× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Maranatha
BIK Kiadó, 2005.

JANUÁR - Jön a király!
Január 1. Jézus első eljövetele
Január 2. A betlehemi tanulság
Január 3. Amikor Jézus megszületett
Január 4. A második advent reménysége
Január 5. A Szentírás alapeszméje
Január 6. A reformátorok hite
Január 7. A történelem megértésének kulcsa
Január 8. Csalódások
Január 9. Az isteni üzenet hirdetői
Január 10. Az igazság diadalt arat
Január 11. Siettessük Urunk visszatérését!
Január 12. A harmadik angyal utolsó intései
Január 13. Uralkodik örökkön-örökké
Január 14. Az illési prófécia
Január 15. Jézus legyen a középpontban!
Január 16. A szántóföld: egész világunk
Január 17. Isten ítéletei
Január 18. Egy jobb és nemesebb út
Január 19. Amikor felhangzik a hangos kiáltás
Január 20. Isten megõrzi a hűségeseket
Január 21. Munkálkodjunk felebarátainkért!
Január 22. Tanulmányozzuk a próféciákat!
Január 23. Vallási türelmetlenség és üldözés
Január 24. Az egyház nem bukik el
Január 25. Valódi és hamis ébredés
Január 26. Önhitt, gondtalan késlekedés
Január 27. El kell nyernünk a mennyet
Január 28. Boldogok, akik vigyáznak
Január 29. Keressétek az Urat!
Január 30. Imádkozzunk egymásért!
Január 31. Őrködjünk és imádkozzunk!
FEBRUÁR - Készen vagyunk-e Jézus eljövetelére?
Február 1. Az isteni dicsőség megnyilatkozása
Február 2. A szükséges felkészülés
Február 3. A megmérettetés ideje
Február 4. Kiálljuk-e a próbát?
Február 5. A tévedhetetlen vezető
Február 6. Válaszadásra készen
Február 7. Az igazság, amely megelégít
Február 8. Erkölcsi függetlenség
Február 9. Vannak-e bálványaink?
Február 10. Vizsgáljátok meg szíveteket!
Február 11. Önvizsgáló kérdések
Február 12. Legyetek készen!
Február 13. Ne kételkedjünk!
Február 14. Keressétek először Isten országát!
Február 15. Bölcsek vagyunk, vagy oktalanok?
Február 16. Mindvégig állhatatosan
Február 17. Az utolsó őrváltás
Február 18. Egyetlen biztonságunk
Február 19. Munkálkodó hit
Február 20. Sátán eszközei
Február 21. Kísértések álruhában
Február 22. Miért késik Krisztus eljövetele?
Február 23. Az elérendő cél
Február 24. Ne dolgozzunk az ördögnek!
Február 25. Sátán utolsó hadjárata
Február 26. A mennyei kapukon át
Február 27. A biztos prófétai szó
Február 28. Biztos menedék
MÁRCIUS - Alkalmasság a mennyek országára
Március 1. Közel van az Úr napja
Március 2. Bűnbetegek orvossága
Március 3. Új élet
Március 4. Ami az életben a legfontosabb
Március 5. A menny hibátlan igazgyöngye
Március 6. Krisztus az egyetlen Megváltó
Március 7. Bizonyosodjunk meg Isten jóságáról!
Március 8. A menny polgárai
Március 9. Isten teljesebb megismerése
Március 10. A legmagasabb rendű elmélkedés
Március 11. Fehér ruhára van szükségünk
Március 12. Az engedelmesség öröme
Március 13. Isten műhelyében formálódva
Március 14. Egészség és tiszta gondolkodás
Március 15. Az élet vetése és aratása
Március 16. A menny által elismert jellem
Március 17. Péter létráján
Március 18. A lélek lélegzetvétele
Március 19. A fejlődés titka
Március 20. Állhatatos hit
Március 21. A szív és az élet tisztasága
Március 22. Mit jelent a bibliai megszentelődés?
Március 23. Legyünk éberek!
Március 24. Védelem minden kísértés ellen
Március 25. Miért „késik” az Úr?
Március 26. A vizsgálati ítélet
Március 27. A megbízható igazság
Március 28. A Szentírás a mi védelmünk
Március 29. Isten a biztonságunk záloga
Március 30. Mély és élő tapasztalat
Március 31. Legyetek készen!
ÁPRILIS - Jövetelének üzenete
Április 1. A legnagyobb munka
Április 2. A kereszt üzenete
Április 3. Szeretettől indíttatva
Április 4. Ahol a bizonyságtevést kezdeni kell
Április 5. A nyomorúságban veszteglő világ
Április 6. Tanítás házról házra
Április 7. Egyéni, személyes tanúskodás
Április 8. Fújjatok riadót!
Április 9. Isten különleges, mának szóló üzenete
Április 10. A döntés ideje
Április 11. Mások megmentéséért élni
Április 12. Az életre vezető ösvény
Április 13. Közösség Krisztussal
Április 14. Az Üdvözítő képviselői
Április 15. Jellem, amit a világ elismer
Április 16. A világnak szóló bizonyságtétel
Április 17. Isten kipótolja a hiányosságokat
Április 18. A hatalommal kísért igehirdetés
Április 19. „Íme az Isten Báránya”
Április 20. Isten reformra szólít fel
Április 21. Õrizzük meg az isteni világosságot!
Április 22. Az énről való megfeledkezés értéke
Április 23. A fiatalok Isten eszközei
Április 24. Dolgozzunk minden korosztályért!
Április 25. Menjetek el ti is a szőlőbe!
Április 26. Minden kincsünket adjuk Istennek!
Április 27. Elmélkedés és cselekvés
Április 28. Hamis és valódi lelkesedés
Április 29. Szilárd alapzat
Április 30. A menny vár rád
MÁJUS - Krisztus visszatérésének jelei
Május 1. Isten vezetni akarja népét
Május 2. Sátán növekvő támadásai
Május 3. A ránk váró nagy küzdelem
Május 4. Az Írások félremagyarázása
Május 5. Hamis elgondolások Istenről
Május 6. A hamis tudomány veszélyei
Május 7. Sátán mesteri csalásai
Május 8. Idők és alkalmak
Május 9. „Amint Noé napjaiban volt…”
Május 10. Kövessük Krisztust!
Május 11. A fiatalokra leselkedõ veszélyek
Május 12. A pogány hatalom pompája
Május 13. Zűrzavar a városokban
Május 14. Az előítélet növekedése
Május 15. A szemek kívánsága
Május 16. A békességet kiáltók
Május 17. Látvány, hanghatások és bűnözés
Május 18. Spiritizmus és forradalom
Május 19. Az isteni mérce
Május 20. Ördögi gyógyítások
Május 21. Meglátjuk-e a valós veszélyt?
Május 22. Égi jelek
Május 23. Az ég csillagai lehullanak
Május 24. Az ottomán birodalom a próféciában
Május 25. Az erkölcstelenség terjedése
Május 26. Melyek az Úr valódi ajándékai?
Május 27. Mindent meg kell vizsgálnunk
Május 28. Hamisítványok
Május 29. Egység vagy széthúzás?
Május 30. A hamis látomások következményei
Május 31. Tegyünk olajat a lámpásainkba!
JÚNIUS
Június 1. Eljövendő események
Június 2. A szükséges előkészület
Június 3. A hűség próbája
Június 4. „Vigyázzatok és imádkozzatok!”
Június 5. A fenevad képmása
Június 6. A hitehagyás
Június 7. A spiritizmus szerepe a csalásban
Június 8. „A halottak semmit sem tudnak…”
Június 9. Valódi és hamis megújulás
Június 10. „Akik diadalmaskodnak a fenevadon”
Június 11. A szombat teljesebb hirdetése
Június 12. A második angyal üzenete
Június 13. Szombat vagy vasárnap?
Június 11. A három angyal üzenete
Június 15. Háborúk az utolsó napokban
Június 16. A nyomorúságos idő
Június 17. Isten népének hűsége
Június 18. Bölcsességre van szükségünk
Június 19. Vasárnapi missziómunka
Június 20. Isten törvényét érvénytelenítik
Június 21. Jel a nagyvárosok elhagyására
Június 22. Élelem és földek az utolsó napokban
Június 23. Különböző érdekcsoportok követelései
Június 24. Az eladás és a vásárlás tilalma
Június 25. A városok figyelmeztetése
Június 26. A szenvedés enyhítése
Június 27. Istentől kérjünk erőt és segítséget!
Június 28. Akik a Teremtővel szállnak szembe
Június 29. A kereszténység két nagy csoportja
Június 30. Világosság a zűrzavarban
JÚLIUS - Az egyház nagy megpróbáltatása és tanúskodása
Július 1. Hármas szövetség a lelkiismereti jogok ellen
Július 2. Az Úr lesz népének védelmezője
Július 3. Az igazság elferdítése
Július 4. Az Egyesült Államok a jövendölésben
Július 5. Krisztus a mi menedékünk
Július 6. Krisztusért szenvedve
Július 7. Hitehagyottak és hűségesek
Július 8. Krisztus kezén kívül mindenki másét el kell engednünk
Július 9. Mint Márdokeus napjaiban…
Július 10. Vértanúk az utolsó napokban
Július 11. A rostálás ideje
Július 12. Mennyei segítség a komolyan küzdőknek
Július 13. Egység a hangos kiáltás idején
Július 14. Isten mindvégig velünk lesz
Július 15. Az egyház megtisztítása
Július 16. Sátán megszemélyesíti Krisztust I.
Július 17. Sátán megszemélyesíti Krisztust II.
Július 18. „…én is megtartalak téged”
Július 19. Pajzsunk Sátán hatalma ellen
Július 20. Az élő Igére kell alapoznunk
Július 21. Hamis csodáknak lehetünk tanúi
Július 22. Isten pecsétje és a fenevad bélyege
Július 23. Az elpecsételés és a késői eső
Július 24. A maradék és az elpecsételés
Július 25. Kit követ a világ?
Július 26. Az Isten iránti hűség nagy próbája
Július 27. Hitehagyás és pusztulás
Július 28. Tudnunk kell, mi az igazság
Július 29. Az angyal Jelenések könyve 18. fejezetében
Július 30. A korai és a késői eső
Július 31. Ideje felébredni!
AUGUSZTUS - Megszentelődés, elpecsételés, és a szentély
Augusztus 1. A megpróbáltatás óráiban
Augusztus 2. Krisztus által boldogok lehetünk
Augusztus 3. Az egyetlen valódi kincs: az igaz jellem
Augusztus 4. Krisztus a mi segítőnk és szabadítónk
Augusztus 5. Együttműködve Istennel
Augusztus 6. A keresztény tökéletesség
Augusztus 7. „Akik az Ő nevében hisznek”
Augusztus 8. Becsületesség az indítékokban és a cselekvés során
Augusztus 9. A rossz szokások legyőzése
Augusztus 10. Az egész ember megszentelődése
Augusztus 11. Isten törvényével összhangban
Augusztus 12. Látszólagos és valódi megszentelődés
Augusztus 13. Vizsgáljuk meg, milyen forrásból származnak érzéseink és érzelmeink!
Augusztus 14. Maradjunk szoros kapcsolatban Krisztussal!
Augusztus 15. Sohasem kérkedhetünk
Augusztus 16. Megváltás napról napra
Augusztus 17. A valódi megtérés
Augusztus 18. Isten népének megszentelődése
Augusztus 19. Hangozzék fel a figyelmeztetés!
Augusztus 20. Itt a felkészülés ideje
Augusztus 21. Kik nyerik el a pecsétet?
Augusztus 22. Az elpecsételés ideje
Augusztus 23. Isten pecsétje
Augusztus 24. Jel, amely megkülönbözteti Isten népét
Augusztus 25. A szombat jelentõsége és dicsősége
Augusztus 26. Isten védjegye
Augusztus 27. Tanulmányozzuk a szentély bibliai tanítását!
Augusztus 28. A szentély megtisztítása
Augusztus 29. A mennyei szentélyben folyó munka
Augusztus 30. Az élők megítélése
Augusztus 31. A vizsgálati ítélet
SZEPTEMBER - A próbaidő lezárulásával összefüggő események
Szeptember 1. Mindenkinek számot kell adnia hitéről
Szeptember 2. A hívők tanúságtétele
Szeptember 3. „Készülj Istened elé!”
Szeptember 4. Az isteni segítség ígérete
Szeptember 5. Új pünkösd
Szeptember 6. A végső küzdelem
Szeptember 7. A próféciák világos útmutatása
Szeptember 8. A béke rövid időszaka
Szeptember 9. „Békesség és biztonság!”
Szeptember 10. Isten műve befejeződik
Szeptember 11. Isten közbelép népe érdekében
Szeptember 12. A próbatétel ideje véget ér
Szeptember 13. Csendben, észrevétlenül jön el a döntő óra
Szeptember 14. Tiszta kéz és tiszta szív
Szeptember 15. Angyalok vigyázzák a Földet
Szeptember 16. A hét utolsó csapás kezdete
Szeptember 17. Jákób küzdelmének éjszakája
Szeptember 18. Éjjel és nappal Istenhez kiáltanak
Szeptember 19. Angyali védelem a nyomorúság idején
Szeptember 20. Amikor már túl késő
Szeptember 21. Akik megtartják Isten parancsolatait
Szeptember 22. Miért jön el a nyomorúságos idő?
Szeptember 23. Az Úr szemmel tartja népét
Szeptember 24. A nagy nyomorúság
Szeptember 25. Isten népét nem lehet megtéveszteni
Szeptember 26. Az Úr megóvja gyermekeit
Szeptember 27. Isten népe megszabadul
Szeptember 28. Isten kinyilvánítja hatalmát
Szeptember 29. A hitük miatt raboskodók megszabadulnak
Szeptember 30. A feltámadás reménysége
OKTÓBER - A második advent
Október 1. „Meglátjátok az embernek Fiát”
Október 2. „A nyomorúság idején elrejt az Ő hajlékában”
Október 3. A hetedik csapás
Október 4. Isten a mi oltalmunk és erősségünk
Október 5. Az élet kalauza
Október 6. Krisztus eljövetelének napja
Október 7. Az aranyló reggel
Október 8. Urunk második eljövetele
Október 9. Krisztus igazságot szolgáltat
Október 10. „Eljön a mi Istenünk!”
Október 11. Ítélet a második adventkor
Október 12. Akik Őt általszegezték
Október 13. A hűtlen pásztorokat elsöprő harag
Október 14. A Bárány haragja
Október 15. Isten ítélete és az armageddoni csata
Október 16. A végső harc jellege
Október 17. „Legyetek készen ti is!”
Október 19. Az igazak feltámadása
Október 19. „Mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az Ő szavát”
Október 20. A feltámadás titkai
Október 21. Az örök élet kezdete
Október 22. Felismerjük majd egymást
Október 23. A boldog reménység
Október 24. Az igazak elváltozása
Október 25. A Föld elnéptelenedik
Október 26. Sátán megkötözése
Október 27. A családok újra egyesülnek
Október 28. A hűségeseknek elkészített koronák
Október 29. Isten gyermekeinek boldogsága
Október 30. Hazafelé tartunk
Október 31. Jutalma Vele van
NOVEMBER - Menny és Föld a millennium idején
November 1. Sátán és angyalainak fogsága
November 2. A bennünket őrző angyalok
November 3. Örömteljes fogadtatás Isten városában
November 4. A megváltottak öröme
November 5. Az üdvözültek hálája
November 6. Az Atya és a Fiú szeretete
November 7. Végre otthon!
November 8. „Az Úr azt nézi, ami a szívben van”
November 9. Minden kérdésünkre választ kapunk
November 10. „Az odafelvalókkal törődjetek!”
November 11. A megváltottak jutalma
November 12. „Amiket szem nem látott, fül nem hallott…”
November 13. Jog az élet fájához
November 14. A szivárvánnyal körülvett trón
November 15. Látni fogjuk a Királyt
November 16. A száznegyvennégyezer
November 17. Az üdvözültek nagy sokasága
November 18. A győztes lélek jutalma
November 19. Gondolkozzunk a mennyei eseményekről!
November 20. A menny dicsősége
November 21. A Biblia feltárja előttünk a jövő dicsőségét
November 22. „Boldogok, akik megmosták ruháikat a Bárány vérében”
November 23. Az ezeréves ítélkezés
November 24. Krisztus ismét visszatér a Földre
November 25. A második feltámadás
November 26. Az új Jeruzsálem elleni támadás
November 27. Az utolsó ítélet
November 28. Isten minden cselekedetet megítél
November 29. Krisztus a Bíró
November 30. Jutalom és büntetés
DECEMBER - A végső ítélet és az új Föld
December 1. A szent város feletti jelenet
December 2. „Csak az Úrban van minden igazság és erő”
December 3. Isten igazságosságának elismerése
December 4. Sátánt a saját cselekedetei ítélik el
December 5. „A föld és a rajta lévő dolgok is megégnek”
December 6. A bűnre csak egy dolog emlékeztet
December 7. A királyi család
December 8. A tevékeny szeretet országa
December 9. Az új ég és az új Föld
December 10. Nincs többé halál!
December 11. A megváltottak öröksége
December 12. A helyreállított Édenkert
December 13. Az örök világ dicsősége
December 14. Otthon, az új Jeruzsálemben
December 15. A halhatatlan örökség
December 16. A győzedelmes egyház
December 17. Nem várt jutalom
December 18. Tevékenység az új Földön
December 19. Mennyei muzsika
December 20. „Méltó a Bárány…”
December 21. Az örökkévalóság iskolája
December 22. Krisztus lesz a tanítónk
December 23. A megváltottak mennyei tanulmányai
December 24. A megváltás csodája
December 25. Tananyagunk a világegyetem
December 26. Kimeríthetetlen tudás
December 27. A kinyilatkoztatott dolgok a mieink és gyermekeinké
December 28. A szeretet krisztusi királysága
December 29. A szombat az örökkévalóságban
December 30. Örök biztonság
December 31. Amit az örökkévalóság tartogat a megváltottaknak