A Szentlélek eljő reátok
Advent Kiadó, 1995.

Január - A Lélek eljövetele
A LÉLEK ÍGÉRETE
A VIGASZTALÓ
A LÉLEK TERMÉSZETE: TITOK
A BIZONYSÁGTEVŐ LÉLEK
KRISZTUS KÉPVISELŐJE
A MENNYEI GALAMB
LÁTHATATLAN, AKÁR A SZÉL
OLAJ AZ EDÉNYEIDBEN
A KI NEM FOGYÓ OLAJ
A SZÍVÜNKBEN LÉVŐ KOVÁSZ
AZ ÉLŐ VÍZBŐL MÁSOKNAK
ÉLETADÓ ERŐ
A KIRÁLYSÁG "ÚJ BORA"
AZ ÉGŐ TŰZ
TÜZES NYELVEK
AKITŐL AZ ÚJ ÉLET SZÁRMAZIK
A KEGYELEM ESŐJE
A LÉLEK A MI SEGÍTSÉGÜNK
A LÉLEK KÖZBENJÁR ÉRTÜNK
A LÉLEK SEGÍT ABBAN, HOGY ISTEN GYERMEKEIVÉ LEGYÜNK
A LÉLEK KÖZÖTTÜNK VAN
A LÉLEK MEGLÁTOGAT MINKET
A LÉLEK SZÓL HOZZÁNK
A LÉLEK MEGVILÁGOSÍT
A LELKET MEG LEHET SZOMORÍTANI
A LÉLEK ELTÁVOZHAT
A SZENTLÉLEK ELLENI BŰN
NE SZÓLJ A LÉLEK ELLEN!
MOST VAN ITT A BŰNBÁNAT IDEJE
A LÉLEK TÜRELMESEN VÁR
A LÉLEK MÉG MINDIG VÁR
Február
ÚJJÁSZÜLETÉS
ÜDVÖSSÉGRE KIVÁLASZTVA
A LÉLEK TEMPLOMA
ISTENI TERMÉSZET RÉSZESEI
AGYAG A FAZEKAS KEZÉBEN
A SZÁRAZ CSONTOK ÚJJÁÉLEDNEK
A LÉLEK ERŐSSÉGE
AZ ISTENI KÉPMÁS HELYREÁLLÍTÁSA
A MEGVÁLTOZOTT SZÍV
MEGSZENTELT AJKAK
ELMÉNK MEGÚJULÁSA
A MEGFESZÍTETT ÉN
MEGVÁLTOZOTT GONDOLATOK
MEGVÁLTOZOTT ÍZLÉS
A LEGYŐZÖTT INDULAT
A MEGTÖRT BÜSZKESÉG
A KITAKARÍTOTT HÁZ
KRISZTUSI JELLEM
KRISZTUS ÉRTELME VAN BENNÜNK
BENNE MARADNI
ŐT SZEMLÉLVE
BETELJESEDVE ŐBENNE
BENNE MEGNYUGODVA
ÁTVÁLTOZNI AZ Ő KÉPMÁSÁRA
EGYÜTTMŰKÖDÉS A LÉLEKKEL
MEGSZABADULNI A BŰN ÁTKÁTÓL
MEGSZENTELT, DE NEM BŰNTELEN
FOLYAMATOS NÖVEKEDÉS
LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE A GYŐZELEMIG
Március
SZENT ILLAT
AZ ELSŐ GYÜMÖLCS: A BŰNBÁNAT
SZERETET
ÖRÖM
BÉKESSÉG
BÉKETŰRÉS
SZÍVESSÉG
JÓSÁG
HIT
SZELÍDSÉG
MÉRTÉKLETESSÉG
ÖNURALOM
KEDVESSÉG
JÓTÉKONYSÁG
MEGELÉGEDETTSÉG
HÁLAADÁS
HARMÓNIA
ÖSSZHANG
EGYSÉG
TESTVÉRI SZERETET
NAGYLELKŰSÉG
BŐKEZŰSÉG
TISZTASÁG
KÜLSŐ KELLEM
ENGEDELMESSÉG
BIZODALOM
ISTENFÉLELEM
SZENTSÉG
ALÁZATOSSÁG
RÁHAGYATKOZÁS
KRISZTUSHOZ HASONLÓVÁ VÁLNI
Április
A LÉLEK MEGVILÁGOSÍT
A LÉLEK SEGÍTSÉGÉVEL ÉRTHETJÜK CSAK MEG AZ IGAZSÁGOT
AHOGYAN A LÉLEK VEZET
LÁBAINKNAK SZÖVÉTNEKE
A LELKI ÉLESLÁTÁS KIFEJLESZTÉSE
KINCSKERESÉS
AZ IGAZSÁG KUTATÁSA
MEGISMERNI AZ ISMERETLENT
ÁSSUNK MÉLYEBBRE A BÁNYÁBAN!
ALÁZATOS SZÍVVEL
LEGYÜNK TANÍTHATÓAK!
ÜRES EDÉNYEKKEL
IMÁDKOZÓ LELKÜLETTEL
BÍZZUNK A LÉLEK MEGVILÁGOSÍTÓ EREJÉBEN!
HIGGY A LÉLEK VEZETÉSÉBEN!
ELMÉLKEDJÜNK ISTEN IGÉJE FELETT!
ÖRÖM AZ IGÉBEN
AZ IGE MEGSZENTEL
A LÉLEK VÉGIGKALAUZOL AZ ÍROTT BIZONYSÁGTÉTELEKEN
A LÉLEK NEM AD VILÁGOSSÁGOT AZ IGÉTŐL FÜGGETLENÜL
NE TÁMASZKODJUNK SAJÁT KÉPZELŐERŐNKRE!
NE VEZESSENEK ÉRZELMEID!
NE BÍZZ EMBERI BENYOMÁSOKBAN!
EGY TISZTA HANG A HANGOK KÖZÖTT
LEGYÜNK KÉSZEK BIZONYSÁGOT TENNI A REMÉNYSÉGÜNKRŐL!
A HAMIS TANÍTÁSOK LELEPLEZÉSÉNEK KÉPESSÉGE
AZ IGAZSÁG ÉS A TÉVEDÉS MEGKÜLÖNBÖZTETÉSÉNEK KÉPESSÉGE
VÁLASSZUK EL AZ IGAZAT A KITALÁLT MESÉTŐL!
SZILÁRD ALAPOT VETVE
A SZIKLÁRA ÉPÍTS!
Május
MINDIG VELÜNK VAN
A PRÓBÁK IDEJÉN
ISTEN A MI PAJZSUNK ÉS ERŐSSÉGÜNK
A KÉTSÉGBEESÉS PILLANATAIBAN
ISTEN BŰNEINK ELLENÉRE IS SZERET
A LEGSÖTÉTEBB ÓRA
...AZ AGGÓDÓ SZÜLŐKET IS
A LÉLEK OTT ÁLL A KISGYERMEKEIKET VEZETŐ ANYÁK MELLETT IS
VÁLASZ AZ ISTENI SEGÍTSÉGET KÉRŐ IMÁINKRA
A CSALÁD MEGSZENTELŐDÉSÉNEK IRÁNYÍTÁSA
NAGYON KÖZEL A GYERMEKEKHEZ
A LÉLEK SZÍVESEN EGYÜTTMŰKÖDIK A GYERMEKEKKEL
...ISTEN CSALÁDJÁNAK FIATALABB TAGJAIT IS
AZ IFJÚSÁG ERŐT KAP A GYŐZELEMHEZ
A LÉLEK SEGÍT, HOGY MENNYEI JELLEMET FEJLESSZÜNK KI
A DIÁKOK KÖZÖTT IS MUNKÁLKODIK
A LÉLEK KÉSZEN ÁLL ARRA, HOGY SEGÍTSE A TANÁROKAT
HÁZRÓL HÁZRA MEGY AZ EVANGÉLIUM MUNKÁSAIVAL
A HÁZRÓL HÁZRA JÁRÓ HÍVŐ ÁLTAL A LÉLEK MARADANDÓ BENYOMÁSOKAT GYAKOROL
A KIADÓI SZOLGÁLAT IGAZGATÁSA
A KÖNYVEK ÁLTAL IS MUNKÁLKODIK
A SZENTLÉLEK EGYÜTT UTAZIK A MISSZIONÁRIUSOKKAL
ELOSZLATJA A SÖTÉTSÉGET
AZ ÜZENET HÍRNÖKEINEK BÁTORÍTÁSA
ALÁZATOS ESZKÖZÖK ÁLTAL DOLGOZIK
ÁTADOTT ÉLETŰ FÉRFIAK ÉS NŐK
ISTENI SEGÍTSÉG A SAMARITÁNUSI MUNKA VÉGZÉSÉHEZ
ISTEN LELKE IRGALOM ÉS KÖNYÖRÜLET ÁLTAL MUNKÁLKODIK
KOMOLYAN KELL HIRDETNÜNK AZ UTOLSÓ FIGYELMEZTETÉST
KÖZELEG A LÉLEK KITÖLTETÉSÉNEK IDEJE
A LÉLEK VÉGLEGES VISSZAVONÁSA
Június
A LEGNAGYOBB MUNKA A FÖLDÖN
A VILÁG VILÁGOSSÁGA
A FÖLD SÓJA
KRISZTUS KÖVETEI
A KERESZT BIZONYSÁGTEVŐI
EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ISTENI ERŐVEL
ISTEN MUNKATÁRSAI
ELENGEDHETETLEN AZ EMBER EGYÜTTMŰKÖDÉSE
A LELKEK MEGMENTÉSÉNEK ESZKÖZEI
ÉRDEMTELEN, DE HASZNOS
ISTEN MINDEN EGYHÁZTAGOT MISSZIONÁRIUSNAK HÍV EL
ISTEN BÁRKIT KIVÁLASZTHAT ÉS ALKALMASSÁ TEHET
HITÜKRŐL MÉG A GYERMEKEK IS BIZONYSÁGOT TEHETNEK
GLOBÁLIS MISSZIÓ: A LÉLEK MEGNYITJA AZ AJTÓKAT
A VÁROSOK: MEZŐK, MELYEK FEHÉREK AZ ARATÁSRA
A SZOMSZÉDSÁG NAGY MUNKATERÜLETE
LÉLEKKEL BETÖLTVE
HA MEGÉRINT A SZENT TŰZ
A LÉLEK ADJA A MEGFELELŐ SZAVAKAT
ISTEN SZAVÁT EMBERI HANG KÖZVETÍTI
A SZERETET AZ IGAZSÁG LEGJOBB "REKLÁMJA"
A TERHEK CSÖKKENTÉSÉNEK ESZKÖZE: KOMOLY MUNKA
AZ EMBER MUNKÁJÁT A LÉLEK TESZI HATÉKONNYÁ
HAGYATKOZZUNK TELJESEN ISTENRE!
A FŐVEZÉR PARANCSAIT KÖVETVE
AZ ŐRÖKNEK ÉBREN KELL MARADNIUK
AZ EGÉSZ MENNYET ÉRDEKLI A LELKEK MEGMENTÉSE
MENNYEI HÍRNÖKÖK VÁRNAK RÁNK
NINCS VESZTEGETNI VALÓ IDŐNK
IMA A SZENTLÉLEK KITÖLTETÉSÉÉRT
Július
A SOKFÉLESÉGBEN REJLŐ SZÉPSÉG
ISTEN SZOLGATÁRSAI
AZ ÜDVÖSSÉG KÖZVETÍTŐI
ISTEN EREJÉVEL SZOLGÁLNI
AZ ISTENTŐL KAPOTT HIT
A MUNKÁLKODÓ HIT
A PRÉDIKÁLÁS AJÁNDÉKA
AZ ÉNEKLÉS AJÁNDÉKA
A GYÓGYÍTÁS AJÁNDÉKA
A NAGY ORVOS GYÓGYÍTÓ EREJE
A GYÓGYÍTÁS AJÁNDÉKA NEM HELYETTESÍTI A KÓRHÁZAKAT
NEM MINDEN GYÓGYÍTÁS JÖN A LÉLEKTŐL
ISMÉT TÖRTÉNNEK IGAZI CSODÁK
A NYELVEK AJÁNDÉKA: FOLYÉKONYAN MÁS NYELVEKEN
AZ EVANGÉLIUM HIRDETÉSE
A NYELVEKNÉL ÉS CSODÁKNÁL FONTOSABB KRISZTUST PRÉDIKÁLNI
A KIVÁLÓBB ÚT
ISTEN FELHASZNÁLJA A SZERÉNYEBB KÉPESSÉGEKET IS
EGYSZERŰ EGYÉNEKET IS FELHASZNÁL A SZOLGÁLATRA
NINCS FELSŐBB- VAGY ALSÓBBRENDŰ AJÁNDÉK
TÖBB AJÁNDÉK: TÖBB FELELŐSSÉG
A FIATALOK ISTEN ÉLŐ CSATORNÁI
A NŐK AZ EMBERISÉG JAVÁT SZOLGÁLJÁK
AZ ANYÁKAT A GYERMEKNEVELÉSBEN ÁLDJA MEG AZ ISTEN
A DIÁKOK BIZONYSÁGTEVÉSRE HIVATTAK EL
AKIK HÁZRÓL HÁZRA JÁRVA TESZNEK BIZONYSÁGOT
LELKÉSZEK ÉS TANÍTÓK TÖREKEDJENEK AZ EGYSÉGRE
MINDEN FÉRFI, NŐ ÉS GYERMEK FELELŐSSÉGGEL TARTOZIK
KÉRJETEK AJÁNDÉKOKAT
A MEGÍGÉRT VEZETÉS AJÁNDÉKOD FELFEDEZÉSÉRE
A LELKI AJÁNDÉKOK IRÁNTI VÁGY
Augusztus
AMIT ISTEN IHLETETT
SOK RENDBEN ÉS SOKFÉLEKÉPPEN
MINDEGYIKÜKET MÁS-MÁS RAGADTA MEG
ISTEN ÜZENETE EMBERI NYELVEN
ISTEN MEGJELENÉSEI: ISTEN JELENLÉTE AZ EMBEREKNÉL
A SUGALMAZÁS KÜLÖNBÖZŐ MÓDJAI: A LÁTNOK
A TÖRTÉNETÍRÓ, AKI HASZNÁLJA A VILÁGI FORRÁSOKAT
A SZEMTANÚ: BIZONYSÁGTEVÉSRE INDÍTVA
A TANÁCSOLÓ: IHLETETT TANÁCSADÁS
A VEZETŐ: AZ ELKÖTELEZETTSÉG IGÉNYE
AZ ÍRÓ: ISTEN RENDELÉSÉRE
AZ AJÁNDÉK ÉRTELME: AZ IGAZSÁG ÉRTELMEZÉSE
A BIBLIA IGAZSÁGAI ELŐÁLLNAK
AZ ALAPRA ÉPÍTENI
TALÁLKOZÁS A FANATIZMUSSAL
A FANATIZMUS MEGELŐZÉSE
A DOGMATIKAI TÉVEDÉSEK ELKERÜLÉSE
FIGYELMEZTETÉS AZ ELJÖVENDŐ CSALÁSOKRA
ISTEN TERVE AZ EGYHÁZZAL: A NEVELÉS FELADATA
A GYÓGYÍTÓ SZOLGÁLAT
A KIADÓI MUNKA
SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT
AZ EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS SZOLGÁLATA
A MISSZIÓMUNKÁK TÁMOGATÁSA
TANÁCSOK VEZETŐKNEK
MENNYEI TANÁCSOK SZÜLŐK SZÁMÁRA
A VÉTKEZŐK GYÁMOLÍTÁSA
ÚTMUTATÁSOK FIATALOK SZÁMÁRA
VÉGSŐ ÜZENET AZ IFJÚSÁGNAK CÍMEZVE
A VÉG ELŐTT
A MEGFELELŐ MAGATARTÁS
Szeptember
ÉNÓKH
NOÉ
ÁBRAHÁM
JÓZSEF
MÓZES
JÓZSUÉ
DEBORA ÉS BÁRÁK
GEDEON
SÁMUEL
DÁVID
SALAMON
ILLÉS
ELIZEUS
ÉSAIÁS
JEREMIÁS
JÓSIÁS ÉS HULDA
DÁNIEL
ESZTER
EZSDRÁS ÉS NEHÉMIÁS
ZOROBÁBEL ÉS ZAKARIÁS
KERESZTELŐ JÁNOS
JÉZUS URUNK
A TANÍTVÁNYOK
ISTVÁN
FÜLÖP, A DIAKÓNUS
DORKÁS
PÁL
TIMÓTHEUS
PRISCILLA ÉS AKVILA: ÖNFENNTARTÓ EVANGÉLIUMI MUNKÁSOK
JÁNOS, A KINYILATKOZTATÓ
Október
A LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLET
A LEGNAGYOBB AJÁNDÉK
TELJES REFORMÁCIÓ
SZÍV- ÉS ÖNVIZSGÁLAT
EGY AKARATTAL
AZ ÖSSZHANG KERESÉSE
LELKI SZÜKSÉGLETEINK FELISMERÉSE
TEGYÜK FÉLRE AZ ÖNZŐ ÉNT!
NYISSUK MEG SZÍVÜNKET!
EDÉNYEINK MEGÜRESÍTÉSE
SZÉLESRE TÁRT ABLAKOK
AZ IGAZSÁG NAPSUGARA MEGTISZTÍTJA A LELKET
A MENNYET PÁSZTÁZÓ SZEMEK
A SKARLÁTPIROS FEHÉR LESZ
A LEVÁLTOTT RUHA
AKARATUNK ÁTADÁSA
AZ ÉN LEGYŐZÉSE
ENGEDELMES LÉLEK
ELTÁVOLÍTANI MINDEN AKADÁLYT
ENGEDJÜNK A SZENTLÉLEK BEFOLYÁSÁNAK
NAGY DOLGOKAT VÁRHATUNK
KÉRJÜK AZ Ő ÁLDÁSÁT!
BÍZZUNK ÍGÉRETÉBEN
ÁLLANDÓ KAPCSOLAT
IGAZI MEGBECSÜLÉS
MÉG TÖBB IMA
MÉG TÖBB ODASZÁNÁS
TÖBB ODASZENTELT EMBER
TÖBB KÖNYÖRÜLETET!
MÉG KOMOLYABB IMA
IMA ISTEN NÉPÉÉRT
November
ÉBREDÉS PÜNKÖSDKOR
A MISSZIÓLELKÜLET KIAPADHATATLAN FORRÁSA
EGY ÚJ PÜNKÖSD
A LELKI KEGYELEM KÜLÖNLEGES ADOMÁNYA
A LÉLEK TELJES KIÁRASZTÁSA
NINCS MEGHATÁROZOTT IDŐ
IZGATOTTSÁG NÉLKÜL
VÁRATLAN UTAKON
OLYANOKHOZ, AKIKET NEM VÁRNÁNK
AHOGY ISTENNEK TETSZIK
EMBERI MESTERKEDÉSEK
GYAKRAN VISSZAUTASÍTVA
ÓVAKODJ ATTÓL, HOGY ELLENÁLLJ NEKI!
NEM ÉRZELEM VAGY ELRAGADTATÁS
SEM IZGATOTTSÁG, SEM FELTŰNÉSKELTÉS
NE KERESSÜK AZ EREDETISÉGET!
NINCS HELYE A RENDETLENSÉGNEK VAGY A FANATIZMUSNAK
ISTEN MUNKÁJÁT A NYUGODTSÁG JELLEMZI
LELKI FORRADALOM
A LÉLEK BÉKÉT ÉS ÖRÖMÖT HOZ
ÖRÖMTELI DICSÉRETRE HÍV
AZ IGAZI SZERETET BIZONYSÁGAI
BŐKEZŰSÉG ÉS JÓAKARAT
AZ ELŐÍTÉLET ÉS A FAJGYŰLÖLET FALAI LEOMLANAK
ÖNZÉS ÉS TISZTESSÉGTELENSÉG MESSZE ŰZVE
A BIZONYSÁGTEVÉS FÉLELME ELSZÁLL
SÁTÁN HARAGJA ÉBREN
IGAZ ÉS HAMIS ÉBREDÉSI MOZGALMAK
ERŐ A MEGPRÓBÁLTATÁS IDEJÉN
MOST VAN A FELKÉSZÜLÉS IDEJE
December
LELKI HARC
KATONÁK KRISZTUSÉRT
VEZÉRÜNK SZOLGÁLATÁBAN
A MEGPRÓBÁLTATÁS ÉS AZ ELLENÁLLÁS HASZNOT HOZ
AZ ELLENSÉG NEM ADJA MEG MAGÁT KÖNNYEN
AZ ELLENSÉG CSELFOGÁSAINAK LELEPLEZÉSE
NEM SAJÁT AKARATOM SZERINT
AZ IMA MEGERŐSÍT
MINDIG VAN EGY NYITOTT AJTÓ
NAPONKÉNTI GYŐZELEMRE TÖREKEDJ!
MINDEN GYŐZELEM MEGKÖNNYÍTI A KÖVETKEZŐT
TERMÉSZETFELETTI ERŐ ÍGÉRETE
KÖZELEBB JÉZUSHOZ
A GYŐZELEM ÖRÖMET SZEREZ A MENNYBEN
NINCS TÖBBÉ LEGYŐZHETETLEN
TŰZBŐL KIKAPOTT ÜSZÖG
GYŐZELEM A CSATATÉREN
ENNI AZ ÉLET FÁJÁRÓL
A GYŐZŐK KORONÁJÁT VISELJÜK
FEHÉRBE ÖLTÖZVE JÁRUNK VELE
NEVÜNK AZ ÉLET KÖNYVÉBEN
MEGTART A MEGPRÓBÁLTATÁS IDEJÉN
OSZLOP ISTEN TEMPLOMÁBAN
HELYET KAPUNK AZ Ő TRÓNJÁN
DIADAL KRISZTUS ÁLTAL
A BÁRÁNY VÉRE ÁLTAL
KÖVESSÜK A PÉLDAKÉPET!
A GYŐZELEM BIZTOS
A DIADALMAS EGYHÁZ
A KIRÁLY ÖRÖKÖSEI
A VÉGSŐ DIADAL