September 8, 1903

1903. szeptember 8

Power from Above
Felülről származó erő

EGW {SW September 8, 1903}

EGW {SW September 8, 1903}   

As the end draws near, the work of God is to increase in strength and purity and holiness. The workers are to be filled with love for God and for one another. They are to cherish principles of strictest integrity. When the true keynote is struck, God will reveal himself as the God of mercy and love. Angels of heaven will ascend and descend the ladder of shining brightness, to co-operate with human workers. {SW September 8, 1903, par. 1}

Ahogyan a vég közeledik, Isten művének növekednie kell erőben, tisztaságban és szentségben. A munkásoknak meg kell telniük Isten és egymás iránti szeretettel. Ápolniuk kell magukban a legszigorúbb feddhetetlenség alapelvét. Amikor megtalálják az igazi alaphangot, akkor Isten kinyilatkoztatja önmagát mint a kegyelem és a szeretet Istene. Angyalok szállnak fel és le a fénylő létrán, hogy együttműködjenek az emberi munkásokkal. {SW September 8, 1903, par. 1}   

The members of the church triumphant,—the church in heaven—will be permitted to draw near to the members of the church militant, to aid them in their necessity. Let us ever remember that we are laborers together with God. In this heavenly union we shall carry forward his work with completeness, with singing and rejoicing. In every soul will be kindled the fire of holy zeal. Company after company will leave the dark standard of the foe, to come up to the help of the Lord, to the help of the Lord against the mighty. {SW September 8, 1903, par. 2}

A győzedelmes egyház – a mennyei egyház – tagjai számára lehetőség nyílik arra, hogy közel húzódjanak a küzdő egyház tagjaihoz, hogy segítsék őket a szükségben. Mindig emlékezzünk arra, hogy Isten munkatársai vagyunk. Ebben a mennyei egységben előre fogjuk vinni a művet teljességben, énekléssel és örömmel. Minden lélekben a szent buzgalom tüze fog fellángolni. Embercsoportok egymás után hagyják el az ellenség sötét zászlaját, és eljönnek, hogy az Úr segítségére legyenek, az Úr segítségére a hatalmasok ellen (vö. Bír 5,23). {SW September 8, 1903, par. 2}   

God's workers must gain a far deeper experience. If they will surrender all to him, he will work mightily for them. They will plant the standard of truth upon fortresses till then held by Satan, and with shouts of victory take possession of them. They bear the scars of battle, but there comes to them a comforting message that the Lord is teaching them terrible things in righteousness. He will lead them on, conquering and to conquer. {SW September 8, 1903, par. 3}

Isten munkásainak sokkal mélyebb tapasztalatot kell szerezniük. Ha mindent Neki rendelnek alá, akkor Ő hatalmasan fog munkálkodni értük. Olyan erődökön tűzik majd ki az igazság zászlaját, melyeket addig Sátán uralt, és győzelmi kiáltással foglalják el azokat. Bár csatában szerzett sebeket viselnek, azt a vigasztaló üzenetet kapják, hogy az Úr félelmetes dolgokra tanítja őket igazságban (vö. Zsolt 65,6). Vezeti őket győztesen, hogy győzzenek (vö. Jel 6,2). {SW September 8, 1903, par. 3}   

When God's servants with consecrated zeal co-operate with divine instrumentalities, the state of things that exists in the world will be changed, and soon the earth with joy will receive her King. Then “they that be wise shall shine as the brightness of the firmament; and they that turn many to righteousness as the stars forever and ever.” {SW September 8, 1903, par. 4}

Amikor Isten szolgái odaszentelt lelkesedéssel együttműködnek az isteni eszközökkel, akkor a dolgok állása megváltozik a világban, és a föld hamarosan örömmel üdvözölheti Királyát. Akkor “az értelmesek fénylenek, mint az égnek fényessége; és a kik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok örökkön örökké.” (Dán 12,3) {SW September 8, 1903, par. 4}   

Mrs. E. G. White {SW September 8, 1903}

E. G. White {SW September 8, 1903}