Próféták és királyok
Advent Kiadó, 1981.

Az Úr szőlőskertje
Erőtől gyengeségig
Salamon
A templom és felszentelése
Siker és elbizakodottság
A bűn következményei
Salamon megtérése
Az ország kettészakadása
Jeroboám
A nemzeti hitehagyás
A tisbei Illés
Szigorú dorgálás
A Kármel
Jezréeltől a Hórebig
Mit csinálsz itt, Illés?
Illés lelkével és erejével
Josafát
Akháb házának bukása
Elizeus elhívása
A vizek meggyógyítása
A békesség prófétája
Naámán
Elizeus szolgálatának záró szakasza
Ninive, a nagy város
Az asszír fogság
Elpusztul népem...
Ésaiás elhívása
Ímhol Istenetek
Akház
Ezékiás
Babilónia követei
Szabadulás Asszíriától
A pogányok reménysége
National Retribution
Manassé és Jósiás
A törvénykönyv
Jeremiás
A közelgő végzet
Júda utolsó királya
A babiloni fogság
A sötétségen átsugárzó fény
In the Lands of the Heathen
Babilon királyi udvarában
Nabukodonozor álma
A tüzes kemence
Az igazi nagyság
A láthatatlan vigyázó
Az oroszlánok vermében
A fogság után
A foglyok hazatérése
Prófétai eligazítás a válságban
Jósua és az angyal
Nem erővel és nem hatalommal...
Eszter királyné kora
Ezsdrás, a pap és írástudó
Lelki megújulás
Az alkalmak embere
A fal építői
A kizsákmányolás megfeddése
A pogányok cselvetései
Isten törvényének tanítása
Reformáció
Light at Eventide
A Szabadító eljövetele
Izrael háza
Látomások az eljövendő dicsőségről