Október 11. Ítélet a második adventkor

„Kérlek azért az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat az Ő eljövetelekor és az Ő országában…” (2Tim 4,1)

„Az ítélet az egész világmindenség előtt történik, mert ebben az ítéletben Isten kormányzása igazolást nyer, s törvénye »szentnek, igaznak és jónak« bizonyul majd. Mindenki sorsa eldől, és az ítéletet kimondják mindenkire. A bűn akkor nem tűnik majd vonzónak, és meglátszik visszataszító rútsága.” (Sons and Daughters of God [Isten fiai és leányai], 361. o.)

„Nincs olyan emberi nyelv, amely ábrázolni tudná az Emberfia második eljövetelének jeleneteit az ég felhőiben. Dicsőségében jön el, s az Atya és a szent angyalok dicsőségében. A világosság ruhájába öltözötten érkezik, amelyet az örökkévalóság napjai óta viselt. Angyalok társulnak hozzá útján, tízezerszer tízezren. Trombita hangja hallatszik majd, amint az alvó halottakat előhívja a sírból. Krisztus hangja áthatol a síron, és »mindazok, akik a sírokban vannak, előjönnek«.

»És előtte összegyűlnek majd mind a népek.« Az, aki meghalt az emberért, ítéli meg őt az utolsó napon, mert az Atya minden ítélettételt a Fiúra bízott, mert Ő az Emberfia. Micsoda nap lesz az, amikor azok, akik elvetették Krisztust, feltekintenek rá, akit bűneik általszegeztek.” (Review and Herald, 1899. szeptember 5.)

„Jézus második eljövetelekor azok, akik elfordultak Tőle a földi, hétköznapi dolgokhoz, önző érdekeket és világi megbecsülést keresve, elismerik tévedésüket. Erről beszél a Jelenések könyve szerzője: a Föld minden nemzetségéről, minden emberről, akik siratják Jézust.

Ők azok, akik általszegezték. Ezek a szavak nemcsak azokra vonatkoznak, akik valósággal átszegezték, a Golgota keresztjére feszítve Krisztust, hanem mindazokra, akik gonosz beszédükkel, helytelen tetteikkel szegzik át Őt ma is.” (Signs of the Times, 1903. január 28.)