Üzenet az ifjúságnak
BIK Kiadó, 1989.

Bevezetés
Jellemépítés az örökkévalóság számára
ISTEN TERVE AZ IFJÚSÁGGAL
Felhívás az ifjúsághoz
Neki kívánunk tetszeni
A siker főkelléke
A nagy alkalmak ideje
Az elérhető magaslatok
A hatékonyság mércéje
A magaslatok fáradtságos elérése
Isten munkatársai
KÜZDELEM A BŰNNEL
Sátán - hatalmas ellenség
A harc jellege
Sátán különleges törekvése
A kísértés nem mentség a bűnözésre
Bátorság
A Lélek temploma
Nem a magatokéi vagytok
Őszinte megtérés
Tanács egy elkényeztetett leánynak
Küzdelemben erősödik a jellem
Ellenálljatok a kísértéseknek!
A bűn csalárdsága
Óvakodjunk a kételkedéstől.
Egyetlen gyenge pont
A GYŐZELEM FELÉ
Előre és felfelé
A jellem tökéletesítése
A hit harca
Győzelem felé
Hogyan lehetünk erősek?
A győzelmes élet
Élő hit
Közösségben Krisztussal
JÁRJATOK A VILÁGOSSÁGBAN
Növekedés a kegyelemben.
Hasonulás a világhoz
Keresztényi tapasztalatok
Önuralom
Élettapasztalat
Apró kötelességek hűséges teljesítése
Világosságunkért felelősséggel tartozunk
Eltökélt szándék
Az akaraterő gyakorlása
Isten vezetése
A Szentlélek csendes munkája
A bennünk élő Krisztus
Önmegtagadás
Istennek tetsző jellem
Krisztus jelenléte
ELŐKÉSZÜLET AZ ÉLET FELADATAIRA
Keresztény nevelés
Igazi nevelés
Szükséges a keresztény nevelés
Nevelés az örökkévalóságra
Célszerű gyakorlati kiképzés
A tanítványi hűség
A tanulók alkalmai
Felkészülés a szolgálatra
Fejlődésre való törekvés
Igaz bölcsesség
Tűzz ki magas célt!
SZOLGÁLAT
Az ifjúság elhívatása a munkára
A lelkek megnyerésének felelőssége
Tanúságtétel Krisztusért
Személyes munka
Az ifjúság léleknyerő munkája
Sokoldalú szolgálat
Önzetlen szolgálat
A szorgalom jutalma
A munka méltósága
„Kik minden vizek mellett vetnek”
A munka különböző nemei
Elfogadható szolgálat
Hűség a szolgálatban
EGÉSZSÉG ÉS MUNKAKÉPESSÉG
Az élet tudománya
Az egészség megőrzése
Az egészség szentsége
Harmonikus nevelés
Az egészség rovására megszerzett képesség
A nemesség jelei
AZ ÁHITATOS ÉLET
Az imádság, a mi erősségünk
Az ima hatalma
Az ima alatti magatartásunk
Hit és ima
A Biblia tanulmányozásának értéke
Kutassatok a Szentírásban önmagatokért!
Kitartó törekvés a bibliatanulásban
A szorgalmas tanulás jutalma
A Biblia mint nevelő
Istentisztelet
Jól megalapozott remény
OLVASMÁNYOK ÉS ZENE
Olvasmányaink kiválasztása
Az efézusiak példája
Megfelelő szellemi táplálék
A Biblia a legérdekesebb könyv
Jól őrizd a lélek útjait!
A keresztényi jellem felépítése
Az irodalom hatása
A zene áldásai
A zene alkalmazása
A zene rossz felhasználása
SÁFÁRSÁG
Tanulj gazdálkodni!
Az áldozatos lelkület
A tized
“Tiszteld az Urat a te javaidból”
Egyéni felelősségünk
Ünnepi ajándékok
Takarékosság a ruházatban
Öntetszelgés
Takarékosság és jótékonyság
AZ OTTHON
A keresztény család
Hűséges kötelességteljesítés az otthonban
Vallásosság az otthonban
Az otthon: gyakorlati képzőiskola
Szülők iránti tisztelet és szeretet
Áldás az otthonban
Jellemépítés otthon
Az ifjúság vállaljon felelősségeket!
Az áhítat órája
Vallásos vendégszeretet
RUHÁZAT ÉS DÍSZÍTÉS
A jellemépítés elemei
Ruházat és jellem
Illő öltözködés
Az öltözködés befolyása
Egyszerűség az öltözködésben
A ruha bálványozása
Az igazi ékesség
ÜDÜLÉS ÉS SZÓRAKOZÁS
Az üdülés értéke
Élvezetek szeretete
Tanácsok
Az ifjúság veszélyes szórakozásai
Plántáljunk helyes elvekét!
Szentségtelen befolyások
Öröm a vallásban
Keresztény üdülés
Társas összejövetelek
Hogyan töltsük szünidőnket?
Chapter 134—Literary Societies
Tánc
TÁRSAS ÉRINTKEZÉS
A társas érintkezés célja
Keresztény barátság és udvariasság
Vezérelvek
A társaság befolyása
Befolyás
Társaink megválasztása
Az aranyszabály
Igazi nemesség
Kerüld a rossz társaságot
Magasztos, felemelő társalgás
Konkolyhintés
Hitetlen látogatók
UDVARLÁS ÉS HÁZASSÁG
Őszinte szeretet
Az udvarlás helytelen formái
Hitetlenekkel való eljegyzés
Tanács és vezetés szükséges
Korai házasság
Bölcs és oktalan házasságok
“Házasodnak és férjhez mennek”
A házasélet felelősségei
Helyes önbírálat és önuralom a házasságban
Izsák példája