Üzenet az ifjúságnak
BIK Kiadó, 2002.

Bevezetés
Jellemépítés az örökkévalóság számára
1. fejezet — ISTEN TERVE AZ IFJÚSÁGGAL
Felhívás a fiatalokhoz
Istennek kívánunk tetszeni
Mi szükséges a sikeres munkavégzéshez?
A nagy alkalmak ideje
Az elérhető magaslatok
A hatékonyság mércéje
Legfontosabb a kitartás
Isten munkatársai
2. fejezet — KÜZDELEM A BŰN ELlen
A hatalmas ellenség
A jó és rossz közötti küzdelem jellege
Sátán törekvései az emberi értelem befolyásolására
A kísértés nem mentség a bűn elkövetésére
Bátorságra van szükségünk
A Lélek temploma
Nem a magatokéi vagytok
Őszinte megtérés
Tanács egy elkényeztetett leánynak
Küzdelemben erősödik a jellem
Ellenálljatok a kísértéseknek!
A bűn csalárdsága
Óvakodj a kételkedéstől!
Egyetlen gyenge ponton is összekapcsolódunk a bűnnel
3. fejezet — A GYŐZELEM FELÉ
A keresztényi élet szépségei
A jellem tökéletesítése
A hit harca
A győzelem felé
Hogyan lehetünk erősek?
A győzelmes élet
Az élő hit
Közösségben Krisztussal
4. fejezet — JÁRJATOK A VILÁGOSSÁGBAN!
Növekedés a kegyelemben
Alkalmazkodás a világhoz
Képzelt remények és valódi tapasztalatok
Az önuralom
A keresztényi élet tapasztalatai
Az apró kötelességek hűséges teljesítése
Világosságunkért felelősséggel tartozunk!
Akaratunk, szándékaink és elhatározásaink
Az akaraterő gyakorlása
Hogyan vezet Isten?
A Szentlélek csendes munkája
A bennünk élő Krisztus
Önmegtagadás
Az Istennek tetsző jellem
Krisztus állandó jelenléte
5. fejezet — FELKÉSZÜLÉS AZ ÉLET FELADATAIRA
Szükség van-e keresztény nevelésre?
A valódi nevelés
A keresztény nevelés fontossága
Nevelés az örökkévalóságra
Gyakorlati oktatás
A tanítványi hűség
A munkavégzés alkalmai
Felkészülés a szolgálatra
Törekvés a fejlődésre
Igaz bölcsesség
Milyen célokat tűzzünk magunk elé?
6. fejezet — SZOLGÁLAT
Az ifjúság elhívása Isten szolgálatára
A lelkek megnyerésének felelőssége
Tanúságtétel Krisztusért
Hogyan végezzük személyes munkánkat?
Az ifjúság lélekmentő munkája
Lehetőségek a szolgálatra
Önzetlen szolgálat
A szorgalom jutalma
A munka méltósága
„Akik minden vizek mellett vetnek”
A munka különböző területei
Elfogadható szolgálat
Hűség a szolgálatban
7. fejezet — EGÉSZSÉG ÉS MUNKAKÉPESSÉG
A bajok gyökere
Az egészség megőrzése
Az egészség szentsége
Harmonikus nevelés
Az egészség rovására megszerzett képesség
A nemesség jelei
8. fejezet — AZ ISTENFÉLŐ ÉLET
Az imádság a mi erősségünk
Az ima hatalma
Hogyan viselkedjünk imádkozás közben?
Hit és ima
A Biblia tanulmányozásának értéke
Kutassatok a Szentírásban önmagatokért!
Kitartó törekvés a Biblia-tanulásban
A szorgalmas tanulás jutalma
A Biblia mint nevelőeszköz
Istentisztelet
Jól megalapozott remény
9. fejezet — OLVASMÁNYOK ÉS ZENE
Olvasmányaink kiválasztása.
Az efézusiak példája.
A megfelelő szellemi táplálék
A legérdekesebb könyv
Jól őrizd a lélek útjait!
A keresztényi jellem építése
Az irodalom hatása
A zene áldásai
Milyen célt szolgál a zene?
A zene rossz felhasználása
10. fejezet — SÁFÁRSÁG
Tanulj meg jól gazdálkodni!
Az áldozatos lelkület
A tized
„Tiszteld az Urat a te javaidból!”
Egyéni felelősségünk
Ünnepi ajándékok
Takarékosság az öltözködésben
Öntetszelgés
Takarékosság és jótékonyság
11. fejezet — AZ OTTHON
A keresztény család
Az otthoni kötelességek hűséges teljesítése
Vallásosság a családban
Az otthon: iskola
A szülők iránti tisztelet és szeretet
Áldás a családban
Otthoni jellemépítés
A fiatalok vállaljanak felelősségeket!
Az áhítat órája
Vallásos vendégszeretet
12. fejezet — ÖLTÖZKÖDÉS
Életmódunk hatása környezetünkre
Ruházat és jellem
A megfelelő öltözködés
Az öltözködés befolyása
Egyszerűség a ruházatban
Az öltözködés bálványozása
Az igazi ékesség
13. fejezet — PIHENÉS ÉS FELÜDÜLÉS
A pihenés értéke
A világ szeretete
Tanácsok
Veszélyes szórakozások
Plántáljunk lelkünkbe helyes elveket!
Szentségtelen befolyások
Öröm a vallásban
Testi-lelki felfrissülés
Társas összejövetelek
Hogyan töltsük el a szünidőt?
Irodalmi társaságok
A tánc
14. fejezet — TÁRSAS ÉRINTKEZÉS
A barátkozás célja
Keresztény barátság és udvariasság
Vezérelvek
A társaság hatása
Befolyásunk és felelősségünk
A társaság megválasztása
Az aranyszabály
A valódi nemesség
Kerüld a rossz társaságot!
Magasztos, felemelő társalgás
Konkolyhintés
Hitetlen látogatók
15. fejezet — UDVARLÁS ÉS HÁZASSÁG
Őszinte szeretet
Az udvarlás helytelen formái
Eljegyzések hívők és hitetlenek között
A tanácsok és a vezetés fontossága
Korai házasságok
Bölcs és oktalan házasságok
„Házasodnak és férjhez mennek”
A házasélet felelősségei
Önuralom a házasságban
Izsák példája