdelem vár ránk holnap. Sátán igen tevékeny. Mindennap Istenhez kell kiáltanunk segítségért és erőért, hogy ellenállhassunk a gonosznak. Mindaddig, míg Sátán uralkodik, le kell győznünk magunkat, felül kell kerekednünk gyengeségeinken, és nincs nyugvópont, ahova elérkezve azt mondhatjuk, hogy teljesen megvalósítottuk a célt. {Mar 89.6}   

The Christian life is constantly an onward march. Jesus sits as a refiner and purifier of His people; and when His image is perfectly reflected in them, they are perfect and holy, and prepared for translation. {Mar 89.7}

A keresztény élet szüntelen előrehaladás. Jézus megtisztítja népét. Amikor képmása tökéletesen tükröződik bennünk, akkor leszünk szentek, és készen állunk az elváltozásra. Nagy munkát várnak el a kereszténytől. A mennyből figyelmeztetnek, hogy tartsuk távol magunktól a test és lélek minden szennyét, és Isten félelmében tegyük teljessé megszentelődésünket. Itt a nagy feladat. A keresztényre szüntelen munka vár. A szőlőtő minden indájának életet és erőt kell kapnia a tőkétől, hogy gyümölcsöt teremjen.” (Bizonyságtételek I., 319–321. o.) {Mar 89.7}