Isten csodálatos kegyelme
Unknown, 2003.

JANUÁR
Január 1. A Mennyről szóló örömhír
Január 2. Csak a bűnösöknek
Január 3. Az idő teljessége
Január 4. Az első advent üzenete
Január 5. A mennyei ország jellemzői
Január 6. Ellentétben a földi országokkal
Január 7. Krisztus országának szimbóluma
Január 8. Isten országa a szívben van
Január 9. A mustármag
Január 10. A kovász
Január 11. Krisztus halála
Január 12. A mennyei kormányzás elvei
Január 13. Legfőbb kötelességünk
Január 14. A Mennybe jutás feltétele
Január 15. Isten kegyelme által
Január 16. A menyegzői ruha
Január 17. A mennyei örökség
Január 18. A kegyelmes meghívás
Január 19. Aki az egész világról gondoskodik
Január 20. A Menny követei
Január 21. Az Úr katonái
Január 22. Az igazlelkűség öve
Január 23. Az igazság mellvasa
Január 24. A békesség evangéliuma
Január 25. A hit pajzsa
Január 26. Az üdvösség sisakja
Január 27. A lélek kardja
Január 28. A csatamező
Január 29. A hűség követelménye
Január 30. Menjetek előre!
Január 31. A győzelem
FEBRUÁR
 Február 1. Ádám és Éva
 Február 2. Az elveszített uralom
Február 3. A második Ádám
Február 4. Izráel láthatatlan királya
Február 5. Mennyei királyunk
Február 6. Velünk az Isten
Február 7. A veszélyeztetett királyság
Február 8. Királyi bevonulás
Február 9. Jeruzsálem királya
Február 10. A dicsőség királya
Február 11. Minden nemzet királya
Február 12. Isten türelmének határa
Február 13. A Mennybe jutás feltétele
Február 14. Isten-fiúság
Február 15. Isten gyermekei
Február 16. A megváltás ára
Február 17. Ábrahám és gyermekei
Február 18. A Menny polgárai
Február 19. A hűség próbája
Február 20. Isten akarata az első
Február 21. A földi királyságok felett
Február 22. Az engedelmességből fakadó áldások
Február 23. Isten kegyelmének sáfárai
Február 24. Az igazság sáfárai
Február 25. Az erő sáfárai
Február 26. A jó befolyás sáfárai
Február 27. Új ember
Február 28. Krisztus országának örökösei
MÁRCIUS
Március 1. A Menny vonzásában
Március 2. A trónon ülő Krisztus
Március 3. Szivárvánnyal övezett trón
Március 4. A szentek szentjében
Március 5. Szeráfok a trón körül
Március 6. A trón alapja az igazságosság
Március 7. Igazság és jogosság
Március 8. Az élet és hatalom forrása
Március 9. Az imádat központja
Március 10. Az irgalom forrása
Március 11. Együtt érző főpap
Március 12. Krisztus osztozik Atyjával a trónon
Március 13. Isten törvénye összefonódik trónjával
Március 14. A kísértés visszautasítása
Március 15. A bűn eltörlése
Március 16. Szabadulás a bűntől
Március 17. Mindenki számára elérhető
Március 18. Krisztus neve a jelszavunk
Március 19. A jó illatként felszálló ima
Március 20. Vigyük ügyünket a trón elé
Március 21. Illés példája
Március 22. A szenvedések idején
Március 23. Osztozzunk Krisztus szenvedéseiben
Március 24. Járuljunk Isten elé tisztelettel
Március 25. Alázat és szent félelem
Március 26. Szent tapasztalat
Március 27. Megszentelt név
Március 28. Állandó függőségben az Atyától
Március 29. A szívünkben lakozó Krisztus
Március 30. Osztatlan odaszentelődés
Március 31. Örökkön örökké
ÁPRILIS
Április 1. Isten magához von minket
Április 2. Új szív
Április 3. Béke és nyugalom
Április 4. Isten törvénye
Április 5. Engedelmesség
Április 6. A gonosz legyőzése
Április 7. Az Úr magasztalása
Április 8. Az önzés feladása
Április 9. A rossz szokások elhagyása
Április 10. A gonosz gyűlölése
Április 11. A kétely eloszlatása
Április 12. Az egyház egysége
Április 13. A győzelem kivívása
Április 14. Nemes jellem fejlesztése
Április 15. Erősítés és bátorítás
Április 16. Nehézség idején
Április 17. Az otthon megalapozása
Április 18. Az Úr gondot visel gyermekeire
Április 19. A napi szükségletek kielégítése
Április 20. A bűnös felemelése
Április 21. Az élet vize
Április 22. Megszentelődés
Április 23. A lélek dísze
Április 24. Vigasztalás
Április 25. Isten templomának biztos alapja
Április 26. Megtartó hatalom
Április 27. A világ világossága
Április 28. Isten munkatársai
Április 29. Emberek halászai
Április 30. Az elvégzett munka
MÁJUS
Május 1. A teremtés előtt
Május 2. Mindörökké
Május 3. Az Édenben
Május 4. Noé
Május 5. Az Ábrahámmal kötött szövetség
Május 6. A szövetség szabályai
Május 7. Emberi ígéretek
Május 8. Jobb ígéretek
Május 9. A szívbe írott törvény
Május 10. A bűnbánat ajándéka
Május 11. A bűnbocsánat ajándéka
Május 12. Isten hit által fogad el minket
Május 13. Isten törvénye a zsinórmérték
Május 14. Fogadalom az engedelmességre
Május 15. A keresztség szerepe
Május 16. Az evangélium és a törvény
Május 17. Szeretet Isten és az embertársak iránt
Május 18. Jellemfejlesztés
Május 19. Szentség
Május 20. Krisztusi élet
Május 21. Teljes szívvel
Május 22. Közös megegyezés
Május 23. Szövetségi áldások
Május 24. Krisztus vére által érvényesítve
Május 25. Krisztus engesztelésének megpecsételése
Május 26. A közbenjáró Krisztus
Május 27. A szövetség vére
Május 28. A szombat szövetsége
Május 29. Isten örök ígérete
Május 30. Örök és változhatatlan
Május 31. A szövetség jelképe
JÚNIUS
Június 1. A mennyei trón száműzöttje
Június 2. Páratlan leereszkedés
Június 3. Ádáz kísértések
Június 4. Elmondhatatlan magány
Június 5. Páratlan megpróbáltatás
Június 6. Végtelen szenvedés
Június 7. Tusakodó ima
Június 8. Imával töltött éjszakák
Június 9. Gecsemáné
Június 10. Az Atya haragja
Június 11. Az elhagyatottság érzése
Június 12. A világ bűne
Június 13. Hatalmas ár
Június 14. Egyetlen ember értéke
Június 15. Szeretetteljes áldozat
Június 16. A Menny is veszélybe került
Június 17. Az Atya felmérhetetlen áldozata
Június 18. Az egyedüli lehetséges váltságdíj
God's Unspeakable Gift, June 19
Június 20. Értékes ajándék
Június 21. Pénz nélkül és ingyen
Június 22. Mindenki számára van kegyelem
Június 23. Ki nem érdemelt jóindulat
Június 24. Krisztus a mi igazságunk
Június 25. A vallás fényes oldala
Június 26. Méltó a Bárány
Június 27. A titkok titka
Június 28. Kikutathatatlan gazdagság
“Behold, What Manner of Love” June 29
Június 30. A Menny szenvedése
JÚLIUS
Július 1. Kezdettől fogva
Július 2. A Szentlélek ígérete
Július 3. A Lélek hatalma
Július 4. Pünkösd
Július 5. A Lélek munkája
Július 6. A legnagyobb vigasztaló
Július 7. Krisztus képviselői
Július 8. Mint a harmat, az eső és a napfény
Július 9. Az Írások megvilágítója
Július 10. Az igazság tanítója
Július 11. Hűséges vezető
Július 12. Személyes vezetőnk
Július 13. A halk és szelíd hang
Július 14. Nemesítő és megszentelő erő
Július 15. Az isteni hasonlatosság
Július 16. A felüdülés
Július 17. Megtisztító és éltető erő
Július 18. Hit
Július 19. Minden hívő számára
Július 20. Több, mint emberi erő
Július 21. Összhangban
Július 22. Egység a különbözőségben
Július 23. A feltételek
Július 24. Adni és befogadni
Július 25. Olaj a lámpásunkba
Július 26. Megbocsáthatatlan bűn
Július 27. A Szentlélek megszomorítása
Július 28. A keresők
Július 29. Pünkösd
Július 30. Kérjetek
The Latter Rain, July 31
AUGUSZTUS
Augusztus 1. Csoda
Augusztus 2. Csodálatos átalakulás
Augusztus 3. Szívbeli megújulás
Augusztus 4. Időre van szükség
Augusztus 5. Eltökéltség
Augusztus 6. Az otthon légköre
Augusztus 7. Hogy megtudja a világ
Augusztus 8. Lelki élet
Augusztus 9. Isten jelleme
Augusztus 10. Tökéletesség? Most?
Augusztus 11. Növekvő befolyás
Augusztus 12. Megtisztított szívek
Augusztus 13. Szemlélés által változunk el
Augusztus 14. A remény nélkül élők
Augusztus 15. Krisztus természetének részesei
Augusztus 16. Jellemformálás
Augusztus 17. Szeretet
Augusztus 18. Áldásos légkör
Augusztus 19. Kéréseinkre várva
Augusztus 20. Fegyelmezés és a jellem csiszolása
Augusztus 21. Közeledve a Menny felé
Augusztus 22. Elegendő kegyelem
Augusztus 23. Amíg a kegyelmi idő tart
Augusztus 24. A jutalom
Augusztus 25. Teljes megszentelés
Augusztus 26. Isten képmása
Augusztus 27. Krisztus képviselői
Augusztus 28. Minden nap és mindenhol
Augusztus 29. Reformáció
Augusztus 30. Felkészülés a Mennyre
Augusztus 31. Vágyódás a mennyei otthon után
SZEPTEMBER
Szeptember 1. Láttuk és hallottuk
Szeptember 2. Erő az engedelmességre
Szeptember 3. Sátán visszautasítása
Szeptember 4. Isten győzelemre segít
Szeptember 5. Önmérséklet
Szeptember 6. Angyali megerősítés
Szeptember 7. A gondolkodás fegyelmezése
Szeptember 8. Erő és biztonság
Szeptember 9. Megerősödés a kegyelemben
Szeptember 10. A mai napi szükségletünk
Szeptember 11. Határtalan erő
Szeptember 12. Szeretetteljes keresztények
Szeptember 13. Az Úr utat mutat
Szeptember 14. A hívőkért
Szeptember 15. Az ígéretek ereje
Szeptember 16. Evilági pompa
Szeptember 17. Az áldások sokasága
Szeptember 18. Az ifjúság szüksége
Szeptember 19. Alázat
Szeptember 20. Az igaz kiválósága
Szeptember 21. A helyes befolyás forrása
Szeptember 22. Az élet versenypályája
Szeptember 23. Isten hatalmának hirdetése
Szeptember 24. Hatalom a világ felrázásához
Szeptember 25. A keresztény jelvénye
Szeptember 26. Visszautasíthatatlan jóság
Szeptember 27. A halhatatlanság örökösei
Szeptember 28. Legyőzhetetlen
Szeptember 29. Diadalmaskodás
Szeptember 30. „Tudom, kinek hittem”
OKTÓBER
Október 1. A gyermek Jézus
Október 2. A növekedés isteni rendje
Október 3. Növekedés a kegyelemben
Október 4. A keresztény növekedés feltételei
Október 5. Titokzatos hatalom
Október 6. Gyermekkor
Október 7. A családban
Október 8. Naponkénti ima
Október 9. A titkos ima jelentősége
Október 10. Folyamatos munka
Október 11. Egyszerű hit
Október 12. Krisztusban
Október 13. Testben és lélekben
Október 14. Szívünk megőrzése
Október 15. A szív megüresítése
Október 16. A csapdák elkerülése
Október 17. Alázat
Október 18. Jóságosság
Október 19. Az Úr megismerése
Október 20. Jézus visszatükrözése
Október 21. Megbotlás
Október 22. Gyönyörködés az Igében
Október 23. Egyetlen forrásból
Október 24. Mások megsegítése
Október 25. Lelki növekedés
Október 26. Mennyei gyógyszer
Október 27. Nincs idő a tétlenségre
Október 28. Szükséges kötelességek
Október 29. Apró alkalmak
Október 30. Mire szolgálnak a próbák?
Október 31. Isten teljessége
NOVEMBER
November 1. A bűn zsoldja és Isten ajándéka
November 2. Isten emberi eszközei
November 3. Tekints fel, és élj!
November 4. Sátán erőtlensége
November 5. Az éhezőnek és szomjazónak
November 6. Teljes szívből
November 7. Hit által
November 8. Helyreállított béke
November 9. A Krisztussal való közösség
November 10. Isten dicsősége
November 11. Megszentelt értelem
November 12. A keresztény tapasztalat lényege
November 13. Isten dicsőítése
November 14. Nem tartja vissza a jót
November 15. Uralom a gondolatok felett
November 16. Bocsásd meg a mi vétkeinket
November 17. Krisztus iskolájában
November 18. A vizsgálati nap
November 19. Jó cselekedetek
November 20. Vigyázzatok!
November 21. Megőrizve az eleséstől
November 22. Örök vigasztalás és jó reménység
November 23. A továbbadás öröme
November 24. Istené a dicsőség
November 25. Az aratás
November 26. A világ várakozása
November 27. Krisztus vár
November 28. Az egész világegyetem vár
November 29. Isten gyermekei
November 30. Szem előtt tartva a célt
DECEMBER
December 1. Isten dicsősége
December 2. Az Isten dicsőségére teremtett ember
December 3. Isten dicsőséges terve
December 4. A Menny földi megvalósulása
December 5. Mit hoz a jövő?
December 6. Miért nem most?
December 7. Tekintsünk fel a Mennyre!
December 8. Kik alkalmasak a Mennyre?
December 9. Felkészülés az angyalok társaságára
December 10. Tanuljuk meg a győzelmi éneket már most
December 11. Amíg várakozunk
December 12. Hazafelé
December 13. Hatalmas jutalom
December 14. Krisztus dicsőséges megjelenése
December 15. Győzelem a halál felett
December 16. Örök örvendezés
December 17. Végre otthon!
December 18. Helyreállított Éden
December 19. Minden szenvedésnek vége
December 20. Az édeni körülmények visszaállítása
December 21. Örök boldogság
December 22. Őrangyalok
December 23. Mennyei iskola
December 24. Krisztus lesz a tanítónk
December 25. Földi és mennyei iskola
December 26. A világegyetem felfedezése
December 27. A szent város öröme
December 28. Örök biztonság
December 29. Bőséges kárpótlás
December 30. Tekintsünk fel!
December 31. Isten igazságának védelmezése